Nội dung, phương pháp lập bảng cân đối Kế toán & báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp

38 280 1
Quỳnh Lưu

Quỳnh Lưu

Tải lên: 11,539 tài liệu

  • Loading...
1/38 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2013, 10:48

Nội dung, phương pháp lập bảng cân đối Kế toán & báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp nội dung, phơng pháp lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp Lời nói đầu Từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung chuyển sang cơ chế thi trờng định hớng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp nhà nớc nói chung cũng nh các doanh nghiệp t nhân nói riêng đang đứng trớc rất nhiều vấn đề bức xúc. Một trong những vấn đề khó khăn đó là làm thế nào để có thể sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất. Việc phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống các báo cáo tài chính doanh nghiệp vào cuối mỗi kì kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá đợc chính xác tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp mình, để từ đó đa ra đợc các quyết định chính xác việc sử dụng vốn trong đầu t và kinh doanh, ngoài ra còn có thể giúp các đối tợng quan tâm khác lựa chọn đợc các quyết định tối u có lợi nhất cho họ. Báo cáo tài chính, đó là sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán, đặc biệt là hai báo cáo Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh, cung cấp hầu hết các thông tinh kế toán của một doanh nghiệp. Chính vì vậy, có thể coi hai báo cáo này là một bức tranh phản ánh tơng đối toàn diện về tình hình tài chính, khả năng và sức mạnh của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Do đó, việc trình bày các báo cáo này một cách trung thực và khách quan sẽ là điều kiện tiên quyết để có thể phân tích chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp. Có thể khẳng định: hiệu quả của việc sử dụng đồng vốn nh thế nào để có lợi trong tơng lai chính là vấn đề chủ chốt, sống còn của một doanh nghiệp, và qua đó càng thấy rõ hơn vai trò của việc lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh. Do đó em đã chọn đề tài "Nội dung, phơng pháp lập BCĐKT và BCKQKD" làm chủ đề cho bài tiểu luận. Xin cảm ơn các thầy cô giáo đã giúp em hoàn thành bài tiểu luận này. 1 Phần I Lý luận chung về bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh i. Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh 1. Khái niệm Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh là bộ phận cấu thành quan trọng và cơ bản nhất của hệ thống báo cáo tài chính. Do vậy, để hiểu đợc rõ về hai báo cáo này ta cần tìm hiểu thế nào là báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp là hệ thống báo cáo kế toán tổng hợp cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, cơ cấu tài sản, công nợ, nguồn vốn và kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh là những báo cáo tài chính cung cấp phần lớn thông tin hữu ích trong hệ thống báo cáo tài chính. Bảng cân đối kế toán (BCĐKT): là một báo cáo tài chính tổng hợp, cơ bản nhất của đơn vị, nó phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định (thời điểm lập báo cáo). Số liệu trên BCĐKTĐ cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành tài sản đó. Căn cứ vào BCĐKT có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQKD): là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp, chi tiết theo hoạt động kinh doanh chính và các hoạt động khác: tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nớc và các khoản phải nộp khác. 2. Mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh Do BCĐKT và BCKQKD là một bộ phận của hệ thống báo cáo tài chính nên mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của hai báo cáo này phải nằm trong khuôn khổ mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của báo cáo tài chính nói chung. Doanh nghiệp phải lập và trình bày BCTC với các mục đích sau: - Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát và toàn diện tình hình biến động về tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu, tình hình kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. 2 - Cung cấp những chỉ tiêu kinh tế - tài chính cần thiết giúp cho việc kiểm tra một cách toàn diện và có hệ thống tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - tài chính chủ yếu của doanh nghiệp. - Cung cấp những thông tin, số liệu kiểm tra, giám sát tình hình hạch toán kinh doanh, tình hình chấp hành các chính sách chế độ kinh tế - tài chính của doanh nghiệp. - Cung cấp số liệu cần thiết để tiến hành phân tích hoạt động kinh tế - tài chính doanh nghiệp để nhận biết tình hình kinh doanh, tình hình kinh tế - tài chính nhằm đánh giá quá trình hoạt động kinh doanh, xác định kết quả hoạt động kinh doanh cũng nh tình hình và hiệu quả sử dụng vốn. - Dựa vào các báo cáo tài chính có thể phát hiện những khả năng tiềm tàng về kinh tế, dự đoán tình hình hoạt động kinh doanh cũng nh xu hớng vận động của doanh nghiệp để từ đó đa ra những quyết định đúng đắn và có hiệu quả. - Cung cấp tài liệu, số liệu để tham khảo phục vụ cho việc lập kế hoạch sản xuất - kinh doanh, kế hoạch đầu t mở rộng hay thu hẹp phạm vi kinh doanh. - Đối với các đối tợng bên ngoài doanh nghiệp báo cáo tài chính cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu phục vụ việc đánh giá, phân tích tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua, làm cơ sở để đa ra các quyết định kinh tế hợp lý. BCĐKT và BCKQKD có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với công tác quản lý doanh nghiệp và trong hệ thống báo cáo tài chính, vì đây là căn cứ quan trọng giúp cho những ngời quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp đa ra các quyết định tối u nhất phục vụ cho mục đích của mình. Trong điều kiện Bộ Tài Chính quy định Thuyết minh báo cáo tài chính không là báo cáo tài chính bắt buộc, và do tính phức tạp khi lập báo cáo này nên hầu hết các doanh nghiệp ở nớc ta đều bỏ qua Thuyết minh báo cáo tài chính, vì vậy BCĐKT và BCKQKD càng thể hiện vai trò quan trọng trong hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp. BCĐKT và BCKQKD có ý nghĩa trong quản lý kinh doanh khi nó đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau: Thứ nhất là tính dễ hiểu: Các thông tin do BCTC cung cấp phải dễ hiểu đối với ngời sử dụng để họ có thể lấy đó làm căn cứ đa ra các quyết định của mình. Thứ hai là độ tin cậy: Các thông tin đợc coi là đáng tin cậy khi chúng đảm bảo tính trung thực, tính khách quan và tính đầy đủ. Tính đầy đủ có nghĩa là các thông tin phải đợc trình bày một cách trung thực về những giao dịch và sự kiện phát sinh. Thông tin trình bày trên BCTC phải khách quan, không đợc xuyên tạc hoặc bóp méo một cách cố ý thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Các BCTC sẽ không đợc coi là khách quan nếu việc lựa chọn hoặc trình bày thông tin có ảnh hởng đến việc ra quyết định hoặc xét đoán và cách lựa chọn trình bày đó nhằm đạt kết quả mà ngời lập báo cáo đã biết trớc. 3 Thông tin BCTC cung cấp phải đảm bảo đầy đủ, không bỏ sót bất cứ khoản mục hay chỉ tiêu nào vì một sự bỏ sót dù là nhỏ nhất cũng có thể gây ra thông tin sai lệch dẫn đến những kết luận phân tích nhầm lẫn. Thứ ba là tính so sánh đợc: Các thông tin do BCTC cung cấp phải đảm bảo cho ngời sử dụng có thể so sánh chúng với các kỳ trớc để xác định xu hớng biến động về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, ngời sử dụng cũng có nhu cầu so sánh BCTC của các doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực để đánh giá mối tơng quan giữa các doanh nghiệp cũng nh so sánh thông tin khi có sự thay đổi về cơ chế chính sách tài chính kế toán mà doanh nghiệp áp dụng. Thứ t là tính thích hợp: Để BCTC trở nên có ích cho ngời sử dụng, các thông tin trình bày trên BCTC phải thích hợp với ngời sử dụng để họ có thể đa ra các quyết định kinh tế của mình. 3. Kết cấu của BCKQKD và BCĐKT 3.1. BCĐKT đợc trình bày thành hai phần là "Tài sản" và "Nguồn vốn". +Phần tài sản: Các chỉ tiêu ở phần tài sản phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức tồn tại của tài sản trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản phân chia thành các mục sau: A. Tài sản lu động và đầu t ngắn hạn. B. Tài sản cố định và đầu t dài hạn. Nh vậy các chỉ tiêu trong phần tài sản đợc sắp xếp theo nguyên tắc tính thanh khoản giảm dần. Cách lập này đối lập với cách lập các chỉ tiêu trong phần "tài sản có" của hệ thống kế toán Pháp. Điều này có nghĩa là hệ thống kế toán Pháp quy định việc sắp xếp các chỉ tiêu tài sản theo tính thanh khoản tăng dần. Hai cách lập này đều hợp lý, vì nó đều cho phép ngời sử dụng báo cáo theo dõi đợc tình hình tài sản có theo mức thanh khoản, còn theo tính giảm dần hay tăng dần không quan trọng. +Phần nguồn vốn: phản ánh nguồn hình thành tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. Các chỉ tiêu nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với tài sản đang quản lý và sử dụng ở doanh nghiệp. Nguồn vốn đợc chia thành các mục nh sau: A. Nợ phải trả B. Nguồn vốn chủ sở hữu Mỗi phần của bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đều đợc phản ánh theo bốn cột : cột ghi chỉ tiêu, cột ghi mã số, cột ghi số đầu năm, côt ghi số cuối kỳ (quý, năm) 4 + ở cột ghi chỉ tiêu trong cả hai phần : các chỉ tiêu đợc chia thành hai loại, kí hiệu là loại A và loại B. + Nếu thiết kế kiểu bên trên bên dới thì bên trên là phần phản ánh tài sản, bên dới là phần phản ánh nguồn vốn. Nếu thiết kế kiểu bên trái bên phải thì bên trái là bên phản ánh tài sản, bên phải là bên nguồn vốn BCĐKT đợc trình bày theo mẫu số B01- DN: Bộ, tổng công ty:. Mẫu số B01-DN Đơn vị:. Ban hành theo QĐ 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 và sửa đổi bổ sung theo thông t 89/2002/TT-BTC ngày 9/10/2002 Bảng cân đối kế toán Ngày.tháng.năm Đơn vị tính: . Tài sản Mã số Số đầu năm Số cuối kỳ (1) (2) (3) (4) A. tài sản lu động & đầu t ngắn hạn (100=110+120+130+140+150+160) 100 I. Tiền 110 1. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân quỹ) 111 2. Tiền gửi ngân hàng 112 3. Tiền đang chuyển 113 II. Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn 120 1. Đầu t chứng khoán ngắn hạn 121 2. Đầu t ngắn hạn khác 128 3. Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) 129 III. Các khoản phải thu 130 1. Phải thu của khách hàng 131 2. Trả trớc cho ngời bán 132 3. Thuế giá trị gia tăng đợc khấu trừ 133 4. Phải thu nội bộ -Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc -Phải thu nội bộ khác 134 135 136 5. Các khoản phải thu khác 138 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV. Hàng tồn kho 140 1. Hàng mua đang đi trên đờng 141 5 2. Nguyên liệu vật liệu tồn kho 142 3. Công cụ, dụng cụ tồn kho 143 4. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 144 5. Thành phẩm tồn kho 145 6. Hàng tồn kho 146 7. Hàng gửi đi bán 147 8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. Tài sản lu động khác 150 1. Tạm ứng 151 2. Chi phí trả trớc 152 3. Chi phí chờ kết chuyển 153 4. Tài sản thiếu chờ xử lý 154 5. Các khoản thế chấp, ký cợc, ký quỹ ngắn hạn 155 VI. Chi sự nghiệp 160 1. Chi sự nghiệp năm trớc 161 2. Chi Sự nghiệp năm nay 162 B. Tài sản cố định và đầu t dài hạn (200=210+220+230+240+241) 200 I. Tài sản cố định 210 1. Tài sản cố định hữu hình 211 - Nguyên giá 212 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 213 2. Tài sản cố định thuê tài chính 214 - Nguyên giá 215 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 216 3. Tài sản cố định vô hình 217 - Nguyên giá 218 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 219 II. Các khoản đầu t tài chính dài hạn 220 1. Đầu t chứng khoán dài hạn 221 2. Góp vốn liên doanh 222 3. Các khoản đầu t dài hạn khác 4. Dự phòng giảm giá đầu t dài hạn (*) 228 III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 IV. Các khoản ký quỹ, ký cợc dài hạn 240 V. Chi phí trả trớc dài hạn 241 Tổng cộng tài sản (250 = 100 + 200) 250 Nguồn vốn A. Nợ phải trả(300 = 310 + 320 + 330) 300 I. Nợ ngắn hạn 310 1. Vay ngắn hạn 311 2. Nợ dài hạn đến hạn trả 312 6 3. Phải trả cho ngời bán 313 4. Ngời mua trả tiền trớc 314 5. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nớc 315 6. Phải trả công nhân viên 316 7. Phải trả các đơn vị nội bộ 317 8. Các khoản phải trả phải nộp khác 318 II. Nợ dài hạn 320 1. Vay dài hạn 321 2. Nợ dài hạn khác 322 III. Nợ khác 330 1. Chi phí phải trả 331 2. Tài sản thừa chờ xử lý 332 3. Nhận ký quỹ, ký cợc dài hạn 333 B. nguồn vốn chủ sở hữu(400= 410 +420) 400 I. Nguồn vốn quỹ 410 1. Nguồn vốn kinh doanh 411 2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 412 3. Chênh lệch tỷ giá 413 4. Quỹ đầu t phát triển 414 5. Quỹ dự phòng tài chính 415 6. Lợi nhuận cha phân phối 416 7. Nguồn vốn đầu t xây dựng cơ bản 417 II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 420 1. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm 421 2. Quỹ khen thởng và phúc lợi 422 3. Quỹ quản lý của cấp trên 423 4. Nguồn kinh phí sự nghiệp 424 5. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 427 Tổng cộng nguồn vốn 430 Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối kỳ 1. Tài sản cho thuê ngoài. 2. Vật t, hàng hoa nhận giữ hộ, nhận gia công 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi 4. Nợ khó đòi đã xử lí 5. Ngoại tệ các loại 6. Hạn mức kinh phí còn lại 7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có 7 Lập ngày . tháng . năm 200N Kế toán trởng Giám đốc (ký,họ tên) (kí, họ tên, đóng dấu) Ghi chú : Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) đợc ghi bằng số âm dới hình thức trong ngoặc đơn (). 3.2. Báo cáo kết quả kinh doanh. Báo cáo KQKD đợc xây dựng gồm 5 cột: + Cột chỉ tiêu dùng để xác định thu nhập, chi phí và kết quả các loại hoạt động kinh doanh. + Cột ghi mã số của chỉ tiêu. + Cột ghi số kì trớc. + Cột ghi số kì này. + Cột ghi số luỹ kế từ đầu năm đến cuối kì này. ở cột chỉ tiêu ghi các chỉ tiêu dùng để xác định thu nhập chi phí và kết quả của hoạt động kinh doanh cơ bản trớc, sau đó đến hoạt động tài chính, hoạt động bất thờng. Cuối cùng xác định đợc tổng lợi nhuận trớc thuế thu nhập doanh nghiệp của các hoạt động kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và tổng lợi nhuận sau thuế. Mẫu BCKQKD đợc trình bày gồm ba phần chính: Phần I - lãi, lỗ Phản ảnh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác. Tất cả các chỉ tiêu trong phần này đều trình bày: Tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo; số liệu của kỳ trớc (để so sánh); số luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Phần II - Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà n ớc Phản ảnh tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nớc về: Thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác. Tất cả các chỉ tiêu trong phần này đều trình bày: Số còn phải nộp đầu kỳ; số phải nộp phát sinh trong kỳ báo cáo; số đã nộp phát sinh trong kỳ báo cáo; số phải nộp luỹ kế từ đầu năm và số đã nộp luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo; số còn phải nộp đến cuối kỳ báo cáo. Phần III - Thuế GTGT đ ợc khấu trừ, thuế GTGT đ ợc hoàn lại, thuế GTGT đ ợc giảm, thuế GTGT hàng hoá nội địa. Phản ảnh số thuế GTGT đợc khấu trừ, đã khấu trừ, còn đợc khấu trừ cuối kỳ; thuế GTGT đợc hoàn lại, đã hoàn lại, còn đợc hoàn lại cuối kỳ; thuế GTGT đợc giảm, đã giảm và còn đợc giảm cuối kỳ; thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ, thuế 8 GTGT đầu ra phát sinh, thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách Nhà nớc và còn phải nộp cuối kỳ. Bộ, tổng Công ty Mẫu số B02-DN Đơn vị : Kết quả hoạt động kinh doanh Ngày . tháng . năm 200N Phần I - Lãi lỗ Đơn vị tính . Chỉ tiêu Mã số Kỳ trớc Kỳ này Luỹ kế từ đầu năm (1) (2) (3) (4) (5) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ (04+05+06+07) 03 +Chiết khấu thơng mại 04 +Giảm giá hàng bán 05 +Hàng bán bị trả lại 06 +Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp 07 1. Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ (01-03) 10 2. Giá vốn hàng bán 11 3. Lợi nhuận gộp (10-11) 20 9 4. Doanh thu hoạt động tài chính 21 5. Chi phí tài chính Trong đó: Lãi vay phải trả 22 23 6. Chi phí bán hàng 24 7. Chi phí quản lí doanh nghiệp 25 8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)] 30 9. Thu nhập khác 31 10. Chi phí khác 32 11. Lợi nhuận khác( 40 = 31- 32) 40 12. Tổng lợi nhuận trớc thuế(50 = 30 + 40) 50 13. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 51 14. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51) 60 4. Các nguyên tắc trình bày thông tin trên BCĐKT và BCKQKD BCĐKT và BCKQKD vừa phải đáp ứng các nguyên tắc chung trong việc trình bày thông tin trên BCTC vừa phải đáp ứng các nguyên tắc riêng áp dụng cho từng loại báo cáo tài chính. 4.1. Các nguyên tắc chung trong việc trình bày BCTC + Nguyên tắc thớc đo tiền tệ: Các thông tin trình bày trên BCTC phải tuân thủ các quy định về đơn vị tiền tệ và đơn vị tính một cách thống nhất khi trình bày các chỉ tiêu trong một niên độ kế toán + Nguyên tắc coi trọng bản chất hơn hình thức: Một thông tin đợc coi là trình bày một cách trung thực về những giao dịch và sự kiện khi chúng phản ánh đợc bản chất kinh tế của giao dịch và sự kiện đó chứ không đơn thuần là hình thức của giao dịch hay sự kiện. + Nguyên tắc trọng yếu: Mọi thông tin trọng yếu cần đợc trình bày một cách riêng rẽ trong BCTC vì thông tin đó có thể tác động trực tiếp đến việc đa ra các quyết định kinh tế của ngời sử dụng BCTC. + Nguyên tắc tập hợp: Đối với các thông tin không mang tính trọng yếu thì không cần thiết phải trình bày riêng rẽ mà cần tập hợp chúng lại theo cùng tính chất hoặc cùng chức năng tơng đơng nhằm mục đích đơn giản hoá công tác phân tích BCTC. 10 [...]... về Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinhdoanh 1 I. Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh 11. Khái niệm 12. Mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của BCĐKT và BCKQKD 13. Kết cấu của BCĐKT và BCKQKD 33.1. Bảng Cân đối kế toán 33.2. Báo cáo kết quả kinh doanh 74. Các nguyên tác trình bày thông tin trên BCĐKT và BCKQKD 104.1. Các nguyên tắc chung trong việc trình bày BCTC 104.2. Các. .. cuối kỳ: do các chỉ tiêu báo cáo có thể không hoàn toàn phù hợp với các chỉ tiêu kinh tế, tài chính phản ánh ở tài khoản kế toán, vì vậy phải căn cứ vào nội dung chỉ tiêu báo cáo trong bảng cân đối kế toán để xem phải lấy số liệu ở những tài khoản nào để ghi cho thích hợp. Cách lập bảng cân đối kế toán ở các doanh nghiệp hiện nay có thể khái quát cách lập bảng nh sau: Chỉ tiêu báo cáo phù hợp... hữu của doanh nghiệp và BCĐKT kỳ trớc (quý trớc, năm trớc) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đợc lập căn cứ vào số liệu của các sổ kế toán tổng hợp, chi tiết các tài khoản phản ánh doanh thu, thu nhập, chi phí của doanh nghiệp (sổ kế toán trong kỳ của các tài khoản từ loại 5 đến loại 9) và sổ kế toán các tài khoản 133 "Thuế GTGT đợc khấu trừ" và tài khoản 333 "Thuế... hợp 1 : Nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh chỉ tác động tới các chỉ tiêu bên tài sản của bảng cân đối kế toán, làm một loại vốn tăng và một loại vốn khác giảm với số 11 4.2.2. Nguyên tắc trình bày thông tin trên Báo cáo kết quả kinh doanh. + Nguyên tắc phân loại hoạt động: Báo cáo kết quả kinh doanh phân loại hoạt động theo mức độ thông dụng của hoạt động đối với doanh nghiệp. Nh vậy, các hoạt... đợc trình bày trên Báo cáo kết quả kinh doanh. * Một điều cần lu ý là khi lập BCKQKD thì ngời lập phải quan tâm tới đối tợng sẽ đọc báo cáo này là ai để trong từng trờng hợp cụ thể, lập BCKQKD sao cho có lợi cho doanh nghiệp của mình nhất. 5. Nguồn số liệu để lập BCĐKT và BCKQKD Bảng cân đối kế toán đợc lập căn cứ vào số liệu của các sổ kế toán tổng hợp (sổ cái) và chi tiết các tài khoản có số... tra các số liệu, tài liệu kế toán, đối chiếu khớp đúng các sổ có liên quan, phát hiện các chênh lệch và xử lý chênh lệch theo chế độ kế toán hiện hành.- Thực hiện các nghiệp vụ nội sinh (các bút toán, các định khoản điều chỉnh, kết chuyển trớc khi khoá sổ kế toán nh nghiệp vụ phân bổ, nghiệp vụ xử lý chênh lệch, nghiệp vụ kết chuyển chi phí, kết quả lÃi (lỗ) kinh doanh) .Trong trờng hợp cần thiết... kinh doanh. - Đối với các đối tợng bên ngoài doanh nghiệp báo cáo tài chính cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu phục vụ việc đánh giá, phân tích tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đà qua, làm cơ sở để đa ra các quyết định kinh tế hợp lý.BCĐKT và BCKQKD có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với công tác quản lý doanh. .. nguồn vốn: phản ánh nguồn hình thành tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. Các chỉ tiêu nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với tài sản đang quản lý và sử dụng ở doanh nghiệp. Nguồn vốn đợc chia thành các mục nh sau:A. Nợ phải trảB. Nguồn vốn chủ sở hữuMỗi phần của bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đều đợc phản ánh theo bốn cột : cột ghi chỉ tiêu,... của doanh nghiệp sẽ đợc phân loại là hoạt động sản suất - kinh doanh, kết quả hoạt động này tạo ra doanh thu của doanh nghiệp; Các hoạt động liên quan đến đầu t tài chính đợc phân loại là hoạt động tài chính; Hoạt động không xảy ra thờng xuyên sẽ đợc phân loại là hoạt động bất thờng.+Nguyên tắc phù hợp: Báo cáo kết quả kinh doanh trình bày các khoản doanh thu, thu nhập và chi phí của doanh nghiệp. .. nợ (xác nhận công nợ).- Kiểm tra số liệu ghi trên Bảng cân đối kế toán ngày 31-12 năm trớc để làm căn cứ ghi Bảng Cân đối kế toán năm nay cột Số đầu năm, số liệu này trong suốt niên độ kế toán không thay đổi.II. Phơng pháp lập BCĐKT và BCKQKD 1.Phơng pháp lập BCĐKT + Cột số đầu năm: Căn cứ vào số liệu ở cột số cuối kì trong bảng cân đối kế toán cuối năm trớc để ghi vào tong chỉ tiêu tơng ứng. . quả kinh doanh i. Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh 1. Khái niệm Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh là bộ phận cấu thành. công tác kế toán, đặc biệt là hai báo cáo Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh, cung cấp hầu hết các thông tinh kế toán của một doanh nghiệp.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung, phương pháp lập bảng cân đối Kế toán & báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp, Nội dung, phương pháp lập bảng cân đối Kế toán & báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp, Nội dung, phương pháp lập bảng cân đối Kế toán & báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp

Bình luận về tài liệu noi-dung-phuong-phap-lap-bang-can-doi-ke-toan-bao-cao-ket-qua-kinh-doanh-tai-cac-doanh-nghiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP