các dạng BTTN hữu cơ 11

20 115 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 17:00

. Đại cơng về hoá học hữu cơ Câu 1: Phát biểu nào sau đây không chính xác? A. Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hóa học. B. Các chất có cùng khối. toàn một axit hữu cơ ta thu đợc: n CO2 = n H2O . Axit đó là A. axit hữu cơ có hai chức, cha no. B. axit vòng no. C. axit đơn chức, no. D. axit đơn chức, cha no. Câu 18: Trong các đồng phân axit. số lợng đồng phân là A. 4. B. 7. C. 8. D. 10. Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ Câu 1: Một hợp chất hữu cơ gồm C, H, O; trong đó cacbon chiếm 61,22% về khối lợng. Công thức phân tử của
- Xem thêm -

Xem thêm: các dạng BTTN hữu cơ 11, các dạng BTTN hữu cơ 11, các dạng BTTN hữu cơ 11, D. an®ehit ®¬n chøc chøa ba liªn kÕt  trong gèc hi®rocacbon.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn