Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thị xã Sa Đéc giai đoạn 2011 - 2015

8 204 3
Diệp Tử

Diệp Tử Gửi tin nhắn

Tải lên: 12,932 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2013, 16:46

Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thị xã Sa Đéc giai đoạn 2011 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THỊ XÃ SA ĐÉC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 58/KH-UBND Sa Đéc, ngày 01tháng 09 năm 2011 KẾ HOẠCH Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thị xã Sa Đéc giai đoạn 2011 - 2015 Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015; Ủy ban nhân dân thị xã Sa Đéc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại các cơ quan nhà nước của thị xã giai đoạn 2011 - 2015 với những nội dung sau: I. TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THỊ XÃ THỜI GIAN QUA: Từ cuối năm 2006 đến nay, được sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Thông tin - Truyền thông, sự đồng tình của các ngành, các cấp trong việc thực hiện chiến lược phát triển công nghệ thông tin, Ủy ban nhân dân thị xã Sa Đéc đã đưa việc ứng dụng CNTT vào trong công tác quản lý hành chính Nhà nước, tập trung đầu tư thiết bị để xây dựng Trang tin điện tử thị xã; xây dựng mạng LAN kết nối thông tin các cơ quan, ban, ngành thị xã để triển khai công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện trao đổi thông tin, chuyển các văn bản trong hệ thống hộp thư điện tử của Tỉnh cho tất cả các phòng, ban, đơn vị và cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn. Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho các xã, phường tiếp cận với internet, khai thác, truy cập thông tin, nhận chủ trương, điều hành của cấp trên qua Trang tin điện tử của thị xã và gửi báo cáo bằng thư điện tử, Văn phòng HĐND & UBND thị xã thành lập tổ công tác công nghệ thông tin do Chánh Văn phòng làm tổ trưởng cùng quản trị, chuyên viên nghiên cứu và phòng Văn hóa - Thông tin. Tổ đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Tỉnh tổ chức các đợt tập huấn tin học cho cán bộ, công chức nhà nước; tư vấn kỹ thuật cho các ban, ngành và xã, phường. Hiện nay, hầu hết các cơ quan của thị xã đã được đầu tư trang bị đầy đủ máy vi tính, bảo trì thiết bị kịp thời, kết nối Internet bằng đường truyền ADSL, thuận tiện cho việc truy cập tìm hiểu, thông tin một cách nhanh nhất, đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương được thông suốt. Tuy nhiên, việc triển khai các ứng dụng CNTT trong các ban, ngành thị xã và các xã, phường cũng gặp không ít khó khăn, đó là: lĩnh vực CNTT là vấn đề mới, cán bộ chuyên trách CNTT ở các cơ quan, đơn vị còn thiếu và yếu; một bộ phận cán bộ, công chức chưa tiếp cận với máy vi tính; nguồn kinh phí chi cho CNTT còn hạn chế, một số máy vi tính, tốc độ xử lý chậm và thường bị hư hỏng, ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước nhằm phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, thì việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong thời gian tới là rất cần thiết. II. KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THỊ XÃ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015: 1. Mục tiêu: 1.1. Mục tiêu chung: - Từng bước xây dựng hệ thống thông tin trong công tác quản lý hành chính nhà nước, đổi mới phương thức quản lý, quy trình điều hành, tác nghiệp nhằm xây dựng bộ máy hành chính năng động, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả. - Đảm bảo hệ thống trao đổi thông tin từ Ủy ban nhân dân thị xã đến Ủy ban nhân dân Tỉnh, các Sở, Ngành Tỉnh nhanh chóng, kịp thời; công tác chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin của Ủy ban nhân dân thị xã với các ban, ngành thị xã và các xã, phường được thông suốt, kịp thời. - Góp phần cải cách hành chính, đáp ứng nhu cầu và quyền lợi chính đáng của nhân dân, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 1.2. Mục tiêu cụ thể: a. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước: - 100% cán bộ, công chức chuyên môn cấp thị xã được trang bị máy tính phục vụ cho công việc vào năm 2012; 100% công chức và cán bộ chuyên trách cấp xã, phường được trang bị máy tính phục vụ cho công việc vào năm 2015. - Trên 70% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi dưới dạng điện tử. - Hầu hết cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc. - Bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ trên 70% hoạt động trong cơ quan nhà nước. b. Phục vụ người dân và doanh nghiệp: - Đảm bảo trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo Điều 28 Luật Công nghệ thông tin, cung cấp tất cả dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 đến người dân và doanh nghiệp. - Đảm bảo phục vụ đến 50% hồ sơ khai thuế của người dân và doanh nghiệp qua mạng. - Khuyến khích các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ tư vấn sử dụng vốn nhà nước được thực hiện qua mạng; tất cả kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu, thông báo sơ tuyển, kết quả đấu thầu, danh sách nhà thầu tham gia đăng tải trên mạng. - Cho phép người dân đăng ký kinh doanh, đăng ký ô tô, xe máy, xin cấp phép xây dựng . thực hiện qua mạng. - Hỗ trợ người dân theo dõi kết quả học tập của con, em mình qua mạng. -2- - Hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, hỗ trợ người lao động tìm việc làm qua mạng. 2. Nội dung ứng dụng: 2.1. Xây dựng các phần mềm ứng dụng: Rà soát và đánh giá tất cả các hệ thống thông tin quản lý đã và đang hoạt động tại các cơ quan quản lý Nhà nước (bao gồm các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, các hệ thống thông tin quản lý, các chương trình ứng dụng, các website). Qua đó kịp thời xây dựng các giải pháp bổ sung, sửa đổi, cập nhật và tối ưu hóa các hệ thống đảm bảo phục vụ tốt nhất, hiệu quả nhất cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và tác nghiệp. Đồng thời, triển khai ứng dụng rộng rãi các chương trình đã được đánh giá và nâng cấp. Phân tích, tổ chức hợp lý, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, tác nghiệp trong nội bộ và giữa các cơ quan đơn vị. Trên cơ sở đó từng bước tin học hóa các quy trình, nghiệp vụ hành chính, chuyển hóa các luồng thông tin công văn bằng văn bản giấy sang luồng thông tin công văn điện tử để đảm bảo kịp thời trong công tác trao đổi thông tin, trong chỉ đạo điều hành và quản lý. Đồng thời, chuẩn hóa các hệ thống cơ sở dữ liệu lưu trữ và quản lý thông tin, hồ sơ nhằm đảm bảo hợp chuẩn trong trao đổi thông tin, đảm bảo tính tối ưu trong cập nhật lưu trữ và an toàn trong quá trình khai thác thông tin. Xây dựng các phần mềm ứng dụng đáp ứng theo mô hình “một cửa”, tiến tới mô hình chính quyền lấy công dân làm trọng tâm, thực sự cung cấp được các dịch vụ mà công dân cần, theo cách công dân muốn. a. Phần mềm tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ theo mô hình một cửa: Nhằm minh bạch hóa các thủ tục hành chính đối với công dân, đầu tiên công dân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” theo thủ tục đã được niệm yết công khai, sau đó bộ phận “một cửa” sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, công dân sẽ nhận giấy hẹn trả kết quả và hồ sơ sẽ được chuyển đến bộ phận chức năng liên quan. Hồ sơ sẽ được bộ phận chức năng liên quan kiểm tra tính hợp lệ một lần nữa và chuyển đến cán bộ có thẩm quyền ký duyệt. Cuối cùng, công dân sẽ nhận lại kết quả từ bộ phận “một cửa”. Phần mềm đã được Sở thông tin và Truyền thông triển khai và phát huy hiệu quả tại thị xã. b. Trang thông tin điện tử thị xã phải được cập nhật kịp thời và có những thông tin chủ yếu sau: - Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thị xã và của từng đơn vị trực thuộc; - Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản pháp luật có liên quan; - Quy trình, thủ tục hành chính được thực hiện bởi các đơn vị trực thuộc, tên của người chịu trách nhiệm trong từng khâu thực hiện quy trình, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính; - Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành; -3- - Danh mục địa chỉ thư điện tử chính thức của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền; - Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân thị xã; - Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; - Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân. * Tiếp nhận và khai thác, sử dụng các phần mềm chuyên ngành bao gồm: - Phần mềm quản lý hồ sơ nhà đất. - Phần mềm quản lý đơn khiếu nại, tố cáo. - Phần mềm quản lý cán bộ, công chức. - Phần mềm quản lý hộ tịch. 2.2. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin: - Đầu tư thêm máy vi tính và thiết bị mạng. - Để các phần mềm ứng dụng hoạt động một cách đồng bộ, đáp ứng được công việc chuyên môn của mỗi cơ quan, Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục triển khai, lắp đặt mạng Lan ở các phòng, ban trực thuộc. Đồng thời kết nối vào mạng WAN của thị xã, tỉnh tạo thành một hệ thống thông tin khép kín, dễ dàng trong việc tổng hợp và dùng chung số liệu. - Đảm bảo 100% đơn vị trực thuộc được nối mạng Internet, ưu tiên sử dụng dịch vụ Internet băng rộng. 2.3. Đào tạo nguồn nhân lực CNTT: - Phát triển nguồn nhân lực CNTT là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định đối với việc ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Ủy ban nhân dân thị xã định hướng liên kết với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đào tạo nguồn nhân lực CNTT thời gian tới trên địa bàn như sau: - Đào tạo cơ bản về CNTT: chủ yếu giúp cho cán bộ công chức tiếp cận và sử dụng được các chức năng cơ bản như: soạn thảo văn bản, khai thác thông tin trên internet, sử dụng thư điện tử . - Đào tạo CNTT cho cán bộ công chức ở đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu tin học hóa lĩnh vực mà cán bộ công chức đó phụ trách. Chương trình, nội dung đào tạo sẽ được gắn kết với việc triển khai các dự án về CNTT. - Đào tạo chuyên sâu: tập trung đào tạo và thu hút đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT để có đủ năng lực tiếp nhận, vận hành và quản lý, đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống thông tin trong suốt quá trình vận hành. - Tổ chức thường xuyên các khóa bồi dưỡng cho cán bộ. 3. Lộ trình thực hiện: * Năm 2011: - Đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật mạng LAN, WAN hiện có, hệ thống đường truyền, thiết bị và giải pháp đồng bộ đảm bảo việc kết nối thông suốt giữa các cơ ngành trong thị xã; - Nâng cấp đường truyền Internet cáp quang (FTTH) lên gói cước cao nhất, đảm bảo thông tin liên lạc nhanh chống và ổn định; - Mua sắm, lắp đặt thiết bị phát sóng Wifi; -4- - Mua sắm, lắp đặt Camera bảo vệ; - Nâng cấp, mua máy tính mới cho các phòng ban nhằm thay thế cho các máy tính cũ không đáp ứng được yêu cầu công việc. Đảm bảo 100% cán bộ công chức các phòng ban có máy tính phục vụ cho công việc; - Phối hợp với Tỉnh triển khai hệ thống thư điện tử email <tên người dùng>@dongthap.gov.vn. Tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức sử dụng thường xuyên hộp thư điện tử trong công việc để trao đổi thông tin; - Mua sắm bản quyền các phần mềm cơ bản: chương trình diệt virut cho 60 máy (Kaspersky, BKAV Pro)…; - Xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng phục vụ công tác điều hành quản lý: quản lý hồ sơ nhà đất; quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; - Đào tạo tin học cơ bản trình độ A, B cho 2 đối tượng: cán bộ công chức và cán bộ lãnh đạo. Đảm bảo 100% cán bộ sử dụng được máy tính: soạn thảo văn bản; gửi và nhận thư điện tử; khai thác được thông tin internet… - Đào tạo quản trị mạng, an toàn mạng chuyên sâu cho các cán bộ quản lý công nghệ thông tin. * Năm 2012: - Trang bị máy chiếu (projector) cho các phòng họp, hội trường; - Trang bị cho mỗi phòng ban 01 máy tính xách tay (đối với các đơn vị chưa được trang bị) phục vụ cho công việc: đi công tác; các buổi họp cần trình chiếu trên máy tính; - Xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng phục vụ công tác điều hành quản lý: quản lý cán bộ, công chức; quản lý hộ tịch; - Xây dựng hoàn thiện trang thông tin điện tử của thị xã trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; - Triển khai sử dụng hộp thư điện tử vào việc trao đổi thông tin giữ các phòng ban: lịch công tác, lịch họp; thư mời; báo cáo… * Năm 2013: - Bảo trì, nâng cấp hệ thống mạng Lan, Wan, Wifi hiện có đảm bảo hệ thống vận hành tốt không gián đoạn. - Đánh giá, nâng cấp các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác điều hành quản lý đã đưa vào sử dụng. - Tiếp tục hoàn thiện website của thị xã trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh: + Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 2, đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính điều được đưa lên web. + Cập nhật bổ sung hoàn chỉnh tin tức, các thông báo, tình hình hoạt động của UB và HĐND. - Đào tạo tin học cơ bản trình độ A, B cho 2 đối tượng: cán bộ và cán bộ lãnh đạo. Nhằm nâng cao kiến thức về CNTT cho các cán bộ, đảm bảo 100% cán bộ sử dụng được máy tính: soạn thảo văn bản; gửi và nhận thư điện tử; khai thác được thông tin Internet… -5- - Đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về quản trị hệ thống mạng, an ninh mạng; quản lý triển khai, vận hành hệ thống CNTT cho cán bộ chuyên trách về CNTT. * Năm 2014: - Tiếp tục nâng cấp, mua máy tính mới cho các phòng ban nhằm thay thế cho các máy tính cũ không đáp ứng được yêu cầu công việc. Đảm bảo 100% cán bộ công chức các phòng ban có máy tính phục vụ cho công việc. - Tiếp tục xây dựng các ứng dụng chuyên ngành trọng điểm như: thương binh và xã hội, tư pháp, khiếu nại tố cáo… - Đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về quản trị hệ thống mạng, an ninh mạng; quản lý triển khai, vận hành hệ thống CNTT cho cán bộ chuyên trách về CNTT. * Năm 2015: - Tiếp tục triển khai và hoàn thiện môi trường làm việc điện tử phục vụ công tác quản lý điều hành và quản lý chuyên ngành theo yêu cầu. - Tổng kết 5 năm (2011-2015) thực hiện kế hoạch, rút kinh nghiệm và lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. 4. Nhu cầu vốn: ĐVT: triệu đồng Số TT Tên nhóm dự án Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tổng KP 1 Xây dựng cơ dựng cơ sở hạ tầng: - Nâng cấp, mua máy tính mới - Mua thiết bị ngoại vi, Wifi - Mua phần mềm diệt virut - Mua Camera bảo vệ - Mua máy chiếu (projector) 100 10 6 - 250 3 6 - 60 100 3 6 - 100 3 6 - 100 3 6 - 762 650 22 30 - 60 2 Duy trì hệ thống thông tin: - Thuê đường truyền kết nối Internet - Bảo trì, nâng cấp, sửa chữa thiết bị, mạng LAN, WAN 26 16 10 26 16 10 26 16 10 26 16 10 26 16 10 130 80 50 3 Đào tạo tin học: - Đào tạo tin học cơ bản A,B + 01 lớp cho cán bộ lãnh đạo + 02 lớp cho cán bộ - Đào tạo 1 lớp quản trị mạng cho cán bộ quản lý CNTT 52 4 8 40 52 4 8 40 40 40 144 8 16 120 -6- 4 Chi phí thường xuyên đảm bảo cho hệ thống ứng dụng CNTT hoạt động ổn định: - Ban chỉ đạo xây dựng, phát triển ứng dụng CNTT thị xã. - Chi phí biên tập thông tin cho cổng thông tin điện tử TX 60 30 30 60 30 30 60 30 30 60 30 30 60 30 30 300 150 150 Tổng cộng: 1.336 IV. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Giải pháp thực hiện: - Nâng cao chất lượng, hiệu quả và đa dạng hóa các hình thức quy mô tuyên truyền, thông tin, phổ biến kiến thức về công nghệ thông tin và xã hội thông tin thông qua truyền hình và các thông tin đại chúng. - Tập trung triển khai các ứng dụng điện tử nhằm cải tiến quy trình điều hành, cung cấp được nhiều dịch vụ công cho người dân, tạo ra chính quyền minh bạch, môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. - Tranh thủ vốn hỗ trợ của Trung ương, ngân sách địa phương dành cho việc thiết kế hạ tầng thông tin như: trang thiết bị máy tính, thiết lập, bảo trì hệ thống mạng cục bộ, mạng diện rộng, giải pháp tăng cường bảo mật, mua sắm và triển các phần mềm quản lý chuyên chuyên ngành, triển khai phần mềm nguồn mở, đào tạo chuyên sâu cho cán bộ CNTT. 2. Tổ chức thực hiện: 2.1. Phòng Văn hóa và Thông tin: - Căn cứ Kế hoạch của thị xã, xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện. - Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và nhân dân, nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức, trách nhiệm và năng lực ứng dụng CNTT. Hướng dẫn công dân tham gia tích cực và các hoạt động hành chính công trực tuyến của cơ quan nhà nước. - Hàng năm thực hiện tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư và vốn sự nghiệp chi cho ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cân đối nguồn vốn, đảm bảo triển khai thực hiện theo tiến độ của kế hoạch. - Tham gia thẩm định dự án, hạng mục công việc phù hợp với mô hình và kế hoạch tổng thể ứng dụng CNTT. - Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban hành các quy chế, quy định về khai thác các hệ thống thông tin trên địa bàn thị xã. - Xây dựng kế hoạch phát động thi đua ứng dụng CNTT kết hợp với cải cách hành chính trong cơ quan nhà nước. Hàng năm có sơ kết đánh giá, báo cáo -7- và đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã biểu dương, khen thưởng những đơn vị ứng dụng hiệu quả CNTT trong công tác quản lý nhà nước, triển khai thực hiện đạt các mục tiêu theo kế hoạch đề ra. - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn an ninh thông tin. - Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân thị xã đưa ứng dụng CNTT phục vụ cho công tác cải cách thủ tục hành chính. 2.2. Văn phòng HĐND và UBND thị xã: Xác định các nội dung thông tin, hình thức cần cung cấp thông tin cho lãnh đạo thị xã để chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng … Từ đó, xác định các thông tin tổng hợp, biểu mẫu thống kê để các phòng ban, xã, phường trong thị xã cung cấp thông tin để xây dựng các ứng dụng CNTT phù hợp với yêu cầu của lãnh đạo. 2.3. Phòng Nội vụ: - Phối hợp với các ban ngành đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính để tạo tiền đề cho ứng dụng CNTT hiệu quả. - Phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin trong việc lập và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực CNTT; theo dõi, đôn đốc các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện cải cách hành chính kết hợp ứng dụng CNTT. 2.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Bố trí nguồn vốn và cấp kinh phí cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn thị xã. Bố trí vốn chi sự nghiệp cho CNTT hàng năm để đảm bảo cho việc triển khai thực hiện các mục tiêu của kế hoạch đề ra. Trên đây là Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thị xã Sa Đéc giai đoạn 2011 - 2015, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo về Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Văn hóa - Thông tin) để có hướng giải quyết kịp thời./. Nơi nhận: - UBND tỉnh Đồng Tháp; - Sở Thông tin và Truyền thông; - TT/TU, TT/HĐND TX; - CT và các PCT/UBND TX; - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể TX; - Các ban, ngành TX; - UBND các xã, phường; - LĐVP + NC/VX; - Lưu VT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Võ Thanh Tùng -8- . kế hoạch đề ra. Trên đây là Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thị xã Sa Đéc giai đoạn 2011 - 2015, . Sa Đéc, ngày 01tháng 09 năm 2011 KẾ HOẠCH Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thị xã Sa Đéc giai đoạn 2011
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thị xã Sa Đéc giai đoạn 2011 - 2015, Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thị xã Sa Đéc giai đoạn 2011 - 2015, Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thị xã Sa Đéc giai đoạn 2011 - 2015

Bình luận về tài liệu ke-hoach-ung-dung-va-phat-trien-cong-nghe-thong-tin-trong-hoat-dong-cua-co-quan-nha-nuoc-thi-xa-sa-dec-giai-doan-2011-2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP