Lý thuyết hành động xã hội của Mark Weber

2 16,938 139
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 12:27

Mỗi con người trong chúng ta đều có những hành động khác nhau để thực hiện động cơ mục đích của mình. Vậy hành động là của con người tạo ra, do cá nhân hay nhóm thực hiện, nhưng hành động chịu sự chi phối của bối cảnh xã hội. Tùy vào mục đích, và động cơ mà có nhiều loại hành động khác nhau: hành động xã hội, hành động cá nhân, hành động tập thể. Và hành động xã hội được xem là cách thức tốt nhất đẻ xác định lát cắt tiếp cận xã hội học. Vậy xã hội học xã hội là gì? Theo xã hội học, hành động xã hội là sự trao đổi trực tiếp giữa các cá nhân với nhau, cũng như các khuôn mẫu quan hệ đã được cấu trúc hóa bên trên các nhóm, tổ chức, thiết chế xã hội. Thực chất hành động xã hội là 1 hình thức hoặc cách thức giải quyết mâu thuẫn các vấn đề xã hội, nó được tạo ra bởi các phong trào các tổ chức, các Đảng phái.. . nhưng hành động chịu sự chi phối của bối cảnh xã hội. Tùy vào mục đích, và động cơ mà có nhiều loại hành động khác nhau: hành động xã hội, hành động cá nhân, hành động tập thể. Và hành động xã hội. hành động xã hội. Hành động không phải là kết quả của quá trình suy nghĩ có ý thức thì không phải là hành động xã hội. MarWeber phân biệt 4 loại hành động xã hội, bởi ông nghĩ phân loại hành động. được xem là cách thức tốt nhất đẻ xác định lát cắt tiếp cận xã hội học. Vậy xã hội học xã hội là gì? Theo xã hội học, hành động xã hội là sự trao đổi trực tiếp giữa các cá nhân với nhau, cũng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết hành động xã hội của Mark Weber, Lý thuyết hành động xã hội của Mark Weber, Lý thuyết hành động xã hội của Mark Weber

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn