Phân tích hành vi khách hàng phần 2 ppt

7 372 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 20:20

. Phân tích hành vi khách hàng phần 2 Có nhiều yếu tố có thể tác động đến quy trình này vì người mua hành động thông qua quyết định mua sắm. Số lượng các tác động tiềm năng đến hành vi. thể cần đọc thêm một vài cuốn sách về hành vi khách hàng và như vậy họ có thể tìm ra các phương pháp bổ sung cho vi c giải thích hành vi mua sắm của khách hàng. Đối với mỗi một tác động được. tôi sẽ phân loại các tác động này thành 3 dòng: Tác động nội tại, tác động bên ngoài, và tiếp thị. Tuy nhiên, những ai quan tâm đến vi c nghiên cứu nhiều hơn về hành vi mua sắm của khách hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hành vi khách hàng phần 2 ppt, Phân tích hành vi khách hàng phần 2 ppt, Phân tích hành vi khách hàng phần 2 ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn