đề tài ' nghiên cứu chế biến nước tương từ bánh dầu phộng bằng phương pháp lên men truyền thống '

50 437 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 14:32

. sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men truyền thống từ bánh dầu phộng. 5 III. Nhiệm vụ ñề tài. − Nghiên cứu các tài liệu về nước tương và bánh dầu phộng. − Nghiên cứu các. dùng. Xuất phát từ những lí do trên tôi chọn ñề tài: " ;Nghiên cứu chế biến nước tương từ bánh dầu phộng bằng phương pháp lên men truyền thống . II. Mục tiêu ñề tài. Nghiên cứu và xây dựng. Tiểu luận ĐỀ TÀI: Nghiên cứu chế biến nước tương từ bánh dầu phộng bằng phương pháp lên men truyền thống 1 MỤC LỤC Trang phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: đề tài ' nghiên cứu chế biến nước tương từ bánh dầu phộng bằng phương pháp lên men truyền thống ', đề tài ' nghiên cứu chế biến nước tương từ bánh dầu phộng bằng phương pháp lên men truyền thống ', đề tài ' nghiên cứu chế biến nước tương từ bánh dầu phộng bằng phương pháp lên men truyền thống '

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn