Đề tài “ Chiến lược kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình” docx

40 721 4
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 04:20

. giày và chiến lược kinh doanh giày của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình, đề xuất định hướng và một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh giày của Công ty Cổ phần Đầu tư. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH 1.1.1 Thông tin chung về công ty • Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu Tư. hiện chuyên đề “ Chiến lược kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình”. Qua việc phân tích hoạt 2 động sản xuất kinh doanh qua các năm của công ty, để từ đó đề xuất một
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài “ Chiến lược kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình” docx, Đề tài “ Chiến lược kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình” docx, Đề tài “ Chiến lược kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình” docx, Bảng 1.5 : Ma trận các yếu tố bên trong IFE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn