Huong dan lam, viet va bao ve do an tot nghiep pot

15 599 2
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 00:20

. nhiêu trang (sách, báo cáo) hoặc từ trang bao nhiêu đến trang bao nhiêu. • Phần phụ lục: - Mã nguồn của chương trình chỉ đưa vào những mô đun trọng tâm trong nội dung của đồ án. - Danh mục. tiếng Anh có liên quan. - Tài liệu tham khảo (kể cả các đồ án năm trước). Nên ghi theo thứ tự: Tên tác giả. Tên sách, bài , Nhà xuất bản, Năm xuất bản. - Danh mục các địa chỉ website liên quan đến. nghiệp trước Hội đồng. - Sinh viên chưa hoàn thành đóng học phí theo quy định, đang trong thời gian thi hành án do vi phạm pháp luật. 11.Chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp: chuẩn bị phim chiếu, bảo vệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan lam, viet va bao ve do an tot nghiep pot, Huong dan lam, viet va bao ve do an tot nghiep pot, Huong dan lam, viet va bao ve do an tot nghiep pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn