Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC

66 949 5

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,099 tài liệu

  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2013, 09:31

Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC . Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện 1.1.1. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán. lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC. Công ty AASC đã xây dựng cho mình một quy trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC, Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC, Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC, Đánh giá khả năng chấp nhận khách hàng Gửi thư chào hàng, Nhận diện lý do kiểm toán của khách hàng, Thủ tục đánh giá hệ thống kiểm sốt nội Thủ tục phân tích và đối chiếu số liệu tồng hợp, Kiểm tra chi tiết . Thủ tục kiểm toán., Nguồn vốn chủ sở hữu, Nhận xét chung về hoạt động kiểm tốn tại Cơng ty AASC .

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn