Bài thơ giúp học từ vựng tiếng anh rất thú vị và độc đáo

6 674 4
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2014, 16:35

Bài thơ giúp học từ vựng tiếng anh rất thú vị và độc đáo Bài thơ giúp học từ vựng tiếng anh rất thú vị và độc đáo Bài thơ giúp học từ vựng tiếng anh rất thú vị và độc đáo Bài thơ giúp học từ vựng tiếng anh rất thú vị và độc đáo Bài thơ giúp học từ vựng tiếng anh rất thú vị và độc đáo . Bài thơ giúp học Từ vựng Tiếng Anh rất thú vị và độc đáo Hello có ngh a xin chàoĩ Goodbye t m bi t, thì thào Wishperạ ệ Lie. thangĩ Màu là red, màu vàng yellowđỏ Yes là úng, không là nođ Fast là nhanh chóng, slow ch m rìậ Sleep là ng , go là iủ đ Weakly m y u healthy m nh lànhố ế ạ White là tr ng, green là xanhắ Hard là ch. ố ề ề How many có ngh a bao nhiêu.ĩ Too much nhi u quá , a few m t vàiề ộ Right là úng , wrong là saiđ Chess là c t ng , ánh bài playing cardờ ướ đ Flower có ngh a là hoaĩ Hair là mái tóc, da
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thơ giúp học từ vựng tiếng anh rất thú vị và độc đáo, Bài thơ giúp học từ vựng tiếng anh rất thú vị và độc đáo, Bài thơ giúp học từ vựng tiếng anh rất thú vị và độc đáo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn