Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh

12 974 2

NHT Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 2,929 tài liệu

  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2014, 21:35

. More Exercises Leâ Ngoïc Thaïch 1 11 1 I. Using TO + INFINITIVE or V-ING to complete sentences:. C. Who D. Whose 9. pictures are those? A. Whose B. Who's C. How's D. What's More Exercises Leâ Ngoïc Thaïch 2 22 2 10. - for a living? - I'm an engineer. A. What. our new house? A. How B. What C. Why D. A and B are correct 30. kind of books do you want? More Exercises Leâ Ngoïc Thaïch 3 33 3 A. What B. Which C. Whose D. Why 31. " did he
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh, Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh, Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn