Công ty cổ phần tập đoàn thép tiến lên

1 104 0
An An

An An Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,572 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2013, 15:29

Công ty cổ phần tập đoàn thép tiến lên CTY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THÉP TIẾN LÊN -------oo0oo-------- CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Số : 02/QĐ/HĐQT/2010 Biên Hòa, Ngày 19 Tháng 05 Năm 2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -Căn cứ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; -Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; -Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cơng ty cổ phần số 3600512830 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 18 tháng 08 năm 2009; - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cơng ty cổ phần Tập đồn Thép Tiến Lên được Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Tập đồn Thép Tiến Lên thơng qua ngày 11/10/2009; - Căn cứ vào biên bản họp hội đồng quản trị ngày 10/12/2009; - Xét tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh ; CHỦ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH : ĐIỀU 1: Th 10.132 M2 đất tại lơ số 3-5 đường số 3 KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh như sau : Mục đích : Đầu tư dự án Nhà xưởng mở rộng Cty TNHH sản xuất – Thương mại Đại Phúc; Tổng trị giá tiền th : 36.244.190.400 đồng ( Ba mươi sáu tỷ, hai trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm chín mươi ngàn, bốn trăm đồng chẵn; Thời hạn th là : 37 năm ; Phương thức thanh tốn : Trả tiền th đất 1 lần ; ĐIỀU 2 : Giao cho Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng phối hợp với Giám đốc cơng ty TNHH sản xuất và thương mại Đại Phúc tiến hành lập thủ tục th đất, chọn đơn vị tư vấn thiết kế và tổ chức gọi thầu theo đúng quy định của pháp luật. ĐIỀU 3: Các Ơng, Bà trong hợi đờng quản trị, Ban tổng giám đốc, Giám đốc cơng ty TNHH SX và TM Đại Phúc và các truởng phòng chức năng cơng ty căn cứ qút định thi hành kể từ ngày ký. Nơi gởi : - Như điều 3 - Lưu văn thư CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGUYỄN MẠNH HÀ . tổ chức và hoạt động của Cơng ty cổ phần Tập đồn Thép Tiến Lên được Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Tập đồn Thép Tiến Lên thơng qua ngày 11/10/2009;. CTY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THÉP TIẾN LÊN -------oo0oo-------- CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc
- Xem thêm -

Xem thêm: Công ty cổ phần tập đoàn thép tiến lên, Công ty cổ phần tập đoàn thép tiến lên, Công ty cổ phần tập đoàn thép tiến lên

Bình luận về tài liệu cong-ty-co-phan-tap-doan-thep-tien-len

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP