Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn

8 1,510 19
An An

An An Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,572 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2013, 16:17

Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn Giảng viên VŨ QUANG KẾT1ChươngChương55KKếếtotốánnququảảnntrtrịịchochoviviệệccraraquyquyếếttđđịịnhnhkinhkinhdoanhdoanhngngắắnnhhạạnnGiảng viên VŨ QUANG KẾT2THÔNG TIN THTHÔNG TIN THÍÍCH HƠCH HÏP QUYEP QUYẾÁT T ĐĐỊNH KINH ỊNH KINH DOANH NGADOANH NGẮÉN HAN HẠÏNNNHẬN DIỆN THÔNG TIN THÍCH HP.ỨNG DỤNG THÔNG TIN THÍCH HP CHO VIỆC RA CÁC QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH NGẮN HẠN.Giảng viên VŨ QUANG KẾT3CCááccquyquyếếtt đ địịnhnhttààiichchíínhnhNgắn hạn (dưới 1 năm)- Nói chung là có thể lặplại(réversible) :Sảnxuấthay muamộtsảnphẩm; Chấpnhậnnhữngđơn hàng đặcbiệtvớimộtgiáthấp hơn giá bìnhthường;Mua hay th mộtmáy;Loạibỏ mộtsảnphẩmthua lỗ;Tiếnhànhsảnxuấtmộtsảnphẩmmới;Sử dụngmộtdiệntíchhoặcth;Chothầulạicácdịch vụ haytự đảmnhận.Dài hạn (từ một năm trở lên) - Khơng thể lặp lạiThay thế mộtmáycủ bằng mộtmáymớihồnthiện hơnQuyết định đóng cửatừng phầnhaytồnbộ nhà máyGiảng viên VŨ QUANG KẾT4SSááuu bư bướớcctrongtrongquqátrtrììnhnhquyquyếếtt đ địịnhnh1.Làm sáng tỏ vấn đề (khoanh tròn các thànhphầncủavấn đề); 2.Chỉ rõ mục tiêuVí dụ:Tối đahóalợinhuậnTăng thị phầnTốithiểu hóa chi phíCác mục tiêu có thể xung độtvới nhau. Trongtrường hợpnày, cầnchọnmộtmụctiêuđể tối ưuhóa, những mục tiêu còn lạitrở thành những ràngbuộc.Ví dụ: giảm chi phí và duy trì chấtlượngGiảng viên VŨ QUANG KẾT5SSááuu bư bướớcctrongtrongquqátrtrììnhnhquyquyếếtt đ địịnhnh3. Nhậndiệncácgiải pháp thay thế;4. Phát triểnmột mơ hình quyết định, có nghĩalàmộtthể hiện đơn giảnhóacủavấn đề đặtra -những yếutố quan trọng nhất đượcgiữ lại, những chi tiết khơng cầnthiết đượcloạibỏ; 5. Thu thậpsố liệu (trách nhiệmcủakế tốnquảntrị); 6. Chọnmột giải pháp thay thế.TiếpGiảng viên VŨ QUANG KẾT6KHAKHÁÙI QUAI QUÁÙT VET VỀÀQUYEQUYẾÁT T ĐĐỊNH KINH ỊNH KINH DOANHDOANH-Quyết đònh kinh doanh là chọn lựa một phươngán kinh doanh có hiệu quả và phù hợp nhất vớiđiều kiện kinh doanh từ nhiều phương án kinhdoanh khác nhau.-Quyết đònh kinh doanh ngắn hạn thường gắnliền với nguồn lực, thời gian thực thi trong từngnăm tài chính và dễ lặp lại.-Quyết đònh kinh doanh dài hạn thường liênquan đến nguồn lực, thời gian thực thi trongnhiều năm và khó lặp lại.-Về mặt kinh tế, một quyết đònh kinh doanhnhằm hướng tối mục đích tối đa hóa lợi nhuậncho doanh nghiệp.Giảng viên VŨ QUANG KẾT7MÔ HÌNH PHÂN TMÔ HÌNH PHÂN TÍÍCH THÔNG TIN CH THÔNG TIN THTHÍÍCH HƠCH HÏPP-Bước 1 : Tập hợp tất cả các thông tin thu nhập, chi phí liên quanđến từng phương án kinh doanh được xem xét, so sánh lựa chọn. Thu nhập, chi phí được tập hợp bao gồm thu nhập, chi phí thực tế, ước tính, tiềm ẩn, cơ hội.-Bước 2 : Loại bỏ các khoản chi phí chìm, những chi phí đã phátsinh luôn tồn tại ở tất cả phương án kinh doanh.-Bước 3 : Loại bỏ khoản thu nhập, chi phí sẽ phát sinh như nhautrong tương lai ở tất cả phương án kinh doanh.-Bước 4 : Tổng hợp những thông tin còn lại sau khi thực hiệnbước 1,2 và 3 chính là thông tin thích hợp cho quyết đònh chọnlựa phương án kinh doanh, thông tin chênh lệch, thông tin khácbiệt giữa các phương án kinh doanh cần thiết để xem xét đưa raquyết đònh lựa chọn phương án kinh doanh.Giảng viên VŨ QUANG KẾT8Quy ước ghi chép :-Thu nhập, giảm chi phi, tăng thu nhập ghi (+)-Chi phí, tăng chi phí, giảm thu nhập ghi (-)2.600III.Kết quả so sánh(2.000)1.000(200)(12.000)(6.000)(1.000)(14.000)(5.000)(1.200)II.Chi phí :-Biến phí-Đònh phí-Chi phí cơ hội5.000(1.200)20.0003.00025.0001.800I.Thu nhập :-Doanh thu-Thu nhập khácThông tin thích hợpPhương án gốcPhương án so sánhChỉ tiêuBẢNG PHÂN TÍCH THÔNG TIN THÍCH HPMÔ HÌNH PHÂN TMÔ HÌNH PHÂN TÍÍCH THÔNG TIN CH THÔNG TIN THTHÍÍCH HƠCH HÏPPGiảng viên VŨ QUANG KẾT9YÝÙNGHNGHĨĨA THÔNG TIN THA THÔNG TIN THÍÍCH HƠCH HÏPP-Bổ sung trường hợp thiếu thông tin đểlập báo cáo kết quả kinh doanh chi tiếtkhi chọn lựa phương án.-Giúp có được những thông tin đơngiản, ngắn gọn, phù hợp và tập trunghơn cho các quyết đònh kinh doanh.-Cung cấp thông tin nhanh nhưng vẫnđảm bảo tính khoa học, chính xác, hỗtrợ đắc lực cho nhà quản lý chiếm lónhlợi thế cạnh tranh.-Thể hiện toàn diện thông tin kế toáncho một quyết đònh quản trò.Giảng viên VŨ QUANG KẾT10XEM XEXEM XÉÙT NÊN DUY TRÌ HAY LOAT NÊN DUY TRÌ HAY LOẠÏI BOI BỎÛMOMỘÄT BOT BỘÄPHAPHẬÄN KINH DOANH THUA LỖN KINH DOANH THUA LỖ-Vấn đề cần xem xét :Phương án gốc : Tiếp tục duytrì bộ phận thua lỗ.Phương án so sánh : Loại bỏbộ phận thua lỗ.-Thông tin thích hợp :Lập bảng phân tích thông tin thích hợp.Chú ý những thu nhập, chi phíkhác biệt.Giảng viên VŨ QUANG KẾT11XEM XEXEM XÉÙT NÊN DUY TRÌ HAY LOAT NÊN DUY TRÌ HAY LOẠÏI BOI BỎÛMOMỘÄT T BOBỘÄPHAPHẬÄN KINH DOANH THUA LỖN KINH DOANH THUA LỖX ?III.Kết quả so sánhA2(A6) –(A3)0A5(A2)(A3)(A4)(A5)0(A6)(A4)II.Chi phí :-Biến phí-Đònh phí quản trò-Đònh phí bắt buộc-Chi phí cơ hội(A1)A10I.Thu nhập :-Doanh thuThông tin thích hợpDuy trì bộphậnLoại bỏ bộphậnChỉ tiêuBẢNG PHÂN TÍCH THÔNG TIN THÍCH HPGiảng viên VŨ QUANG KẾT12XEM XEXEM XÉÙT NÊN SAT NÊN SẢÛN XUAN XUẤÁT HAY MUA NGOAT HAY MUA NGOÀØII-Vấn đề cần xem xét :Phương án gốc : Tự sản xuấtPhương án so sánh : Ngưngsản xuất để mua ngoài.-Thông tin thích hợp :Lập bảng phân tích thông tin thích hợp.Chú ý những thu nhập, chi phí khác biệt.Giảng viên VŨ QUANG KẾT13XEM XEXEM XÉÙT NÊN SAT NÊN SẢÛN XUAN XUẤÁT HAY MUA NGOAT HAY MUA NGOÀØIIY ?II.Kết quả so sánhB1(B4) –(B2)0X(B5)A(B1)(B2)(B3)(X)A(B4)(B3)(B5)I.Doanh thuII.Chi phí sản xuất :-Biến phí-Đònh phí quản trò-Đònh phí bắt buộc-Chi phí cơ hội-Chi phí mua ngoàiThông tin thích hợpTự sản xuấtMua ngoàiChỉ tiêuBẢNG PHÂN TÍCH THÔNG TIN THÍCH HPGiảng viên VŨ QUANG KẾT14XEM XEXEM XÉÙT NÊN BAT NÊN BÁÙN HAY TIEN HAY TIẾÁP TUP TỤÏC SAC SẢÛN XUAN XUẤÁTT-Vấn đề cần xem xét :Phương án gốc : Bán sản phẩm khikết thúc điểm phân chia.Phương án so sánh : Tiếp tục chếbiến sau điểm phân chia.-Thông tin thích hợp :Lập bảng phân tích thông tin thíchhợp.Chú ý những thu nhập, chi phí khácbiệtGiảng viên VŨ QUANG KẾT15XEM XEXEM XÉÙT NÊN BAT NÊN BÁÙN HAY TIEN HAY TIẾÁP TUP TỤÏC SAC SẢÛN XUAN XUẤÁTTC1 – B1B1C1I. Thu nhậpY ?II.Kết quả so sánh(C2) – (B2)(C3) – (B3)(C4) – (B4)B5(B2)(B3)(B4)(B5)(C2)(C3)(C4)I.Chi phí-Biến phí-Đònh phí quản trò-Đònh phí bắt buộc-Chi phí cơ hộiThông tin thích hợpBán sản phẩmTiếp tục chế biếnChỉ tiêuBẢNG PHÂN TÍCH THÔNG TIN THÍCH HPGiảng viên VŨ QUANG KẾT16PHPHƯƯƠNG NG ÁÙN KINH DOANH TRONG MON KINH DOANH TRONG MỘÄT T ĐĐIEIỀÀU U KIEKIỆÄN GIƠN GIỚÙI HAI HẠÏNN-Vấn đề cần xem xét :Các phương án cần so sánh – chọnphương án bất kỳ làm gốc.Điều kiện giới hạn cần đảm bảo.-Thông tin thích hợp :Lập bảng phân tích thông tin thích hợp.Chú ý những thu nhập, chi phí khácbiệt trong 1 điều kiện giới hạn.Giảng viên VŨ QUANG KẾT17PHPHƯƯƠNG NG ÁÙN KINH DOANH TRONG MON KINH DOANH TRONG MỘÄT T ĐĐIEIỀÀU KIEU KIỆÄN GIƠN GIỚÙI HAI HẠÏNNC1 – B1B1C1I. Thu nhậpY ?II.Kết quả so sánh(C2) – (B2)(C3) – (B3)(C4) – (B4)(***)(B2)(B3)(B4)(*)(C2)(C3)(C4)(**)I.Chi phí-Biến phí-Đònh phí quản trò-Đònh phí bắt buộc-Chi phí cơ hộiThông tin thích hợpPhương án APhươg án BChỉ tiêuBẢNG PHÂN TÍCH THÔNG TIN THÍCH HPGiảng viên VŨ QUANG KẾT18VVÍÍDUDỤÏCông ty may mặc ABC đang sản xuất kinh doanh 2 loại trang phục là áo pull và áo gió với lực lượng công nhân hiện có là 400 công nhân, số giờ làm việcmỗi công nhân chỉ cho phép tối đa là 150 h/tháng, đònh mức thực hiện 2h/áo pull, 2,5h/ áo gió. Trong năm kế hoạch X, công ty đang xem xét 2 đơn đặthàng sau:1.Đơn đặt hàng thứ nhất 30.000 áo pull với tổng doanh số 360.000.000đ, Chi phíước tính thực hiện đơn đặt hàng : Vật tư trực tiếp 4.000đ/áo, nhân công trựctiếp 2.000đ/áo, biến phí sản xuất chung 1.400đ/áo, khấu hao máy móc thiết bòtháng 50.000.000đ, chi phí phục vụ sản xuất hằng tháng 5.000.000đ, chi phíbán hàng, quản lý hằng tháng 20.000.000 đ.2.Đơn đặt hàng thứ hai 24.000 áo gió với tổng doanh số 340.000.000đ, Chi phíước tính thực hiện đơn đặt hàng :Vật tư trực tiếp 4.500đ/áo, nhân công trựctiếp 1.500đ/áo, biến phí sản xuất chung 1.200đ/áo, khấu hao máy móc thiết bòtháng 50.000.000đ, chi phí phục vụ sản xuất hằng tháng 5.000.000đ, chi phíbán hàng, quản lý hằng tháng 20.000.000 đ.Yêu cầu phân tích, lập báo cáo thông tin thích hợp tư vấn nên thực hiệnphương án nào và cho biết, trong một điều kiện giới hạn thông tin thích hợptốt nhất là thông tin nào, chứng minh bằng số liệu với trường hợp trên.Giảng viên VŨ QUANG KẾT19PHPHƯƯƠNG NG ÁÙN KINH DOANH TRONG MON KINH DOANH TRONG MỘÄT T ĐĐIEIỀÀU U KIEKIỆÄN GIƠN GIỚÙI HAI HẠÏNNI. Thu nhậpIII.Kết quả so sánhII.Chi phí-CPNVLTT-CPNCTT-BPSXC-KHẤU HAO-CP PHỤC VỤ SX-CP BH & QLThông tin thích hợp30.000 ÁO PULL24.000 ÁO GIÓChỉ tiêuBẢNG PHÂN TÍCH THÔNG TIN THÍCH HPGiảng viên VŨ QUANG KẾT20PHPHƯƯƠNG NG ÁÙN KD TRONG MON KD TRONG MỘÄT T ĐĐIEIỀÀU KIEU KIỆÄN GIƠN GIỚÙI HAI HẠÏNNPhânPhânbibiệệttPA PA khơngkhơnggigiớớiihhạạnnvvàà 1 1 ĐK ĐK gigiớớiihhạạnn1.400 đ/sp1.200 đ/sp1.000 đ/sp1. Đơngiábán1.000 đ/sp900 đ/sp800 đ/sp2. Biến phí2kg/sp3kg/sp5kg/sp4.Định mứcvậttư4h/sp3h/sp2h/sp3.Định mức h cơngu cầu:1.Nếucơngtysẳn sàng đáp ứng các u cầu nguồnlựckinhtếđểgia tăngsảnlượng sảnxuất, anh chị nên chọnsảnphẩmnàođể phát triểnkinhdoanh, chứng minh.2.Nếucơngtychỉ có khả năng đáp ứng 400h cơng lao động, anh chị nênchọnsảnphẩmnàođể phát triển kinh doanh, chứng minh.3.Nếucơngtychỉ có khả năng đáp ứng 2.500kg vậttư, anh chị nên chọnsảnphẩmnàođể phát triển kinh doanh, chứng minh.SảnphẩmCSảnphẩmBSảnphẩmAChỉ tiêuVí dụ : Cơng ty ABC có tài liệudự báo chi tiếttừng sảnphẩmnhư sau :Giảng viên VŨ QUANG KẾT21PHPHƯƯƠNG NG ÁÙN KINH DOANH TRONG NHIEN KINH DOANH TRONG NHIỀÀU U ĐĐIEIỀÀU U KIEKIỆÄN GIƠN GIỚÙI HAI HẠÏNN-Vấn đề cần xem xét :Số dư đảm phí tối đa.Điều kiện giới hạn cần đảm bảo-Thông tin thích hợp :Thiết lập bài toán hàm mục tiêu.Phương án kinh doanh có số dưđảm phí lớn nhất được chấpnhận.Giảng viên VŨ QUANG KẾT22PHPHƯƯƠNG NG ÁÙN KINH DOANH TRONG NHIEN KINH DOANH TRONG NHIỀÀU U ĐĐIEIỀÀU U KIEKIỆÄN GIƠN GIỚÙI HAI HẠÏNN-Bước 1 : Xác đònh hàm mục tiêu và biểu diễn theo dạng phươngtrình đại số thể hiện những ẩn số kết cấu sản phẩm sản xuấtkinh doanh mang lại số dư đảm phí cao nhất. mX + nY Max.-Bước 2 : Xác đònh các điều kiện giới hạn và thể hiện chúng qua hệ bất phương trình tuyến tínhaX + bY ≥ C hoặc aX + bY < C.-Bước 3 : Biểu diễn hệ phương trình tuyến tính trên mặt phẳng toạđộ và xác đònh vùng sản xuất tối ưu trên đồ thò.-Bước 4 : Căn cứ vùng sản xuất tối ưu trên đồ thò chọn điểm hỗnhợp sản phẩm sản xuất kinh doanh sao cho làm tăng số dư đảmphí cuả hàm mục tiêu cao nhất hay giảm tối thiểu về chi phí.Giảng viên VŨ QUANG KẾT23VVÍÍDUDỤÏ5.7 5.7 ((bbààiigigiảảngng)) Cơng ty TOHADICO đang tiến hành sản xuất hai mặt hàng X và Y. Các thơng tin cho biết:-Sản phẩm Y phải qua 3 cơng đoạn sản xuất, sản phẩm X phải qua cả 4 cơng đoạn sản xuất thì hồn tất. Tổng thời gian máy chạy giới hạn cho cả 4 cơng đoạn là : 880 giờ/tháng.Trong đógiới hạn tối đa cơng đoạn 1 là 300 giờ, cơng đoạn 2 là 250 giờ, cơng đoạn 3 là 180 giờ và cơng đoạn 4 là 150 giờ.Giảng viên VŨ QUANG KẾT24-u cầu thời gian máy chạy để sản xuất sản phẩm ở mỗi cơng đoạn như sau:(Đơn vị giờ/sản phẩm)105- Cơng đoạn4-10- Cơng đoạn31010- Cơng đoạn21015- Cơng đoạn1SảnphẩmYSảnphẩmX-Giábánđơnvị sảnphẩmX vàY lầnlượt là : 100 và 150. Biếnphí đơnvị sảnphẩm X và Y lầnlượt là : 60 và 100.Cơng ty TOHADICO đang đứng trướcsự lựachọncơ cấusảnphẩmsảnxuấtX vàY để đạt đượclợi nhuậncaonhất.VVÍÍDUDỤÏ5.7 5.7 ((bbààiigigiảảngng))Giảng viên VŨ QUANG KẾT25Phân tích :- Xác đònh cơ cấu sản phẩm sản xuất kinh doanh tối ứu( lợi nhuận cao nhất)Bước1: Xácđịnh hàm mụctiêu:-Gọi x và y là số sảnphẩmX vàY cầnsảnxuất.-Gọif làhàmmục tiêu, là lợi nhuậntối đa, càng nhiềucàng tốt.- Lãi trên biếnphíđơnvị: + Sảnphẩm X : 100 - 60 = 40+ Sảnphẩm Y : 150-100= 50Vậytacóphương trình của hàm mụctiêu: f = 40x + 50y -> max.VVííddụụ5.7 (5.7 (bbààiigigiảảngng))Giảng viên VŨ QUANG KẾT26Bước3: Vẽđồthị vàxác địnhvùng sảnxuấttối ưuY30251583010 14 18 20 25 30 X15x + 10y = 30010x + 10y = 250 10 x = 1805x + 10y = 150 Vùng SX tối ưuACEBDVVííddụụ5.7 (5.7 (bbààiigigiảảngng))Giảng viên VŨ QUANG KẾT27Bước4 : Xácđịnh phương án sảnxuấttối ưu.Phương trình sảnxuấttối ưu đượcxácđịnh căncứ vào vùng sảnxuấttối ưutrênđồ thịđượcgiớihạnbởicácđiểm A, B,C, D,E có toạđộtương ứnglà (0;0); (0;15); (8;14);(3,18) và và (18,0) thoả mãnhàm mục tiêu f => max.Ta lầnlượt thay số toạđộcủacácđiểm vào hàmmục tiêu, nếu điểm nào (góc) mang lại giá trị hàm f lớnnhấtthìđólàcơ cấusảnphẩmsảnxuấtcần tìm.VVííddụụ5.7 (5.7 (bbààiigigiảảngng))Giảng viên VŨ QUANG KẾT28Bước4 : Xácđịnh phương án sảnxuấttối ưu.1800180018E870150720183D(960)*(400)*(560)*(14)*(8)*C7501500150B00000Af50y40xSP YSP XHàm mục tiêu f = 40x + 50y =>maxSố sản phẩm SXGócđiểmVVííddụụ5.7 (5.7 (bbààiigigiảảngng))Giảng viên VŨ QUANG KẾT29Bước4 : Xácđịnh phương án sảnxuấttối ưu.Căncứ kếtquả tính toán đượctathấy góc 4 (góccó toạđộ14;8) là góc cho giá trị hàm f lớnnhất. Vậycơ cấusảnxuấtsảnphẩmcủa công ty TOHADCO lựachọnlàsảnxuất 14 sảnphẩmX và8 sảnphẩmY, lợi nhuậnmanglại cao nhấtvớitổng số lãi trênbiến phí là 960 đơnvị tiềntệ.VVííddụụ5.7 (5.7 (bbààiigigiảảngng)) . ĐĐỊNH KINH ỊNH KINH DOANH NGADOANH NGẮÉN HAN HẠÏNNNHẬN DIỆN THÔNG TIN THÍCH HP.ỨNG DỤNG THÔNG TIN THÍCH HP CHO VIỆC RA CÁC QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH NGẮN HẠN.Giảng. viên VŨ QUANG KẾT1ChươngChương55KKếếtotốánnququảảnntrtrịịchochoviviệệccraraquyquyếếttđđịịnhnhkinhkinhdoanhdoanhngngắắnnhhạạnnGiảng viên VŨ QUANG KẾT2THÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn, Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn, Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn

Bình luận về tài liệu ke-toan-quan-tri-cho-viec-ra-quyet-dinh-kinh-doanh-ngan-han

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP