Chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ

38 5,473 64
An An

An An Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,572 tài liệu

  • Loading...
1/38 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2013, 11:57

Chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ Chuyên đềChuyên đềCChủ trương, chính sách của Đảng, hủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục & đào tạo, khoa Nhà nước về giáo dục & đào tạo, khoa học & công nghệhọc & công nghệPGS,TS Th ThchPGS,TS Th ThchVin Ch ngha xó hi khoa hcVin Ch ngha xó hi khoa hcNhững nội dung chínhNhững nội dung chínhII. Thực trạng phát triển GD & T, KH & CNI. Nhận thức của ảng Cộng sản VN về vị trí, vai trò của GD & T, KH & CN III. Nh ng quan điểm mới của ảng ta về phát triển GD & T, KH&CN và một số phương hướng chủ yếu phát triển GD & T, KH & CN hiện nayI-I- Nhận thức của Đảng cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò của GD & ĐT, KH & CN1.1- Vị trí, vai trò của GD & ĐT1.1- Vị trí, vai trò của GD & ĐT- Là nền tảng để nâng cao dân trí:+ Thực hiện phổ cập giáo dục góp phần tạo cơ sở để nâng cao dân trí+ Phát triển quy mô giáo dục, đa dạng ngành học tạo điều kiện nâng cao dân trí- Là cơ sở để đào tạo nhân lực+ Đào tạo nghề cho ND, CN góp phần nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước (CNH, HĐH)+ Đào tạo đội ngũ trí thức, đội ngũ LĐ, QL+ Đạo tạo đội ngũ doanh nhânVị trí, vai tròVị trí, vai trò-Là phương tiện chủ yếu để bồi dưỡng nhân tài+ Thông qua hệ thống trường chuyên, lớp năng khiếu các cấp h c, nhất là ĐH, trên ĐH+ Thông qua chính sách tuyển chọn sinh viên giỏi, chế độ học bổng cho sinh viên trong nước, ngoài nước+ Thông qua đào tạo đội ngũ nhà giáo (máy cái), trang bị cơ sở vật chất cho các đơn vị đào tạo (nhất là trên đại học)Vị trí, vai tròVị trí, vai trò-Là biện pháp để xã hội hóa giáo dục nhằm xây dựng xã hội học tập+ Xã hội hóa GD: gắn GD nhà trường với GD ngoài nhà trường; chuyển đào tạo một lần sang tự đào tạo suốt đời; tạo nhiều cơ hội để mọi người đều có thể tham gia GD, ĐT, được hưởng giáo dục ban đầu và giáo dục thường xuyên suốt đời.+ Xây dựng xã hội học tập: ai cng hc, hc mi ni, mi lỳc, hc nhiu ngh- Tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đắc lực phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vứngPhổ cập giáo dục ở một số nướcPhổ cập giáo dục ở một số nước Hn Quc bt u ph cp bc trung hc t nm 1985, Nht Bn bt tay vo k hoch ny t nm 1980, cũn Trung Quốc n nay cũn 4 tnh Võn Nam, Cam Tỳc, Thanh Hi, Tõn Cng cha ph cp giỏo dc trung hc c s. (Bỏo cỏo khoa hc ca ti B 2001 49 09, H, 2003, tr.18).Nm 1988, s nm hc trung bỡnh ca ngi ln mt s nc nh sau: Anh 13,5; Phỏp 14,4; c 12,0; Italia 10,3; Nht 14,2; M - 17,0; Braixin 6,6; Mờhicụ 7,9; Trung Quc - 6,5; . (Theo Báo cáo của Ban Tuyên Giáo TƯ, 2007)Phổ cập giáo dục ở một số nướcPhổ cập giáo dục ở một số nước T l b hc ở Việt Nam, tuy cú gim, nhng vn mc cao (c nc: 4,88%). T l ny mt s ni khỏ cao: ụng Bc 5,5%, Tõy Bc 10,95%, Tõy Nguyờn 9,9%,Nguy c tỏi mự ch l khỏ rừ: Lai Chõu cú 29 xó, Kon Tum cú 20 xó mt chun ph cp giỏo dc tiu hc v xoỏ mự ch. (Ngun: T liu ca Ban Tuyên giỏo Trung ng, 2007)1.2- Vị trí, vai trò của KH & CN1.2- Vị trí, vai trò của KH & CN-Cung cấp luận cứ hoạch định ng li, chính sách, PL của Đảng, NN -Góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng-Phát triển tiềm lực KH CN cho đất nước.- Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, rút ngắn khoảng cách về trình độ KH với thế giới .Muốn giàu phải nhiều chất xámMuốn giàu phải nhiều chất xámChỉ số phát triển trí tuệ (KAM Knowledge Index)Chỉ số phát triển kinh tế tri thức (KEI: Knowledge Economy Index) được đo bằng:+ Trình độ văn hoá chung của dân chúng+ Số lượng người sử dụng Internet và liên lạc bằng điện thoại+ Nền tảng pháp lý+ Số lượng các nhà khoa học+ Số lượng phát hành của các tạp chí khoa học(tính bằng thang điểm 10)[...]... đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào các cấp học, bậc học. + Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, tổ chức phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài. Chuyên đềChuyên đềCChủ trương, chính sách của Đảng, hủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục & đào tạo, khoa Nhà nước về giáo dục & đào tạo, khoa học & công nghệ học & công nghệ PGS,TS Thị... chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học v xoỏ mự ch. (Ngun: T liu ca Ban Tuyên giáo Trung ương, 2007) 3.2- Phương hướng cơ bản phát triển GD&ĐT, KH&CN3.2- Phương hướng cơ bản phát triển GD&ĐT, KH&CN3.2.2- Định hướng phát triÓn KH&CN - Tạo lập và phát triển thị trường khoa học và công nghệ - Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ - Ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục... & công nghệ PGS,TS Thị ThạchPGS,TS Đỗ Thị ThạchViện Chủ nghĩa xã hội khoa học Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học I-I- Nhận thức của Đảng cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò của GD & ĐT, KH & CN Phổ cập giáo dục ở một số nước Phổ cập giáo dục ở một số nước ãT l b hc ë ViÖt Nam, tuy có giảm, nhưng vẫn ở mức cao (cả nước: 4,88%). Tỷ lệ này ở một số nơi khá cao: Đông Bắc – 5,5%,... lượng đào tạo, rút ngắn khoảng cách về trình độ KH với thế giới UNESCO: 4 trụ cột trong giáo dục Học để biết (Learning to know), Học để làm (Learning to do), Học để tự khẳng định (Learning to be) và Học để cùng chung sống (Learning to live together). -Đại hội IX: ãNõng cao cht lng, hiu qu giỏo dục và đào tạo nhân tài. + Trọng tâm là đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục theo... văn hoá chung của dân chúng+ Số lượng người sử dụng Internet và liên lạc bằng điện thoại+ Nền tảng pháp lý+ Số lượng các nhà khoa học + Số lượng phát hành của các tạp chí khoa học (tính bằng thang điểm 10) -Đại hội VIII: ãa dng húa cỏc loi hỡnh giỏo dục – đào tạo, trong đó trường công lập giữ vai trò nòng cốt; phát triển các trường dân lập, tư thục; đa dạng hóa các hình thức đào tạo khụng... yếu kém của GD&ĐTNguyên nhân yếu kém của GD&T1818ãCh ói ng ngi thy thp kộmãCoi trng thi hn l hcãChy theo s lng, hy sinh cht lngãNng lực tham mưu, quản lý công tác GD-ĐT yếu kém & 3.1- Quan điểm về GD & ĐT3.1- Quan điểm về GD & ĐT3.1.1- Quan điểm:-Đại hội VII: GD & ĐT là quốc sách hàng đầu-Đại hội VIII: ãGiỏo dc l sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước và của toàn... ĐH+ Thông qua chính sách tuyển chọn sinh viên giỏi, chế độ học bổng cho sinh viên trong nước, ngoài nước + Thông qua đào tạo đội ngũ nhà giáo (máy cái), trang bị cơ sở vật chất cho các đơn vị đào tạo (nhất là trên đại häc) 2.1.2. Hạn chế - Chất lượng giáo dục chưa cao (tụt hậu), ảnh hưởng NNLCLC, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển;- Chưa giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa tăng về số lượng,... nông nghiệp - Ứng dụng và phát triển mạnh mẽ một số công nghệ cao 3.2.1- Định hướng phát triển GD & ĐT Từng bước tng ngân sách đầu tư cho giáo dục. ội ngũ giáo viên cần có lương đủ sống. Tạo chế độ phúc lợi x hội thích hợp cho đội ngũ này.ÃCó chế độ đ i ngộ thích hợp cho thầy cô giáo tự Ãnguyện đến vùng sâu, vùng xa. Chú trọng đào tạo giáo viên sở tại.Có chính sách thích hợp víi con... mới của ảng ta về phát triển GD & T, KH&CN và một số phương hướng chủ yếu phát triển GD & T, KH & CN hiện nay 1.1- Vị trí, vai trò của GD & ĐT1.1- Vị trí, vai trò của GD & ĐT- Là nền tảng để nâng cao dân trí:+ Thực hiện phổ cập giáo dục góp phần tạo cơ sở để nâng cao dân trí+ Phát triển quy mô giáo dục, đa dạng ngành học tạo điều kiện nâng cao dân trí- Là cơ sở để đào. .. chữ và dạy người;- Xu hướng thương mại hóa (mua bán) và sa sút về đạo đức trong GD chưa được khắc phục (bạo lực học ®­êng); Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí 1.2- Vị trí, vai trò của KH & CN1.2- Vị trí, vai trò của KH & CN-Cung cấp luận cứ hoạch định ng li, chính sách, PL của Đảng, NN -Góp phần phát triển kinh tế xà hội, an ninh, quốc phòng-Phát triển tiềm lực KH CN cho đất nước. - . đềCChủ trương, chính sách của Đảng, hủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục & đào tạo, khoa Nhà nước về giáo dục & đào tạo, khoa học. & công ngh học & công nghệPGS,TS Th ThchPGS,TS Th ThchVin Ch ngha xó hi khoa hcVin Ch ngha xó hi khoa hcNhững nội dung chínhNhững nội dung chínhII.
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, Chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, Chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ

Bình luận về tài liệu chu-truong-chinh-sach-cua-dang-nha-nuoc-ve-giao-duc-va-dao-tao-khoa-hoc-va-cong-nghe

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP