Bài giảng nguyên lý thống kê

108 2,426 32
An An

An An Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,572 tài liệu

  • Loading...
1/108 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2013, 08:46

Bài giảng nguyên lý thống kê 11BÀI GIẨNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊBÀI GIẨNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ•Thời gian: 45 tiết•Trong đó: Lý thuyết: 35 tiết Bài tập: 10 tiết• Tài liệu tham khảo: Giáo trìnhLý thuyết Thống kê Giáo trình nguyên lý Thống kê Kinh tế •GVC-Ths: Đặng Xuân Lợi1 22Chương 1: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA Chương 1: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA THỐNG KÊ THỐNG KÊ I- SƠ LƯỢC VỀ SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỐNG KÊ 1.1 Khái niệm về thống kê - Ví dụ 1: Chỉ số giá cả hàng tiêu dùng của cả nước tháng 2 so với tháng 1 năm 2008 tăng 6%, so với cùng kỳ năm 2007 tăng 14%.- Ví dụ 2: Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của cả nước năm 2004 là 18%, Giảm so với năm 2002 là 4,9%. Thế nào là Số liệu thống kê? Thế nào là công tác thống kê? Thế nào là khoa học thống kê ?1.2 Sơ lược về sự ra đời và phát triển của thống kê 33•Thống kê ra đời từ bao giờ?Thống kê ra đời và phát triển theo nhu cầu của xã hội. Xã hội càng phát triển thống kê cũng phát triển theo.Đến năm 1660 nhà kinh tế học người Đức Cohring đã giảng tại trường Đại học Holmsted về phương pháp nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội dựa vào số liệu điều tra .Đến năm 1682 nhà kinh tế học người Anh Wlliam Petty đã cho xuất bản cuốn “ Số học chính trị”…Sự phát triển của khoa học thống kê và mạng lưới thống kê ở Việt Nam…II. Đối tượng nghiên cứu của thống kê Thống kê là một môn khoa học xã hội độc lập, nghiên cứu mặt lượng trong mối quan hệ chặt chẽ với mặt chất của các hiện tượng kinh tế - Xã hội số lớn trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.Từ khái niệm này, chúng ta hiểu đối tượng nghiên cứu của thống kê ở những điểm chính sau:442.1 Thống kê là một môn khoa học xã hội2.1 Thống kê là một môn khoa học xã hội•Các hiện tượng về sản xuất và TSX của cải vật chất xã hội •Các hiện tượng về lưu thông phân phối sản phẩm trong xã hội •Các hiện tượng về dân số, văn hoá, giáo dục, nguồn lao động•Các hiện tượng về đời sống chính trị, bộ máy quản lý xã hội •Ảnh hưởng của các hiện tượng tự nhiên đến các hiện tượng xã hội 2.2 Thống kê nghiên cứu mặt lượng của các hiện tượng kinh tế xã hội. Mặt lượng đó là:•Quy mô của hiện tượng•Kết cấu của hiện tượng•Tốc độ phát triển của hiện tượng•Trình độ phổ biến của hiện tượng•Mối quan hệ tỷ lệ giữa các hiện tượng hoặc các bộ phận trong cùng một hiện tượng.Thống kê nghiên cứu mặt lượng nhưng trong mối quan hệ chặt chẽ với mặt chất của hiện tượng55Thống kê không nghiên cứu bản chất và tính quy luật của hiện tượng mà thông qua mặt lượng có thể đánh giá được bản chất và tính quy luật của hiện tượng.III. Phương pháp nghiên cứu của Thống kê 3.1 Phương pháp luận của thống kê Tổng hợp về mặt lý luận các phương pháp chuyên môn của Thống kê gọi là phương pháp luận của Thống kê •Cơ sở phương pháp luận của Thống kê là quan sát số lớn các đơn vị trong một tổng thể hoặc số lớn các hiện tượng kinh tế - Xã hội cần nghiên cứu.3.2 Các phương pháp chuyên môn của Thống kê -Trong điều tra Thống kê ( điều tra chọn mẫu, điều tra toàn bộ…)-Trong tổng hợp Thống kê ( Phương pháp phân tổ, hệ thống hoá xắp sếp tài liệu…)66•Trong phân tích Thống kê sử dụng các phương pháp chỉ tiêu tổng hợp, dãy số biến động theo thời gian, chỉ số…IV. Một số khái niệm thường dùng•Tổng thể (N); Tổng thể mẫu (n)•Đơn vị tổng thể•Tiêu thức ( tiêu thức chất lượng, tiêu thức số lượng)•Lượng biến•Chỉ tiêu Thống kê K/n: Chỉ tiêu thống kê là sự thể hiện một cách tổng hợp mối quan hệ giữa lượng và chất của hiện tượng hay quá trình kinh tế xã hội trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.77Đặc điểm của chỉ tiêu Thống kê Đặc điểm của chỉ tiêu Thống kê - Phản ánh kết quả của nghiên cứu Thống kê - Mỗi chỉ tiêu thống kê phản ánh mặt lượng trong mối quan hệ với mặt chất về một khía cạnh của hiện tượng- Hệ thống Các chỉ tiêu thống kê trong một hiện tượng phản ánh tổng hợp hiện tượng.V. Nhiệm vụ của Thống kê5.1 Phục vụ cho công tác kế hoạch ( Xây dựng KH, chỉ đạo thực hiện KH, Đánh giá tình hình thực hiện KH)5.2 Phục vụ cho công tác lãnh đạo và chỉ đạo của cán bộ các cấp.5.3 Đánh giá xu hướng phát triển của hiện tượng, khả năng tiềm tàng của các hiện tượng kinh tế xã hội.88Chương 2: ĐIỀU TRA THỐNG KÊChương 2: ĐIỀU TRA THỐNG KÊ (THU THẬP THÔNG TIN THỐNG KÊ )(THU THẬP THÔNG TIN THỐNG KÊ )I. Khái niệm, nhiệm vụ của điều tra Thống kê 1.1 Điều tra Thống kê là gì?Là việc thu thập một cách khoa học những số liệu ban đầu về các hiện tượng kinh tế xã hội mà thống kê nghiên cứu1.2 Ý nghĩa của điều tra Thống kê 1.3 Nhiệm vụ của điều tra Thống kê + Số liệu thu thập được phải chính xác+ Số liệu thu thập được phải đầy đủ+ Số liệu thu thập được phải kịp thời2. Phương pháp thu thập tài liệu trong điều tra Thống kê 2.1 Phương pháp trực tiếp2.2 Phương pháp gián tiếp993. Các hình thức tổ chức điều tra Thống kê 3.1 Điều tra thông qua biểu báo cáo thống kê định kỳLà việc thu thập số liệu thống kê dựa vào những biểu mẫu thống kê đã được lập sẵn, được quy định chặt chẽ về hình thức, về nội dung, về thời gian nộp báo cáoVề chế độ báo cáo, quy định báo cáo và kỷ luật báo cáo được tổng cục Thống kê quy định chặt chẽ•Những cơ quan được quyền lập và ban hành các báo cáo Thống kê •Hình thức của một báo cáo thống kê định kỳ•Quy định cách ghi só liệu trong báo cáo:- Không có số liệu dùng dấu ( - )- Có số liệu nhưng chưa thu thập được: (…)- Có số liệu ( có thể tính được nhưng không có ý nghĩa: (x)- Không ghi đơn vị tính vào phần giải thích 10103.1 Điều tra chuyên môn3.1 Điều tra chuyên mônLà hình thức tổ chức điều tra không thường xuyên, tiến hành Là hình thức tổ chức điều tra không thường xuyên, tiến hành theo một phương pháp riêng để phục vụ cho mục đích nghiên theo một phương pháp riêng để phục vụ cho mục đích nghiên cứu riêng. cứu riêng. Đây là hình thức được áp dụng rộng rãi để thu thập số liệu về Đây là hình thức được áp dụng rộng rãi để thu thập số liệu về các hiện tượng kinh tế xã hội, những hiện tượng ít biến động, các hiện tượng kinh tế xã hội, những hiện tượng ít biến động, những hiện tượng nằm ngoài kế hoạch, hoặc đột xuất xảy ra.những hiện tượng nằm ngoài kế hoạch, hoặc đột xuất xảy ra.Thông thường một cuộc điều tra chuyên môn để đạt Thông thường một cuộc điều tra chuyên môn để đạt được mục đích của điều tra phải làm tốt các công việc sau:được mục đích của điều tra phải làm tốt các công việc sau:• Xác định mục đích điều traXác định mục đích điều tra• Xác định đối tượng điều traXác định đối tượng điều tra• Xác định phạm vi điều traXác định phạm vi điều tra• Chuẩn bị các phương tiện phục vụ điều tra như: lực lượng Chuẩn bị các phương tiện phục vụ điều tra như: lực lượng cán bộ, vật tư, phương tiện, tài chính…cán bộ, vật tư, phương tiện, tài chính…• Tổ chức điều tra thửTổ chức điều tra thử[...]... CỨU CỦA THỐNG KÊ THỐNG KÊ I- SƠ LƯỢC VỀ SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỐNG KÊ 1.1 Khái niệm về thống kê - Ví dụ 1: Chỉ số giá cả hàng tiêu dùng của cả nước tháng 2 so với tháng 1 năm 2008 tăng 6%, so với cùng kỳ năm 2007 tăng 14%.- Ví dụ 2: Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của cả nước năm 2004 là 18%, Giảm so với năm 2002 là 4,9%. Thế nào là Số liệu thống kê? Thế nào là công tác thống kê? Thế... 2222Chương III. TỔNG HỢP THỐNG KÊChương III. TỔNG HỢP THỐNG KÊ 1.I.Khái niệm, nhiệm vụ và nội dung của tổng hợp Thống kê 1.1.1 Khái niệmTổng hợp thống kê là việc sắp xếp, chỉnh lý và hệ thống hoá một cách khoa học những số liệu ban đầu thành những số liệu tổng hợp nhằm phản ánh nên những đăc điểm chung và tính chất chung của hiện tượng.1.1.2 Ý nghiã và nhiệm vụ của tổng hợp thống kê ãí ngha ãNhiờm... Cộng: 12 820,0X1miMi=∑1miiiMx=∑ 3636b. Tác dụng của số tuyệt đôi trong Thống kê b. Tác dụng của số tuyệt đôi trong Thống kê ãPhc v cho cụng tỏc qun lý doanh nghip,qun lý xó hi ãPhc v cho cụng tỏc k hochãL cn cứ để tính các chỉ tiêu thống kê quan trọng khác4.2 Các loại số tuyệt đối trong Thống kê a- Số tuyệt đối thời kỳ: Dùng để phản ánh quy mô, khối lượng của hiện tương trong... = Tổng diện tích (km2)) 2424b- Ý nghĩa của phân tổ thống kê c- Nhiệm v ca phõn t thng kờ (cú 3 nhim v)ãDựng để nghiên cứu các loại hình kinh tế xã hội (vớ d tr25)ãDựng nghiờn cu kt cu ni b tng thãDựng nghiờn cu mi liờn h nh hng lẫn nhau giữa các tiêu thức của hiện tượngd- Quá trình phân tổ thống kê Quá trình phân tổ thống kê bao gồm các công việc cụ thể sau: Xác định tiêu thức phân... tng về đời sống chính trị, bộ máy quản lý xã hi ãnh hng ca cỏc hin tng t nhiờn n các hiện tượng xã hội 2.2 Thống kê nghiên cứu mặt lượng của các hiện tượng kinh tế xã hi. Mt lng ú l:ãQuy mụ ca hin tngãKt cu ca hin tngãTc phỏt trin ca hin tngãTrỡnh ph bin ca hin tngãMi quan h t l gia các hiện tượng hoặc các bộ phận trong cùng một hiện tượng. Thống kê nghiên cứu mặt lượng nhưng trong mối... lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của cả nước năm 2004 là 18%, Giảm so với năm 2002 là 4,9%. Thế nào là Số liệu thống kê? Thế nào là công tác thống kê? Thế nào là khoa học thống kê ?1.2 Sơ lược về sự ra đời và phát triển của thống kê 3232Ví dụ 3: Dân số trung bình của Việt nam phân theo giới tính Ví dụ 3: Dân số trung bình của Việt nam phân theo giới tính năm 2003 năm 2003 (Bảng tần số)(Bảng... thái tĩnh)4.1 Số tuyệt đốia. Khái niệm: Số tuyệt đối trong thống kê là một loại chỉ tiêu tổng hợp biểu hiện quy mô, khối lượng của hiện tượng kinh tế xã hội trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thểVí dụ: GO của 1 doanh nghiệp năm 2007 là 204,6 tỷ VNĐHoặc tổng dân số Việt Nam vào 0 h ngày 1/4/1999 là: 76 324 753 người 442.1 Thống kê là một môn khoa học xã hội2.1 Thng kờ l mt mụn khoa hc... thức phân tổ, xác định số tổ cần thiết và phạm vi mỗi tổ, xác định các chỉ tiờu gii thớchãTiờu thc phõn t: Tiờu thc phõn t là những tiêu thức biến động được chọn làm căn cứ để tiến hành phân tổ thống kê + Nếu tiêu thức phân tổ là tiêu thức chất lượng+ Nếu tiêu thức phân tổ là tiêu thức số lượng 39391.2.4 1.2.4 Các loại số tương đốiCác loại số tương đốia- Số tương đối kế hoạchTác dụng :... hcãNhc im: - Tn kộm ( sc ngi, ti chính, thời gian…)- Nhiều khi không đảm bảo tính chất kịp thời của tài liệu- Có những hiện tương không thể áp dụng được 1717ãB- Phm vi sai lch mu in hỡnh.V mt lý thuyết, lý thuyết xác suất đã chứng minh được sai lệch mẫu điển hình không phải là 1 trị số xác định mà là một phạm vi có thể. Phạm vi này được xác định bằng công thức:Dùng cho số bình quân: ∆x = ±... hơn - Thời kỳ càng dài thì trị số của chỉ tiêu càng lớn. 5050Thay vào công thức (6) ta được: 3600,0 + 4920,0+ 4300,0 12 820,0 X = = = 8,27ngđ/kg 3600,0 4920,0 4300,0 1550 + + 8,0 8,2 8,63.1.3 Nguyên tắc s dng s bỡnh quõnãS bỡnh quõn ch cú ý ngha khi tớnh t mt tng th ng chtãVi tng thể lớn, khi dùng số bình quân chung phải dùng c s bỡnh quõn t b sung VDãKhi dựng số bình quân chung phải . 11BÀI GIẨNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊBÀI GIẨNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ•Thời gian: 45 tiết•Trong đó: Lý thuyết: 35 tiết Bài tập: . ĐIỀU TRA THỐNG KÊChương 2: ĐIỀU TRA THỐNG KÊ (THU THẬP THÔNG TIN THỐNG KÊ )(THU THẬP THÔNG TIN THỐNG KÊ )I. Khái niệm, nhiệm vụ của điều tra Thống kê 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng nguyên lý thống kê, Bài giảng nguyên lý thống kê, Bài giảng nguyên lý thống kê

Bình luận về tài liệu bai-giang-nguyen-ly-thong-ke

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP