Quản lý nhà nước về nông nghiệp- nông thôn

15 3,401 67
Diệp Tử

Diệp Tử Gửi tin nhắn

Tải lên: 12,932 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống 7,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2013, 16:04

Quản lý nhà nước về nông nghiệp- nông thôn QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔNThS. Trần Hoàng PhongBộ môn QLNN về Kinh tếHọc viện Hành chính CS TP. HCM1Quản lý nhà nước về NoNT: Là tập hợp tất cả các hoạt động động của các cơ quan nhà nước tác động vào khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân nhằm hướng đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế và sao cho cuộc sống của con người ngày càng tốt đẹp hơn21. Vai trò của NoNTCó hai vai trò cơ bản:•Nông nghiệp là ngành duy nhất tạo ra thức ăn cho con người;•Về vai trò kinh tế, nông nghiệp là kinh tế cơ bản ở các nước đang phát triển và có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển, là nền tảng cơ bản để tiến hành công nghiệp hóa. 3Một số tài liệu đã tập hợp 8 vai trò cụ thể của NoNT như sau:•Cung cấp thức ăn cho con người•Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp•Tạo công ăn việc làm trong nông nghiệp•Cung cấp nguồn lao động cho công nghiệp•Tích lũy vốn cho công nghiệp hóa4•Tạo ngoại tệ qua xuất khẩu nông sản để phục vụ công nghiệp hóa.•Đảm bảo đầu ra cho công nghiệp qua tiêu thụ hàng tiêu dùng và tư liệu sản xuất.•Tạo ra cân bằng về sinh thái và lãnh thổ để bảo đảm sự phát triển bền vững của nông nghiệp và nền kinh tế nói chung. => Nước ta, NNNT: là nơi sinh sống của trên 76.7% dân số với 56.8% lực lượng lao động và tạo ra 20.9%GDP (số liệu 2005)51. Một số tài liệu đã tập hợp 8 vai trò cụ thể của NNNT như sau (tóm lại)•Cung cấp thức ăn cho con người•Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp•Tạo công ăn việc làm trong nông nghiệp•Cung cấp nguồn lao động cho công nghiệp•Tích lũy vốn cho công nghiệp hóa•Tạo ngoại tệ qua xuất khẩu nông sản để phục vụ công nghiệp hóa.•Đảm bảo đầu ra cho công nghiệp qua tiêu thụ hàng tiêu dùng và tư liệu sản xuất.•Tạo ra cân bằng về sinh thái và lãnh thổ để bảo đảm sự phát triển bền vững của nông nghiệp và nền kinh tế nói chung. 62. Đặc thù của NoNT•SX nông nghiệp mang tính chất sinh học nên chịu tác động lớn của điều kiện tự nhiên và chịu rũi ro cao•Thời gian sản xuất dài, quy mô sản xuất lớn•SX mang tính thời vụ cao nên lao động trong nông nghiệp cũng phải mang tính thời vụ  nông nhàn•Cấu trúc dân cư nông thôn phức tạp: họ tộc, tôn giáo, làng bản….7•Nước ta là nước nhiệt đới gió mùa nên có tính đa dạng sinh học rất cao (đứng thứ 16 trên TG)•Cây trồng chủ yếu là lúa nước•Sản xuất còn lạc hậu, đang dần chuyển sang kinh tế hàng hóa.•Trình độ sản xuất yếu, vai trò nông nghiệp chưa đúng mức8•Trình độ dân trí thấp  lạc hậu•Diện tích đất nông nghiệp Vn thấp và bị chia nhỏ.  Rút bớt dân ra khỏi nông nghiệp, dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất lành mạnh cần được khuyến khích.92. Đặc thù của NN NT (tóm lại)•SX nông nghiệp mang tính chất sinh học nên chịu tác động lớn của điều kiện tự nhiên và chịu rũi ro cao•Thời gian sản xuất dài, quy mô sản xuất lớn•SX mang tính thời vụ cao nên lao động trong nông nghiệp cũng phải mang tính thời vụ  nông nhàn?•Cấu trúc dân cư nông thôn phức tạp: họ tộc, tôn giáo, làng bản….•Trình độ dân trí thấp  lạc hậu•Diện tích đất nông nghiệp Vn thấp nhất thế giới và bị chia nhỏ.  Rút bớt dân ra khỏi nông nghiệp, dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất lành mạnh cần được khuyến khích.•Nước ta là nước nhiệt đới gió mùa nên có tính đa dạng sinh học rất cao (đứng thứ 16 trên TG)•Cây trồng chủ yếu là lúa nước•Sản xuất còn lạc hậu, đang dần chuyển sang kinh tế hàng hóa.•Trình độ sản xuất yếu, vai trò nông nghiệp chưa đúng mức10[...]...QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔNThS. Trần Hoàng PhongBộ môn QLNN về Kinh tếHọc viện Hành chính CS TP. HCM1 2. c thự ca NoNTãSX nụng nghip mang tớnh cht sinh học nên chịu tác động lớn của điều kiện t nhiờn v chu ri ro caoãThi gian sn xut di, quy mụ sn xut lnãSX mang tớnh thi v cao nên lao động trong nông nghiệp cũng phải mang tớnh thi v nụng nhnãCu trỳc dõn c nụng thôn. .. BCT v i mới quản lý kinh tế nông nghiệp” với những điều chỉnh lớn nhằm giải phóng TLSX trong NN, NT, chuyển giao chúng cho các hộ nông dân quan lý và sử dụng lâu dài, làm cho các hộ nông dân trở thành những đơn vị tự chủ trong sản xuất nông nghiệp. Theo đó người nông dân được tự chủ điều hành, sử dụng lao động, tự chủ đầu tư vật tư kỹ thuật, tự chủ hợp tác sản xuất, tự chủ lưu thông và phân... dân trí thấp  lạc hậu•Diện tích đất nông nghiệp Vn thấp và bị chia nhỏ.  Rút bớt dân ra khỏi nông nghiệp, dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất lành mạnh cần được khuyến khích.9 Trước và sau ĐH VI (1986)Đảng ta có các chính sỏch quan trng i vi NN&NT: ãCh th 100 ca Ban Bí thư TW Đảng khóa IV ban hành ngày 13/01/1981. Cho phép cải tiến quản lý nông nghiệp theo hướng gắn trách nhiệm... thông và phân phối sản phẩm làm ra.ãCh th 47/CT/TW ngy 31/08/1988 ca BCT v vic gii quyết một số vấn đề cấp bách về ruộng đất”17 1. Vai trũ ca NoNTCo hai vai tro c ban:ãNụng nghiệp là ngành duy nhất tạo ra thức ăn cho con ngi;ãV vai trũ kinh t, nụng nghip l kinh tế cơ bản ở các nước đang phát triển và có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển, là nền tảng cơ bản để tiến hành . QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔNThS. Trần Hoàng PhongBộ môn QLNN về Kinh tếHọc viện Hành chính CS TP. HCM1Quản. động trong nông nghiệp cũng phải mang tính thời vụ  nông nhàn•Cấu trúc dân cư nông thôn phức tạp: họ tộc, tôn giáo, làng bản….7 Nước ta là nước nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về nông nghiệp- nông thôn, Quản lý nhà nước về nông nghiệp- nông thôn, Quản lý nhà nước về nông nghiệp- nông thôn

Bình luận về tài liệu quan-ly-nha-nuoc-ve-nong-nghiep-nong-thon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP