Phân bố dân cư và nguồn nhân lực xã hội

21 451 4
Diệp Tử

Diệp Tử Gửi tin nhắn

Tải lên: 12,932 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2013, 15:16

CHƯƠNG VI: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC Xà HỘII. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ NGUỒN NHÂN LỰCII. PHÂN BỐ NGUỒN NHÂN LỰC THEO LÃNH THỔIII. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH CNH,HĐH ĐẤT NƯỚC I. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC1. Khái niệm2. Các xu hướng phân công lao động chủ yếu3. Ý nghĩa của việc phân bố hợp lý dân cư và nguồn nhân lực 1. Khái niệm•Phân bố dân cư và nguồn nhân lực là một nội dung quan trọng của phân bố lực lượng sản xuất. •Phân bố dân cư và nguồn nhân lực là sự bố trí nguồn nhân lực theo một cơ cấu số lượng và chất lượng nhất định vào các ngành, các lĩnh vực hoạt động của sản xuất xã hội và theo các khu vực lãnh thổ của một vùng, một quốc gia phù hợp với những xu hướng vận động của quy luật phân công lao động xã hội và sự di dân. 2. Các xu hướng phân công lao động chủ yếu2.1. Lao động hoạt động trong lĩnh vực kinh tế•Lao động nông nghiệp giảm về số lượng tuyệt đối và tương đối•Lao động hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ tăng lên về tuyệt đối và tương đối.•Khi đã công nghiệp hóa ở trình độ cao thì xu hướng này có sự biến động: lao động nông nghiệp và công nghiệp đều giảm về số lượng tuyệt đối và tỷ trọng, lao động trong ngành dịch vụ sẽ tăng lên cả về số lượng tuyệt đối và tỷ trọng trong cơ cấu lao động. 2. Các xu hướng phân công lao động chủ yếu2.2. Tỷ trọng dân cư và lao động thành thị tăng lên trong tổng dân số lao động xã hội2.3. Tỷ trọng lao động được đào tạo kỹ thuật và chuyên môn cao ngày càng tăng trong NNLXH 3. Ý nghĩa của việc phân bố hợp lý dân cư và nguồn nhân lực •Bảo đảm về số lượng và cơ cấu nhân lực ( cơ cấu nghề, cơ cấu chuyên môn, cơ cấu tuổi và giới tính ) phù hợp cho sự phát triển của các lĩnh vực sản xuất xã hội.•Thúc đẩy sự phát triển khoa học, công nghệ và các phương pháp làm việc hiện đại nhờ chuyên môn hóa tay nghề cao và thiết bị kỹ thuật. »Việc bố trí nhân lực phải căn cứ vào đòi hỏi của xã hội và trình độ kỹ thuật công nghệ. 3. Ý nghĩa của việc phân bố hợp lý dân cư và nguồn nhân lực •Tạo ra sự hài hòa giữa số lượng lao động, dân cư và các điều kiện kinh tế, giúp cho việc giải quyết dễ dàng hơn các vấn đề xã hội. •Gắn lao động với các tiềm năng vật chất của sự phát triển nhằm khai thác tối đa các tiềm năng cho sự phát triển, nâng cao trình độ sử dụng sức lao động •Tạo điều kiện phát triển hài hòa giữa các khu vực.•Tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ môi trường, bảo vệ anh ninh quốc phòng II. PHÂN BỐ NGUỒN NHÂN LỰC THEO LÃNH THỔ1. Khái Niệm•Phân bố dân cư, lao động theo lãnh thổ là quá trình chuyển dịch từ nơi cư trú và nơi làm việc theo không gian và thời gian thông qua di dân, hình thành nên cơ cấu dân số, cơ cấu lao động ngày càng hợp lý theo các vùng lãnh thổ của các quốc gia2. Ý nghĩa:- Khai thác tối đa các tiềm năng, các lợi thế của các vùng lãnh thổ trong quốc gia đề phát triển- Tạo sự phát triển cân đối, hài hòa giữa các vùng, làm giảm bớt hố sâu ngăn cách về trình độ phát triển, về KT- XH giữa các vùng với nhau. 3.DI DÂN•Từ điển đa ngữ dân số học của Liên hợp quốc, 1958 định nghĩa như sau: di dân là một hình thức di chuyển về không gian của cư dân giữa một đơn vị địa lý này với một đơn vị địa lý khác, kèm theo việc thay đổi nơi ở thường xuyên•Di dân có những nội hàm sau:- Thứ nhất, di dân phải có sự di chuyển từ đơn vị địa lý này sang đơn vị địa lý khác.Có thể là xã, phường, thị trấn, tỉnh, quốc gia hay khu vực quốc tế.- Thứ hai, sự di chuyển này phải kèm theo sự thay nơi cư trú Các yếu tố ảnh hưởng đến di dân•Lực đẩy: các điều kiện không tốt đối với đời sống của người dân như: đời sống kinh tế, xã hội không tốt, không có tài nguyên thiên nhiên, không thuận lợi về giao thông, đời sống xã hội, •Lực hút: điều kiện tốt để sống và phát triển. Đó là những nơi có tài nguyên thiên nhiên phong phú, giàu có, điều kiện kinh tế tốt, điều kiện văn hóa - xã hội phát triển, trình độ học vấn của dân cư cao, cơ hội tìm kiếm việc làm và phát triển nhiều…→ những người di dân thường ra đi từ những nơi có “ lực đẩy” lớn và hướng đến nơi có “ lực hút” lớn. Đây là quy luật của hiện tượng di dân. [...]... CHƯƠNG VI: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC Xà HỘII. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ NGUỒN NHÂN LỰCII. PHÂN BỐ NGUỒN NHÂN LỰC THEO LÃNH THỔIII. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH CNH,HĐH ĐẤT NƯỚC III. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH CNH,HĐH ĐẤT NƯỚC1.2. Cơ cấu lao động: là một bộ phận trong cơ cấu tổng thể kinh tế quốc dân, là mối quan hệ tỷ... nht: nh hng ca di dân đối với dân số-Thay đổi quy mô dân số nơi đến và nơi đi-Thay đổi cơ cấu dân số giới tính và tuổi- Thay đổi các chỉ tiêu cấu trúc dân số học khác. 1.2. N i dung QLNN v NNL ãNm vng cung cầu và sự biến động cung cầu lao động làm cơ sở để quyết định chính sách quốc gia về quy hoạch, kê hoạch phát triển nguồn nhân lực xã hội, phân bố và sử dụng nguồn nhân lực xó hi.ãXõy... trọng của phân bố lc lng sn xut. ãPhõn b dõn c v ngun nhân lực là sự bố trí nguồn nhân lực theo một cơ cấu số lượng và chất lượng nhất định vào các ngành, các lĩnh vực hoạt động của sản xuất xã hội và theo các khu vực lãnh thổ của một vùng, một quốc gia phù hợp với những xu hướng vận động của quy luật phân công lao động xã hội và sự di dân. nh hng ca di dõnãTh hai: nh hng ca di dân đối với... toàn xã hội. - Làm chậm lại sự phát triển ở nơi đi, tạo ra hố sâu ngăn cách ngày càng lớn giữa các vùng đến và đi. I. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC1. Khái niệm2. Các xu hướng phân công lao động chủ yếu3. Ý nghĩa của việc phân bố hợp lý dân cư và nguồn nhân lực ... hiệu quả các sức lao động xà hội, là tổng thể các hỡnh thức, phương pháp, chính sách và biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu của qúa trỡnh quản lý đó. II. PHÂN BỐ NGUỒN NHÂN LỰC THEO LÃNH THỔ1. Khỏi NimãPhõn b dõn c, lao ng theo lónh th là quá trình chuyển dịch từ nơi cư trú và nơi làm việc theo không gian và thời gian thông qua di dân, hình thành nên cơ cấu dân số, cơ cấu lao động ngày... nguồn nhân lc xó hi.ãXõy dng, ban hnh v t chc thc hiện các chương trình quốc gia về kinh tế - xó hi ca t nc.ãXõy dng, ban hnh v t chức thực hiện các chương trình quốc gia về việc làm, di dân để phân bổ lại nguồn nhân lực xó hi.ãQun lý ngun nhõn lc i lm vic nước ngoài. QLNN V NGU N NHÂN Ề ỒL C Xà H I 1.1. Khỏi nimQuản lý NNLXH là quá trỡnh đánh giá, hoạch định, phát triển, phân bố và. .. xã hội, an toàn và vệ sinh lao động và các chính sách khác về lao động -xã hội liên quan đến sự tham gia ca nnl vo th trng l.ãT chc v trin khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về lđ, các vấn đề xh, thống kê thông tin thị trường lđ, mức sống, thu nhập của người lđ và dân cư, làm cơ sở cho việc hoạch định cỏc chớnh sỏch quc gia v nnl.ãM rng quan h hợp tác quốc tế với nước ngoài và. .. vựng Nh nước mong muốn người dân và lao động chuyển đến Tại những vùng này Nhà nước sẽ ban hành những chính sách ưu tiên như cấp đất, cấp nhà công vụ, ưu đãi khu vực, tiền lương… để thu hút.→ Di dân phải được diễn ra tự nguyện, hợp tác giữa người dân và Nhà nước, thực hiện di dân bằng cư ng chế, mệnh lệnh chỉ đem lại những kết quả không mong muốn. 2. Các xu hướng phân công lao động chủ yu2.1.... đối và tng iãLao ng hot ng trong lnh vc cụng nghip và dịch vụ tăng lên về tuyệt đối và tương i.ãKhi ó cụng nghip húa trỡnh cao thỡ xu hướng này có sự biến động: lao động nông nghiệp và công nghiệp đều giảm về số lượng tuyệt đối và tỷ trọng, lao động trong ngành dịch vụ sẽ tăng lên cả về số lượng tuyệt đối và tỷ trọng trong cơ cấu lao động. 1. Khỏi nimãPhõn b dõn c v ngun nhõn lực. .. cực:- Đóng góp tích cực vào khai thác tài nguyên, phát triển sản xuất.- Đưa sự phát triển điều hoà ra các vùng.- Phát triển đồng thời nhiều lĩnh vực văn hoá xã hội. Ảnh hưởng tiêu cực:- Khai thác cạn kiệt tài nguyên, tàn phá môi trường.- Tình trạng quá tải về hạ tầng cơ sở, phương tiện giao thông vận tải, nhà ở và việc làm ở nơi đến.- Tác động đến trật tự, an ninh, an toàn xã hội. - Làm chậm lại . CHƯƠNG VI: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC Xà HỘII. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ NGUỒN NHÂN LỰCII. PHÂN BỐ NGUỒN NHÂN LỰC THEO LÃNH. và nguồn nhân lực 1. Khái niệm Phân bố dân cư và nguồn nhân lực là một nội dung quan trọng của phân bố lực lượng sản xuất. Phân bố dân cư và nguồn nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân bố dân cư và nguồn nhân lực xã hội, Phân bố dân cư và nguồn nhân lực xã hội, Phân bố dân cư và nguồn nhân lực xã hội

Bình luận về tài liệu phan-bo-dan-cu-va-nguon-nhan-luc-xa-hoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP