Ứng dụng tin học đáp ứng thau đổi mục lục ngân sách mới

45 406 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2013, 15:50

Ứng dụng tin học đáp ứng thau đổi mục lục ngân sách mới ỨNG DỤNG TIN HỌC ĐÁP ỨNG THAY ĐỔI MỤC LỤC NGÂN SÁCH MỚI.Người trình bày: Lê Thu Mai - Cục CNTT -TCT NỘI DUNGI. Tổng quan ảnh hưởng của việc thay đổi hệ thống MLNS lên hệ thống các ứng dụng Tin học các cấp.II. Mục tiêu và giải pháp tổng quát của việc nâng cấp các UD Tin học đáp ứng thay đổi MLNS III. Kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp ứng thay đổi của MLNS mớiIV. Các vấn đề NSD cần lưu ý khi nâng cấp ứng dụng GĐ IV. Kế hoạch cụ thể triển khai các ứng dụng chuyển đổi MLNS Giai đoạn I. I. Tổng quan ảnh hưởng của việc thay đổi hệ thống MLNS lên hệ thống các ứng dụng Tin học các cấp.-Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước là bảng phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước theo hệ thống tổ chức Nhà nước, ngành kinh tế và các mục đích kinh tế do Nhà nước thực hiện, nhằm phục vụ cho công tác lập, chấp hành, kế toán và quyết toán Ngân sách nhà nước cũng như phân tích các hoạt động tài chính thuộc khu vực Nhà nước. -Quyết định của Bộ tài chính sửa đổi Mục lục ngân sách theo hướng: Bổ sung tiêu chí phân loại Ngân sách nhà nước; Sửa đổi cách đặt mã số và cách hạch toán các tiêu chí phân loại Ngân sách nhà nước;  Sửa đổi, bổ sung cập nhật những cơ chế chính sách mới ban hành trong từng tiêu chí phân loại Ngân sách nhà nước;  Thay đổi về số lượng ký tự của các bảng mã.Bảng map MLNS cũ - mớiI. Tổng quan ảnh hưởng của việc thay đổi hệ thống MLNS lên hệ thống các ứng dụng Tin học các cấp. Việc thay đổi hệ thống Mục lục ngân sách tác động toàn diện lên hệ thống các ứng dụng tin học liên quan đến việc quản lý thuế: •Để theo dõi được số liệu nộp thuế của người nộp thuế theo Mục lục ngân sách nhà nước, ngay từ khâu đầu tiên trong quá trình quản lý là việc Đăng ký thuế - cấp mã số thuế cho người nộp thuế, cơ quan thuế đã phải gắn các thông tin về cấp chương loại khoản cho từng người nộp thuế.•Trong quá trình theo dõi kê khai và đôn đốc thu nộp, tất cả các chức năng của các hệ thống đều gắn với tiêu chí phân loại ngân sách nhà nước (Mục - tiểu mục). I. Tổng quan ảnh hưởng của việc thay đổi hệ thống MLNS lên hệ thống các ứng dụng Tin học các cấp. •Các hệ thống in thông báo đôn đốc, các quyết định quản lý từ cơ quan thuế đến người nộp thuế gắn với Mục lục ngân sách. •Toàn bộ hệ thống sổ sách báo cáo đồ sộ của ngành Thuế được in theo Mục lục ngân sách và gắn liền với các thông tin của Mục lục ngân sách. I. Tổng quan ảnh hưởng của việc thay đổi hệ thống MLNS lên hệ thống các ứng dụng Tin học các cấp. I. Tổng quan ảnh hưởng…: Mức độ ảnh hưởng của Hệ thống MLNS lên hệ thống ứng dụng I. Tổng quan ảnh hưởng…: Các ứng dụng cần nâng cấp 1. Các ứng dụng phục vụ quản lý thuế:‒Cấp Tổng cục: 02 ứng dụng•Ứng dụng Quản lý thuế cấp Tổng cục, viết tắt là QTC•Ứng dụng Quản lý người nộp thuế và cấp MST cấp tổng cục, viết tắt là TINTC‒Cấp Cục: 9 ứng dụng •Ứng dụng Quản lý thuế cấp cục, viết tắt là QLT-TKN•Ứng dụng Đăng ký thuế cấp Cục, viết tắt là TINC•Ứng dụng Đăng ký thuế cấp Chi cục theo mô hình tập trung, viết tắt là TINCC_TT•Ứng dụng Nhận tờ khai mã vạch, viết tắt NTK 1. Các ứng dụng phục vụ quản lý thuế:•Ứng dụng Phân tích tình trạng thuế, viết tắt là QTT•Ứng dụng Quản lý và đôn đốc thu nợ thuế, viết tắt là QTN•Ứng dụng Theo dõi kết quả thanh tra, kiểm tra, viết tắt là TTR•Ứng dụng Tra cứu thông tin người nộp thuế tại cơ quan thuế, viết tắt là KIOSK•Ứng dụng quản lý Báo cáo Tài chính, viết tắt BCTC‒Cấp Chi cục: 02 ứng dụng•Ứng dụng Quản lý thuế cấp chi cục, viết tắt là VATCC•Ứng dụng Quản lý thuế hộ cá thể áp dụng cho các chi cục triển khai hệ thống ứng dụng cấp Cục, viết tắt là QCTI. Tổng quan ảnh hưởng…: Các ứng dụng cần nâng cấp 2. Các ứng dụng trao đổi thông tin: ‒Tại cấp Tổng cục thuế:•Ứng dụng trao đổi thông tin Đăng ký thuế giữa Tổng cục thuế với Tổng cục Hải quan (TINTC-TCHQ), với Bộ Tài chính và với Tổng cục Thống kê. •Ứng dụng trao đổi thông tin đăng ký thuế, thu nộp thuế, hoàn thuế giữa Quản lý thuế cấp Tổng cục (QTC) với hệ thống CSDL nộp NSNN của Kho bạc nhà nước Trung ương I. Tổng quan ảnh hưởng…: Các ứng dụng cần nâng cấp [...]... trong các ứng dụng của ngành Thuế theo hệ thống mục lục ngân sách đối với dữ liệu trước thời điểm thay đổi hệ thống mục lục ngân sách mới II Mục tiêu và giải pháp tổng quát của việc nâng cấp các UD Tin học đáp ứng thay đổi MLNS Mục tiêu (t…): • Đảm bảo các chức năng của hệ thống các ứng dụng quản lý thuế cập nhật được thông tin về Cấp-Chương, Loại-Khoản, Mục- Tiểu mục theo đúng hệ thống MLNS mới • Đảm... Kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp ứng thay đổi của MLNS mới Giai đoạn I (từ tháng 11/2008 -02/2009): Toàn bộ chức năng các ứng dụng: Ứng dụng Đăng ký thuế: 3 cấp (TINC, TINTC, TINCC) Ứng dụng Quản lý thu nợ (QTN) Ứng dụng Nhận tờ khai mã vạch (NTK, NTK_CC) Ứng dụng trao đổi thông tin với Kho bạc (TDTT) Các chức năng đầu vào và các báo cáo quan trọng của các ứng dụng: Ứng dụng Quản lý thuế 3 cấp... (VAT, QCT, QLT, QTC) Ứng dụng trao đổi thông tin Thuế-Tài Chính-Hải Quan III Kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp ứng thay đổi của MLNS mới Giai đoạn II (từ tháng 02/2009 - 04/2009): Phần còn lại (báo cáo thống kê, báo cáo hỗ trợ) của các ứng dụng: Ứng dụng Quản lý thuế 3 cấp (VAT, QCT, QLT, QTC) Ứng dụng trao đổi thông tin Thuế-Tài Chính-Hải Quan Toàn bộ chức năng các ứng dụng: Ứng dụng phân tích tình... nâng cấp ứng dụng GĐ I Đối với các Ứng dụng Quản lý NNT (TINTC, TINC, TINCC) • Cập nhật danh mục MLNS: Khi thực hiện nâng cấp, ứng dụng cập nhật danh mục MLNS mới, giữ nguyên MLNS cũ và xác định ngày hiệu lực của danh mục mới • Nhập thông tin NNT: Việc nhập thông tin NNT mới sẽ theo MLNS mới • Tra cứu thông tin NNT: Tham số tra cứu theo MLNS mới Thông tin về NNT luôn hiển thị theo bản ghi mới nhất, muốn... quan ảnh hưởng…: Các ứng dụng cần nâng cấp 2 Các ứng dụng trao đổi thông tin: ‒Tại cấp Cục thuế: • Ứng dụng trao đổi thông tin giữa TINC, QLT_TKN với hệ thống CSDL nộp NSNN của Kho bạc nhà nước tỉnh ‒Trao đổi thông tin giữa 3 cấp trong ngành Thuế: • Truyền thông tin về danh mục MLNS được cập nhật và truyền tự động từ TINTC của Tổng cục xuống TINC cấp Cục • Đảm bảo trao đổi thông tin số thu nộp thuế... ứng dụng GĐ I Đối với ứng dụng Quản lý thu nợ (QTN) • Sau khi nâng cấp ứng dụng, các khoản nợ được chốt bên Quản lý thuế chuyển sang ứng dụng Quản lý nợ theo MLNS mới • Quyết định phạt ban hành bên QTN trước khi nâng cấp ứng dụng: Phải thực hiện hạch toán hết vào ứng dụng QLT kỳ lập bộ tháng 12/2008 trước khi nâng cấp ứng dụng V Các vấn đề NSD cần lưu ý sau khi nâng cấp ứng dụng GĐ I Đối với ứng dụng. .. thống MLNS mới • Đảm bảo không thay đổi về kiến trúc tổng thể của hệ thống ứng dụng ngành thuế • Đảm bảo theo dõi được lịch sử thay đổi của hệ thống MLNS nhà nước II Mục tiêu và giải pháp tổng quát của việc nâng cấp các UD Tin học đáp ứng thay đổi MLNS Giải pháp Nâng cấp ứng dụng: 1 Nhóm chức năng nhập liệu: Sửa đổi để cho phép xử lý các thông tin CC, LK, MTM theo hiệu lực áp dụng • Sửa đổi giao diện... tình trạng thuế (QTT) Ứng dụng Kiot thông tin thuế (KIOSK) Sau khi kết thúc giai đoạn II, Tổng cục sẽ tổ chức lớp tập huấn trên ứng dụng cho NSD toàn quốc, dự kiến vào tháng 4/2009 Có kết hợp với các nội dung nâng cấp ứng dụng đáp ứng thực hiện Giai đoạn I Luật thuế TNCN III Kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp ứng thay đổi của MLNS mới Giai đoạn III (Tháng 04/2009 – 06/2009): Ứng dụng theo dõi Kết quả... Các vấn đề NSD cần lưu ý khi nâng cấp ứng dụng GĐ I Đối với các Ứng dụng Quản lý NNT (TINTC, TINC, TINCC) • Chuyển đổi dữ liệu: Khi nâng cấp, ứng dụng tự động chuyển bản ghi hiện tại thành bản ghi lịch sử, cập nhật MLNS của NNT theo danh mục mới, đồng bộ dữ liệu cấp cục với dữ liệu cấp Tổng cục bằng biện pháp update thông tin (thay vì sinh giao dịch thay đổi thông tin và gửi giao dịch lên Tổng cục) V... bảng dữ liệu có liên quan đến CC, LK, MTM theo kích thước mới 2 Cập nhật các danh mục CC, LK, MTM: Bổ sung bộ danh mục mới, bổ sung ngày hiệu lực cho các loại danh mục này 3 Convert dữ liệu: Chuyển đổi các dữ liệu tồn cơ bản (sổ thuế, sổ nợ, tồn quỹ báo cáo) sang cấu trúc MLNS mới III Kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp ứng thay đổi của MLNS mới - Thời gian: Từ 11/2008 – 06/2009 - Chia 3 giai đoạn  . các ứng dụng: Ứng dụng Đăng ký thuế: 3 cấp (TINC, TINTC, TINCC) Ứng dụng Quản lý thu nợ (QTN) Ứng dụng Nhận tờ khai mã vạch (NTK, NTK_CC) Ứng dụng trao đổi. với Mục lục ngân sách. •Toàn bộ hệ thống sổ sách báo cáo đồ sộ của ngành Thuế được in theo Mục lục ngân sách và gắn liền với các thông tin của Mục lục ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng tin học đáp ứng thau đổi mục lục ngân sách mới, Ứng dụng tin học đáp ứng thau đổi mục lục ngân sách mới, Ứng dụng tin học đáp ứng thau đổi mục lục ngân sách mới, Các ứng dụng phục vụ quản lý thuế: ‒Cấp Tổng cục: 02 ứng dụng Các ứng dụng phục vụ quản lý thuế: Các ứng dụng trao đổi thông tin: ‒Tại cấp Tổng cục thuế: Các ứng dụng trao đổi thông tin:, Kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp ứng thay đổi của MLNS mới Kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp ứng thay đổi của MLNS mới Kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp ứng thay đổi của MLNS mới Kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp ứng thay đổi của MLNS mới, Nội dung chi tiết nâng cấp các UD giai đoạn I Các vấn đề NSD cần lưu ý khi nâng cấp ứng dụng GĐ I. Các vấn đề NSD cần lưu ý khi nâng cấp ứng dụng GĐ I. Các vấn đề NSD cần lưu ý khi nâng cấp ứng dụng GĐ I. Các vấn đề NSD cần lưu ý khi nâng cấp ứng dụng GĐ , Các vấn đề NSD cần lưu ý khi nâng cấp ứng dụng GĐ I. Các vấn đề NSD cần lưu ý khi nâng cấp ứng dụng GĐ I. Các vấn đề NSD cần lưu ý sau khi nâng cấp ứng dụng GĐ I. Các vấn đề NSD cần lưu ý sau khi nâng cấp ứng dụng GĐ I. Các vấn đề NSD cần lưu ý sau khi nâ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn