Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lí hành chính nhà nước và công vụ, công chức

40 421 16
Diệp Tử

Diệp Tử Gửi tin nhắn

Tải lên: 12,932 tài liệu

  • Loading...
1/40 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2013, 15:16

Chương IChương IMột số vấn đề cơ bản về Nhà nước, Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước, Quản lý hành chính nhà nướcQuản lý hành chính nhà nướcvà công vụ, công chức và công vụ, công chức Tóm tắt nội dungNội dung chính1. 1. Một số vấn đề cơ bản về Nhà nướcMột số vấn đề cơ bản về Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Cộng hòa XHCN Việt Nam2. 2. Những vấn đề cơ bản về quản lý hàNhững vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước nh chính nhà nước 3. 3. Quản lí hành chính nhà nước về GiáoQuản lí hành chính nhà nước về Giáo dục và đào tạo dục và đào tạo 4. Công vụ, công chức4. Công vụ, công chức1. Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam •Nguồn gốc•Bản chất•Đặc trưng•Chức năng của nhà nước •Các kiểu nhà nước, hình thức và chế độ chính trị 1.1. Lý luận chung về nhà nước Nguồn gốcNguồn gốc•Nguồn gốc: + Thuyết thần học+ Thuyết gia trưởng+Thuyết khế ước+ Thuyết bạo lực+ Từ việc bảo vệ lợi ích của một nhóm người trong cộng đồng.+Học thuyết Mác – Lê nin: NN là một phạm trù XH mang tính lịch sử, có quá trình phát sinh, tồn tại, phát triển và tiêu vong tương ứng với những điều kiện nhất định.Bản chất•Bản chất: “Nhà nước chẳng qua chỉ là một bộ máy của giai cấp này dùng để trấn áp một giai cấp khác” – C.Mác.NN là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị trong XH có giai cấp (g.c), là công cụ chuyên chính g.c, với các chức năng quản lý XH đặc biệt; NN vừa bảo vệ lợi ích của g.c thống trị, vừa duy trì trật tự xã hội, và phục vụ những nhu cầu thiết yếu của đời sống cộng đồng. -> NN mang tính giai cấp-> NN có tính XH(trg 15-16)Đặc trưng• NN là bộ máy QL dân cư trên một vùng lãnh thổ nhất định• NN thiết lập một hệ thống cơ quan quyền lực mang tính cưỡng chế đối với mọi thành viên trong xã hội• NN ban hành một hệ thống thuế khóa dưới các hình thức bắt buộc•NN ban hành pháp luật và quản lý XH bằng pháp luật•NN có quyền độc lập tự quyết về đối nội và đối ngoại (trg 16-17)Chức năng •Tiếp cận từ góc độ quyền lực chính trị:+Thống trị giai cấp và chức năng XH• Tiếp cận NN từ phạm vi tác động của quyền lực:+Đối nội và đối ngoại (trg 17-19).Các kiểu nhà nước, hình thức và chế độ chính trị•Theo C.Mác, mỗi hình thái KTXH tương ứng với một chế độ kinh tế có một kiểu NN nhất định.•Trong lịch sử XH có giai cấp từng tồn tại các hình thái KTXH: + Chiếm hữu nô lệ+ Phong kiến+ Tư bản chủ nghĩa+ Xã hội chủ nghĩaCác kiểu nhà nước, hình thức và chế độ chính trị (tt)•Hình thức NN: là cách thức tổ chức quyền lực NN và phương thức thực hiện quyền lực ấy+Hình thức chính thể: là cách thức t.chức và thành lập các cơ quan tối cao, xác định các mối qhệ giữa các cquan đó•Chính thể quân chủ (QC tuyệt đối, QC hạn chế)•Chính thể cộng hoà ( Sơ đồ 1.1 & 1.2)+Hình thức cấu trúc: Các kiểu nhà nước, hình thức và chế độ chính trị (tt)•…+Hình thức cấu trúc: Chỉ cơ cấu về mặt tổ chức lãnh thổ, sự phân chia địa giới hành chính quốc gia•NN đơn nhất•NN liên bang[...]... nước, Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước, Quản lý hành chính nhà nước Quản lý hành chính nhà nước và công vụ, công chức và công vụ, công chức Tóm tắt nội dung Các kiểu nhà nước, hình thức và chế độ chính tr (tt)ã+Hỡnh thc cu trỳc: Ch c cu v mt tổ chức lãnh thổ, sự phân chia địa giới hành chớnh quc giaãNN n nhtãNN liờn bang 4. Công vụ, công chức 4.2 Pháp lệnh cán bộ công chcãCHNG I:... một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị trong XH có giai cấp (g.c), là công cụ chuyên chính g.c, với các chức năng quản lý XH đặc biệt; NN vừa bảo vệ lợi ích của g.c thống trị, vừa duy trì trật tự xã hội, và phục vụ những nhu cầu thiết yếu của đời sống cộng đồng. -> NN mang tính giai cấp-> NN có tính XH(trg 15-16) Chương IChương I Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước, Một số vấn đề. .. thc thi quyền lực NN do các cơ quan NN (lập pháp, hành pháp và tư pháp) tiến hành, để tổ chức và điều chỉnh các quá trình XH và hành vi hoạt động của công dân.2.1. Khái niệm quản lý hành chính nhà nước Bản chất của nhà nước XHCN và Nhà nước CH XHCN Vit NamãNh nc phỏp quyn XHCN, t chc qun lý xó hi bng phỏp lut, theo phỏp lutãTt c quyền lực của NN thuộc về n.dân mà nền tảng là liên... 1. Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước Cng hũa XHCN Vit Nam ãH thng chớnh tr ca nc Cng ho xó hi ch ngha Vit NamãBn cht của nhà nước XHCN và Nhà nước CH XHCN Việt NamãNguyờn tc t chc v hot ng ca nh nc CH XHCN Vit Nam ãC cu t chc ca b máy nhà nước CH XHCN Việt Nam 1.2. Nhà nước CH XHCN Việt Nam c trngã NN l b mỏy QL dõn c trờn mt vựng lónh th nht nhã NN thit lp mt hệ thống cơ quan...3. Quản lí hành chính nhà nước về Giáo dục và đào tạo b. Tính chất, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung quản lý nhà nước về GD-ĐT- Nguyên tắc QL:+Kết hợp quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ+Nguyên tắc tập trung dân chủ (trg 69-72)- Nội dung QL+Hoạch định chính sách+Tổ chức bộ máy+ Huy động và quản lý các nguồn lực+ Thanh tra, kiểm tra... Giáo dục và đào tạo Sơ đồ hệ thống các cơ quan QLNN về GD (trg 81) 3.2. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về GD-ĐTCHÍNH PHỦBỘ GD-ĐTSỞ GD-ĐTPHÒNG GD-ĐTUBND HUYỆNUBND TỈNH 3. Quản lý nhà nước về Giáo dục và đào to a. Khỏi nimãQLNN v GD v T l s QL của cơ quan quyền lực nhà nước, của bộ máy QLGD từ TW đến cơ sở đối với hệ thống GD quốc dân và các hoạt động giáo dục của XH nhằm nâng... viên chức và lực lượng vũ trang+Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập1. Tìm hiểu 2. Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chớnh nh nc b. Hnh chớnh Nh ncãNgha rng: HC là sự thi hành chính. .. lực lượng c.trị bao gồm Đảng Cộng sản, nhà nước, các đoàn thể nhân dân mang tính chất chính trị, đại diện cho quyền lợi của các g.cấp và các tầng lớp XH khác Các kiểu nhà nước, hình thức và chế độ chính tr (tt)ãHỡnh thc NN: l cỏch thc t chc quyn lực NN và phương thức thực hiện quyền lực ấy+Hình thức chính thể: là cách thức t .chức và thành lập các cơ quan tối cao, xác định các mối qhệ gia... nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” (tính dân chủ) 4. Công vụ, công chức 4.1 Khái quát chung về công v, cụng chcãCụng v:+Cụng v l mt loi lao ng mang tính quyền lực và pháp lý, thực hiện các chức năng quản lý của Nhà nước và được thực thi bởi đội ngũ công chức (trg 83-90)+Các nguyên tắc trong thi hành công vụ (trg 85-86) (Điều 3 Luật CBCC 2008) Chc nng ãTip cn t gúc... BỘ, CÔNG CHỨC (Đào tạo bồi dng; iu ng, bit phỏi; hu trớ, thụi vic)ãCHNG V: QUN Lí CN B, CễNG CHC ãCHNG VI: KHEN THNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước CH XHCN Vit NamãChu s lónh o ca ng Cng sn Vit NamãNhõn dõn tham gia vo cụng vic qun lý NN, qun lý xó hiãNguyờn tc tp trung dõn chãNguyờn tc phỏp ch(trg 28-33) 3. Quản lí hành chính nhà nước về Giáo dục và . IChương IMột số vấn đề cơ bản về Nhà nước, Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước, Quản lý hành chính nhà nướcQuản lý hành chính nhà nướcvà công vụ, công chức và công. vấn đề cơ bản về quản lý hàNh ng vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước nh chính nhà nước 3. 3. Quản lí hành chính nhà nước về GiáoQuản lí hành chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lí hành chính nhà nước và công vụ, công chức, Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lí hành chính nhà nước và công vụ, công chức, Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lí hành chính nhà nước và công vụ, công chức

Bình luận về tài liệu mot-so-van-de-co-ban-ve-nha-nuoc-quan-li-hanh-chinh-nha-nuoc-va-cong-vu-cong-chuc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP