Chỉ thị của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác của hội chữ thập đỏ Việt nam

25 1,490 2
Diệp Tử

Diệp Tử

Tải lên: 12,934 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2013, 16:20

Chỉ thị của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác của hội chữ thập đỏ Việt nam CHỈ THỊCỦA BAN BÍ THƯvề "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vớicông tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam"(Số 43-CT/TW, ngày 8 tháng 6 năm 2010)Người trình bày: Đoàn Văn TháiPhó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương HộiI. Bối cảnh ban hành Chỉ thị1. Kết quả thực hiện Chỉ thị 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI về "Củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam" (sau 22 năm).2. Tình hình thực tiễn của đất nước và thực trạng công tác nhân đạo hiện nay đòi hỏi Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với mặt công tác quan trọng này. II. Nội dung Chỉ thị1. Về quan điểm: Công tác nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy Đảng, của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị.2. Về mục tiêu: góp phần giáo dục, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chính sách xã hội của Đảng.Nội dung Chỉ thị (tiếp theo)3. Trách nhiệm của cấp ủy Đảng:- Xác định nhiệm vụ công tác nhân đạo trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm.- Định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chủ trương của Đảng về công tác nhân đạo và phát huy vai trò nòng cốt của Hội CTĐ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo.Nội dung Chỉ thị (tiếp theo)3. Trách nhiệm của cấp ủy Đảng (tiếp theo):- Chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển tổ chức Hội CTĐ Việt Nam, nhất là ở cơ sở.- Bố trí, điều chuyển cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, có năng lực vận động quần chúng làm công tác Chữ thập đỏ.- Ban Dân vận cấp ủy các cấp là đầu mối tham mưu cho cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội.Nội dung Chỉ thị (tiếp theo)4. Chính sách đối với cán bộ Hội:- Thực hiện chính sách đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ trong chính sách chung đối với cán bộ các đoàn thể nhân dân.- Bồi dưỡng cán bộ Hội để tạo nguồn bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng, chính quyền ở các cấp.- Ban hành thống nhất chính sách phụ cấp đối với cán bộ Hội cấp cơ sở.Nội dung Chỉ thị (tiếp theo)5. Trách nhiệm của Nhà nước:- Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật về hoạt động nhân đạo.- Quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí, biên chế, hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cho các cấp Hội.Nội dung Chỉ thị (tiếp theo)5. Trách nhiệm của Nhà nước (tiếp theo):- Chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt Luật hoạt động Chữ thập đỏ.- Phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong xây dựng các chủ trương, chính sách xã hội, tham gia xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, tổ chức hoạt động kinh tế, dịch vụ vì mục tiêu nhân đạo.Nội dung Chỉ thị (tiếp theo)5. Trách nhiệm của Nhà nước (tiếp theo):- Tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tham gia thực hiện tốt các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo.- Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ là cơ quan tham mưu trực tiếp cho cấp chính quyền cùng cấp trong công tác quản lý nhà nước đối với Hội Chữ thập đỏ.Nội dung Chỉ thị (tiếp theo)6. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân:- Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hoạt động chữ thập đỏ.- Giám sát việc thực hiện pháp luật về hoạt động chữ thập đỏ.- Thực hiện quy chế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ trong công tác nhân đạo.[...]... CB Hội. Nội dung Chỉ thị (tiếp theo)- Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân đạo và công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. - Chủ trì tham mưu xây dựng quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức liên quan khác trong công tác nhân đạo. I. Bối cảnh ban hành Chỉ thị 1. Kết quả thực hiện Chỉ thị 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI về "Củng cố tổ... phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam& quot; (sau 22 năm).2. Tình hình thực tiễn của đất nước và thực trạng công tác nhân đạo hiện nay đòi hỏi Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với mặt công tác quan trọng này. Nội dung Chỉ thị (tiếp theo)3. Trách nhiệm của cấp ủy Đảng (tiếp theo):- Chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển tổ chức Hội CTĐ Việt Nam, nhất... giúp; không chạy theo số lượng, không chạy theo thành tích. CHỈ THỊCỦA BAN BÍ THƯ về " ;Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam& quot;(Số 43-CT/TW, ngày 8 tháng 6 năm 2010)Người trình bày: Đoàn Văn TháiPhó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội III. Thực hiện Chỉ thị (tiếp theo):3. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức liên quan:- Chủ trì tham... chức công tác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học.- Phối hợp với ngành Y tế trong công tác hiến máu và khám chữa bệnh nhân đạo. Nội dung Chỉ thị (tiếp theo)4. Chính sách đối với cán bộ Hội: - Thực hiện chính sách đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ trong chính sách chung đối với cán bộ các đoàn thể nhân dân.- Bồi dưỡng cán bộ Hội để tạo nguồn bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng, ... phối hợp với Hiệp hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, các Hội quốc gia, các tổ chức quốc tế trong hoạt động nhân đạo. III. Thực hiện Chỉ thị (tiếp theo):4. Phối hợp với các tổ chức, các ngành trong công tác nhân đạo: - Phối hợp với Đoàn Thanh niên trong phát triển thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và hoạt động chữ thập đỏ trong thanh thiếu niên.- Phối hợp với ngành... đối với Hội Chữ thập đỏ. Nội dung Chỉ thị (tiếp theo)8. Trách nhiệm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: - Phát triển tổ chức Hội nhất là ở cơ sở, trong trường học, cơ quan dân chính đảng. - Phát triển lực lượng tình nguyện viên và cộng tác viên Chữ thập đỏ. - Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, nâng cao tính chuyên nghiệp CB Hội. ... đạo đức tốt, tâm huyết, có năng lực vận động quần chúng làm công tác Chữ thập đỏ. - Ban Dân vận cấp ủy các cấp là đầu mối tham mưu cho cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội. Nội dung Chỉ thị (tiếp theo)7. Trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng:- Tuyên truyền, cổ vũ cho các hoạt động nhân đạo và hoạt động của Hội CTĐVN.- Phối hợp vận động nhân dân tham gia hoạt động chữ thập. .. theo)3. Chỉ thị của Đảng, Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có được thực hiện hiệu quả hay không một phần quan trọng tùy thuộc vào năng lực tham mưu, vận động của đội ngũ cán bộ các cấp của Hội. Vì vậy:- Đối với cán bộ Hội, bên cạnh nhiệt tình, sự say mê công việc cần phải có phương pháp công tác khoa học, vận dụng tốt các văn bản của Đảng và Nhà nước vào công tác, không chỉ tự mình làm nhân đạo, ... Ban hành thống nhất chính sách phụ cấp đối với cán bộ Hội cấp cơ sở. Nội dung Chỉ thị (tiếp theo)5. Trách nhiệm của Nhà nước (tiếp theo):- Tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tham gia thực hiện tốt các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo. - Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ là cơ quan tham mưu trực tiếp cho cấp chính quyền cùng cấp trong công tác quản lý nhà nước đối với. .. thập đỏ. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! Nội dung Chỉ thị (tiếp theo)5. Trách nhiệm của Nhà nước (tiếp theo):- Chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt Luật hoạt động Chữ thập đỏ. - Phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong xây dựng các chủ trương, chính sách xã hội, tham gia xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, tổ chức hoạt động kinh tế, dịch vụ vì mục tiêu nhân đạo. . CHỈ THỊCỦA BAN BÍ TH về " ;Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vớicông tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam& quot;(Số 43-CT/TW, ngày. nhân đạo. Nội dung Chỉ thị (tiếp theo)- Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân đạo và công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. -
- Xem thêm -

Xem thêm: Chỉ thị của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác của hội chữ thập đỏ Việt nam, Chỉ thị của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác của hội chữ thập đỏ Việt nam, Chỉ thị của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác của hội chữ thập đỏ Việt nam

Bình luận về tài liệu chi-thi-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-cua-hoi-chu-thap-do-viet-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP