87 /BC-MTTQ: BÁO CÁO Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2012

8 3,727 24
An An

An An

Tải lên: 10,573 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2013, 10:33

87 /BC-MTTQ: BÁO CÁO Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2012 UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐCTỈNH QUẢNG NINHSố: 87 /BC-MTTQCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 04 tháng 12 năm 2012BÁO CÁOKết quả cơng tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2012(Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khố XII nhiệm kỳ 2011-2016)–––––––––Thực hiện chức năng nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2012, Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả cơng tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2012, những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khố XII như sau:I. TÌNH HÌNH CHUNG. Năm 2012, trong tình hình khó khăn chung của kinh tế cả nước, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, dưới sự chỉ đạo, điều hành chủ động, tập trung của tỉnh, tình hình kinh tế- xã hội duy trì được mức tăng trưởng ổn định, phát triển đúng hướng, các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cơ bản hồn thành. Sản xuất nơng nghiệp tuy có khó khăn nhưng vẫn phát triển ổn định, thực hiện chương trình ”xây dựng nơng thơn mới” có nhiều kết quả rõ nét. An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo; nguồn lực đầu tư cho chương trình an sinh xã hội tăng 43% so với chương trình năm 2011, một số cơ chế chính sách của tỉnh đến nay được thực hiện, đời sống nhân dân, đặc biệt người có hồn cảnh khó khăn, người nghèo được quan tâm. Các vấn để bức xúc trong nhân dân như khai thác than trái phép, dự án treo, ảnh hưởng của mơi trường đã được tập trung chỉ đạo giải quyết. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực. Cơng tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. An ninh, quốc phòng được giữ vững; cơng tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận và các đồn thể nhân dân có nhiều đổi mới, tiến bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về ”Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nhiều ý kiến của cử tri, vấn đề bức xúc của xã hội được quan tâm chỉ đạo giải quyết có hiệu quả; khối đại đồn kết được củng cố tăng cường, nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền ở địa phương, cơ sở.Tuy nhiên, cử tri và nhân dân trong tỉnh còn băn khăn, lo lắng ở một số lĩnh vực đó là: Tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn. Cơng tác quản lý đầu tư và kinh doanh dịch vụ, du lịch chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh, sản phẩm dụ lịch còn nghèo nàn; tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn; cơng tác quản lý, thực hiện quy hoạch, quản lý tài ngun và mơi trường còn nhiều hạn chế; cơng tác chỉ đạo phát triển sản xuất nơng nghiệp và xây dựng nơng thơn mới ở một số địa phương còn lúng túng; Cải 1cách thủ tục hành chính hiệu quả chưa cao; Tai nạn giao thông, tai nạn lao động tăng; Tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, khiếu nại tố cáo của công dân và khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, người có thu nhập thấp và đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Công tác đầu tư phát triển còn dàn trải; tình trạng chậm tiến độ, không hiệu quả của nhiều dự án, công trình ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân trong vùng dự án, gây bức xúc trong xã hội Những vấn đề trên đã ảnh hưởng tới hoàn thành nhiệm vụ kinh tế- xã hội chung của tỉnh năm 2012.II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN.1. Công tác chỉ đạo, phối hợp của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.- MTTQ và các tổ chức thành viên đã triển khai đồng bộ chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2012 trên cơ sở bám sát định hướng nhiệm vụ, mục tiêu của tỉnh đề ra theo Nghị quyết của tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2012. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, quán triệt tới đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, kế hoạch của tỉnh ủy- HĐND-UBND tỉnh về phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, an ninh, quốc phòng và Đại hội của các tổ chức thành viên tổ chức năm 2012; các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3,4,5 (Khóa XI). Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tham gia các sự kiện chính trị của tỉnh thu hút sự quan tâm của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ và các tổ chức thành viên ở địa phương, cơ sở triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tạo dựng những nét mới trong hoạt động công tác Mặt trận và hoạt động của từng tổ chức, tập trung hướng các hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư. - Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên, đoàn viên và nhân dân; phối hợp giải quyết các kiến nghị bức xúc của nhân dân, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo trật tự xã hội, tăng cường đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. - Tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh, phong trào thi đua "xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng xã hội học tập" bằng các mô hình hoạt động cụ thể với mục tiêu động viên hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.2. Phối hợp với UBND tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp công tác năm 2012, đó là: MTTQ và các tổ chức thành viên đã cùng với UBND tỉnh tổ chức tổng kết chương trình phối hợp năm 2011, ký kết chương trình công tác phối hợp năm 2012. 2Một số kết quả nổi bật, hiệu quả trong công tác phối hợp của MTTQ và các đoàn thể với UBND trong năm 2012 đó là:- Phối hợp tổ chức có hiệu quả hoạt động cho nhân dân đón Tết nguyên đán Nhâm Thìn, thăm hỏi tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, tổ chức nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo., góp phần tích cực vào thực hiện có kết quả chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc vận động toàn dân hưởng ứng tham gia các cuộc vận động lớn: "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", Cuộc vận động " ngày vì người nghèo"; phong trào xây dựng gia đình văn hoá, khu phố văn hoá, các phong trào thi đua yêu nước; các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2012.- Thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 1 năm thực hiện chương trình thống nhất hành động số 03/Ctr-MTTQ ngày 31/3/2011 về triển khai cuộc vận động "xây dựng nông thôn mới", "xây dựng đô thị văn minh", "xây dựng xã hội học tập" ở khu dân cư; thống nhất nội dung hoạt động và nhiệm vụ cụ thể của từng tổ chức với mục tiêu 2012 là, rõ việc, rõ trách nhiệm, có sự gắn kết giữa MTTQ và các tổ chức thành viên trong thực hiện chương trình. Trong đó, MTTQ và các đoàn thể đã chủ động phối hợp với chính quyền tham gia đảm nhận nhiều việc, với nhiều mô hình hay, hiệu quả như: vận động nhân dân hiến đất, hiến công, đóng góp kinh phí, vật tư đầu tư xây dựng các công trình dân sinh, hệ thống thuỷ lợi nội đồng, tham gia thực hiện quy hoạch, các hoạt động chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường; hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, nhận giúp đỡ hộ nghèo xây dựng nhà ở, phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, tham gia hỗ trợ góc học tập, vận động nhân dân ăn ở hợp vệ sinh., góp phần tích cực vào thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới của tỉnh, nâng cao đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.Thành lập Ban vận động, xây dựng kế hoạch triển khai phát động ủng hộ xây dựng Quỹ "Chung tay xây dựng nông thôn mới", kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh nâng cao trách nhiệm, đóng góp tích cực trong công cuộc phát triển của tỉnh. Đến ngày 30/11/2012, toàn tỉnh đã vận động xây dựng Quỹ được 4.626.333.425đ; Trong đó, cấp tỉnh có 104 đơn vị đăng ký với số tiền là 1.088.285.866đ; số tiền đã chuyển vào quỹ là 1.042.097.466đ, các địa phương đã tiếp nhận về Quỹ được 3.606.627.559đ.- Đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên dương phong trào thi đua giành danh hiệu “xã, phường, thị trấn tiên tiến”, “Doanh nghiệp giỏi, cơ quan văn hóa”; Cùng với các tổ chức thành viên, các sở, ban, ngành tỉnh xây dựng ban hành tiêu chí phong trào thi đua giành danh hiệu “Xã nông thôn mới, phường thị trấn văn hóa” thực hiện từ năm 2012, thay thế cho phong trào thi đua giành danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiên tiến” (đã được ban hành tại Quyết định số 2266/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khen 3thưởng phong trào thi đua xây dựng “Xã nông thôn mới – Phường, thị trấn văn hoá” trên địa bàn tỉnh).- Chủ động xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo ngay từ đầu năm. Từng bước đổi mới hoạt động hỗ trợ người nghèo trong đó, bên cạnh việc hỗ trợ xây dựng 105 nhà Đại đoàn kết trị giá 2,625 tỷ đồng (cấp tỉnh hỗ trợ xây dựng 65 nhà, trị giá 1,625 tỷ đồng), năm 2012 Ban vận động quỹ người nghèo của tỉnh đã thí điểm giải ngân 1,626 tỷ đồng hỗ trợ 227 hộ nghèo về giống, vốn, vật nuôi, cây trồng phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững ở 10 huyện, thị xã trong tỉnh; hỗ trợ cho 20 hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin diện nghèo và cận nghèo để phát triển kinh tế thoát nghèo số tiền 100.000.000 đồng, qua khảo sát đánh giá đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cho người nghèo vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; hỗ trợ đồng bào nghèo 2 tỉnh Ninh Thuận và Hà Giang 500 triệu đồngVận động ủng hộ quỹ vì người nghèo 2012, kết quả đến ngày 14/11, Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh đã nhận đăng ký và ủng hộ của 79 đơn vị với tổng số tiền 728.888.734,đồng (đã về Quỹ 692.940.734,đồng); 14 địa phương vận động ủng hộ quỹ đạt 2.203.106.563, đồng. MTTQ tỉnh phối hợp UBND tỉnh, Công an, Bộ đội Biên phòng tổ chức thành công Hội nghị biểu dương 200 người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh lần thứ X; đồng thời tổ chức tốt chương trình đưa đoàn đại biểu người uy tín được gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tham quan Thủ đô Hà Nội.3. Công tác phối hợp với Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh:- Nhằm đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh có văn bản hướng dẫn MTTQ, HĐND các địa phương tạo điều kiện, phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp; đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri thông qua việc mở rộng địa bàn, đối tượng tiếp xúc đến cấp xã, khu dân cư, tăng cường trao đổi, đối thoại trực tiếp góp phần vào việc giải quyết có hiệu quả các vấn đề cử tri quan tâm. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND, UBND các cấp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, thứ 4 Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5, thứ 7 HĐND tỉnh khóa XII. Tại 51 cuộc tiếp xúc của cử tri với đại biểu Quốc hội và 102 điểm tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh có 169.498 lượt cử tri tham dự, có 1.562 cử tri phát biểu. Các ý kiến, nguyện vọng của cử tri và nhân dân đã kịp thời được tổng hợp, phân loại gửi đến Quốc hội, Chính phủ xem xét giải quyết; các ý kiến thuộc thẩm quyền của địa phương đã được đưa vào kiến nghị tại kỳ họp HĐND, được UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng tiếp thu, trả lời. Chủ động đôn đốc giám sát giải quyết nhiều việc có kết quả, góp phần đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND, được nhân dân và cử tri quan tâm theo dõi và đánh giá cao.- Phối hợp tham gia các Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, các chính sách về an sinh xã hội ở các địa phương và một số sở, ngành trong 4tỉnh; về công tác quản lý rừng và đất rừng ở 14 địa phương, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và ý kiến cử tri. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Nghị quyết kỳ họp thứ 4, thứ 5 HĐND tỉnh tới cơ sở và địa bàn dân cư trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh.4. Kết quả MTTQ Phối hợp với các ngành:- Phối hợp với Công an tỉnh tổng kết 5 năm phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Nghị quyết 09 của Chính phủ, chương trình đấu tranh phòng chống, tố giác tội phạm, vận động người phạm tội tự thú, người được đặc xá về địa phương hoà nhập với cộng đồng. - Phối hợp với sở Lao động - TBXH tổ chức vận động xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 65 năm ngày TBLS 27/7; Quỹ bảo trợ người tàn tật đạt; quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, tham gia thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa của tỉnh.- Phối hợp với sở Công thương, các ban, ngành tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tổ chức 28 hội chợ, triển lãm, 4 phiên chợ đưa hàng Việt Nam về nông thôn với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp trong nước, thu hút đông nhân dân và du khách tham gia…góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức của nhân dân về thói quen dùng hàng Việt Nam.- Cùng với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành kiểm tra việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giam, tạm giữ, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam công an tỉnh năm 2012; Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh ký ban hành triển khai thực hiện Chương trình phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh triển khai đến địa phương cơ sở, nhằm tăng cường công tác phối hợp trong thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.5. Phối hợp thực hiện phát huy dân chủ, tăng cường hoạt động giám sát:- MTTQ và các tổ chức thành viên đã chủ động tích cực phối hợp với chính quyền tham gia công tác tiếp công dân; tăng cường các hoạt động giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn. Phối hợp với thanh tra nhà nước tỉnh tổ chức giám sát việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại 12/14 huyện, thị xã, thành phố, tập trung ở các địa phương có nhiều dự án, liên quan đến GPMB, ảnh hưởng vệ sinh môi trường,. - Tổ chức chương trình giám sát của Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tới 12/ 14 địa phương và cơ sở cấp xã, khu dân cư về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo pháp lệnh 34/ UBTVQH, việc huy động các nguồn đóng góp của nhân dân, thực hiện cải cách hành chính, tiếp và giải quyết việc cho công dân tại trụ sở UBND cấp xã, giám sát thực hiện sử dụng kính phí hỗ trợ cho khu dân cư theo nghị quyết HĐND tỉnh và hướng dẫn của sở Tài chính; qua đó kịp thời phát hiện kiến nghị, tham gia ý kiến để các địa phương, cơ sở rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời các tồn 5tại, vấn đề chưa đúng trong thực hiện chính sách, các vi phạm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở., - MTTQ các cấp, nhất là ở cơ sở đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đẩy mạnh hoạt động giám sát tập trung: Giám sát công tác GPMB, quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản; chính sách an sinh xã hội, nhất là việc hỗ trợ đầu tư xây dựng các dự án chương trình “Xây dựng nông thôn mới”; cải cách thủ tục hành chính, nhất là việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức nhà nước trên địa bàn tỉnh. Kết quả Ban TTND đã phát hiện 735 vụ việc, kiến nghị với cơ quan thẩm quyền 354 vụ, đã giải quyết được 337 vụ việc (95,2%); các Ban GSĐTCCĐ đã tổ chức giám sát 998 công trình, dự án, trong đó phát hiện có sai phạm, kiến nghị 113 công trình phải chỉnh sửa, đã được chủ đầu tư tiếp nhận chỉnh sửa 93 hạng mục, công trình (82,3%). Thông qua đó đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, kịp thời phát hiện ngăn chặn các vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo chất lượng công trình, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh.- MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp tích cực với chính quyền cùng cấp trong việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. MTTQ các cấp đã tiếp nhận 638 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, bằng 353 vụ việc; đã chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết 281 vụ việc, bằng 79,6%. Riêng cơ quan MTTQ tỉnh tiếp nhận 268 lượt đơn, trong đó 256 đơn khiếu nại, kiến nghị, 12 đơn tố cáo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chuyển 25 đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết và ban hành 9 văn bản trả lời và hướng dẫn công dân thực hiện những quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.Trong tình hình khó khăn chung của kinh tế trong nước, cử tri trong tỉnh rất quan tâm và đánh giá cao việc tiếp thu, tổng hợp ý kiến và tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát giải quyết ý kiến cử tri của thường trực HĐND tỉnh và HĐND các cấp; sự tiếp thu và chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri trong năm qua. Song qua theo dõi giám sát kết quả giải quyết ý kiến cử tri của một số cơ quan chức năng còn chậm, có việc chưa được tập trung giải quyết; cử tri tiếp tục đề nghị tỉnh và các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với những vấn đề cử tri kiến nghị, nhất là những kiến nghị nhiều lần, những bức xúc của nhân dân Tại kỳ họp này của HĐND tỉnh, thông qua kiến nghị của cử tri và nhân dân, MTTQ và các tổ chức thành viên đề nghị HĐND và UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giải quyết và làm rõ một số vấn đề sau: 1. Về sản xuất và đời sống của nhân dân: - Cử tri rất băn khoăn, lo lắng về tình hình lạm phát, về quản lý giá của nhiều mặt hàng thiết yếu, giá lương thực, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, xăng dầu nhất là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn lưu thông trên thị trường đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, việc niêm yết giá; có giải pháp hữu hiệu để bình ổn giá, các biện pháp ngăn 6chặn xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng đưa ra thị trường, nhất là thời gian giáp Tết nguyên đán sắp tới.2.Về thực hiện các cơ chế chính sách.- Đề nghị tỉnh có chính sách quan tâm mở rộng đối tượng hộ được vay vốn phát triển sản xuất từ ngân hàng Chính sách xã hội (hộ có khó khăn về vốn). Đồng thời có cơ chế hỗ trợ lãi xuất cho hộ nông dân vay vốn ngân hàng Nông nghiệp theo quy định của Nghị định 41/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn (0,9%/tháng). Về cơ chế hỗ trợ cho nông dân ở huyện Vân Đồn nuôi tu hài bị thiệt hại do dịch bệnh đang rất khó thực hiện vì bất cập trong quy định hỗ trợ yêu cầu: phải thực hiện “điều kiện bắt buộc xác định con giống”; hoặc là có hóa đơn đỏ của cơ sở giống; có xác nhận của chính quyền địa phương khó khăn cho thực hiện xét đối tượng được hỗ trợ.- Để hỗ trợ đẩy mạnh cho sản xuất phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, cử tri đề nghị tỉnh có chính sách đặc thù cho các xã vùng khó khăn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng; có chính sách hỗ trợ cho ngư dân đánh bắt xa bờ, gắn với nhiệm vụ bảo vệ ngư trường với chủ quyền biển, đảo Quốc gia; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm sản xuất giống nuôi trồng thủy sản chất lượng cao, đảm bảo chất lượng và kịp thời vụ, hạn chế việc nông dân mua các loại giống không đảm bảo chất lượng, giống nhập ngoại, không qua kiểm dịch - Cử tri đề nghị tỉnh xem xét công nhận Hội đặc thù cho tổ chức Hội người cao tuổi cấp huyện, cấp xã; bổ sung cán bộ đoàn thể xã hội được hỗ trợ phụ cấp theo Hướng dấn số 45/STC-KHNS1 ngày 06/01/2012 của sở Tài chính về Hướng dẫn mức chi kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho hoạt động của thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (ngoài trưởng phó đoàn thể chính trị đã được hưởng, cần quy định rõ hơn đối tượng là đoàn thể xã hội được hỗ trợ phụ cấp để đảm bảo có sự thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh, tránh việc nơi thực hiện, nơi không thực hiện, không đảm bảo công bằng trong thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ tham gia công tác ở khu, thôn).3. Về quy hoạch, tài nguyên và môi trường:- Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ lâp các Quy hoạch quan trọng của Tỉnh cũng như Quy hoạch của các địa phương; sớm triển khai cụ thể hóa các quy hoạch đã được phê duyệt đảm bảo tính bền vững, ổn định phục vụ công tác đầu tư xây dựng của nhân dân trên địa tỉnh.- Cử tri đề nghị UBND tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo kiểm tra và xử lý đối với nước thải có dầu (nước la canh), kết quả việc thu gom xử lý chất thải sinh hoạt của hệ thống tàu thuyền trên vịnh( theo kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII). Qua phối hợp giám sát của MTTQ tỉnh và Đoàn giám sát HĐND tỉnh cũng như ý kiến cử tri cho thấy việc khắc phục xử lý ô nhiễm môi trường đối với vấn đề nêu trên chưa đảm bảo yêu cầu, còn hình thức,. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giao rõ trách nhiệm cho sở, ngành trực tiếp chịu trách nhiệm trong việc triển khai các giải pháp và biện pháp thu gom xử lý nước thải, chất thải; 7tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường của các tàu, thuyền hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái tử Long.4. Về giao thông, xây dựng, đầu tư phát triển:- Tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII, cử tri kiến nghị UBND tỉnh kiểm tra, kiên quyết thu hồi các dự án đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai hoặc triển khai chậm, nhất là các dự án kinh doanh hạ tầng đô thị. Tại kỳ họp này, cử tri đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo kiểm tra rà soát và hàng tháng thông báo kết quả xử lý, thu hồi được bao nhiêu dự án không hiệu quả, kéo dài vi phạm về đầu tư trên địa bàn tỉnh để cư tri biết và giám sát.Cử tri thành phố Hạ Long tiếp tục kiến nghị tỉnh xem xét thu hồi hoặc là rõ một số dự án kéo dài, dự án không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân, như: Chung cư 508 (P. Trần Hưng Đạo); Dự án khu đô thị do công ty Hương Phong đầu tư (P. Cao Xanh); Trung tâm dưỡng lão (P. Đại Yên); Dự án bến xe khách Bãi Cháy ga Hạ Long- Cái Lân; Dự án đường liên phường Hà Trung- Hồng Hải- Hà Lầm.- Đề nghị sở Giao thông vận tải tiếp tục xem xét đầu tư nắp đậy rãnh thoát nước hệ thống vỉa hè của hệ thống các tuyến đường 336 (đoạn qua phường Cao Thắng, Hà Trung); tuyến đường 279; đoạn đường từ dốc Đèo Bụt- phường Hà Tu, nhất là đoạn cua của ngã tư Minh Khai khuất tầm nhìn … nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. 5. Đề nghị Ủy Ban nhân dân tỉnh: Tiếp tục chỉ đạo các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính với công dân; xử lý nghiêm các cán bộ công chức có biểu hiện vi phạm, sách nhiễu, tạo niềm tin của nhân dân; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đặc biệt trong thực hiện công khai quy hoạch, đầu tư hạ tầng, huy động các nguồn vận động đóng góp của nhân dân đảm bảo theo quy định của pháp luật.Trên đây là một số kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2012 của Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh và một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với HĐND, UBND tỉnh, đề nghị tiếp tục quan tâm xem xét giải quyết./. Nơi nhận:- Ban TT UBTWMTTQVN- Ban DCPL MTTW- TT tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh- Đoàn ĐBQH, Ban Dân vận tỉnh uỷ- ĐB HĐND tỉnh, các đoàn thể tỉnh- MTTQ các địa phương- Ban TT MTTQ tỉnh- Lưu VT, Ban DCPLTM. ỦY BAN MTTQ TỈNHCHỦ TỊCH( Đã ký) Nguyễn Ngọc Minh 8 . hợp thống nhất hành động năm 2012, Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả cơng tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2012, những ý kiến, kiến. nhiệm vụ kinh tế- xã hội chung của tỉnh năm 2012. II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN.1. Công tác chỉ đạo, phối hợp của MTTQ và các
- Xem thêm -

Xem thêm: 87 /BC-MTTQ: BÁO CÁO Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2012, 87 /BC-MTTQ: BÁO CÁO Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2012, 87 /BC-MTTQ: BÁO CÁO Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2012

Bình luận về tài liệu 87-bc-mttq-bao-cao-ket-qua-cong-tac-mat-tran-tham-gia-xay-dung-chinh-quyen-nam-2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP