Quy trình lập kế hoạch quản lý môi trường lý thuyết và thực tiễn

40 1,106 14
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2013, 14:22

Quy trình lập kế hoạch quản lý môi trường lý thuyết và thực tiễn . đồng4. Lập kế hoạch giảm thiểu5. Lập kế hoạch giám sát, quan trắc6. Lập kế hoạch xây dựng năng lực7. Tổ chức thực hiện Kế hoạch giảm thiểu Lập bảng kế. sách và kế hoạch phát triển•Khoán 10 và dồn điền đổi thửa•Đền bù và giải phóng mặt bằng Kế hoạch phát triển đô thị hóa và sản xuất nông nghiệp Kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình lập kế hoạch quản lý môi trường lý thuyết và thực tiễn, Quy trình lập kế hoạch quản lý môi trường lý thuyết và thực tiễn, Quy trình lập kế hoạch quản lý môi trường lý thuyết và thực tiễn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn