Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình

11 889 25
Quỳnh Lưu

Quỳnh Lưu Gửi tin nhắn

Tải lên: 11,539 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2013, 14:20

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà BìnhĐề cương đề tài mã số: CH0610Lời cam đoan iLời cám ơn iiMục lục iiiDanh mục các chữ viết tắt và ký hiệu ivDanh mục bảng viDanh mục biểu hình vii1. MỞ ĐẦU 11.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 11.2 Mục tiêu nghiên cứu 31.2.1 Mục tiêu chung 31.2.2 Mục tiêu cụ thể 31.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 31.3.1 Đối tượng nghiên cứu 31.3.2 Phạm vi nghiên cứu 32. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH SINH THÁI 42.1 Cơ sở lý luận 42.1.1 Quan niệm cơ bản về du lịch, du lịch sinh thái 42.1.2 Đặc điểm yêu cầu và nội dung của du lịch sinh thái 102.1.3 Phát triển du lịch sinh thái 152.1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái 242.2 Cơ sở thực tiễn 342.2.1 Tình hình phát triển du lịch sinh thái trên thế giới 34Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com2.2.2 Tình hình phát triển du lịch sinh thái tại Việt Nam 352.2.3 Các công trình nghiên cứu có liên quan 393. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 423.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội của huyện Kim Bôi 423.1.1 Điều kiện tự nhiên 423.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 473.2 Phương pháp nghiên cứu 533.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 533.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 533.2.3 Phương pháp phân tích 543.2.4 Phương pháp xử lý số liệu 553.3 Các chỉ tiêu nghiên cứu 554. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 574.1 Đánh giá tiềm năng phát triển DLST tại Kim Bôi - Hoà Bình 574.1.1 Tiềm năng về tài nguyên du lịch tự nhiên 574.1.2 Tiềm năng về tài nguyên du lịch nhân văn 614.2 Thực trạng phát triển DLST tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình 624.2.1 Tình hình phát triển tài nguyên du lịch sinh thái 624.2.2 Tình hình phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật (CSVCKT) 634.2.3 Tình hình phát triển nguồn nhân lực 664.2.4 Tình hình hoạt động du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Kim Bôi 684.2.5 Một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển DLST trên địa bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình 984.3 Định hướng và giải pháp phát triển DLST tại Kim Bôi - Hoà Bình 1034.3.1 Định hướng 1034.3.2 Một số giải pháp về việc phát triển du lịch sinh thái 1125. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1255.1 Kết luận 1255.2 Khuyến nghị 126Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.comTÀI LIỆU THAM KHẢO 129PHỤ LỤC 132Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.comDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆUChữ viết tắt Nội dungĐDSH Đa dạng sinh họcĐ ĐồngĐVT Đơn vị tínhCNH-HĐH Công nghiệp hoá-hiện đại hoáCSVCKT Cơ sở vật chất kỹ thuậtDL Du lịchDLST Du lịch sinh tháiDT Doanh thuKBTTN Khu bảo tồn thiên nhiênLK Lượt kháchPTTH Phát thanh truyền hìnhTĐPTBQ Tốc độ phát triển bình quânTBC Trung bình chungHệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.comDANH MỤC BẢNG BIỂUSTT Tên bảng Trang 3.1 Tình hình đất đai của huyện Kim Bôi năm 2007 47 3.2 Tình hình dân số và lao động huyện Kim Bôi giai đoạn 2005-200751 3.3 Giá trị sản xuất và cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 52 4.1 Kết quả đánh giá cơ sở vật chất kỹ thuật xã hội 64 4.2 Tình hình đáp ứng về lao đông trong khu du lịch 67 4.3 Hiện trạng cơ sở lưu trú tại huyện giai đoạn 2005-2007 69 4.4 Tình hình du khách giai đoạn 2005-2007 70 4.5 Tình hình biến động khách lưu trú giai đoạn 2005-2007 72 4.6 Cơ cấu khách đến Kim Bôi giai đoạn 2005-2007 73 4.7 Tình hình lượng khách đến các tháng trong năm 2007 74 4.8 Tình hình về doanh thu du lịch của huyện Kim Bôi giai đoạn 2005 - 2007 75 4.9 Cơ cấu khách du lịch đến khu DLST theo mục đích 76 4.10 Đánh giá về chất lượng dịch vụ 77 4.11 Điểm đến của du khách trên chuyến đi 79 4.12 Nguồn thông tin du khách biết đến điểm DLST 81 4.13 Đánh giá về các yếu tố hấp dẫn của điểm DLST qua ý kiến khách85 4.14 Ý kiến của khách về sở thích tham gia loại hình sinh thái 86 4.15 Các vấn đề mà các điểm du lịch chú trọng trong hoạt động DLST89 4.16 Kết quả điều tra về khả năng sẵn sàng cung cấp sản phẩm 91 4.17 Ý kiến đánh giá của người dân địa phương về sự tác động của DLST 93 4.18 Khả năng đáp ứng của các tổ chức 97Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com 4.19 Nguồn các chủ đầu tư đầu tư vào khu DLST 99 4.20 Dự báo lượng khách đến Kim Bôi năm 2015 110 4.21 Dự báo tình hình doanh thu đến năm 2015 110 4.22 Dự báo tình hình cơ sở lưu trú đến năm 2015 111 4.23 Dự báo nguồn nhân lực làm trong du lịch đến năm 2015 112 4.24 Định hướng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về DLST123Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.comDANH MỤC ĐỒ THỊ, HỘP Ý KIẾNHộp 1: Ý kiến du khách về vệ sinh môi trường 65Hộp 2: Ý kiến của người quản lý về nguồn nhân lực 68Đồ thị 01: Tính mùa vụ trong du lịch 74Hộp 3: Ý kiến của khách hàng về chất lượng dịch vụ 78Hộp 4: Ý kiến về công tác quảng bá, xúc tiến 82Hộp 5: Ý kiến khách hàng về độ hấp dẫn của điểm du lịch sinh thái 84Hộp 6: Ý kiến về tác động của DLST tới cộng đồng địa phương 95Hộp 7: Ý kiến của người dân về tham gia phát triển DLST 96Hộp 8: Ý kiến về chính sách tác động đến sự phát triển DLST 99Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com1. MỞ ĐẦU1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong những năm qua sự nghiệp đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu đáng kể đặc biệt là sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế, tỷ trọng ngành nông nghiệp đang có xu hướng giảm thay vào đó là sự phát triển của các ngành công nghiệp và dịch vụ. Du lịch là một trong những ngành đóng góp lớn vào tỷ trọng ngành dịch vụ. Ngày nay, du lịch đã trở thành một hiện tượng kinh tế - xã hội phổ biến. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, du lịch là một trong những ngành kinh tế hàng đầu. Du lịch nhanh chóng trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia trên thế giới. Theo tổ chức Du lịch thế giới UNWTO, hiện nay du lịch đang là ngành kinh tế lớn và năng động nhất thế giới. Trong những năm gần đây các loại hình du lịch đang phát triển nhanh chóng ở nhiều quốc gia trên thế giới và ngày càng thu hút được sự quan tâm của mọi tầng lớp trong xã hội.Du lịch sinh thái là loại hình du lịch phát triển nhanh nhất hiện nay bởi xu hướng khách ngày càng quan tâm đến các vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Với những vai trò thiết thực về nhiều mặt, du lịch sinh thái (DLST) đang là hình thức rất được ưa chuộng, đặc biệt là những người có nhu cầu du lịch hướng về thiên nhiên và văn hoá, nên đặt ra mối quan tâm đặc biệt trong sự phát triển du lịch của nhiều nước.Nếu như chúng tôi có làm một cuộc phỏng vấn nhỏ về các khu du lịch sinh thái ở Hoà Bình thì chắc chắn nói đến Suối khoáng Kim Bôi thì nhiều người biết nhưng Thác Bạc Long Cung, rừng nguyên sinh Thượng Tiến, …ở đâu? thì sẽ có không nhiều người trong số họ trả lời được các câu hỏi này. Điều đó chứng tỏ các điểm du lịch ở đây chưa thực sự trở thành một sự lựa chọn lý Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.comtưởng và là một điểm đến hấp dẫn với người dân trong và ngoài nước. Trong khi đó ta biết rằng Kim Bôi là một huyện miền núi ở phía Đông Nam của tỉnh Hoà Bình, trên địa bàn chuyển tiếp giữa miền núi Tây Bắc và Đông Bắc Bộ. Kim Bôi còn có thể phát triển nhiều loại hình du lịch kết hợp với tổ chức hội thảo, hội nghị, nghỉ cuối tuần… là nơi kết nối các tour, tuyến du lịch với các tỉnh lân cận miền Bắc.Hơn nữa, Kim Bôi lại có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, văn hoá lịch sử phong phú có thể phát triển du lịch dưới nhiều hình thức. Nơi đây chủ yếu có 3 dân tộc anh em: Mường, Kinh, Dao, với những nét văn hoá, phong tục tập quán đa dạng, phong phú tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch văn hoá. Bên cạnh đó, du lịch cảnh quan, sinh thái ở Kim Bôi cũng có rất nhiều tiềm năng để phát triển với rừng nguyên sinh Thượng Tiến, suối nước nóng Kim Bôi, Thác Bạc Long Cung,…có núi cao, hồ lớn, khí hậu điều hoà tạo điều kiện cho du lịch sinh thái phát triển. Trong đó đáng chú ý là loại hình du lịch sinh thái, được phát triển dựa trên việc khai thác các điều kiện tự nhiên và nhân văn, góp phần vào bảo tồn và tôn tạo các giá trị tự nhiên và văn hóa của địa phương. Như vậy, tiềm năng để phát triển DLST ở Kim Bôi là rất lớn nhưng hiện nay phát triển DLST ở Kim Bôi như thế nào? Đâu là những nguyên nhân dẫn tới việc phát triển DLST ở Kim Bôi mà nhiều du khách chưa biết tới? Và làm thế nào để khai thác hết những tiềm năng đó? Đây là một bài toán khó mà việc tìm ra câu trả lời phụ thuộc rất lớn vào phía các cơ quan quản lý. Là một người dân sống ở Hoà Bình tôi đã lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình” với mong muốn có thể đóng góp một phần tiếng nói của mình giúp ban quản lý có những điều chỉnh để phát triển ngày càng phù hợp hơn mô hình du lịch sinh thái tại đây.1.2 Mục tiêu nghiên cứu1.2.1 Mục tiêu chungTrên cơ sở đánh giá đúng thực trạng phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi đề ra định hướng và các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển DLST Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.commột cách bền vững và có hiệu quả.1.2.2 Mục tiêu cụ thể- Góp phần hệ thống các cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển DLST.- Nghiên cứu tiềm năng du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.- Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch sinh thái và những nhân tố ảnh hưởng tới nó tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.- Đề xuất giải pháp để đẩy mạnh phát triển DLST tại Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu1.3.1 Đối tượng nghiên cứuĐề tài tập trung nghiên cứu các đối tượng là khách du lịch, tài nguyên du lịch sinh thái, các chủ thể tham gia vào du lịch sinh thái.1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Đề tài nghiên cứu thực trạng phát triển và tiềm năng về nguồn tài nguyên du lịch sinh thái trên địa bàn huyện.Về không gian: Đề tài được tiến hành nghiên cứu trên địa bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.Về thời gian: Tập trung đánh giá các nội dung của đề tài nghiên cứu từ năm: 2005 - 2007 đồng thời xác định định hướng và các giải pháp phát triển DLST của địa phương đến năm 2015.Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com[...]... thực tiễn về phát triển DLST.- Nghiên cứu tiềm năng du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. - Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch sinh thái và những nhân tố ảnh hưởng tới nó tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. - Đề xuất giải pháp để đẩy mạnh phát triển DLST tại Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu các đối... khách du lịch, tài nguyên du lịch sinh thái, các chủ thể tham gia vào du lịch sinh thái. 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Đề tài nghiên cứu thực trạng phát triển và tiềm năng về nguồn tài nguyên du lịch sinh thái trên địa bàn huyện. Về không gian: Đề tài được tiến hành nghiên cứu trên địa bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Về thời gian: Tập trung đánh giá các nội dung của đề tài nghiên cứu từ... tài nghiên cứu 11.2 Mục tiêu nghiên cứu 31.2.1 Mục tiêu chung 31.2.2 Mục tiêu cụ thể 31.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 31.3.1 Đối tượng nghiên cứu 31.3.2 Phạm vi nghiên cứu 32. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH SINH THÁI 42.1 Cơ sở lý luận 42.1.1 Quan niệm cơ bản về du lịch, du lịch sinh thái 42.1.2 Đặc điểm yêu cầu và nội dung của du lịch sinh thái 102.1.3 Phát triển du lịch sinh thái. .. định hướng và các giải pháp phát triển DLST của địa phương đến năm 2015.Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình Đề cương đề tài mã số:... lịch, du lịch sinh thái 42.1.2 Đặc điểm yêu cầu và nội dung của du lịch sinh thái 102.1.3 Phát triển du lịch sinh thái 152.1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái 242.2 Cơ sở thực tiễn 342.2.1 Tình hình phát triển du lịch sinh thái trên thế giới 34Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com . tiễn về phát triển DLST.- Nghiên cứu tiềm năng du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. - Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch sinh thái và. nguyên du lịch nhân văn 614.2 Thực trạng phát triển DLST tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình 624.2.1 Tình hình phát triển tài nguyên du lịch sinh thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình, Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình, Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình

Bình luận về tài liệu nghien-cuu-phat-trien-du-lich-sinh-thai-tai-huyen-kim-boi-tinh-hoa-binh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP