Vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay

39 301 0
Quỳnh Lưu

Quỳnh Lưu Gửi tin nhắn

Tải lên: 11,539 tài liệu

  • Loading...
1/39 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2013, 09:41

Luận Văn: Vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay Chơng IMột số vấn đề lý luậnI. Việc làm và tạo việc làm1. Việc làm.a) Khái niệm và phân loại.Đứng trên các góc độ nghiên cứu khác nhau, ngời ta đã đa ra rất nhiều định nghĩa nhằm làm sáng tỏ: việc làm là gì? . Và ở các quốc gia khác nhau do ảnh hởng của nhiều yếu tố (nh điều kiện kinh tế, chính trị, luật pháp ) ng ời ta quan niệm về việc làm cũng khác nhau. Chính vì thế không có một định nghĩa chung và khái quát nhất về việc làm. Theo bộ luật lao động_ Điều 13: Mọi hoạt động tạo ra thu nhập, không bị pháp luật cấm đều đợc thừa nhận là việc làm.Trên thực tế việc làm nêu trên đợc thể hiện dới 3 hình thức:+ Một là, làm công việc để nhận tiền lơng, tiền công hoặc hiện vật cho công việc đó.+ Hai là, làm công việc để thu lợi cho bản thân mà bản thân lại có quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu (một phần hay toàn bộ) t liệu sản xuất để tiến hành công việc đó.+ Ba là, làm các công việc cho hộ gia đình mình nhng không đợc trả thù lao dới hình thức tiền lơng, tiền công cho công việc đó. Bao gồm sản xuất nông nghiệp, hoạt động kinh tế phi nông nghiệp do chủ hộ hoặc 1 thành viên khác trong gia đình có quyền sử dụng, sở hữu hoặc quản lý.Khái niệm trên nói chung là khá bao quát nhng chúng ta cũng thấy rõ hai hạn chế cơ bản. Hạn chế thứ nhất: hoạt động nội trợ không đợc coi là việc làm trong khi đó hoạt động nội trợ tạo ra các lợi ích phi vật chất và gián tiếp tạo ra lợi ích vật chất không hề nhỏ. Hạn chế thứ hai: khó có thể so sánh tỉ lệ ngời có việc làm giữa các quốc gia với nhau vì quan niệm về việc làm giữa các quốc gia có thể khác nhau phụ thuộc vào luật pháp, phong tục tập quán, Có những nghề ở quốc gia này thì đ ợc cho phép và đợc coi đó là việc làm nhng ở quốc gia khác lại bị cấm. Ví dụ: đánh bạc ở Việt Nam bị cấm nh-ng ở Thái Lan, Mỹ đó lại đựơc coi là một nghề thậm chí là rất phát triển vì nó thu hút khá đông tầng lớp thợng lu. Theo quan điểm của Mac: Việc làm là phạm trù để chỉ trạng thái phù hợp giữa sức lao động và những điều kiện cần thiết (vỗn, t liệu sản xuất, công nghệ, ) để sử dụng sức lao động đó).Sức lao động do ngời lao động sở hữu. Những điều kiện cần thiết nh vốn, t liệu sản xuất, công nghệ, có thể do ng ời lao động có quyền sở hữu, sử dụng hay quản lý hoặc không. Theo quan điểm của Mac thì bất cứ tình huống nào xảy ra gây nên trạng thái 1mất cân bằng giữa sức lao động và điều kiện cần thiết để sử dụng sức lao động đó đều có thể dẫn tới sự thiếu việc làm hay mất việc làm.Tuỳ theo các mục đích nghiên cứu khác nhàu mà ngời ta phân chia việc làm thành nhiều loại. Theo mức độ sử dụng thời gian làm việc ta có việc làm chính và việc làm phụ+ Việc làm chính: là việc làm mà ngời lao động dành nhiều thời gian nhất hay có thu nhập cao nhất.+ Việc làm phụ: là việc làm mà ngời lao động dành nhiều thời gian nhất sau công việc chính.Ngoài ra, ngời ta còn chia việc làm thành việc làm bán thời gian, việc làm đâỳ đủ, việc làm có hiệu quả, b) Các đặc trng của việc làmNghiên cứu các đặc trng của việc làm chính là việc tìm hiểu cơ cấu hoặc cấu trúc dân số có việc làm theo các tiêu chí khác nhau nhằm làm rõ các khía cạnh của vấn đề việc làm. Bao gồm có:+ Cấu trúc dân số có việc làm theo giới và tuổi.Cho biết trong số những ngời có việc làm thì tỉ lệ nam, nữ là bao nhiêu; độ tuổi nào là lực lợng lao động chính (chiếm phần đông trong lực lợng lao động).+ Sự thay đổi quy mô việc làm theo vùng (nông thôn- thành thị).Cho biết khả năng tạo việc làm ở hai khu vực này cũng nh tiềm năng tạo thêm việc làm mới trong tơng lai.+ Cơ cấu việc làm theo ngành kinh tế.Cho biết ngành kinh tế nào trong nền kinh tế quốc dân có khả năng thu hút đợc nhiều lao động nhất ở hiện tại và tơng lai; sự dịch chuyển lao động giữa các ngành này. Trong nền kinh tế quốc dân ngành kinh tế đợc chia làm 3 khu vực lớn. Khu vực I: ngành nông nghiệp và lâm nghiệp; khu vực II: ngành công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, khai thác mỏ, năng lợng; khu vực III: dịch vụ.+ Cơ cấu việc làm theo nghề.Cho biết nghề nào hiện tại đang tạo ra đợc nhiều việc làm nhất và xu hớng lựa chọn nghề nghiệp trong tơng lai của ngời lao động.+ Cấu trúc việc làm theo thành phần kinh tế.Cho biết hiện tại lực lợng lao động đang tập trung nhiều nhất trong thành phần kinh tế nào và xu hớng dịch chuyển lao động giữa các thành phần kinh tế trong tơng lai. Thành phần kinh tế đợc chia dựa trên quan hệ sở hữu về t liệu sản xuất.+ Trình độ văn hoá và đào tạo của dân số theo nhóm tuổi và giới tính, theo vùng.Sự phân chia ở trên chỉ mang tính chất tơng đối với mục đích để ngời đọc mờng tợng đ-ợc vấn đề. Trong thực tế các đặc trng trên luôn có tác động qua lại lẫn nhau.Ví dụ: ta 2có cấu trúc dân số có việc làm theo giới và tuổi ở khu vực thành thị; cấu trúc dân số có việc làm theo giới và tuổi theo vùng, lãnh thổa) Các chỉ tiêu đo lờng Tỷ lệ ngời có việc làm: là tỷ lệ % của số ngời có việc làm so với dân số hoạt động kinh tế. Tỷ lệ ngời có việc làm đầy đủ: là tỷ lệ % của số ngời có việc làm đầy đủ so với dân số hoạt động kinh tế.Dân số hoạt động kinh tế (dshđkt) là một bộ phận dân số cung cấp hoặc sẵn sàng cung cấp sức lao động cho sản xuất của cải vật chất và dịch vụ.Dshđkt = Những ngời đang làm việc + những ngời thất nghiệp.Những ngời đang làm việc = Những ngời trong độ tuổi lao động + ngoài độ tuổi lao động đang tham gia làm việc trong các ngành của nền kinh tế quốc dân.Những ngời thất nghiệp là những ngời trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, có nhu cầu tìm việc nhng hiện tại cha tìm đợc việc.2. Tạo việc làm.a) Khái niệmTạo việc làm là quá trình tạo ra số lợng và chất lợng t liệu sản xuất; số lợng và chất l-ợng sức lao động và các điều kiện kinh tế xã hội cần thiết khác để kết hợp t liệu sản xuất và sức lao động.Nh vậy, muốn tạo việc làm cần 3 yếu tố cơ bản: t liệu sản xuất, sức lao động và các điều kiện KTXH khác để kết hợp t liệu sản xuất và sức lao động. Ba yếu tố này lại chịu tác động của nhiều yếu tố khác.b) Các yếu tố ảnh hởng đến quá trình tạo việc làm.+ Nhân tố điều kiện tự nhiên, vốn, công nghệ: là các tiền đề vật chất để tiến hành bất cứ một hoạt động sản xuất nào.Điều kiện tự nhiên do thiên nhiên u đãi. Vốn do tích luỹ mà có hoặc đợc tạo ra từ các nguồn khác. Công nghệ do tự sáng chế hoặc áp dụng theo những công nghệ đã có sẵn.Nhân tố này cùng với sức lao động nói nên năng lực sản xuất của một quốc gia.+ Nhân tố bản thân ngời lao động trong quá trình lao động. Bao gồm: thể lực, trí lực, kinh nghiệm quản lý, sản xuất của ngời lao động. Ngời lao động có đợc những thứ này lại phụ thuộc vào điều kiện sống, quá trình đào tạo và tích luỹ kinh nghiệm của bản thân, sự kế thừa những tài sản đó từ các thế hệ trớc.+ Cơ chế, chính sách kinh tế- xã hội của mỗi quốc gia: Việc làm đợc tạo ra nh thế nào, chủ yếu cho đối tợng nào, với số lợng dự tính bao nhiêu, phụ thuộc vào cơ chế, chính sách KT-XH của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ cụ thể.3+ Hệ thống thông tin thị trờng lao động: đợc thực hiện bởi chính phủ và các tổ chức kinh tế, cá nhân có nhu cầu tuyển dụng lao động thông qua các phơng tiện thông tin đại chúng nh báo chí, truyền hình, đài phát thanh, Các thông tin bao gồm thông tin về: sẽ học nghề ở đâu? nghề gì? khi nào? tìm việc ở đâu? .c) Các chính sách tạo việc làm.Chúng ta cần phân biệt việc làm và tạo việc làm. Tạo việc làm là một quá trình nh đã nói ở trên, còn việc làm là kết quả của quá trình ấy. Muốn có đợc nhiều việc làm cần có các chính sách tạo việc làm hiệu quả. Có thể kể ra một số các chính sách tạo việc làm nh:+ Chính sách tạo vốn để phát triển kinh tế;+ Chính sách di dân đi vùng kinh tế mới;+ Chính sách gia công sản xuất hàng tiêu dùng cho xuất khẩu;+ Chính sách phát triển ngành nghề truyền thống;+ Chính sách phát triển hình thức hội, hiệp hội ngành nghề làm kinh tế và tạo việc làm.+ Chính sách xuất khẩu lao động; Nh vậy trong số các giải pháp tạo việc làm thì xuất khẩu lao động là một giải pháp cũng đợc quan tâm nhng còn khá mới mẻ với nhiều ngời. Vậy xuất khẩu lao động là gì?II. Xuất khẩu lao động1. Khái niệm và nội dung.a) Khái niệm.Xuất khẩu lao động là hoạt động mua_bán hàng hoá sức lao động nội địa cho ngời sử dụng lao động nớc ngoài.+ Ngời sử dụng lao động nớc ngoài ở đây là chính phủ nớc ngoài hay cơ quan, tổ chức kinh tế nớc ngoài có nhu cầu sử dụng lao động trong nớc.+ Hàng hoá sức lao động nội địa: muốn nói tới lực lợng lao động trong nớc sẵn sàng cung cấp sức lao động của mình cho ngời sử dụng lao động nớc ngoài.+ Hoạt động mua_ bán : thể hiện ở chỗ ngời lao động trong nớc sẽ bán quyền sử dụng sức lao động của mình trong một khoảng thời gian nhất định cho ngời sử dụng lao động nớc ngoài để nhận về một khoản tiền dới hình thức tiền lơng (tiền công). Còn ng-ời sử dụng nớc ngoài sẽ dùng tiền của mình mua sức lao động của ngời lao động, yêu cầu họ phải thực hiện công việc nhất định nào đó (do hai bên thoả thuận) theo ý muốn của mình.Nhng hoạt động mua_bán này có một điểm đặc biệt đáng lu ý là: quan hệ mua_bán cha thể chấm dứt ngay đợc vì sức lao động không thể tách rời ngời lao động. Quan hệ này khởi đầu cho một quan hệ mới_quan hệ lao động. Và quan hệ lao động sẽ chỉ thực sự 4chấm dứt khi hợp đồng lao động ký kết giữa hai bên hết hiệu lực hoặc bị xoá bỏ hiệu lực theo thoả thuận của hai bên.b) Nội dungXuất khẩu lao động gồm hai nội dung:+ Đa ngời lao động đi làm việc có thời hạn ở nớc ngoài;+Xuất khẩu lao động tại chỗ (XKLĐ nội biên): ngời lao động trong nớc làm việc cho các doanh nghiệp FDI, các tổ chức quốc tế qua Internet.Do sự giới hạn phạm vi bài viết em xin đợc đề cập đến vấn đề xuất khẩu lao động t-ơng ứng với nội dung 1_ đa ngời lao động đi làm việc có thời hạn ở nớc ngoài. Ngời lao động ở đây bao gồm: ngời lao động làm các công việc nh lao động phổ thông, sản xuất, giúp việc, (những công việc ít đòi hỏi về trình độ chuyên môn); chuyên gia; tu nghiệp sinh.Chuyên gia: là những ngời lao động có trình độ chuyên từ bậc đại học trở lên;Tu nghiệp sinh (TNS): (Mới chỉ có ở Nhật Bản, Hàn Quốc) chỉ những ngời lao động cha đáp ứng đợc yêu cầu về trình độ chuyên môn của nớc nhập khẩu lao động và nếu muốn vào làm việc ở các nớc này họ phải đợc hợp pháp hoá dới hình thức TNS nghĩa là vừa làm vừa đợc đào tạo tiếp tục về trình độ chuyên môn kỹ thuật.2. Các hình thức xuất khẩu lao động.Hình thức xuất khẩu lao động: là cách thức thực hiện việc đa ngời lao động đi làm việc có thời hạn ở nớc ngoài do nhà nớc quy định.ở Việt Nam cho đến nay đã tồn tại một số hình thức sau:a) Thời kỳ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung: xuất khẩu lao động chủ yếu thông qua các hiệp định liên chính phủ và nghị định th; b) Bớc sang thời kỳ mới_ thời kỳ xuất khẩu lao động chịu tác động của thị trờng thì nó bao gồm các hình thức sau:* Cung ứng lao động theo các hợp đồng cung ứng lao động đã ký kết với bên nớc ngoài.Nội dung: Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động sẽ tuyển lao động Việt Nam đi làm việc ở nớc ngoài theo các hợp đồng cung ứng lao động.Đặc điểm:+ Các doanh nghiệp tự mình đảm nhiệm tất cả các khâu từ tuyển chọn đến đào tạo đến đa đi và quản lý ngời lao động ở nớc ngoài;+ Các yêu cầu về tổ chức lao động do phía nớc tiếp nhận đặt ra;+ Quan hệ lao động đợc điều chỉnh bởi pháp luật của nớc tiếp nhận;+ Quá trình làm việc là ở nớc ngoài, ngời lao động chịu sự quản lý trực tiếp của ngời sử dụng lao động nớc ngoài;+ Quyền và nghĩa vụ của ngời lao động do phía nớc ngoài bảo đảm.5 Đa ngời lao động đi làm việc ở nớc ngoài theo hợp đồng nhận thầu, khoán công trình ở nớc ngoài, đầu t ra nớc ngoài.Nội dung: Các doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận khoán công trình ở nớc ngoài hoặc đầu t dới hình thức liên doanh liên kết chia sản phẩm hoặc các hình thức đầu t khác. Hình thức này cha phổ biến nhng sẽ phát triển trong tơng lai cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.Đặc điểm:+ Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam sẽ tuyển chọn lao động Việt Nam nhằm thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng liên doanh_ liên kết giữa Việt Nam và nớc ngoài;+ Các yêu cầu về tổ chức lao động, điều kiện lao động do doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam đặt ra;+ Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam có thể trực tiếp tuyển dụng lao động hoặc thông qua các tổ chức cung ứng lao động trong nớc;+ Doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam trực tiếp đa lao động đi nớc ngoài, quản lý lao động ở nớc ngoài cũng nh đảm bảo các quyền lợi của ngời lao động ở nớc ngoài. Vì vậy quan hệ lao động tơng đối ổn định;+ Cả ngời sử dụng lao động Việt Nam và lao động Việt Nam đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, phong tục tập quán của nớc ngoài. Lao động Việt Nam đi làm việc ở nớc ngoài theo hợp đồng lao động giữa cá nhân ngời lao động với ngời sử dụng lao động nớc ngoài.Hình thức này ở Việt Nam còn rất ít vì nó đòi hỏi ngời lao động phải có trình độ học vấn, ngoại ngữ tốt, giao tiếp rộng, tìm hiểu rõ các thông tin về đối tác.3. Đặc điểm của xuất khẩu lao động.a) Xuất khẩu lao động là một hoạt động kinh tế đồng thời cũng là hoạt động mang tính xã hội cao.Xuất khẩu lao động là hoạt động kinh tế ở tầm vi mô và vĩ mô. Nói xuất khẩu lao động là hoạt động kinh tế vì nó đem lại lợi ích cho cả hai bên tham gia (bên cung và bên cầu). ở tầm vĩ mô bên cung là nớc xuất khẩu lao động, bên cầu là nớc nhập khẩu lao động. ở tầm vi mô bên cung là ngời lao động mà đại diện cho họ là các tổ chức kinh tế làm công tác xuất khẩu lao động (gọi tắt là doanh nghiệp xuất khẩu lao động ), bên cầu là ngời sử dụng lao động nứơc ngoài. Dù đứng ở góc độ nào thì với t cách là chủ thể của một hoạt động kinh tế cả bên cung và bên cầu khi tham gia hoạt động xuất khẩu lao động đều nhằm mục tiêu là lợi ích kinh tế. Họ luôn luôn tính toán giữa chi phí phải bỏ ra với lợi ích thu đợc để có quyết định hành động cuối cùng sao cho lợi nhất. 6Chính vì thế bên cạnh các quốc gia chỉ đơn thuần là xuất khẩu hay nhập khẩu lao động thì còn có cả những quốc gia vừa xuất khâu vừa nhập khẩu lao động.Tính xã hội thể hiện ở chỗ: dù các chủ thể tham gia xuất khẩu lao động với mục tiêu kinh tế nhng trong quá trình tiến hành xuất khẩu lao động thì cũng đồng thời tạo ra các lợi ích cho xã hội nh giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận ngời lao động, góp phần ổn định và cải thiện cuộc sống cho ngời dân, nâng cao phúc lợi xã hội, đảm bảo an ninh chính trị b) Xuất khẩu lao động là một hoạt động mang tính cạnh tranh mạnh.Cạnh tranh là quy luật tất yếu của thị trờng. Trong cạnh tranh ai mạnh thì thắng, yếu thì thua. Và khi xuất khẩu lao động vận động theo quy luật thị trờng thì tất yếu nó phải chịu sự tác động của quy luật cạnh tranh và mang tính cạnh tranh. Sự cạnh tranh ở đây diễn ra giữa các nớc xuất khẩu lao động với nhau và giữa các doanh nghiệp xuất khẩu lao động trong nớc với nhau trong việc dành và thống lĩnh thị trờng xuất khẩu lao động. Cạnh tranh giúp cho chất lợng nguồn lao động xuất khẩu ngày càng đợc nâng cao hơn và đem lại lợi ích nhiều hơn cho các bên đồng thời cũng đào thải những cá thể không thể vận động trong vòng xoáy ấy.c) Không có sự giới hạn theo không gian đối với hoạt động xuất khẩu lao động.Thị trờng xuất khẩu lao động với một quốc gia xuất khẩu lao động càng phong phú và đa dạng bao nhiêu thì càng tốt. Nó làm tăng các loại ngoại tệ, giảm rủi ro trong xuất khẩu lao động và nó cũng thể hiện khả năng cạnh tranh mạnh mẽ của quốc gia đó.d) Xuất khẩu lao động thực chất cũng là việc mua_bán một loại hàng hoá đặc biệt vợt ra phạm vi biên giới quốc gia.Sở dĩ vậy vì hàng hoá ở đây là sức lao động_ loại hàng hoá không thể tách rời ngời bán. Còn tính chất đặc biệt của quan hệ mua_ bán đã đựơc trình bày ở phần II.14) Các nhân tố ảnh hởng đến xuất khẩu lao động.a)Nhóm nhân tố khách quan.* Điều kiện kinh tế chínhtrị, tình hình dân số_ nguồn lao động của nớc tiếp nhận lao động.Các nớc tiếp nhận lao động thờng là các nớc có nền kinh tế phát triển hoặc tơng đối phát triển nhng trong quá trình phát triển kinh tế của mình họ lại thiếu hụt nghiêm trọng lực lợng lao động cho một hoặc một vài lĩnh vực nào đó. Vì thế họ có nhu cầu tiếp nhận thêm lao động từ nớc khác. Sự thiếu hụt lao động càng lớn trong khi máy móc cha thể thay thế hết đợc con ngời thì nhu cầu thuê thêm lao động nớc ngoài là điều tất yếu.7Ngoài ra, xuất khẩu lao động còn chịu nhiều tác động từ sự phát triển kinh tế có ổn định hay không của nớc tiếp nhận. Nếu nền kinh tế có những biến động xấu bất ngờ xảy ra thì hoạt động xuất khẩu lao động cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.Chính trị cũng ảnh hởng tới xuất khẩu lao động. Nếu nớc tiếp nhận có tình hình chính trị không ổn đình thì họ có thể cũng không có nhu cầu tiếp nhận thêm lao động và nớc xuất khẩu lao động cũng không muốn đa ngời lao động của mình tới đó. Sự cạnh tranh của các nớc xuất khẩu lao động khácSự cạnh tranh này mang tác động hai chiều. Chiều tích cực: thúc đẩy hoạt động xuất khẩu lao động của nớc mình không ngừng tự nâng cao chất lợng hàng hoá sức lao động để tăng tính cạnh tranh trên thị trờng, tạo ra sự phát triển mới cho hoạt động xuất khẩu lao động. Chiều tiêu cực: cạnh tranh không lành mạnh hoặc tính cạnh tranh yếu sẽ bị đào thải. Điều kiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc giữa quốc gia xuất khẩu lao động và quốc gia tiếp nhận.Nếu những điều kiện này tốt sẽ góp phần làm giảm chi phí trong hoạt động xuất khẩu lao động cũng nh thuận lợi trong quá trình đa lao động đi và nhận lao động về. Vì thế hoạt động xuất khẩu lao động sẽ diễn ra thờng xuyên và mạnh mẽ hơn.b) Nhóm nhân tố chủ quan.Bao gồm hệ thống các quan điểm, chính sách và chủ trơng của nhà nớc về hoạt đông xuất khẩu lao động. Nếu coi trọng xuất khẩu lao động, xác định đúng vị trí của nó trong phát triển kinh tế_ xã hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu lao động và ngợc lại. Đồng thời với quá trình này thì công tác tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cũng ảnh hởng không nhỏ đến hiệu quả của hoạt động xuất khẩu lao động.5) Rủi ro và hạn chế trong xuất khẩu lao động.a) Rủi ro trong xuất khẩu lao động.Rủi ro trong xuất khẩu lao động là những biến cố bất ngờ không may xảy ra gây thiệt hại cho các bên tham gia xuất khẩu lao động.Rủi ro trong xuất khẩu lao động đợc phát sinh bởi các nguyên nhân sau:+ Từ phía ngời sử dụng lao động (đối tác nớc ngoài).Khi ngời sử dụng lao động không may làm ăn thua lỗ, bị phá sản, dẫn đến phải cắt giảm nhân công hay sa thải nhân công thì hợp đồng lao động sẽ bị chấm dứt trớc thời hạn.Trong trờng hợp này ngời bị hại sẽ là ngời lao động và các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Ngời lao động bị mất việc làm và phải trở về nớc. Có ngời thì đã tích luỹ đủ tiền để góp phần ổn định cuộc sống khi về nhng cũng có ngời thì lại rơi vào hoàn cảnh nợ chồng chất. Mặt khác, có những trờng hợp do ngời sử dụng lao động không trả hoặc đánh mất hộ chiếu của ngời lao động nên ngời lao động không thể trở về nớc, khiến cho 8họ trở thành ngời nhập c bất hợp pháp và phải chịu bất cứ hình phạt nào theo quy định của nớc sở tại. Còn các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, họ phải chịu chi phí phát sinh để đa ngời lao động trở về nớc cũng nh tiền đền bù cho những ngời lao động này do hợp đồng bị phá vỡ mà không phải do lỗi của ngời lao động. Theo thoả thuận số tiền đó sẽ đợc bên sử dụng lao động hoàn trả nhng nếu họ không trả thì các doanh nghiệp xuất khẩu lao động cũng khó mà đòi đợc. Nếu có khiếu kiện thì thủ tục rất rờm rà do sự kiện phát sinh vợt ra ngoài biên giới quốc gia và chi phí rất tốn kém. Vì thế, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động thờng chịu thiệt.Khi ngời sử dụng lao động cố tình thực hiện không nghiêm túc hợp đồng đã ký nh cắt giảm tiển lơng, cắt giảm các lợi ích của ngời lao động nh: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ; đánh đập công nhân, bóc lột công nhân một cách quá đáng dẫn đến tình trạng mâu thuẫn giữa ngời lao động và ngời sử dụng lao động. Hậu quả là, ngời lao động sẽ bỏ việc hoặc bị sa thải. Trong trờng hợp này ngời lao động và doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị thiệt hại.+ Từ phía ngời lao động.Các rủi ro từ phía ngời lao động chủ yếu là do ngời lao động ý thức kém, nhận thức kém đã tự ý phá vỡ hợp đồng (bỏ việc làm) để ra làm ngoài cho các công ty t nhân với mức thu nhập cao hơn. Trong trờng hợp này ngời sử dụng lao động và doanh nghiệp xuất khẩu lao động sẽ bị thiệt hại. Ngời sử dụng lao động sẽ bị thiệt hại nặng nề nếu số lợng ngời lao động bỏ việc nhiều và nhất là trong cùng một lúc. Điều đó có thể dẫn tới sự đình trệ sản xuất, gây tâm lý hoang mang cho những ngời lao động nớc ngoài khác còn lại đang làm việc, tạo d luận không tốt trong xã hội nớc sở tại ảnh hởng đến uy tín của ngời sử dụng lao động.Với doanh nghiệp xuất khẩu lao động điều trớc tiên họ phải gánh chịu là sự mất uy tín với đối tác và thậm chí là nguy cơ mất thị trờng xuất khẩu lao động. Tiếp theo đó là sự thiệt hại về tài chính bao gồm: chi phí đa ngời lao động về nớc, chi phí tìm kiếm lao động (nếu lao động bỏ trốn, do nớc sở tại tiến hành và yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải hoàn trả). Nếu tình trạng này kéo dài doanh nghiệp xuất khẩu lao động có thể bị phá sản hoặc bị thu hồi giấy phép xuất khẩu lao động.+ Từ phía doanh nghiệp xuất khẩu lao động.Rủi ro phát sinh chủ yếu là do doanh nghiệp xuất khẩu lao động là các doanh nghiệp ma nghĩa là hoạt động không hề có sự cho phép của các cơ quan chức năng. Thực chất hành vi của các doanh nghiệp này là lợi dụng sự cả tin của ngời lao động, sự thiếu thông tin về lĩnh vực xuất khẩu lao động và đặc biệt là khát vọng muốn đổi đời của ngời lao động để lừa đảo. Trong trờng hợp này ngòi bị hại trực tiếp là ngời lao động. Họ bị thiệt hại về tài chính nặng nề (vì số tiền nộp để đi xuất khẩu lao động lên tới hàng chục triệu đồng Việt Nam) thậm chí có những ngời lao động đã phải trả giá cả bằng tính 9mạng, nhân phẩm. Chính phủ Việt Nam và chính phủ nớc sở tại có thể bị hại một cách gián tiếp trong việc giải quyết hậu quả.Bên cạnh đó cũng có những doanh nghiệp xuất khẩu lao động đựơc cấp giấy phép rồi nhng hoạt động không hiệu quả đã nhận tiền của ngời lao động song lại không tìm kiếm đợc thị trờng để đa họ đi. Trờng hợp này ngời lao động cũng bị thiệt hại về tài chính song không nhiều nh trờng hợp trên.b) Hạn chế trong hoạt động xuất khẩu lao động.Hạn chế trong hoạt động xuất khẩu lao động: là những yếu kém còn tồn tại trong hoạt động xuất khẩu lao động và cần đợc khắc phục.Hạn chế trong xuất khẩu lao động có thể do nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan nhng có thể đánh giá nó thông qua: Sức cạnh tranh trong hoạt động xuất khẩu lao động.Muốn nói tới khả năng tham gia và chiếm lĩnh thị trờng xuất khẩu lao động. Nó lại đựơc đo bằng: chất lợng và kỷ luật lao động của ngời lao động.Chất l ợng lao động bao gồm:+ Trình độ, tay nghề: kiến thức, kỹ năng, hiểu biết mà ngời lao động đã đợc đào tạo tr-ớc khi đi cũng nh khả năng tiếp thu công nghệ mới của ngời lao động.+ Trình độ ngoại ngữ: khả năng nói, nghe thậm chí là đọc, viết ngoại ngữ của nớc sẽ tới.+ Sức khoẻ: chiều cao, cân nặng, thể trạng, khả năng thích nghi với môi trờng mới của ngời lao động. Ngoài ra còn một số yêu cầu riêng tuỳ theo nghề.Kỷ luật lao động: là ý thức của ngòi lao động trong việc tuân thủ các quy định tại nơi làm việc cũng nh các quy định trong hợp đồng lao động. Tính đa dạng của thị trờng xuất khẩu lao động. Công tác quản lý hoạt động xuất khẩu lao động của nhà nứơc.Là toàn bộ hệ thống các văn bản pháp quy, chính sách liên quan đến xuất khẩu lao động mà nhà nứơc đã ban hành và việc tiến hành triển khai thực hiện chúng.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của hoạt động xuất khẩu lao động.Ngời ta dùng rất nhiều các tiêu thức khác nhau để đánh giá hiệu quả của hoạt động xuất khẩu lao động. Bài viết sử dụng hai chỉ tiêu cơ bản sau: Hiệu quả về kinh tếLà những lợi ích vật chất mà các chủ thể của nớc xuất khẩu lao động (nhà nớc, doanh nghiệp xuất khẩu lao động, ngừơi lao động) nhận đợc thông qua hoạt động xuất khẩu lao động.Cụ thể nh sau: + Với ngời lao động: đó là thu nhập sau thuế và các hàng hoá có giá trị có thể gửi về n-ớc.10[...]... gian nhất sau công việc chính.Ngoài ra, ngời ta còn chia việc làm thành việc làm bán thời gian, việc làm đâỳ đủ, việc làm có hiệu quả, b) Các đặc trng của việc làm Nghiên cứu các đặc trng của việc làm chính là việc tìm hiểu cơ cấu hoặc cấu trúc dân số có việc làm theo các tiêu chí khác nhau nhằm làm rõ các khía cạnh của vấn đề việc làm. Bao gồm có:+ Cấu trúc dân số có việc làm theo giới và tuổi.Cho... để sử dụng sức lao động đó đều có thể dẫn tới sự thiếu việc làm hay mất việc làm. Tuỳ theo các mục đích nghiên cứu khác nhàu mà ngời ta phân chia việc làm thành nhiều loại. Theo mức độ sử dụng thời gian làm việc ta có việc làm chính và việc làm phụ+ Việc làm chính: là việc làm mà ngời lao động dành nhiều thêi gian nhÊt hay cã thu nhËp cao nhÊt.+ ViÖc làm phụ: là việc làm mà ngời lao động dành... bao gồm thông tin về: sẽ học nghề ở đâu? nghề gì? khi nào? tìm việc ở đâu? c) Các chính sách tạo việc làm. Chúng ta cần phân biệt việc làm và tạo việc làm. Tạo việc làm là một quá trình nh đà nói ở trên, còn việc làm là kết quả của quá trình ấy. Muốn có đợc nhiều việc làm cần có các chính sách tạo việc làm hiệu quả. Có thể kể ra một số các chính sách tạo việc làm nh:+ Chính sách tạo vốn để phát... bị pháp luật cấm đều đợc thừa nhận là việc làm. Trên thực tế việc làm nêu trên đợc thể hiện dới 3 hình thức:+ Một là, làm công việc để nhận tiền lơng, tiền công hoặc hiện vật cho công việc đó.+ Hai là, làm công việc để thu lợi cho bản thân mà bản thân lại có quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu (một phần hay toàn bộ) t liệu sản xuất để tiến hành công việc đó.+ Ba là, làm các công việc cho hộ gia đình... đọc mờng tợng đ-ợc vấn đề. Trong thực tế các đặc trng trên luôn có tác động qua lại lẫn nhau.Ví dụ: ta 2 có cấu trúc dân số có việc làm theo giới và tuổi ở khu vực thành thị; cấu trúc dân số có việc làm theo giới và tuổi theo vùng, lÃnh thổa) Các chỉ tiêu đo lờngã Tỷ lệ ngời có việc làm: là tỷ lệ % của số ngời có việc làm so với dân số hoạt động kinh tế.ã Tỷ lệ ngời có việc làm đầy đủ: là tỷ... động đi làm việc có thời hạn ở nớc ngoài;+Xuất khẩu lao động tại chỗ (XKLĐ nội biên): ngời lao động trong nớc làm việc cho các doanh nghiệp FDI, các tổ chức quốc tế qua Internet.Do sự giới hạn phạm vi bài viết em xin đợc đề cập đến vấn đề xuất khẩu lao động t-ơng ứng với nội dung 1_ đa ngời lao động đi làm việc có thời hạn ở nớc ngoài. Ngời lao động ở đây bao gồm: ngời lao động làm các công việc. .. công việc giúp việc gia đình, làm việc trong nhà máy. Còn với các công việc nh đi biển, công nghiệp xây dựng nhất là ở khu vực Trung Đông thì cha đạt yêu cầu. Nhiều lao động không chịu nổi điều kiện làm việc nặng nhọc và điều kiện thời tiết khắc nghiệt đà bỏ về nớc. Về trình độ tay nghề: còn khá kém, cha đáp ứng đựơc yêu cầu của ngời sử dụng lao động. Lao động nớc ta hiện nay tập trung chủ yếu làm. .. việc làm 1. Việc làm. a) Khái niệm và phân loại.Đứng trên các góc độ nghiên cứu khác nhau, ngời ta đà đa ra rất nhiều định nghĩa nhằm làm sáng tỏ: việc làm là gì? . Và ở các quốc gia khác nhau do ảnh hởng của nhiều yếu tố (nh điều kiện kinh tế, chính trị, luật pháp ) ng ời ta quan niệm về việc làm cũng khác nhau. Chính vì thế không có một định nghĩa chung và khái quát nhất về việc làm. ã Theo... động. Mà ở các nớc công nghiệp kỷ luật lao động là vấn đề rất đợc coi trọng. Nguyên nhân của vấn đề trên bắt nguồn từ chỗ: đối tợng đợc đa đi làm việc ở nớc ngoài đa phần là lao động nông thôn. Những lao động này phần lớn là cha qua một lớp đào tạo chính quy nào về nghề cả. Cuộc sống làm nghề nông ở một nớc còn kém phát triển nh Việt Nam đà vô tình hình thành nên trong họ tác phong chậm chạp, làm liều,... giới và tuổi.Cho biết trong số những ngời có việc làm thì tỉ lệ nam, nữ là bao nhiêu; độ tuổi nào là lực lợng lao động chính (chiếm phần đông trong lực lợng lao động).+ Sự thay đổi quy mô việc làm theo vùng (nông thôn- thành thị).Cho biết khả năng tạo việc làm ở hai khu vực này cũng nh tiềm năng tạo thêm việc làm mới trong tơng lai.+ Cơ cấu việc làm theo ngành kinh tế.Cho biết ngành kinh tế . làm việc ta có việc làm chính và việc làm phụ+ Việc làm chính: là việc làm mà ngời lao động dành nhiều thời gian nhất hay có thu nhập cao nhất.+ Việc làm. học nghề ở đâu? nghề gì? khi nào? tìm việc ở đâu?...c) Các chính sách tạo việc làm. Chúng ta cần phân biệt việc làm và tạo việc làm. Tạo việc làm là một
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay, Vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay, Vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay

Bình luận về tài liệu van-de-viec-lam-o-nuoc-ta-hien-nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP