một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính của công ty xà phòng hà nội

95 255 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,609 tài liệu

  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2014, 08:54

LỜI MỞ ĐẦU Trong cơ chế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt về mọi mặt, đòi hỏi các chủ thể kinh tế ngoài nguồn vốn tự có phải biết huy động vốn để đáp ứng các yêu cầu của quá trình sản xuất - kinh doanh, đồng thời quan trọng hơn nữa là việc phân phối, quản lý và sử dụng nguồn vốn kinh doanh một cách hợp lý, đạt được hiệu quả cao nhất trên cơ sở chấp hành các chế độ, chính sách Pháp luật hiện hành. Hoạt động tài chính doanh nghiệp là hoạt động xuyên xuốt tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh, từ khâu huy động vốn cho tớ khâu cuối cùng là phân phối lãi thu được từ các hoạt động đó. Kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đồng thời là kết quả tài chính của doanh nghiệp. Do vậy mà hoạt động tài chính có vai trò to lớn đôi với hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, đồng thời nó cũng là một chỉ tiêu chủ yếu để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Ngày nay, trong điều kiện các quan hệ kinh tế dược mở rộng, tình hình tài chính của mỗi doanh nghiệp không những được quan tâm bởi các nhà quản lý doanh nghiệp mà các đối tượng khác có quan tâm tới như các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, các cơ quan quản lý Nhà nước cũng rất quan tâm tới tình hình tài chính doanh nghiệp. Chính vì vậy mà việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính tài chính doanh nghiệp sẽ giúp cho các đối tượng sử dụng thông tin tài chính của doanh nghiệp nắm bắt được thực trạng tài chính doanh nghiệp, xác điịnh được các nguyên nhân vàmức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tình hình tài chính cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp chủ yéu dựa trên các Báo cáo tài chính định kỳ, bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Bảng báo các lưu chuyển tiền tệ và các bảng phụ chú khác.Thông qua việc phân tích các Báo cáo tài chính cho phép đấnh giá được thực trạng tài chính, kết quả cũng như trình độ sử dụng, quản lý vốn của doanh nghiệp và triẻn vọng Kinh tế - Tài chính trong thời gian tới. Từ đó có cơ sở để đưa ra các giải 1 pháp nhằm phát huy khả năng của doanh nghiệp, hạn chế những mặt còn yếu kém nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển hơn nữa trong chiến lược sản xuất kinh doanh của mình. Ý thức được tầm quan trọng nêu trên, trong quá trình thực tập tại công ty phòng nội, với đề tài “Báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp” được chọn làm nội dung em đã tiến hành phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty phòng nội trên cơ sở các Báo cáo tài chính của công ty. Cơ cấu của bài viết gồm 3 phần: Phần 1: Lý luận chung về Tài chính – Báo cáo tài chính và việc phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp. Phần 2: Thực trạng công tác tài chínhcông ty phòng nội. Phần 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính của Công ty phòng nội. CHƯƠNG I 2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP I. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. Khái quát chung về tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp được hiểu là một mắt xích quan trọng của hệ thống tài chính trong nền kinh tế, là một phạm trù kinh tế khách quan gắn liền với sự ra đời của nền kinh tế hàng hoá tiền tệ. Để có thể tiến hành hoạt động kinh doanh thì bất cứ một doanh nghiệp nào cũng phải có một lượng tiền tệ nhất định, đó là một tiền đề cần thiết và quan trọng. Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng đồng thời là quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ. Trong quá trình đó đã phát sinh các luồng tiền tệ gắn liền với các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động đầu tư cũng như các hoạt động khác của doanh nghiệp. Các luồng tiền tệ đó bao gồm các luồng tiền tệ đi vào và các luồng tiền tệ đi ra khỏi doanh nghiệp tạo thành sự vận động của các luồng tài chính trong doanh nghiệp. Đi đôi với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức giá trị, hay nối cách khác đó chính là các quan hệ tài chính đối với doanh nghiệp, cụ thể là: -Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với Nhà nước: Quan hệ này phát sinh thông qua việc Nhà nước cung cấp vốn (hàng hoá hay dịch vụ) cho doanh nghiệp hoạt động (đối với trường hợp là doanh nghiệp nhà nước) và thông qua việc doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước như việc nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo luật định. -Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính: Qua việc doanh nghiệp thực hiện quá trình trao đổi, mua bán các sản phẩm tài chính nhằm thoả mãn các nhu cầu về vốn. Trong quá trình này doanh nghiệp phải luôn tiếp xúc, trao đổi với thị trường tài chính chủ yếu là thị trường tiền tệ với phương pháp huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn mà các ngân hàng, các doanh nghiệp có thể huy động được nguồn vốn để phục vụ cho 3 qúa trình hoạt động của mình. Còn với thị trường vốn các doanh nghiệp cũng có thể tạo được nguồn vốn thích hợp bằng cách phát hành các giấy tờ có giá như chứng khoán, cổ phiếu hoặc trái phiếu. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tiến hành kinh doanh các mặt hàng này trên thị trường để có thể thu lợi nhuận, thoả mãn nhu cầu về vốn. -Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chủ thể kinh tế khác: Đây là các quan hệ về mặt thanh toán trong việc vay hoặc cho vay vốn, đầu tư vốn (như quan hệ liên doanh - liên kết, quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ đầu tư, các ngân hàng ) hoặc các quan hệ về mua bán tài sản, vật tư hàng hoá và các dịch vụ khác (quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác kinh doanh, quan hệ giữa doanh nghiệp với các ngân hàng ). -Quan hệ tài chính phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp: Các quan hệ này được thể hiện thông qua việc doanh nghiệp phải có nghĩa vụ thanh toán các khoản tiền công, tiền lương, các khoản tiền thưởng, tiền phạt với cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Thông qua việc thanh toán giữa các bộ phận trong doanh nghiệp hoặc trong việc phân phối lợi nhuận sau thuế, việc phân chia lợi nhuận, phân chia lợi tức cho các cổ đông hay việc hình thành các quỹ của doanh nghiệp -Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các thị trường khác: Với tư cách là một chủ thể hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có quan hệ với thị trường cung cấp (người bán) và các thị trường phân phối, tiêu thụ sản phẩm (người mua). Đó chính là thị trường hàng hoá, dịch vụ, thị trường sức lao động, thị trường xuất nhập khẩu Thông qua việc quan hệ với các thị trường này doanh nghiệp có thể xác định được nhu cầu sản phẩm và dịch vụ tương ứng, trên cơ sở đó doanh nghiệp hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh nhằm thoả mãn nhu cầu thị trường tối đa với chi phí nhỏ nhất. Như vậy, có thể nói tài chính doanh nghiệp chính là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ, và đi đôi với nó là các quan hệ kinh tế đặc thù. Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì việc hoạch định phương hướng, kế hoạch cũng như chiến lược về tài chính là rất quan trọng. 4 Nhất là trong điều kiện hiện naylà nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt thì vấn đề tài chính lại càng trở nên quan trọng. Ngoài ra các doanh nghiệp phải chú trọng đến phương hướng, kế hoạch cho hoạt động kinh doanh được mở rộng và nâng cao hơn vai trò của các quan hệ kinh tế là điều bắt buộc phải làm để có thể phát triển 2. Khái niệm cơ bản về tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế khách quan gắn liền với sự ra đời của nền kinh tế hàng hoá tiền tệ, cùng với sự phát triển và những đặc tính của nền kinh tế thị trường là sự xuất hiện của hàng loạt các quan hệ tài chính mới làm cho tính chất và phạm vi hoạt động của tài chính doanh nghiệp có những thay đổi đáng kể. Tài chính doanh nghiệp được hiểu là một khâu của hệ thống tài chính trong nền kinh tế; là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp nhằm góp phần đạt tới các mục tiêu của doanh nghiệp. Các hoạt động có liên quan tới việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ thuộc các hoạt động tài chính tạo nên các quan hệ kinh tế - tài chính của doanh nghiệp. Nếu như các quan hệ này được tổ chức tốt thì cũng là nhằm đạt tới mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp. Có thể nói Tài chính chính là các quan hệ tiền tệ và quỹ tiền tệ. Tuy nhiên, nếu xét về mặt thực chất thì các quan hệ tiền tệ và các quỹ tiền tệ chỉ là hình thức biểu hiện bên ngoài, mà ẩn đằng sau nó là những quan hệ kinh tế phức tạp, những luồng chuyển dịch giá trị gắn liền với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ. Sự vận động này không chỉ bó hẹp trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh mà nó còn được thể hiện trực tiếp hay gián tiếp có liên quan đến tất cả các khâu của quá trình tái sản xuất giữa doanh nghiệp với các đối tác trong nền kinh tế thị trường. Những quan hệ đó tuy chứa đựng những nội dung kinh tế khác nhau nhưng chúng đều có những đặc trưng giống nhau như quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với Nhà nước, với các thị trường (thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường các yếu tố đầu vào, thị trường các yếu tố đầu ra ), các quan hệ 5 tài chính phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp, các quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các đối tác hay với các chủ thể khác trong hội Như vậy, các quan hệ tài chính được xem như là kết quả của hoạt động phân phối, trao đổi (mua - bán) và nó bao quát mọi khía cạnh trong vòng kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy mà các nhóm quan hệ này đều mang những đặc trưng nhất định và nó cũng là những đặc trưng cơ bản của tài chính doanh nghiệp: +Thứ nhất: Tài chính doanh nghiệp phản ánh những luồng chuyển dịch giá thị trong nền kinh tế. Những luồng chuyển dịch đó chính là sự vận động của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Và rõ ràng các quan hệ tài chính đã cho ta thấy sự vận động của các nguồn tài chính đều nảy sinh trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. +Thứ hai: Sự vận động của các nguồn tài chính không phải diễn ra một cách tự phát, và nó được hoà nhập thích ứng vào chu kỳ kinh doanh. Đây chính là sự vận động chuyển hoá các nguồn tài chính thành các quỹ tiền tệ bằng các quan hệ phân phối dưới hình thức giá trị nhằm tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ phục vụ cho các mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính nhờ hai đặc trưng này mà chúng ta có thể phân biệt được các quan hệ tài chính với các quan hệ khác. Và do vậy có thể đưa ra một định nghĩa về tài chính mang tính chất chung nhất: Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị, nảy sinh trong quá trình phân phối của cải hội gắn liền với sự tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp để phục vụ cho yêu cầu chung của hội. 3. Nội dung cơ bản của hoạt động tài chính doanh nghiệp Suy cho cùng thì hoạt động tài chính doanh nghiệp là nhằm thực hiện các mục tiêu chung của doanh nghiệp, có thể mục tiêu đó là tối đa hoá giá trị doanh nghiệp hay mục tiêu tăng trưởng và phát triển. Cụ thể hoạt động tài chính doanh nghiệp bao gồm các nội dung cơ bản sau: 6 -Thứ nhất: Vấn đề là đầu tư vào đâu và đầu tư như thế nào cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh đã chọn để nhằm đạt tới mục tiêu của doanh nghiệp ? Để có thể giải quyết được vấn đề này thì doanh nghiệp trước hết phải căn cứ vào mục tiêu, phương hướng phát triển của mình, sau đó lọc ra những phương án khả thi nằm trong phương hướng đã chọn. Đồng thời doanh nghiệp phải tiến hành phân tích cụ thể mỗi phương án đầu tư, phân tích những rủi do có thể gặp phải trong quá trình đầu tư, sản xuất và phân tích các kết quả có thể mang lại. Từ đó đưa ra các quyết định đầu tư cho phương án tối ưu. -Thứ hai: Nguồn tài trợ được huy động ở đâu và vào thời điểm nào với một cơ cấu tối ưu và chi phí thấp nhất ? Ở nội dung này cần nhận thấy rằng có sự liên hệ giữa các quan hệ tài chính của doanh nghiệp với các thị trường và với các đôí tác của doanh nghiệp. Thông qua mối quan hệ với thị trường tài chính (thị trường vốn, thị trường tiền tệ ) mà doanh nghiệp có thể chủ động vay vốn từ thị trường. Mặt khác, thông qua mối quan hệ tài chính với các đối tác mà doanh nghiệp có thể phân tích cụ thể tình hình nội tại và kêu gọi vốn đầu tư hay tham gia liên doanh liên kết, thuê tài chính -Thứ ba: Lợi nhuận của doanh nghiệp được sử dụng như thế nào ? Đây là một vấn đề rất nhạy cảm và có tầm quan trọng lớn. Phân phối lợi nhuận không phải là việc phân chia số tiền lãi một cách đơn thuần mà là việc giải quyết tổng hợp các mối quan hệ kinh tế diễn ra đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải giải quyết hài hoà các mối quan hệ về lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và CB CNV nhưng trước hết cần thực hiện nghĩa vụ và hoàn thành trách nhiệm đối với Nhà nước theo Pháp luật quy định. Một vấn đề quan trọng khác là doanh nghiệp cần phải dành phần lợi nhuận để lại thích đáng để giải quyết các nhu cầu kinh doanh của mình, đồng thời chú trọng đảm bảo lợi ích của các thành viên trong đơn vị. Cụ thể, nội dung phân phối lợi nhuận được tóm tắt theo đồ sau: 7 Việc phân phối lợi nhuận đúng đắn sẽ trở thành động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp tục công việc sản xuất kinh doanh của mình. -Thứ tư: Phân tích, đánh giá và kiểm tra các hoạt động như thế nào để thường xuyên đảm bảo trạng thái tài chính có hiệu quả ? -Thứ năm: Quản lý các hoạt động tài chính như thế nào để đưa ra các quyết định thu - chi cho phù hợp ? Đây là một vấn đề khó đối với doanh nghiệp vì các nguồn vốn ngắn hạn chủ yếu là vốn lưu động đều được đầu tư vào quá trình sản xuất phục vụ cho mục đích kinh doanh của doanh nghiệp. Các yếu tố có liên quan đến doanh thu của doanh nghiệp không phải chỉ do doanh nghiệp quyết định mà nó còn phụ thuộc vào thị trường và vấn đề thị hiếu tiêu dùng. Tuy nhiên các quyết định của 8 Lợi nhuận doanh nghiệp Lợi nhuận từ HĐKD Lợi nhuận từ HĐ khác Lợi nhuận HĐTC Lợi nhuận HĐBT Nộp thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Nộp tiền thu sử dụng vốn NSNN Trả các khoản tiền bị phạt Trừ các khoản tiền bị phạt Chi LD cổ phần, trái phiếu Bù đắp bảo toànvốn Trích lập các quỹ DN doanh nghiệp sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu sản phẩm của doanh nghiệp đã có uy tín và chiếm lĩnh được thị trường. 4. Chức năng của tài chính doanh nghiệp Xuất phát từ nội dung hoạt động tài chínhtài chính doanh nghiệp có các chức năng sau: -Chức năng phân phối: Chức năng phân phối là thuộc tính vốn có, khách quan của tài chính doanh nghiệp, là công cụ kinh tế của phạm trù tài chính. Phân phối tài chính dưới hình thức giá trị diễn ra giữa hai chủ thể và hai chủ thể này có thể ở hai hình thức sở hữu khác nhau. Nhờ có chức năng phân phối mà doanh nghiệp có khả năng khai thác, thu hút các nguồn tài chính trong nền kinh tế để hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua chức năng phân phối mà vốn kinh doanh được đầu tư, sử dụng vào mục đích kinh doanh để tạo ra thu nhập và tích luỹ tiền tệ của doanh nghiệp. Hay nói khác đi, nhờ có chức năng phân phối mà các quỹ được tạo lập và sử dụng. Đồng thời vốn kinh doanh của doanh nghiệp được tuần hoàn và chu chuyển tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đây là yếu tố quan trọng nhất quyết định phương hướng và cách thức phân phối tài chính của doanh nghiệp. -Chức năng giám đốc: Cũng như chức năng phân phối, chức năng giám đốc là thuộc tính khách quan của tài chính doanh nghiệp, là công cụ kinh tế của phạm trù tài chính. Biểu hiện tập trung nhất của chức năng này là giám đốc các quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp. Trong quá trình phân phối, hàng loạt các quỹ tiền tệ được hình thành và sử dụng, song việc hình thành không phải do ngẫu nhiên hay tự phát. Với khả năng giám đốc của tài chính, các quỹ tiền tệ được hình thành từ các nguồn tài chính hợp lý, tức là có tính chất luật pháp và có hiệu quả. Thông qua chức năng giám đốc, tài chính doanh nghiệp đảm bảo cho các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp được sử dụng đúng mục đích, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 9 Chức năng giám đốc là sự giám sát, dự báo tính hiệu quả của các quá trình phân phối. Nhà quản lý có thể thấy được yếu điểm trong quá trình kinh doanh để có sự điều chỉnh kịp thời, nhằm thực hiện được mục tiêu kinh doanh đã định. Như vậy, giữa chức năng phân phối và chức năng giám đốc có quan hệ hữu cơ với nhau. Chức năng phân phối là cơ sở để thực hiện chức năng giám đốc. Ở đâu có sử dụng các nguồn tài chính thì chức năng giám đốc tài chính sẽ làm cho quá trình đó được thực hiện đúng mục tiêu và có tính hiệu quả. II. LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Trong điều kiện hiện nay, các hoạt động tài chính cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh luôn có vị trí, vai trò quan trọng, và có ý nghĩa quyết định về sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Về phía Nhà nước: để có thể thực hiện được chức năng, vai trò điều tiết, định hướng và quản lý các hoạt động kinh tế ngày càng đa dạng Nhà nước cần phải ban hành một hệ thống các quy phạm pháp luật để có thể điều chỉnh một bộ phận lớn và đặc thù các hoạt động và quan hệ hội: đó là các quan hệ kinh tế. Trong điều kiện đó Báo cáo tài chính được Nhà nước quy định theo một số chuẩn mực nhất định và có tính chất bắt buộc (một số loại hình Báo cáo tài chính tuỳ theo điều kiện mỗi doanh nghiệp có thể có tính chất bắt buộc hoặc không) đối với các doanh nghiệp. 1. Báo cáo tài chính - Tài liệu chủ yếu trong việc phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp Báo cáo tài chính xét cho cùng thì chính là biểu hiện khác đi của hoạt động tài chính. Dưới quy mô doanh nghiệp, Báo cáo tài chính chính là sự tóm tắt tổng quát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có liên quan đến việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ. Tuy nhiên, vì mục đích sử dụng và một số lĩnh vực tài chính cần chú ý chi tiết mà Báo cáo tài chính được Nhà nước quy định theo từng chỉ tiêu và có tính chất cưỡng chế rõ ràng về nội dung, hình thức, thời hạn lập và gửi Thông qua nội dung cụ thể về việc theo dõi, tạo lập và sử dụng Báo cáo tài chính mà chúng ta có khái niệm chung về Báo cáo tài chính như sau: 10 [...]... quả của hoạt động tài chính Hay nói khác đi, hoạt động tài chính của doanh nghiệp chính là nguồn gốc, là nội dung cho Báo cáo tài chính, và Báo cáo tài chính có nhiệm vụ phản ánh trung thực nội dung hoạt động tài chính của doanh nghiệp Trong trường hợp đi vào phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp thì không thể không sử dụng đến Báo cáo tài chính Và ngược lại, khi tiến hành phân tích Báo cáo tài. .. nghiệp -Cung cấp những thông tin quan trọng về số liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát tình hình hạch toán kinh doanh, tình hình chấp nhận các chính sách, chế độ kế toán - tài chính của doanh nghiệp -Cung cấp các số liệu cần thiết để tiến hành phân tích tình hình kinh tế tài chính để nhận biết tình hình kinh doanh, tình hình kinh tế - tài chính nhằm đánh giá quá trình sản xuất kinh doanh , xác... Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp sẽ thực hiện trách nhiệm quản lý và doanh nghiệp cũng có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước theo luật định 2 Những nội dung cơ bản của Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế - tài chính nhất định để phản ánh tình hình tài sản của đơn vị tại một thời điểm, kết quả của hoạt... các nhà quản lý, Báo cáo tài chính sẽ cho biết thêm về tiềm lực tài chính của doanh nghiệp về tình hình công nợ, tình hình thu - chi tài chính, khả năng thanh toán, kết quả kinh doanh để có những quyết định về những công việc phải tiến hành cũng như xác định phương pháp và kết quả đạt được -Đối với các nhà đầu tư, các chủ nợ, các ngân hàng, các đại lý và các đối tác kinh doanh: dựa vào Báo cáo tài chính. .. Báo cáo tài chính thì cũng đồng thời phải tiến hành phân tích nội dung nội dung hoạt động tài chính của doanh nghiệp Mối quan hệ giữa hoạt động tài chính và Báo cáo tài chính là mối quan hệ nhân - quả Nếu hoạt động tài chính của doanh nghiệp là khả quan và có kết quả tốt thì tất yếu Báo cáo tài chính của doanh nghiệp cũng có tính chất thuyết phục các đối tác kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước với... nhân tố ảnh hưởng tình hình tài chính của doanh nghiệp để có thể đưa ra những biện pháptính khả thi để khắc phục những yếu điểm còn tồn tại, đồng thời khai thác triệt để năng lực của doanh nghiệp nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả tài chính hơn nữa 2.Các phương pháp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Với ý nghĩa và nhiệm vụ quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thì việc... Trong đó: a Số thuế GTGT đã khấu trừ b .Số thuế GTGT đã hoàn lại 13 14 c .Số thuế GTGT không được khấu 15 trừ d .Số thuế GTGT còn được khấu 16 * trừ, còn được hoàn lại CK (16 = 10+11-12) II Thuế GTGT được hoàn lại 1 Số thuế GTGT còn được hoàn lại ĐK 20 * 2 Số thuế GTGT được hoàn lại 21 3 Số thuế GTGT đã hoàn lại 22 4 Số thuế GTGT còn được hoàn lại CK 23 * 1 Số thuế GTGT còn được miễn giảm ĐK 30 * 2 Số thuế... nghiệp là nội dung chủ yếu của hoạt động sản xuất kinh doanh và được thể hiện chủ yếu trên các Báo cáo tài chính Đồng thời, Báo cáo tài chính cũng phản ánh một cách tổng quát các hoạt động tài chính của doanh nghiệp Những báo cáo kinh tế do kế toán trưởng của đơn vị lập định kỳ nhằm cung cấp các thông tin kinh tế - tài chính chủ yếu cho việc phân tích, đánhgiá tình hình và kết quả kinh doanh của doanh... tiền tệ mà Báo cáo tài chính được hình thành Hay nói khác đi, chính do sự vận động (ra khỏi hay đi vào) của các luồng tiền tệ mà Báo cáo tài chính được sử dụng để theo dõi, sử dụng hay điều chỉnh nguồn tài chính của doanh nghiệp cho phù hợp Các đối tượng sử dụng Báo cáo tài chính tài chính doanh nghiệp có thể là các doanh nghiệp, Nhà nước hoặc cũng có thể là các đối tác kinh doanh, các nhà đầu tư tuỳ...Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu và công nợ cũng như tình hình tài chính hay kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp Báo cáo tài chính là phương tiện để doanh nghiệp trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho các đối tượng quan tâm Thông qua quá trình hoạt động của doanh nghiệp gắn với . về Tài chính – Báo cáo tài chính và việc phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp. Phần 2: Thực trạng công tác tài chính ở công ty Xà phòng Hà nội. Phần 3: Một số giải pháp nhằm hoàn. số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính của Công ty Xà phòng Hà nội. CHƯƠNG I 2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH. nghiệp” được chọn làm nội dung em đã tiến hành phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty Xà phòng Hà nội trên cơ sở các Báo cáo tài chính của công ty. Cơ cấu của bài viết gồm 3 phần: Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính của công ty xà phòng hà nội, một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính của công ty xà phòng hà nội, một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính của công ty xà phòng hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn