Giáo án Bài giảng về: Đề cương ôn tập thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh (Full)

26 1,114 4
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2014, 10:21

CÂU 1: Đồng chí hãy phân tích: Nguồn gốc hình thành tưởng HCM, làm rõ mối quan hệ giữa các nguồn gốc đó và khẳng định nhân tố có vai trò quan trọng nhất. (Truyền thống dân tộc - Tinh hoa văn hóa nhân loại - Chủ nghĩa Mác-Lênin - Chủ quan của Hồ Chí Minh). Bài làm Chủ tịch HCM - vị anh hùng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới, điều đó đã được dân tộc VN và cả nhân loại ngày nay thừa nhận. Với thiên tài trí tuệ của mình, với lòng yêu nước nồng nàn và thương dân sâu sắc, Bác - từ một con người giản dị bình thường đã trở thành nhà tưởng vĩ đại, một nhà lý luận thiên tài của cách mạng VN. Người là sự kết tinh những giá trị tinh hoa nhất của văn hóa dân tộc và của nhân loại, là bước phát triển mới của CN Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của VN. tưởng ấy có giá trị vô cùng to lớn, định hướng cho CM VN trong hơn nữa thế kỷ qua, góp phần thúc đẩy tiến trình văn minh, tiến bộ của nhân loại. Hiện nay tưởng HCM đang tiếp tục soi đường cho CM nước ta trong sự nghiệp đổi mới, cương lĩnh của Đảng ta năm 1991 đã xác định:” Đảng lấy CN Mác-Lênin và tưởng HCM làm nền tảng tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Đây là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử Đảng ta và CM VN từ khi có Đảng lớn Hội nghị TW 6 (lần 2) khóa 8 khi bàn về quyết định những nhiệm vụ cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, một lần nữa khẳng định quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng là:” Chủ nghĩa Mác-Lênin và tưởng HCM là nền tảng tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng”. tưởng HCM là sản phẩm của sự kết hợp sáng tạo CN Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, là lý luận chiến lược CM d.tộc, dân chủ nhân dân tiến lên CNXH, là khoa học về quy luật phát triển xã hội thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế chưa phát triển, là hệ tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân VN trong thời đại mới. Hay có thể nói đó là một hệ thống những luận điểm về cách mạng VN từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên CNXH nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và con người, xây dựng một nước VN hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, góp phần vào CM thế giới. tưởng HCM hình thành và phát triển từ trong quá trình Người tham gia các hoạt động tìm đường cứu nước, từ những kinh nghiệm phong phú được tích lũy qua quá trình hoạt động phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và thực tiễn lãnh đạo CM VN, tưởng của người được hình thành không tách rời những nguồn gốc xã hội lúc bấy giờ. Hồ chủ tịch là người kế thừa xuất sắc những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của nhân dân ta trong quá trình dựng nước và giữ nước. Đó là truyền thống kiên cường bất khuất, nhân nghĩa, yêu chuộng tự do hòa bình, đoàn kết cộng đồng d.tộc. Bác là người tiếp thu, nhận thức rất sớm và sâu sắc những truyền thống tốt đẹp đó. Trong cảnh nước mất, nhà tan, nhân dân lầm than dưới hai tầng áp bức bóc lột chính là nguồn động lực hun đúc cho Bác hình thành nguồn gốc tưởng đầu tiên của Người, nguồn gốc đó là toàn bộ tinh hoa văn hóa VN được kết tinh qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, nổi bật nhất là chủ nghĩa yêu nước VN. Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, điều đó đã được chứng minh trong lịch sử và cả thế giới ngày nay thừa nhận, sống trên một mảnh đất không rộng người không đông, mảnh đất của bao thời kỳ giặc ngoại xâm qua lại, nhiều kẻ thù mạnh hơn gấp bội, qua các thời kỳ giặc ngoại xâm phương Bắc: từ Triệu, Đnh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập… đã đánh bại các triều đại Tần, Hán, Đòng, Nguyên, Minh, Thanh, sản sinh ra các anh hùng hào kiệt từ hai bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung. Từ thời kỳ Pháp xâm lược với chính sách người dân, hòng xóa tên VN trên bản đồ thế giới cũng không khuất phục được nhân dân ta. Nhiều sĩ phu yêu nước đã tập hợp lực lượng chống lại thực dân Pháp, khởi nghĩa nổ ra khắp nơi như Ba Đình, Bãi Sậy, phong trào Đông kinh nghĩa thục với các tên tuổi của Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu trình…khởi nghĩa. Ở Thái Nguyên, Yên Bái. Chủ nghĩa y6eu nước, truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường đã thúc giục những con người ưu tú, trong đó có Nguyễn Tất Thành, quyết ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Đó cũng là tưởng, tình cảm chi phối mọi suy nghĩ và hành động của HCM trong suốt cuộc đời. Người nói:” Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho đất nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” Nói về Chủ nghĩa Mác LêNin, HCM khẳng định:” đó là vũ khí tưởng không gì thay thế được, nó là cẩm nang, là mặt trời soi sáng ta đi tới CNXH, CNCS” với phép biện chứng duy vật đã giúp Bác có được duy và phương pháp luận đúng đắn, nhờ đó Bác đã thành công trong trong quá trình hoạt động CM, gần mười năm bôn ba qua nhiều châu lục, khảo sát thực tiễn qua nhiều nước bản và thuộc địa, Bác đã sớm nhận thức được xu hướng của thời đại, từ một người yêu nước, từ nhận thức hết sức nhạy bén, sáng tạo và trí tuệ sáng suốt Bác đã gặp CN Mác-Lênin như một cuộc hẹn từ trước” Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin đã soi sáng và tạo ra những bước ngoặt phát triển tưởng của HCM, từ yêu nước chưa có định hướng chuyển sang lập trường của CN M-Lê nin và Người đã rút ra kết luận : ”Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”. Đó là cuộc CM dân chủ sản kiểu mới do Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo nhằm đánh đổ đế quốc phong kiến và tay sai, giành độc lập dân tộc, thực hiện người cày có ruộng, sau đó tiến lên làm CM XHCN, xây dựng CNXH và CNCS Ở VN. Đó là đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, kết hợp CN yêu nước và CN quốc tế của giai cấp công nhân, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại nhằm đạt mục tiêu cuối cùng là giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Đối với tông giáo, Bác hiểu rất sâu sắc, vận dụng rất sáng tạo của Nho giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác như việc liên hệ đạo đức người CM với đạo tam tài, trời, đất. Bác nói:” Ông Mác có phép DVBC, ông Khổng có đức trí dũng con người, Đức chúa Giêsu có lòng nhân ái, Đức phật Thích ca có lòng từ bi bác ái, Tôn Dật Tiên có chủ nghĩa tam dân. Nếu các vị ấy còn sống thì chắc họ sẽ sống hoàn mỹ với nhau, bởi vì các vị đó có một điểm chung là muốn giải phóng con người, giải phóng nhân loại, tôi nguyện làm người học trò nhỏ của các vị ấy”. Những giá trị tốt đẹp ấy đã trở thành nguồn gốc rất quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách, tưởng HCM trong cuộc đời và sự nghiệp đã làm cho nhiều người nể phục. Bác ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, hoạt động Ở nước ngoài 30 năm, qua nhiều quốc gia châu lục hành trang của Người là chủ nghĩa yêu nước và văn hóa VN. Năm 1923, tại đại hội quốc tế V tại Liên Xô, một nhà thơ Liên Xô đã từng nhận xét:” Từ Nguyễn ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải là văn hóa Châu âu mà có lẽ là văn hóa tương lai”, lời tiên đoán đó sau 67 năm đã trở thành hiện thực vào năm 1990 khi UNESCO công nhận HCM “ vị anh hùng giải phóng dân tộc của VN và là một nhà VH lớn”. Từ bản lĩnh, phẩm chất, tính cách của HCM cho ta thấy, ngay từ thuở nhỏ Bác đã có hoài bão lớn, có bản lĩnh kiên định, giàu tính nhân ái và sớm có ý thức Y.nước, cứu nước, tự tin vào mình, Bác coi trọng Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh nhưng không tán thành con đường đi của các bậc tiền bối ấy. Ở con người Bác có linh khiếu chính trị cộng với nghị lực phi thường nên Bác đã rất thành công trong lãnh đạo CM. Với hai bàn tay Bác đã quyết tâm xa quê đi tìm đường cứu nước mà lòng quặn đau nỗi nhớ:” Đất nước đẹp vô cùng nhưng Bác phải ra đi”. Nhờ vào sức lực trí tuệ, vượt mọi gian khó mà Bác đã chiến thắng tất cả, ta thử tưởng tượng trong hoàn cảnh hiện nay, lớp trẻ phải làm gì để học tập người thanh niên ấy. Sống trong lòng CNTB, thực dân, với khả năng, chất thông minh, Bác không màng, không tưởng tới bất cứ một điều gì cho mình, một mình đến với CN M-Lê nin, tự ghiền nghiền ngẫm, so sánh, đối chiếu với thực tiễn để chọn đó làm lý tưởng cho bản thân, cho d.tộc, bác quả là một người vĩ đại- một con người mà: Giàu sang không thể quyến rũ. Nghĩa khí không thể chuyển lay. Uy lực không thể khuất phục. Kể cả khi trở thành người đứng đầu Đảng và nhà nước Bác vẫn là con người hết sức dung dị, bình thản nhưng rất vĩ đại. Nhân dân ta gọi người là Bác, cả đời người là của nước non. Cơ sở nội tại, nhân tố chủ quan trong con người HCM là một trong những cơ sở hình thành tưởng của Bác. Như vậy, qua phân tích tưởng HCM, cùng với nguồn gốc nội tại, có 3 nguồn gốc cơ bản đó là: CN Mác-Lênin, chủ nghĩa yêu nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong các nguồn gốc hình thành nên tưởng HCM, chủ nghĩa yêu nước là cơ sở ban đầu và động lực thúc đẩy Người tự giác đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, còn CN Mác-Lê nin đã nâng CN yêu nước lên một bước phát triển mới về chất phù hợp với thời đại mới. CN Mác-Lê nin là nguồn gốc trực tiếp và chủ yếu của tưởng HCM. Tinh hoa văn hóa nhân loại đã giúp cho HCM hiểu sâu sắc hơn CN Mác-Lê nin, làm phong phú bản sắc tưởng của Người, do kết hợp được dân tộc với thời đại, phương Đông với phương Tây và nâng tầm văn hóa chính trị của Người ngang tầm với thời đại. duy HCM hình thành là sự tổng hợp, chắt lọc duy độc lập qua trí tuệ và nhân cách lớn của Người. Trên cơ sở một bản lĩnh chính trị kiên định và cốt cách văn hóa độc đáo của Người. Đó là kết quả tổng hợp quá trình đấu tranh lâu dài trong thực tiễn, hiểm nguy, gian khó qua nhiều châu lục, một quá trình học tập, tích lũy kinh nghiệm sống và chiến đấu của Người. Nguồn gốc hình thành tưởng HCM đã quy định tính cách mạng, khoa học của tưởng đó. tưởng HCM là kết quả của sự vận dụng sáng tạo CN Mác-Lê nin trong điều kiên cụ thể của nước ta. tưởng HCM là tài sản tinh thần quý báu của toàn Đảng, toàn dân tộc ta đã đang và sẽ biến thành sức mạnh vật chất soi đường chỉ lối cho dân tộc ta đi tiếp chặng đường đổi mới, xây dựng CNXH. Tính khoa học sáng tạo của HCM đã được lịch sử đấu tranh CM 70 năm qua kiểm chứng, trải qua bao khúc quanh của lịch sử dân tộc và những biến cố khắc nghiệt của d.tộc, thời đại, tưởng của Bác vẫn luôn cùng con cháu thời đại HCM vững bước đi tới mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, tưởng đó là niềm tự hào của mọi thế hệ VN. Dưới ánh sáng của CN Mác-Lê nin và tưởng HCM, toàn Đảng, toàn dân ta càng vững tin vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng. Mỗi CB, đảng viên và người dân VN cần phải ra sức học tập, rèn luyện tu dưỡng theo tưởng của Người góp phần xây dựng một nước VN độc lập, thống nhất bền vững trong thời đại ngày nay, tưởng HCM vẫn sống mãi với non sông VN./ Câu 2 : Làm rõ những sáng tạo của HCM trong tưởng G.phóng dân tộc. Nguồn gốc của tưởng (lý luận, thực tiễn); từng nội dung, so sánh với các tưởng khác, với chủ nghĩa Mác-Lênin và tưởng của quốc tế cộng sản để thấy rõ sáng tạo trong tưởng HCM; ý nghĩa p.pháp luận. TRẢ LỜI : Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là hạt nhân cốt lõi, là tưởng trung tâm, xuyên suốt toàn bộ học thuyết tưởng HCM. tưởng yêu nước “không có gì quí hơn độc lập tự do” luôn luôn đứng ở hàng đầu trong bản giá trị tinh thần VN, nhưng trước Nguyễn Ái Quốc, HCM nó vẫn dừng lại ở chủ nghĩa yêu nước truyền thống. Điểm khác biệt giữa HCM và các lãnh tụ yêu nước tiền bối là ở chỗ người đã gặp được thời đại ta đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc trong quĩ đạo cuộc CM vô sản. Vì vậy ngay từ khi bắt gặp luận cương của Lê nin hình thành đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc, ở HCM đã có sự gắn bó thống nhất giữa độc lập dân tộc và CNXH. tưởng HCM về con đường giải phóng dân tộc: Ngay từ đầu những năm 20 của thế kỷ 20, tưởng về con đường giải phóng dân tộc ở HCM khẳng định trong một luận đề nổi tiếng: “chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc, cả hai cuộc giải phóng chỉ có thể sự nghiệp của CNCS và cuộc cách mạng thế giới” tưởng HCM về con đường giải phóng dân tộc là thực hiện sự kết hợp hài hòa giữa dân tộc và giai cấp, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế, độc lập dân tộc và CNXH. Nội dung của thực thể này được HCM xây dựng thành một hệ thống luận điểm dưới đây. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản: thất bại của các phong trào yêu nước cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là do chưa có đường lối đúng, khi chủ nghĩa đế quốc trở thành hệ thống thế giới, Nguyễn Ái Quốc ví chủ nghĩa đế quốc là “con đỉa 2 vòi”, một vòi bám vào chính quốc, một vòi bám vào thuộc địa. Muốn đánh bại chủ nghĩa đế quốc cùng một lúc cắt cả 2 vòi của nó đi, tức là phải thực hiện cách mạng vô sản ở chính quốc với cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa, phải xem cách mạng ở thuộc địa như là một trong những cái cứu cánh cách mạng vô sản, cùng tiến bước với cách mạng vô sản. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Nguyễn Ái Quốc khẳng định: muốn cách mạng giải phóng dân tộc thành công trước hết phải có Đảng Cách mệnh … Đảng có vững thì cách mạng mới thành công … Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm nòng cốt … bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ .nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Mác - Lê nin. Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của toàn dân trên cơ sở liên minh công nông do Đảng cộng sản lãnh đạo. cách mạng giải phóng dân tộc1theo Nguyễn Ái Quốc là việc chung ca dân chúng chứ không phải việc của một hai người, vì vậy phải đoàn kết toàn dân, sỉ, nông, công, thương đều nhất trí chống lại cường quyền. Nhưng trong sự tập hợp rộng rãi đó không được quên cái cốt của nó là công nông và do Đảng lãnh đạo. Phải nhớ: “công nông là chủ cách mệnh … công nông là gốc cách mệnh, nhưng phải có Đảng cộng sản lãnh đạo thì mới đoàn kết được và CM mới thành công. Cách mạng giải phóng dân tộc được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Trong phong trào cộng sản quốc tế một thời gian dài đã tồn tại một quan điểm xem thắng lợi của CM thuộc địa phụ thuộc trực tiếp vào thắng lợi của CM vô sản ở chính quốc. Quan điểm này vô hình chung đã làm giảm tính năng động sáng tạo của các phong trào CM ở thuộc địa. Do nhận thức được thuộc địa là một khâu yếu trong hệ thống của chủ nghĩa đế quốc do đánh giá đúng đắn sức mạnh của chủ nghĩa y.nước và tinh thần D.tộc, ngay từ năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định rằng CM thuộc địa không những không phụ thuộc và CM vô sản ở chính quốc mà có thể và cần phải tiến hành trước và bằng thắng lợi của mình, nó có thể giup đở những người anh em mình ở Phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn. Đây là một luận điểm sáng tạo, có giá trị lý luận và thực tiễn rất to lớn, một cống hiến rất quan trọng vào khủng hoảng tàng lý luận Mác - Lê nin. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được th.hiện bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang của nhân dân. Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng lần thứ 8 tháng 5-1941dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc đã đưa ra quyết định: cuộc CM Đông Dương kết liễu bằng mọi cuộc khở nghĩa vũ trang mở đầu có thể là khở nghĩa từng phần trong từng địa phương … mà mở đường cho cuộc tổng khở nghĩa to lớn. Để chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa vũ trang người đã về nước chỉ đạo xây dựng căn cứ địa, đào tạo, huấn luyện cán bộ, xây dựng các tổ chức chính trị của quần chúng, lập ra các đội du kích vũ trang chủ động đón thời cơ, chóp thời cơ, phát động tổng khởi nghĩa tháng 8 giành thắng lợi trong cả nước. Thấu hiểu sâu sắc chính sách tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc là chủ nghĩa đế quốc Pháp và từ những kết luận rút ra qua khảo sát, nghiên cứu phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở một số nước thuộc địa như: Aán Độ, HCM chỉ rõ: muốn giải phóng dân tộc phải thực hiện con đường CM bạo lực. Năm 1947, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập G.phóng quân VN. Người khẳng định: D.tộc VN nhất định phải được giải phóng. Muốn G.phóng thì phải đánh phát xít Nhật và Pháp. Muốn đánh chúng thì phải có lực lượng quân sự. Muốn có LL lượng thì phải có tổ chức. Muốn tổ chức thành công thì phải có kế hoạch, có quyết tâm.” Trong quá trình lãnh đạo CM nhờ biết kế thừa truyền thống và kinh nghiệm đánh giặc giữ nước của dân tộc, vận dụng sáng tạo lý luận bạo lực CM của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tiếp thu tinh hoa lý luận và kinh nghiệm quân sự của thế giới. HCM đã đẻ ra và hoàn chỉnh dần lý luận về bạo lực CM ở VN. Theo HCM, bạo lực CM ở VN là sức mạnh tổng hợp của hai yếu tố chính trị và quân sự, hai lực lượng là lực lượng chính trị quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân. CM bạo lực là sử dụng sức mạnh tổng hợp để chống lại bạo lực phản CM, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền dưới hình thức đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. Khẳng định G.phóng D.tộc phải bằng con đường CM bạo lực. Song, HCM luôn luôn chủ động, tích cực đưa ra giải Pháp để tranh thủ khả năng hòa bình và phát triển CM. Thực tiễn CM VN đã chứng minh tưởng này của HCM. tưởng về D.tộc và CM G.phóng D.tộc là một nội dung lớn, nổi bật trong hệ thống tưởng HCM. Với tưởng này HCM chẳng những đã đưa nước VN đến độc lập tự do, thống nhất trọn vẹn, mà còn góp phần to lớn vào sự nghiệp G.phóng các D.tộc thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới. Với những đóng góp đó HCM đã được nhân dân tôn vinh là nhà G.phóng D.tộc và nhà văn hóa lớn. Tóm lại, Nguyễn Ái Quốc – HCM đã vận dụng sáng tạo học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lê nin về CM thuộc địa thành một hệ thống luận điểm mới, sáng tạo, bao gồm cả đường lối chiến lược, sách lược, phương pháp tiến hành CM G.phóng D.tộc ở thuộc địa. Thắng lợi CM tháng 8 và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã chứng minh hùng hồn tính khoa học đ.đắn, tính CM s.tạo của tưởng HCM tưởng về D.tộc và CM G.phóng D.tộc là một nội dung lớn nổi bật trong hệ thống tưởng HCM. Với tưởng này HCM chẳng những đã đưa nước VN đến độc lập tự do, thống nhất trọn vẹn, mà còn góp phần to lớn vào sự nghiệp G.phóng các D.tộc thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới. Với những đóng góp đó HCM đã được nhân loại tôn vinh là anh hùng G.phóng D.tộc và nhà văn hóa lớn. CÂU 3 : Phân tích cơ sở để Hồ Chí Minh lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa XH. a)- Cơ sở lý luận. Vận dụng và quán triệt quan điểm duy vật về lịch sử của học thuyết Mácxít. Hồ Chí Minh quan niệm lịch sử XH loài người là một quá trình tự nhiên của sự thay thế lần lượt các phương thức SX, Hồ Chí Minh nghiên cứu lý luận hình thái KT XH của chủ nghĩa Mác - Lê nin , học thuyết này cho rằng sự phát triển của XH loài người là sự thay thế nhau của các học thuyết KT XH. Chính vì thế, XH TBCN nhất định sẽ được thay thế bằng XH CSCN ma giai đoạn đầu của nó là chủ nghĩa XH. Sự thay thế này được thực hiện nhờ hai tiền đề quan trọng là sự phát triển của lực lượng SX và sự trưởng thành của giai cấp vô sản. Sự thay thế này là một quá trình lịch sử tự nhiên. XH loài người phát triển theo hướng đi lên với những hình thái ngày càng cao hơn về chất. Nếu chế độ bản tất yếu ra đời từ chế độ PK thì CNTB cũng sẽ xác lập các tiền đề khách quan để tự phủ định chính nó. Tiến lên chủ nghĩa XH là qui luật vận động khách quan của lịch sử trên phạm vi toàn thế giới. Kết luận này của Hồ Chí Minh hoàn toàn tuân thủ các nguyên lý phổ biến của học thuyết Mác - Lê nin và hình thái KT XH. Nhưng ở mỗi nước tùy theo đặc điểm điều kiện của mình ma không nhất thiết phải tuần tự tuân theo các giai đoạn phát triển của hình thái KT XH , có thể bỏ qua một, hai giai đoạn (My,û Úc không có giai đoạn PK) Lê nin đã phát triển tưởng CM không ngừng của Mác và Aêng để luận chứng một cách toàn diện khả năng đi tới chủ nghĩa XH bỏ qua chế độ TBCN của các dân tộc thuộc địa. Trên nền lý luận chung đó Hồ Chí Minh đã lĩnh hội những vấn đề mấu chốt cho dân tộc mình. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa XH là sự phát triển tất yếu không chỉ đối với đã qua CNTB mà còn có đối với VN. Mặt khác, Hồ Chí Minh không phải trên cơ sở phân tích sự chín muồi của cơ sở KT làm xuất hiện chủ nghĩa XH như là một phương thức cần thiết để giải quyết những mâu thuẫn của CNTB , mà người chú ý đến một phương diện khác không kém phần quan trọng là chủ nghĩa XH ra đời chính từ sự tàn bạo của CNTB. Tại các nước thuộc địa, những hình thức bóc lột nô dịch của bọn thực dân làm bộc lộ những khuyết tật phi nhân tính bẩm sinh không thể khắc phục được của CNTB. Đó là cơ sở để người lao động ý thức giác ngộ sứ mệnh lịch sử của mình, nhất là đối với giai cấp công nhân – giai cấp tiên tiến CM , trước vận mệnh quốc gia dân tộc , chờ thời cơ để vùng dậy thủ tiêu xiềng xích thực dân, thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng chính họ thoát khỏi bất kỳ một hình thức áp bức bóc lột nào. Về cơ sở thực tiễn, xuất phát từ truyền thống văn hóa lịch sử dân tộc Việt Nam có lòng vị tha nhân ái. Trong XH PK Việt Nam cũng xuất hiện nhiều mầm mống tưởng XHCN: đề cao dân chủ, lấy dân làm gốc (Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi …) Việc đoàn kết xây dựng làng xóm, lối sống cộng đồng cũng nói lên được nhân tố XHCN sớm hình thành trong con người Việt Nam. Đồng thời như chúng ta đã biết Hồ Chí Minh đã kế thừa có chọn lọc những mặt tích cực của Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo như trọng hiền tài, đạo đức , văn hóa , mong muốn XH tốt `. Đây cũng là những cơ sở hình thành nên tưởng Hồ Chí Minh về đi lên chủ nghĩa XH ở Việt Nam. Hồ Chí Minh là con người sống hòa nhập vào thực tiễn tệ luôn luôn gắn bó lý luận với thực tiễn. Người sinh ra và lớn lên trong XH PK nên có điều kiện, cơ hội nhìn thấy những bất công, áp bức của giai cấp thống trị, bọn cường hào ác bá đối với quần chúng nhân dân. Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, giai cấp thống trị đã cấu kết với thực dân Pháp áp bức nhân dân ta nặng nề hơn. Tại các nước thuộc địa trong đó có VN, bọn thực dân áp dụng bóc lột , cai trị dã man, tàn bạo để vơ vét tài nguyên, của cải quí giá đem về chính quốc. Chính từ đó đòi hỏi bức xúc cần phải giải phóng dân tộc thoát khỏi xiềng xích thực dân, nảy sinh ý thức giác ngộ dân tộc, giác ngộ giai cấp , chủ nghĩa XH, chủ nghĩa cộng sản với cách là một chế độ XH có khả năng phá bỏ hoàn toàn mọi xiềng xích , nô dịch. Đánh giá về vị trí lịch sử và chức năng XH của các cuộc CM dân chủ sản , Hồ Chí Minh cho rằng những cuộc CM ấy không triệt để. Trong quan niệm của HCM cơ sở hàng đầu để đánh giá tính triệt để của một cuộc CM không phải là những lý tưởng , khâu khẩu hiệu được nêu ra mà là qui mô giải phóng quần chúng lao động bị áp bức. CM dân chủ sản , do bản chất của nó chỉ là sự thay thế một hình thức áp bức bóc lột này bằng hình thức áp bức bóc lột khác, đại bộ phận người lao động vẫn sống cực khổ. CM Việt Nam không thể lập lại những vết xe của các cuộc CM sản ấy. Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng: CM tháng 10 Nga là cuộc CM nằm trong dòng chảy liên tục của quá trình giải phóng con người. Xét về bản chất , CM tháng 10 như là sự nỗi trội vượt xa và khác hẳn các cuộc CM XH đã từng diễn ra trong lịch sử trước đó. Đảng cộng sản đã lãnh đạo quần chúng nhân dân đánh đổ địa chủ giai cấp sản đem lại tự do cho nhân dân lao động, đồng thời giúp cho các dân tộc khác giải phóng. Nhờ cuộc CM đó mà [...]... vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng đảng hiện nay trên cả ba lĩnh vực: nhận thức, tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên và một số vấn đề tổ chức Về nhận thức, tưởng chính trị phải kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng, không ngừng củng cố niềm tin, lý ng cho cán bộ... cầm quyền, Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề cách đảng viên và vấn đề cán bộ Người đánh giá rất cao vị trí của cán bộ trong sự lãnh đạo của đảng Nếu không có đội ngũ cán bộ tốt thì đường lối dù tốt đến đâu cũng không thể trở thành hiện thực được Đồng thời với quan điểm về cán bộ, Hồ Chí Minh còn quan tâm đến công tác cán bộ của đảng, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ Người... dân tộc không phải là mục tiêu cuối cùng của giai cấp công nhân Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa XH và con đường đi lên chủ nghĩa XH ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường XHCN trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê nin và tưởng Hồ Chí Minh ởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản... và đánh giá đúng cán bộ” the những chuẩn mực phù hợp với từng thời kỳ, từng địa phương, từng lĩnh vực, hoàn toàn công minh, khách quan Cán bộ phải được đào tạo từ gốc, đào tạo từ chuyên môn lẫn lý luận Việc sử dụng cán bộ theo Hồ Chí Minh phải “Khéo dùng cán bộ” Tức là đặt đúng người đúng việc và có kiểm tra, giúp đỡ thường xuyên để cán bộ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ Hồ Chí Minh luôn luôn lưu ý vấn đề. .. Đảng ta Hồ Chí Minh đã quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng đảng Trong những di sản tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại, những luận điểm của Người về xây dựng đảng là bộ phận cực kỳ quan trọng Những tưởng về đảng của Hồ Chí Minh hết sức phong phú, toàn diện, sâu sắc, sáng tạo trong đó Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảng cầm quyền Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân và ý chí, bản... Đoàn kết dựa vào dân là duy chính trị và là kế sách giữ nước của ông cha ta (biểu hiện trong thơ các văn học), và HCM đã kế thừa có chọn lọc những tưởng văn hóa của phương đông có giá trị hợp lý như: tưởng nhân ái, tưởng đại đồng, tinh thần từ bi bác ái và những trào lưu dân chủ sản phương tây về tưởng tự do bình đẳng, bác ái Mặt khác HCM tiếp thu và vận dụng sáng tạo những nguyên lý... nhân dân là mục tiêu của đường lối chủ trương chính sách của Đảng tưởng ĐĐK toàn dân HCM được xây dựng trên nguyên tắc lấy liên minh công, nông, trí thức làm nền tảng dưới sự lãnh đạo của Đảng, vì nó đảm bảo tính giai cấp của khối ĐĐK, bảo đảm lợi ích giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên cơ sở liên minh công nông làm nòng cốt Liên minh công nông còn là xương sống của khối ĐĐK, nhằm đảm bảo... nhân dân Không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đào tạo đội ngũ công chức theo yêu cầu chuẩn hóa Người cán bộ công chức phải vừa có đức vừa có tài, phải liên hệ mật thi t với dân, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, trung thực và luôn có chí tiến thủ HCM coi trọng việc chuẩn hóa đội ngũ công chức, đồng thời lựa chọn người vào đội ngũ cán bộ, công chức NN thông qua biện pháp thi tuyển (... vững mạnh, Hồ Chí Minh yêu cầu đảng phải thực hiện các nguyên tắc tổ chức và xây dựng đảng Trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ –đây là nguyên tắc để phân biệt một đảng có phải là đảng Macxit, đảng của giai cấp công nhân hay không Đảng phải thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Đảng phải coi phê bình và tự phê bình là vũ khí sắc bén trong việc xây dựng đảng Trong tưởng Hồ Chí Minh, cùng... bao gồm không chỉ nhân dân, công nhân, nông dân mà còn cả tiểu sản, trí thức, trung nông, phú nông, trung địa chủ, tiểu địa chủ, sản dân tộc được biểu hiện thông qua lời kêu gọi toàn dân (đặc biệt là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến) tưởng đoàn kết quốc tế được HCM rất coi trọng, mặc dù yếu tố nội lực là chính, nhưng cũng phải đoàn kết với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào . Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, là lý luận chi n lược CM d.tộc, dân chủ nhân dân tiến lên CNXH, là khoa học về quy luật phát triển xã hội thuộc địa nửa phong kiến, kinh. hình thành và phát triển từ trong quá trình Người tham gia các ho t động tìm đường cứu nước, từ những kinh nghiệm phong phú được tích lũy qua quá trình ho t động phong trào cộng sản và công nhân. Nam , Hồ Chí Minh khẳng định muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác con đường CM vô sản , con đường CM tháng 10. Đặt CM giải phóng dân tộc nằm trong phong trào CM vô
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Bài giảng về: Đề cương ôn tập thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh (Full), Giáo án Bài giảng về: Đề cương ôn tập thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh (Full), Giáo án Bài giảng về: Đề cương ôn tập thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh (Full)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn