Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Access có đáp án

26 13,110 253
idom

idom Gửi tin nhắn

Tải lên: 1,965 tài liệu

  • Loading...
1/26 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2012, 09:30

Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Access có đáp án Câu hỏi ôn thi trắc ngiệm học phần 4(access)câu1: Trong access bảng (table) là gì?a. Là đối tợng để lu dữ liệu bao gồm cột(trờng),dòng(bảnghi)b. Là một đối tợng để hiện thị dữ liệuc. Là đối tợng dùng để in và tổng hợp dữ liệud. Là một đối tợng chứa thủ tục lập trìnhCâu 1t: Để thoát khỏi Access 97 thao tác nào là đúngA. chọn menu File/ExitB. Kích vào nút close trên thanh tiêu đềC. ấn Alt+F4D. tất cẩ đều đúng câu2 Sự khác nhau cơ bản của bảng trong(table) và bảng trong(query select)a.Bảng trong table dùng để lu dữ liệu còn query đựoc trích rút từ bảng theo điều kiện xác địnhb. Bảng trong table có thể xem và sửa đợc còn query thì khôngc. Bảng trong table có thể in ra đợc còn query thì khôngd. Bảng trong table là một bảng cố định còn query có thể thay đổi,thêm bớt tuỳ vào ngời sự dụngcâu3.Tên trờng(fields) trong access đợc quy định nh thế nào?a. Không bắt đầu là dấu cách, không chứa kí tự :(.),(!),([),(]),tối đa 64 kí tựb. Không bắt đầu là chữ sốc. Tuỳ vào ngời lập trình nhng không vựơt quá 255 kí tự.d. Nó không theo một quy cách nào cảcâu 4.Kiểu trờng (data type) dùng để làm gì?a.Quy định dữ liệu cần đa vào cho phù hợp với ngời sử dụngb.Nó không tác động gì cả vào dữ liệu ngời dùngc.Nó dùng để tác động đến đối tợng lập trình sau nàyd.Nó dùng để thiết lập thuộc tính đúng sai của dữ liệuCâu 2t: Khoá cơ bản là ?A. là một hoặc nhiều trờng trong bảng mà thoả mãn tính chất không có bản ghi nào trong bảng có các trờng khoá chính trùng nhau và khoá chính sẽ xác định các thuộc tính còn lại của thực thểB. Là một trờng trong bảng để xác định các thuộc tính khác cuả thực thểC. Là số trờng tối thiểu trong bảngD. Là để xác định mối quan hệ giữa các bảngCâu 3t: Tạo một csdl gồm các bảng sau:Bảng sinhvienMasv Hoten Ngaysinh Khoa HocbongTD1977 Trần Quốc Tuấn 1/1/1982 Tin 180000TD1978 Trần Thu Hồng 1/2/1982 TinTD1979 Lê Anh Dũng 2/3/1982 Kế Toán 180000Bảng monhocMamh Tenmh SotrinhTH101 Tin học đại cơng 4TH110 The dục 3Bảng ketquaMasv Mamh Lanthi DiemTD1977 TH101 1 7TD1978 TH101 1 8TD1977 TH101 1 9TD1978 TH110 2 6.5Kiểu quan hệ giữa bảng sinhvien và bảng ketqua là quan hệ gì?A. 1-1B. 1-nC. n-1D. n-nminhhoaCâu 4t: Tệp Access có đuôi mặc định là ?A. XLSB. DOCC. MDBD. DBFCâu 5t: CSDL là ?A. là một tập hợp các bản ghi (records) và các tập tin (files) đợc tổ chức theo một mục đích nào đóB. là Tập hợp các bảng(tables)C. là những dữ liệu rời rạc, không có quan hệ với nhauD. là tập hợp các file chứa thông tin đợc tổ chức theo một mục đích nào đóCâu 6t: Access là một phần mềm:A. Đợc tích hợp luôn trong hệ điều hành Windows của MicrosoftB. độc lập với hệ diều hành , cài đặt riêng. không có phần mềm nào khác đi kèmC. Tích hợp trong bộ Microsoft OfficeD. Tất cả các lựa chọn trênCâu 7t: Các đối tợng chính trong Access là a. bảng, truy vấn, biểu mẫu , báo biểub. bảng , truy vấn, biểu mẫu, môdunc. bảng, biểu mẫu, báo biều, môdun, macrod. bảng , truy vấn, biểu mẫu , báo biểu, trang truy nhập dữ liệu, macro, môdunCâu 8t: Các thành phần nào trong các thành phần sau đợc nói đến trong bảnga. thuộc tính, trờng, hàng, mãb. trờng(cột), bản ghi(hàng), khoá chính(primary key)c. giá trị, tham sốd. chẳng có lựa chọn nào đứng câu 9t: Access là a. một hệ quản trị cơ sở dữ liệu( database management system- DBMS)b. là chơng trình quản lí dlc. là phần mềm tính toánd. là phần mềm xử lí dữ liệuCâu 10t: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là a. là một công cụ cho phép tạo, lu trữ, xử ly các csdl. Cho phép quản ly các số liệu rời rạc lại với nhaub. là công cụ để thiết kế bảng dữ liệuc. là Câu 11t: Trong các kiểu dữ liệu sau, kiểu nào có thể cho phép chứa đợc 64.000 ky tự?a. Kiểu textb. Kiểu Memoc. Kiểu OlE Objectd. kiểu string Câu 12t; Khi đã tạo một quan hệ giữa hai bảng, nếu muốn sửa đổi quan hệ cần thực hiệna. Xoá bỏ bảng có quan hệ dã tạo và tạo lại bảng mớib. Xoá bỏ hoàn toàn cơ sở dữ liệu và tạo lạic. Không thể thay đổi đợc một quan hệ khi nó đã đợc tạo rad. Kích phải vào quan hệ muốn sửa đổi và chọn Edit Relation Ships và sửa đổi lại dâyCâu 13t: Quan hệ nào không tồn tại giữa hai bảng trong access?a. quan hệ 1-1b. quan hệ 1-nc. quan hệ 0-1d. quan hệ n-nCâu 14t:Thuộc tính Cascade Update Related Fields đợc đặt khi thiết lập giữa hai bảng nhằm:a. Cấm ngời dùng xoá bỏ các bản ghib. Cấm ngời dùng cập nhật vào một bảng nếu bảng đó có trờng khoá nối đến một bảng khácc. Cho phép khi sửa giá trị trờng khoá trong bảng chính thì giá trị tơng ứng của bản ghi trong trờng quan hệ cũng bị thay đổi theod. Không cho phép sửa gía trị của trờng tham gia quan hệ với trờng khoá trong bảng chínhCâu 15t: Thuộc tính Cascade delete retated fields đặt khi thiết lập quan hệ giữa hai bảng nhằm:a. Cho phép xoá một bản ghi trong bảng chính khi nó có tham gia liên kết với bảng khácb. Cho phép khi xoá một bản ghi trong bảng chính thì các bản ghi tơng ứng trong bảng quan hệ cũng bị xoá theoc. Không cho phép xoá bản ghi chính nếu nó vẫn tồn tại các giá trị liên kết trong bảng quan hệd. Không có ý nghĩa gì về mặt thực hiện các thao tác xoá bản ghi, chỉ có ý nghĩa khi thực hiện thao tác cập nhật hoặc sửa đổi thông tinCâu 16t: Các điều kiện nào trong các điều kiện sau không đợc dùng trong truy vấn?a. Các phép so sánh =, <>, <=, >=b. Các phép toán logic and, or, not, between . andc. So sánh xâu ký tự : is= xâu ký tự cần so sánh d. Phép inCâu 17t: hàm nào trong các hàm sau trả lại kết quả là ngày và giờ hiện tại của máya. Now()b. Date()c. Date time()d. Dateadd()Câu 18t: Phép toán : Ho & Ten trả lại kết quả nào trong các kết quả sau? a. Ho Tenb. Ho & Ten c. Ho Tend. HoTenCâu 19t: Trong các hàm sau đây hàm nào không đợc sử dụng trong truy vấn?a. Totalb. Sumc. Countd. MaxCâu 20t; Giả sử ta có csdl nh hình 1 và lọc dữ liệu nh hình sau: Sử dụng phơng pháp lọc nào:a. records/filter/filter by selection b. records/filter /filter by formc. records/filter/ filter excluding selectiond. records/filter/ apply filterCâu 21t: giả sử có màn hình chọn điều kiện lọcvà màn hình sau khi lọc Sử dụng phơng pháp lọc nào?a. records/filter/filter by selection b. records/filter /filter by formc. records/filter/ filter excluding selectiond. records/filter/ apply filterCâu 22t: từ bảng csdl hình 1Màn hình sau khi lọc Sử dụng phơng pháp lọc nào?a. records/filter/filter by selection b. records/filter /filter by formc. records/filter/ filter excluding selectiond. records/filter/ apply filterCâu 24t: ta có hình 1 nh sausau khi lọc ta có hình sausử dụng phơng pháp lọc nào?a. records/filter/filter by selection b. records/filter /filter by formc. records/filter/ filter excluding selectiond. filter/ apply filter/sortcâu 25t: Cách viết Like"[!0-9]a[a-c]" là thể hiện dạng nào ?a. Ky tự đầu không phải số, ky tự thứ 2 là a, ky tự thứ 3 là 1 trong các chữ cái[a,b,c]b. Ky tự đầu không phải số, ky tự thứ 2 là a, ky tự thứ 3 là 1 trong hai chữ cái [a,c]c. ky tự đầu không phải là số 0, ky tự thứ 2 là a, ky tự thứ 3 là 1 trong các chữ cái[a,b,c]d. ky tự đầu không phải là số 0, ky tự thứ 2 là a, ky tự thứ 3 là 1 trong hai chữ cái [a,c]Câu 26t: Toán tử *?a. đại diện cho một xâu ky tự có độ dài bất kỳb. đại diện cho một ký tự bất kỳc. đại diện cho một ký tự sốd. toán tử phủ địnhcâu 27t: từ bảng truy vấn sauSau khi chọn Query/run Thì ở bảng select query ?a. gồm các trờng ho, dem, ten, hoten,dtoan, dly, dhoa,tbb. chỉ tính mà không hiện lên bảng select queryc. không chạy đợc , báo lỗid. gồm các trờng ho, ten, hoten, dtoan, dly, dhoa, tbCâu 28t: để hiển dòng Totals trong select query vào a. menu edit / totalsb. Menu view/ totalsc. menu format/ totalsd. menu insert/ totalsCâu 29t: ở bảng truy vấn select query lọc có điều kiện sau khi chọn query / run thì ở bảng select query gồm?a. cột ngaythang, sumofsoluong, mamathangb. cột ngaythang, soluong, mamathangc. cột ngaythang,soluongd. cột ngaythang, sumofsoluongCâu 29t: để tạo một truy vấn hỏi đáp nh sau:Thì bảng select query để [ban hoi ngay nao?] ởa. dòng Totalsb. dòng sortc. dòng showd. dòng CriteriaCâu 30t: Hình sau thuộc dạng biểu mẫu nàoa. biểu mẫu dạng columarb. biểu mẫu dạng tabularc. biểu mẫu dạng datasheetd. biểu mẫu dạn justifiedCâu 31t: hình minh hoạ sau thuộc dạng biểu mẫu nào?a. biểu mẫu dạng columarb. biểu mẫu dạng tabularc. biểu mẫu dạng datasheetd. biểu mẫu dạng justifiedCâu 32t: minh hoạ hình sau thuộc dạng biểu mẫu nàoa. biểu mẫu dạng columarb. biểu mẫu dạng tabularc. biểu mẫu dạng datasheetd. biểu mẫu dạng justifiedCâu 34t: Khi tạo biểu mẫu thanh Toolbox không thấy, muốn lấy lại thao tác.a. Menu View/ toolbar/ toolboxb. Menu tools/customize/toolbars/toolboxc. Kích chuột phảI trên vùng trống của thanh menu chọn toolboxd. Tất cả đều đúngCâu 35t: Muốn lấy thanh Form design, khi không thấy , thao tác?a. vào Menu view/toolbar/Form designb. vào Format/ toolbar/form designc. Vào Insert/form designd. Vào Edit/ toolbar/ form designCâu 36t: Để định dạng cho các trờng về: font, font size, màu chữ, màu nền, thao tác:a. chọn 1,3, 4, 5b. chọn 2, 3, 5, 6c. chọn 1, 3, 5, 6d. chọn 2, 3, 4, 6Câu 37t:Biểu mẫu (form) trong access dùng để:a. Thể hiện, cập nhật dữ liệu cho bảng và tổ chức giao diện chơng trìnhb. Quản trị ngời dùngc. Quản lý các tệp tind. Chứa dữ liệu giống nh bảngCâu 38t: Một biểu mẫu thông thờng gồm có các thành phần a. form header, form fields, form detail, form footerb. page header, detail, page footerc. form header, page header, detail, page footer, form footerd. form header, page, header, form fields, page footer, form footer1 212345 6[...]... trong môc validation rule nhËp:<e. tất cả câu đều sai Câu hỏi ôn thi trắc ngiệm học phần 4 (access) câu1 : Trong access bảng (table) là gì?a. Là đối tợng để lu dữ liệu bao gồm cột(trờng),dòng(bảnghi)b. Là một đối tợng để hiện thị dữ liệuc. Là đối tợng dùng để in và tổng hợp dữ liệud. Là một đối tợng chứa thủ tục lập trình Câu 1t: Để thoát khỏi Access 97 thao tác nào là đúngA. chọn menu File/ExitB.... và liên quan đến khoá cơ bảnd. Mỗi bảng phải có một trờng tối thi u mà nhờ đó không có bản ghi nào trùng nhaue. có thể thay đổi các trờng bất kỳ (trừ trờng khoá )mà không làm ảnh h-ởng đến trờng khác câu1 3.Để tạo cấu trúc bảng (Table) mới chọn cách nào trong các cách sau:a. design viewb. datasheet wiewc. table wizardd. link table câu1 4.Giả sử ta có csdl nh (hình 1) đểlọc dữ liệu nh (hình... bảng(tables)C. là những dữ liệu rời rạc, không có quan hệ với nhauD. là tập hợp các file chứa thông tin đợc tổ chức theo một mục đích nào đó Câu 6t: Access là một phần mềm:A. Đợc tích hợp luôn trong hệ điều hành Windows của Microsoft Access có thể sắp bao nhiêu cột trong một bảng ?NhiÒu céta. Mét cét duy nhÊtb. Hai cétc. Ba cétd. Tối đa là 10 cột câu 49: Dữ liệu khi nhập ở Forms thì đợc lu... dụng câu3 .Tên trờng(fields) trong access đợc quy định nh thế nào?a. Không bắt đầu là dấu cách, không chứa kí tự :(.),(!),([),(]),tối đa 64 kí tựb. Không bắt đầu là chữ sốc. Tuỳ vào ngời lập trình nhng không vựơt quá 255 kí tự.d. Nó không theo một quy cách nào cả câu 4.Kiểu trờng (data type) dùng để làm gì?a.Quy định dữ liệu cần đa vào cho phù hợp với ngời sử dụngb.Nó không tác động gì cả vào dữ liệu... quan hệ giữa bảng muaban và bảng khachhanng là kiểu quan hƯ g×a. n-1 câu7 .Để thi t lập thuộc tính cho trờng hoten có thuộc tÝnh null chän thc tÝnh nµo?Trong mơc required chän yesTrong môc required chän NoTrong môc indexed chän yesTrong môc indexed chọn NOTất cả các câu trên đều sai câu8 Để thi t kế trờng :hoten, kiểu :text có độ dài tối đa là 20 kÝ tù ta sư dơng thc tÝnh nµo trong c¸c thc... 3 lµ 1 trong hai chữ cái [a,c] Câu 26t: Toán tử *?a. đại diện cho một xâu ky tự có độ dài bất kỳb. đại diện cho một ký tự bất kỳc. đại diện cho một ký tự sốd. toán tử phủ định câu 27t: từ bảng truy vấn sauSau khi chọn Query/run Thì ở bảng select query ?a. gồm các trờng ho, dem, ten, hoten,dtoan, dly, dhoa,tbb. chỉ tính mà không hiện lên bảng select queryc. không chạy đợc , báo lỗid. gồm c¸c... đúng câu2 Sự khác nhau cơ bản của bảng trong(table) và bảng trong(query select)a.Bảng trong table dùng để lu dữ liệu còn query đựoc trích rút từ bảng theo điều kiện xác địnhb. Bảng trong table có thể xem và sửa đợc còn query thì khôngc. Bảng trong table có thể in ra đợc còn query thì khôngd. Bảng trong table là một bảng cố định còn query có thể thay đổi,thêm bớt tuỳ vào ngời sự dụng câu3 .Tên... update queryd. crosstab querye. appen query câu2 2.Để lấy thông tin theo nhãm ta sư dơng truy vÊn nµo?a. crosstab queryb. update queryc. selec queryd. make table query câu2 3.Để cập nhật thông tin mới vào csdl có sẵn dùng truy vấn nào?a. update queryb. make table queryc. selec queryd. appen query câu2 4.Để bổ sung bản ghi vào bảng từ một bảng khác có cùng cấu trúc ,sử dụng query nào trong các... bảng là kiểu quan hệ gìa. 1-1b. n-1c. n-n câu3 7.giả s có csdl gồm 3 bảng(hanghoa,muaban,khachhang), Mỗi bảng có khoá cơ bản khi đặt mối quan hệ nh hình vẽNếu chọn vào nut option 2 thì kiểu quan hệ giữa hai bảng(hanghoavà muaban) là kiểu quan hệ gìa. n- 1b. 1-nc. 1-1d. n-n câu3 8.giả s có csdl gồm 3 bảng(hanghoa,muaban,khachhang), Mỗi bảng có khoá cơ bản khi đặt mối quan hệ nh hình vẽNếu... 20d. trong mục validation rule gõ >20 câu9 . Để thi t kế trờng đơngia kiểu Currency để khi nhập dữ liệu có dạng: Chọn thuộc tính nào trong các thuộc tính saua. trong môc format gâ: 0”vnd”b. trong môc format gâ:”vnd”c. trong mơc input mask gâ :0”vnd”d. trong mơc default value gâ:”vnd”c©u10. Để thi t kế trờng hoten kiểu:text mà khi nhập dữ liệu luôn luôn đổi sang chữ in hoa ví dụ(khi gõ:hoàng . Câu hỏi ôn thi trắc ngiệm học phần 4 (access )câu1 : Trong access bảng (table) là gì?a. Là đối tợng để lu. không có quan hệ với nhauD. là tập hợp các file chứa thông tin đợc tổ chức theo một mục đích nào đ Câu 6t: Access là một phần mềm:A. Đợc tích hợp luôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Access có đáp án, Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Access có đáp án, Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Access có đáp án

Bình luận về tài liệu cau-hoi-on-thi-trac-nghiem-access-co-dap-an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP