giáo trình kết cấu gạch đá

31 911 2
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2014, 15:44

Kã ú tc áú uGa û ch âa ï 1 Chỉång 1 - 8000 nàm vãư trỉåïcâ dng gảch khäng nung. - 5000∼6000 nàm trỉåïcâ dng âạ cọ gia cäng. [1] - 3000 nàm trỉåïcâ dng gảch nung. [1] 1. SÅ LỈÅÜC LËCH SỈÍ: MÅÍ ÂÁƯU Trung Qúcl nåi dng gảch âạ láu âåìitrãnthãú giåïi. ÁÚnÂäü, Thại Lan, Campuchia [2] Ai Cáûp, Hy Lảp, [3], nháút l åí Phạp [4] ÅÍ nỉåïc ta nhiãưucängtrçnhgảch âạ to, âẻp nhỉng pháưnlåïnâ bë phạ hy, chè cnlải nhỉỵng di têch: ThnhTáä(thåìi nh Häư nàm 1397), thạpBçnhSån(thåìi nh Tráưn), cạc thnh ly nhỉ thnh H Näüi, thnh Vinh, thnh Âäưng Håïi Cạcchachiãưn(chaCäø Lãù, cha Thiãn Mủ ), khu di têch M Sån, nhiãưuthạpChmåí miãưn Trung. [2] L loảiváût liãûỉåücsỉí dủng phäø biãún nhỉng vãư màûttênhtoạn thç trong mäütthåìigiandi khäng âỉåüc nghiãn cỉïu. Ngun nhán casỉû cháûmtrãø nyl do chỉa nàõm âỉåüccạctênhcháútcåhccakhäúi xáy. 2. ỈU NHỈÅÜC ÂIÃØM: 2.1 Ỉu âiãøm -Cọ âäü cỉïng låïn, âäü bãưn tỉång âäúi cao. -Chäúng chạytäút, chi phê bo dỉåỵng v tu sỉía êt. -Dng váûtliãûu âëa phỉång, sàơncọ, r -Tiãútkiãûmthẹp, xi màng so våïiBTCT, khäng cáưnvạn khn, thiãút bë thi cäng âån gin. -Cạch nhiãût, cạch ám täút. PHÁƯN KÃÚT CÁÚU GẢCH ÂẠ Kã ú tc áú uGa û ch âa ï 2 Chỉång 1 2.2 Nhỉåücâiãøm: -Trng lỉåüng bnthánlåïn, khäúilỉåüng váûnchuøn nhiãưu. III PHỈÅNG HỈÅÏNG PHẠT TRIÃØN : -Nghiãncỉïuváût liãûu nhẻ âãø gimtrng lỉåüng (Trong nh dán dủng trng lỉåüng cagảch âạ chiãúm60∼70%) dng váût liãûuthica cäng nghiãûp: xè, -Cängtạc xáy làõpnàûng nãư, khọ cå giåïihọa, tiãúnâäü thi cäng cháûm. -Cọ cỉåìng âäü khäng cao, lỉûcdênhkãútkẹm nãn chëu kẹo, chëu càõt, chëu titrng âäüng kẹm, dãù nỉït. -nh hỉåíng âáút näng nghiãûp. -Dng gảch cọ cỉåìng âäü cao, gảch bã täng nhẻ, gảch rung. -Dng phỉång phạplàõp ghẹptáúmlåïn, tng låïn. -Dng cạckãútcáúuhåüplê: Tỉåìng räùng, mạivm, v, gảch âạ cọ cäútthẹp. 2. ỈU NHỈÅÜC ÂIÃØM: 2.1 Ỉu âiãøm -Cọ âäü cỉïng låïn, âäü bãưn tỉång âäúi cao. -Chäúng chạytäút, chi phê bo dỉåỵng v tu sỉía êt. -Dng váûtliãûu âëa phỉång, sàơncọ, r -Tiãútkiãûmthẹp, xi màng so våïiBTCT, khäng cáưnvạn khn, thiãút bë thi cäng âån gin. -Cạch nhiãût, cạch ám täút. Kã ú tc áú uGa û ch âa ï 1 Chỉång 2 First P1 P2 Last 1. VT LIU: Cọ thãø l loảihçnhkhäúicọ quy cạch hay hçnh dảng báútk (âạ häüc). (âäúitỉåüng nghiãn cỉïucagtrçnhch úul loảicọ quy cạch). 1.1 Gảch âạ: Hçnh dạng viãn gảch: Gảch âáútsẹt nung thỉåìng cọ kêch thỉåïc: - Nga 250x120x65. - Trung Qúc 240x115x53. -Viãût Nam 220x105x60. Gảch th: 60x100x200; Gảch chè: 65x105x220; Gảch äúng 4 läù: 100x100x200; Gảch äúng 6 läù: 100x150x220; 1. VÁÛT LIÃÛU: 105 65 220 VÁÛT LIÃÛU DNG CHO KHÄÚI XÁY_ KHÄÚI XÁY GẢCH ÂẠ Kó ỳ tc ỏỳ uGa ỷ ch õa ù 2 Chổồng 2 First P1 P2 Last aù: Bao gọửmõaù quy caùch (õaù cheớ) vaỡ õaù khọng quy caùch (õaù họỹc). Gaỷch khọng nung: gaỷch xi mng, gaỷch õỏỳtõọửi khọng nung. Sọỳ hióỷugaỷch: Sọỳ hióỷulỏỳy theo cổồỡng õọỹ chởu eùp hoỷcchởuuọỳn. 200 P P vổợa 1/2 gaỷch P 120 150 Quy phaỷmNga: -Sọỳ hióỷu cao: 1000, 800, 600, 500, 400, 300. - Trung bỗnh: 200, 150, 125, 100, 75. -Thỏỳp: 50, 35, 25, 10, 7, 4. Kó ỳ tc ỏỳ uGa ỷ ch õa ù 3 Chổồng 2 First P1 P2 Last (Cổồỡng õọỹ chởu keùorỏỳt nhoớ: 5-10% cổồỡng õọỹ chởu neùn.) Taùcduỷng cuớavổợa: -Liónkóỳtgaỷch thaỡnh mọỹtkhọỳi, truyóửnlổỷctổỡ vión gaỷch naỡy sang vión gaỷch khaùc. -Lỏỳpkờnkhehồớ, chọỳng ỏứm, caùch nhióỷt, caùch ỏm,v.v Yóu cỏửuõọỳivồùivổợa: - aớmbaớocổồỡng õọỹ theo thióỳtkóỳ, ờt bióỳndaỷng. - Tờnh linh õọỹng cao, coù õọỹ sóỷtcỏửnthióỳt: deớo, khọng phỏn tỏửng khi vỏỷn chuyóứn; dóự raớivổợathaỡnh caùclồùpõóửuvaỡ õỷc, maỷch vổợacoù thóứ õởnh daỷng khọng bở trọửi ra ngoaỡi. - Coù khaớ nng giổợ nổồùctọỳt, khọng mỏỳt nổồùc khi xỏy. ọỳivồùigaỷch õỏỳtseùt nung eùpdeớo: 1.2 Vổợa: Trung bỗnh Thỏỳpnhỏỳt Trung bỗnh Thỏỳpnhỏỳt 150 150 100 28 14 100 100 75 22 11 75 75 50 18 9 50 50 35 16 8 Cổồỡng õọỹ chởu neùn Cổồỡng õọỹ chởu uọỳnSọỳ hióỷu Kã ú tc áú uGa û ch âa ï 4 Chỉång 2 First P1 P2 Last Cạcloảivỉỵa: Säú hiãûuvỉỵa: Thỉåìng cọ cạcsäú hiãûu: 0, 2, 4 (mạctháúp); 10, 25 (mạc trung bçnh); 50, 75, 100, 150, 200 (mạc cao). - Phán loải theo thnh pháưn: + Vỉỵa xi màng: Xi màng + cạt. + Vỉỵahäùnhåüp: Xi màng + väi + cạt. +Vỉỵaväi, vỉỵâáútsẹt, vỉỵathảch cao (Khäng cọ xi màng). - Phán loải theo trng lỉåüng: +Vỉỵanàûng: γ >=1500 kg/m 3 . + Vỉỵa nhẻ: γ <1500 kg/m 3 . Cỉåìng âäü cavỉỵacọ xi màng tàng dáưn theo thåìi gian. ;. t1)28(a a.t 28 RR t +− = Kó ỳ tc ỏỳ uGa ỷ ch õa ù 5 Chổồng 2 First P1 P2 Last 2. KHI XY: 2. KHI XY: Phỏn loaỷi theo pp thi cọng : -Khọỳi xỏy gaỷch thổồỡng. -Khọỳi xỏy gaỷch rung. -Khọỳi xỏy bũng blọỳccồợ lồùn. 1. Phỏn loaỷikhọỳi xỏy: Phỏn loaỷi theo vỏỷt lióỷu: -Khọỳi xỏy gaỷch. -Khọỳi xỏy bũng blọỳcgaỷch. -Khọỳi xỏy bũng blọỳc bó tọng. -Khọỳi xỏy õaù. Phỏn loaỷi theo kóỳtcỏỳu: -Khọỳi xỏy õỷc. -Khọỳixỏycoù lọự rọựng. -Khọỳi xỏy khọng cọỳttheùp. -Khọỳixỏycoù cọỳttheùp. Kã ú tc áú uGa û ch âa ï 6 Chỉång 2 First P1 P2 Last 2. Sỉû phạ hoảikhäúi xáy khi chëu nẹn: Xẹtmäütkhäúi xáy chëu nẹn trung tám tỉì lụcbàõtâáưu chëu tiâãún khi phạ hoải: Giai âoản3: N tàng lãn, khäúi xáy bë phạ hoải. Gilỉûcdclụcnyl N p . N=N p 3 N>N n 2 Giai âoản2: Tàng titrng N, cạcvãútnỉïtxúthiãûn nhiãưuv måí räüng, näúilảivåïi nhau chia khäúixáythnh nhỉỵng cäüt nh. Vỉỵacng êt biãúndảng (vỉỵa xi màng) thç khäúixáycng dn, tè säú N n / N p cng låïn. 3 28 720 VỉỵaXM 0.6 0.7 0.8 VỉỵaXM-Väi 0.5 0.6 0.7 Vỉỵaväi 0.4 0.5 0.6 Tè säú N n / N p khi tøi (tênh bàòng ngy) LoảiVỉỵa Giai âoản1: N nh, trong khäúi xáy chỉa cọ vãútnỉït. N tàng lãn trong mäütsäú viãn gảch xúthiãûnkhenỉït. Gilỉûcdc gáy nỉïtnyl N n . (N n phủ thücvocỉåìng âäü gảch, vỉỵa.) 1 N=N n N<N n Kã ú tc áú uGa û ch âa ï 7 Chỉång 2 First P1 P2 Last 3. Sỉû lmviãûccaviãngảch trong khäúi xáy: Viãn gảch chëu únv chëu càõt: Do tênh khäng âäưng nháútcavỉỵa(Chäù cỉïng, chäù mãưmdo vỉỵaträünkhängâãưu, do cạclåïp vỉỵari khäng âãưu, do co ngọtcavỉỵa khäng âãưu ). M sỉû truưnlỉûc lãn viãn gảch khäng âãưu, viãn gảch nhỉ mäütdáưmtrãnnãưnânhäưi: chëu ún, càõt. Viãn gảch trong khäúixáychëulỉûcráút phỉïctảp. Viãn gảch chëu ẹpcủc bä: Do ỉïng súttáûp trung åí nhỉỵng chäù mảch âỉïng khäng láúp kên, viãn gảch khäng tiãúpxục âãưutrãnnãưnvỉỵa: ⇒ Viãn gảch bë gy. Viãn gảch chëu kẹo: Do biãúndảng khäng âãưucagảch v vỉỵa. Vỉỵabiãúndảng ngang nhiãưu, gảch biãúndảng ngang êt hån nãn vỉỵachëunẹngảch chëu kẹo. Gảch chëu kẹokẹmnãnsåïm bë phạ hoải. Nhiãưu thê nghiãûmchotháúycỉåìng âäü cakhäúi xáy bẹ hån nhiãưuso våïigảch. Chênh vç viãn gảch khäng phibëphạ hoải do nẹnm vç ngun nhán khạc Kã ú tc áú uGa û ch âa ï 8 Chỉång 2 First P1 P2 Last 4. Nhỉỵng nhán täú nh hỉåíng âãúncỉåìng âäü chëu nẹn: Kêch thỉåïcv hçnh dạng viãn gảch: Nãúutàngchiãưu cao viãn gảch s tàng kh nàng chëu úncaviãngảch, gimsäú lỉåüng mảch vỉỵa nãn gimlỉûckẹo, cỉåìng âäü cakhäúi xáy tàng. Cỉåìng âäü cagảch: Trong khäúi xáy thỉåìng cỉåìng âäü cagảch låüidủng khong 40-50%. Cỉåìng âäü khäúixáy tàng khäng këp sỉû tàng cỉåìng âäü cagảch, nãúucỉåìng âäü gảch tàng 2 láưnthçcỉåìng âäü khäúi xáy tàng 1,5-1,7 láưn. Hçnh dạng viãn gảch cọ quy cạch, mảch vỉỵâãưulmtàngcỉåìng âäü xáy, gảch cong vãnh thç sỉû táûp trung ỉïng sútv bë únlmgimcỉåìng âäü khäúixáyr rãût. Chiãưu cao viãn gảch (mm) Cỉåìng âäü khäúi xáy (kg/cm 3 ) 65 26 200 36 500 52 Thê dủ: Sỉû phủ thüccacỉåìng âäü khäúixáyvochiãưu cao viãn gảch nhỉ sau: (mạcgảch 100, vỉỵa 25) Thê dủ: Säú hiãûugảch 100, vỉỵa 25 (Cỉåìng âäü khäúi xáy âạ häüctháúpvçsỉû truưnlỉûc khäng âãưu, liãn kãút ngang cng thiãúu) Hçnh dạng viãn gảch R kx (kg/cm 2 ) Cọ quy cạch 100 Thä 16
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo trình kết cấu gạch đá, giáo trình kết cấu gạch đá, giáo trình kết cấu gạch đá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn