Nguyễn đình nhân thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần công nghệ mới thăng long

45 403 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2014, 15:20

Biện chứng của quá trình phát triển các tư tưởng và học thuyết quản lý chỉ ra rằng: con người luôn là nguồn lực cơ bản và quyết định sự phát triển của các tổ chức. Trong thời kỳ xã hội công nghiệp đã có một số học thuyết quản lý tập trung vào sự phát triển của các yếu tố kỹ thuật khoa học và kinh tế. Nhưng ngay cả những học thuyết này cũng phải thừa nhận không thể đạt được hiệu quả và những tiến bộ kinh tế bền vững nếu thiếu thiếu tố chất của con người hay là thiếu sự đầu tư phát triển con người đáp ứng sự thay đổi. Do vậy, việc đào tạo và phát triển nguồn lực trong tổ chức đã và đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của những người làm công tác quản lý. Trong giai đoạn hiện nay, khoa học kỹ thuật hiện đại, nền kinh tế tăng trưởng như vũ bão, các nước đều có thể áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ đó trong xu thế hội nhập toàn cầu hoá, mở ra một thế giới cạnh tranh khốc liệt buộc các nhà quản lý phải biết sử dụng nguồn lực của mình để có ưu thế, đảm bảo sự tồn tại và phát triển. Chính vì vậy, công tác đào tạo và phát triển trong mỗi doanh nghiệp đều rất được quan tâm. Thực hiện công tác này rất tốn kém về sức lực và vật chất nhưng hiệu quả của nó rất lớn, đôi khi không thể so sánh nổi giữa chi phí đầu vào và đầu ra. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một điều kiện để nâng cao năng suất lao động, phát triển toàn diện đội ngũ lao động nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.Qua tìm hiểu công tác tổ chức lao động tại Công ty cổ phần công nghệ mới Thăng Long đã cho thấy vai trò và tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển đối với sự trưởng thành và phát triển của doanh nghiệp. Cùng với nhiều công tác khác công tác này giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đứng vững được trên thị trường và nâng cao được vị thế cạnh tranh. . Song qua thực hiện và nhận thức về công tác này còn một số hạn chế, làm hiệu quả đào tạo chưa đáp ứng nổi nhu cầu. Chính vì vậy với đề tài: "thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần công nghệ mới Thăng Long" được thực hiện nhằm giải quyết vần đề trên. BÁO CÁO THỰC TẬP TÔT NGHIỆP MỤC LỤC MỞ ĐẦU ……………………………………………. ……………………… 1 1. Lý do chọ đề tài :………………………………………………………… 1 2. Mục đích nghiên cứu đề tài : ………………………………………… …. 2 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu : …………………………………… … 2 4. Phương pháp nghiên cứu :………………………………………………… 2 5. Kết cấu đề tài : …………………………………………………………… 2 Phần 1: Tổng quan công ty cổ phần CNM Thăng Long……………………… 3 1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty …………………………… …… 3 1.1.1 Lịch sử hình thành công ty ………………………………………………3 1.1.2 Ngành nghề kinh doanh của công ty……………………………………. 5 1.1.3 Nhiệm vụ của công ty…………………………………………………….5 1.1.4 Các dịch vụ của công ty…………………………………………… 6 1.1.5 Môi trường kinh doanh của công ty………………………………………7 1.1.6 Thị trường kinh doanh của công ty………………………………… 9 1.2Cơ cấu tổ chức công ty…………………………………………………… 10 1.3. Đặc điểm 1 số nguồn lực :…………………………………………… 12 1.3.1 cấu nguồn nhân lực :………………………………………………….12 1.3.2. Đặc điểm nguồn nhân lực………………………………………… 13 1.4 Tình hình tài chính…………………………………………………………13 1.5. Đặc điểm công nghệ……………………………………………………….15 1.6 Kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2009-2011…………………… 16 1.7 Phân tích kết quả của từng dịch vụ của công ty ………………………… 18 PHẦN 2 : Thực trạng giải pháp nâng cao hoạt động đào tạo phát triển nhân sự tại công ty CP CNM Thăng Long………………………………………20 2.1 Thực trạng hoạt động đào tạo phát triển nhân sự tại công ty CP CNM Thăng Long …………………………………………………………………………… 20 1 SINH VIÊN : NGUYỄN ĐÌNH NHÂN BÁO CÁO THỰC TẬP TÔT NGHIỆP 2.1.1 Tình hình nhân sự tại công ty……………………………………………….20 2.1.2 Thực trạng tuyển dụng tại công ty…………………………………………22 2.2 Thực trạng đào tạo nhân sự phát triển nhân sự tại công ty ……………… 23 2.2.1 Đào tạo nhân sự tại công ty…………………………………………………23 2.2.2 Phát triển nhân sự tại công ty ………………………………………………26 2.3 Tình hình đãi ngộ trong công ty :…………………………………………….27 2.3.1 Đãi ngộ vật chất…………………………………………………………….27 2.3.2 Đãi ngộ tinh thần :………………………………………………………….28 2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động trong 3 năm 2009-2011 :………………29 2.5 Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân sự tại công ty :… …30 2.6 Công tác tổ chức đào tạo phát triển nhân sự :……………………………….31 2.7 Thực trạng đánh giá hoạt động đào tạo phát triển tại công ty :……………31 2.8 Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động đào tạo phát triển tại công ty :……31 2.9 Định hướng trong việc đào tạo phát triển nhân sự của công ty trong thời gian tới ……………………………………………………………………………… 35 2.10 Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo phát triển nhân sự :……35 2.10.1 Về việc phân tích công việc :…………………………………………… 35 2.10.2 : vấn đề tuyển dụng nhân sự …………………………………………… 36 2.10.3 Đào tạo phát triển nhân sự của công ty : ………………………………37 2.10.4 Đánh giá đãi ngộ :………………………………………………………39 2.10.9 Thiết lập nhóm chất lượng…………………………………………………39 TỔNG KẾT………………………………………………………………………41 2 SINH VIÊN : NGUYỄN ĐÌNH NHÂN BÁO CÁO THỰC TẬP TÔT NGHIỆP PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài : Biện chứng của quá trình phát triển các tư tưởng học thuyết quản lý chỉ ra rằng: con người luôn là nguồn lực bản quyết định sự phát triển của các tổ chức. Trong thời kỳ xã hội công nghiệp đã một số học thuyết quản lý tập trung vào sự phát triển của các yếu tố kỹ thuật khoa học kinh tế. Nhưng ngay cả những học thuyết này cũng phải thừa nhận không thể đạt được hiệu quả những tiến bộ kinh tế bền vững nếu thiếu thiếu tố chất của con người hay là thiếu sự đầu tư phát triển con người đáp ứng sự thay đổi. Do vậy, việc đào tạo phát triển nguồn lực trong tổ chức đã đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của những người làm công tác quản lý. Trong giai đoạn hiện nay, khoa học kỹ thuật hiện đại, nền kinh tế tăng trưởng như vũ bão, các nước đều thể áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ đó trong xu thế hội nhập toàn cầu hoá, mở ra một thế giới cạnh tranh khốc liệt buộc các nhà quản lý phải biết sử dụng nguồn lực của mình để ưu thế, đảm bảo sự tồn tại phát triển. Chính vì vậy, công tác đào tạo phát triển trong mỗi doanh nghiệp đều rất được quan tâm. Thực hiện công tác này rất tốn kém về sức lực vật chất nhưng hiệu quả của nó rất lớn, đôi khi không thể so sánh nổi giữa chi phí đầu vào đầu ra. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực là một điều kiện để nâng cao năng suất lao động, phát triển toàn diện đội ngũ lao động nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.Qua tìm hiểu công tác tổ chức lao động tại Công ty cổ phần công nghệ mới Thăng Long đã cho thấy vai trò tầm quan trọng của công tác đào tạo phát triển đối với sự trưởng thành phát triển của doanh nghiệp. Cùng với nhiều công tác khác công tác này giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đứng vững được trên thị trường nâng cao được vị thế cạnh tranh. . Song qua thực hiện nhận thức về công tác này còn một số hạn chế, làm hiệu quả đào tạo chưa đáp ứng nổi nhu cầu. Chính vì vậy với đề tài: "thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo phát triển nhân sự tại công ty cổ phần công nghệ mới Thăng Long" được thực hiện nhằm giải quyết vần đề trên. 2 Mục đích nghiên cứu đề tài: 3 SINH VIÊN : NGUYỄN ĐÌNH NHÂN BÁO CÁO THỰC TẬP TÔT NGHIỆP Về lý thuyết, hệ thống hoá kiến thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đánh giá được hiệu quả nguồn nhân lực qua công tác đào tạo. Về thực tiễn, áp dụng lý thuyết vào công tác đào tạo, so sánh đánh giá thực hiện của Công ty, tìm ra những tồn tại đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác đào tạo trong Công ty. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu : - Đối tượng nghiên cứu : Công ty cổ phần công nghệ mới Thăng Long - Phạm vi nghiên cứu : tập trung tìm hiểu công tác đào tạo phát triển nhân sự tại công ty 4 : Phương pháp nghiên cứu : Áp dụng phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu, bảng biểu, thống kê, phương pháp bảng hỏi, khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả đào tạo nguyên nhân dẫn đến tồn tại trong công tác đào tạọ của công ty 5 : Kết cấu đề tài : Nội dung nghiên cứu đề tài gồm 2 phần Phần 1 : Tổng quan về Công ty cổ phần công nghệ mới Thăng Long Phần 2 : Thực trạng giải pháp nâng cao hoạt động đào tạo phát triển nhân sự tại Công ty CP CNM Thăng Long 4 SINH VIÊN : NGUYỄN ĐÌNH NHÂN BÁO CÁO THỰC TẬP TÔT NGHIỆP PHẦN 1 :TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI THĂNG LONG 1.1: Lịch sử hình thành phát triển của công ty : 1.1.1 : lịch sử hình thành công ty Công ty cổ phần công công nghệ mới Thăng Long ( viết tắt : CNM Thăng Long) là 1 công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính quốc tế tại khu vực Bắc miền trung - Công ty được thành lập vào tháng 10/2008 - Trước đây công ty là 1 đại lý nhận lệnh của công ty cổ phần Đỉnh Phong . Nhưng bắt đầu từ tháng 8/2011 công ty chuyển từ 1 đại lý thành công ty CP CNM Thăng Long như ngày nay - Địa chỉ hoạt động của công ty : số 78 – Nguyễn Thị Minh Khai- TP Vinh - Nghệ an - Với sự phát triển không ngừng cho đến nay công ty đã các đại lý : công ty chứng khoán Phú Khang Đạt số 116 – Lê Hồng Phong – Vinh – Nghệ An. một số đại lý khác tại thành phố Hà Tĩnh thủ đô Hà Nội Mục tiêu : mang lại cho khách hàng những lựa chọn , dịch vụ giải pháp chuyên nghiệp để giúp cho khách hàng kinh doanh doanh đạt hiệu quả cao nhất Sứ mệnh : uy tín hàng đầu – phát triển bền lâu Chức năng : Hoạt động chủ lực của CNM Thăng Long là cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư hàng hoá phái sinh là một trong những kênh đầu tư tài chính mới tại Việt Nam đến đông đảo các khách hàng là tổ chức nhân muốn đầu tư tìm kiếm lợi nhuận tốt nhất trên các thị trường tài chính sinh lời như chứng khoán, bất động sản, vàng ngoại tệ, đặc biệt là hàng hoá…. Tại Việt Nam, ngoài các kênh đầu tư truyền thống (Chứng khoán, Bất động sản, vàng miếng ngoại tệ) thì hàng hoá là một kênh đầu tư tương đối mới mẻ chưa xuất hiện phổ biến ở Việt Nam. Nắm bắt được lợi thế này, CNM Thăng LongCông ty tiên phong hàng đầu trở thành thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam cũng là lợi thế lớn nhất để CNM Thăng Long đào tạo Broker chuyên nghiệp để phục vụ cho các khách hàng tổ chức cá nhân. Bên cạnh đó, CNM Thăng Long còn tư vấn đầu tư khách 5 SINH VIÊN : NGUYỄN ĐÌNH NHÂN BÁO CÁO THỰC TẬP TÔT NGHIỆP hàng tại Việt Nam đến tiếp cận với kênh đầu tư hàng hoá cùng các chuẩn giao dịch trên thế giới làm tăng tính thanh khoản so với các kênh đầu tư truyền thống bổ sung thêm kênh đầu tư mới cho thị trường. Nhiệm vụ : Vì là 1 công ty chủ yếu làm việc trong lĩnh vực tài chính thế giới nên công ty chủ yếu các nhiệm vụ sau : - Giao dịch hàng hóa đầu tư: tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho các thành viên môi giới của Sở giao dịch - Phân tích tư vấn đầu tư: đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ thông tin nghiên cứu toàn diện về thị trường hàng hóa thông qua các báo cáo theo dõi thị trường các tài liệu phân tích chiến lược, phân tích kỹ thuật… - Kết hợp với ngân hàng cung cấp các dịch vụ tài chính – thương mại cho các thành viên kinh doanh khi tham gia giao dịch. - Phối hợp triển khai kênh đầu tư tương đối mới mẻ này đến thị trường đầu tư tài chính tại Việt Nam. - Xây dựng phát triển một đội ngũ nhân viên tư vấn đầu tư chuyên nghiệp, nhằm hỗ trợ một cách hiệu quả giúp cho các nhà đầu tư quyết định chính xác trong việc đầu tư của mình - Phát triển mở rộng một hệ thống mạng lưới văn phòng tư vấn đầu tư ở Việt Nam phát triển song song cùng mạng lưới hoạt động của các Thành Viên Môi Giới Đại Lý giao dịch nhằm giúp các nhà đầu tư hiểu biết sâu rộng về hoạt động trên thị trường tài chính thế giới. - Quảng bá rộng rãi về kênh đầu tư Hàng Hoá còn rất mới mẻ ở Việt Nam cùng các kênh đầu tư khác để các nhà đầu tư tại Việt Nam mở rộng đầu tư tạo dựng một thị trường kinh doanh mới để cùng hội nhập cùng sự phát triển đầu tư ở Việt Nam và thể giới. - Tạo dựng sự vững chắc trong hoạt động kinh doanh tuân thủ các quy định pháp luật của nhà nước Việt Nam. 1.1.2 Ngành nghề kinh doanh của công ty : 6 SINH VIÊN : NGUYỄN ĐÌNH NHÂN BÁO CÁO THỰC TẬP TÔT NGHIỆP Hoạt động chủ lực của CNM Thăng Long là cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư hàng hoá phái sinh là một trong những kênh đầu tư tài chính mới tại Việt Nam đến đông đảo các khách hàng là tổ chức nhân muốn đầu tư tìm kiếm lợi nhuận tốt nhất trên các thị trường tài chính sinh lời như chứng khoán, bất động sản, vàng ngoại tệ, đặc biệt là hàng hoá…. Tại Việt Nam, ngoài các kênh đầu tư truyền thống (Chứng khoán, Bất động sản, vàng miếng ngoại tệ) thì hàng hoá là một kênh đầu tư tương đối mới mẻ chưa xuất hiện phổ biến ở Việt Nam. Nắm bắt được lợi thế này, CNM Thăng LongCông ty tiên phong hàng đầu trở thành thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam cũng là lợi thế lớn nhất để CNM Thăng Long đào tạo Broker chuyên nghiệp để phục vụ cho các khách hàng tổ chức cá nhân. Bên cạnh đó, CNM Thăng Long còn tư vấn đầu tư khách hàng tại Việt Nam đến tiếp cận với kênh đầu tư hàng hoá cùng các chuẩn giao dịch trên thế giới làm tăng tính thanh khoản so với các kênh đầu tư truyền thống bổ sung thêm kênh đầu tư mới cho thị trường. 1.1.3 Nhiệm vụ của công ty : Vì là 1 công ty chủ yếu làm việc trong lĩnh vực tài chính thế giới nên công ty chủ yếu các nhiệm vụ sau : - Giao dịch hàng hóa đầu tư: tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho các thành viên môi giới của Sở giao dịch - Phân tích tư vấn đầu tư: đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ thông tin nghiên cứu toàn diện về thị trường hàng hóa thông qua các báo cáo theo dõi thị trường các tài liệu phân tích chiến lược, phân tích kỹ thuật… - Kết hợp với ngân hàng cung cấp các dịch vụ tài chính – thương mại cho các thành viên kinh doanh khi tham gia giao dịch. - Phối hợp triển khai kênh đầu tư tương đối mới mẻ này đến thị trường đầu tư tài chính tại Việt Nam. - Xây dựng phát triển một đội ngũ nhân viên tư vấn đầu tư chuyên nghiệp, nhằm hỗ trợ một cách hiệu quả giúp cho các nhà đầu tư quyết định chính xác trong việc đầu tư của mình - Phát triển mở rộng một hệ thống mạng lưới văn phòng tư vấn đầu tư ở 7 SINH VIÊN : NGUYỄN ĐÌNH NHÂN BÁO CÁO THỰC TẬP TÔT NGHIỆP Việt Nam phát triển song song cùng mạng lưới hoạt động của các Thành Viên Môi Giới Đại Lý giao dịch nhằm giúp các nhà đầu tư hiểu biết sâu rộng về hoạt động trên thị trường tài chính thế giới. - Quảng bá rộng rãi về kênh đầu tư Hàng Hoá còn rất mới mẻ ở Việt Nam cùng các kênh đầu tư khác để các nhà đầu tư tại Việt Nam mở rộng đầu tư tạo dựng một thị trường kinh doanh mới để cùng hội nhập cùng sự phát triển đầu tư ở Việt Nam thể giới. - Tạo dựng sự vững chắc trong hoạt động kinh doanh tuân thủ các quy định pháp luật của nhà nước Việt Nam. 1.1.4. Các dịch vụ của công ty : Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực tài chính đó là cung cấp các kênh đầu tư truyền thống ( chứng khoán , bất động sản , vàng miếng ngoại tệ ) kênh đầu tư mới đó là hàng hóa .Đây là 1 kênh đầu tư tương đối mới mẻ ở thị trường Việt Nam. Các sản phẩm của công ty gồm - Dịch vụ tự doanh : Với loại hình dịch vụ này, khách hàng sau khi mở tài khoản tại công ty, khách hàng sẽ tự giao dịch trong quá trình giao dịch sẽ được sự tư vấn tận tình của đội ngũ nhân viên trong công ty. Quá trình giao dịch mua bán lợi nhuận cùng rủi ro sẽ do khách hàng tự quyết định. Dịch vụ cam kết : Là gói dịch vụ cam kết bù lỗ. Khi sử dụng dịch vụ cam kết của CNM Thăng Long, khách hàng sẽ phải giao dịch theo chiến lược mua-bán do Công ty đưa ra. Dịch vụ này sẽ quyết toán từng tháng một, sau khi kết thúc hợp đồng nếu các chiến lược của Công ty đưa ra mà khách hàng giao dịch lỗ thì Công ty sẽ bù lỗ hoàn toàn cho khách hàng Dịch vụ ủy thác : Là gói dịch vụ hợp tác đầu tư đảm bảo lợi nhuận. Khách hàng mở hợp đồng ủy thác thì việc giao dịch sẽ do các nhân viên trong công ty đảm nhiệm, cũng như dịch vụ cam kết, dịch vụ ủy thác sẽ quyết toán một tháng một lần, đảm bảo lợi nhuận phân chia cho khách hàng là 2.0%/tháng. 8 SINH VIÊN : NGUYỄN ĐÌNH NHÂN BÁO CÁO THỰC TẬP TÔT NGHIỆP Dịch vụ quảng cáo miễn phí trên web của công ty: đây là gói dịch vụ giúp cho các chủ doanh nghiệp đến gần với công ty hơn. Đối với dịch vụ này các doanh nghệp nào web riêng thì họ thể đăng ký để làm quảng cáo miễn phí. các công tác hậu cần công ty sẽ lo còn khách hàng sẽ không phải làm gì hết. Dịch vụ tư vấn miễn phí cho khách hàng : giả sử khách hàng của công ty kinh doanh lĩnh vực bất động sản. Vậy khách hàng chỉ cần cung cấp 1 số điện thoại cho công ty . Sau đó công ty sẽ cho số điện thoại đó lên đường dây nóng của công ty. Khi khách hàng nào nhu cầu tìm mua bất động sản họ sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng cung cấp dịch vụ bất động sản đó. buôn bán điện thoại iphone ipad : hiện tại công ty đang liên kết với 1 doanh nghiệp tại Singapore cung cấp các sản phẩm iphone ipad chính hãng. Các sản phẩm này đề được bán tại tầng 1 của công ty kinh doanh bất động sản : 1.1.5. Môi trường kinh doanh của công ty - Đối thủ cạnh tranh của công ty: Kể từ khi công ty được thành lập thì việc phát triển khách hàng là 1 việc sống còn của công ty . Trong bối cảnh kinh tế hiện nay , công ty rất khó khăn trong việc duy trì thị phần của mình đảm bảo 1 cấu tốt để thích nghi với sự thay đổi kinh tế thế giới , ngoài ra còn phải đối đầu với nhiều đốu thủ cạnh tranh trong ngoài nước. Cạnh tranh với nhiều đối thủ tại thành phố vinh như : sàn giao dịch vàng IGI. Các trung tâm chứng khoán như Techco. VNS, các sàn giao dịch bất động sản. Để nâng cao uy tín của mình , công ty đã liên tiếp liên kết với 1 số sàn giao dịch chứng khoán để các sàn làm đại lý cho công ty mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ra Hà Nội , Hà Tĩnh… còn ký hợp đồng liên kết với các công ty tài chính khác - Các nhà cung cấp : Công ty liên kết với tất cả các ngân hàng trong nước để lấy thông tin khách hàng 1 cách nhanh chóng thuận tiện nhất.và từ đó cung cấp cho khách hàng các dịch vụ thanh toán đầy đủ nhất , Cụ thể 1 số ngân hàng đó là : 9 SINH VIÊN : NGUYỄN ĐÌNH NHÂN BÁO CÁO THỰC TẬP TÔT NGHIỆP + ngân hàng vietcombanhk. + ngân hàng oceanbank + ngân hàng Dại Á Bank + ngân hàng Vietink bank + ngân hàng Bắc Á bank + ngân hàng HD bank + Ngân hàng SHB bank + các ngân hàng lớn khác Bên cạnh đó là để làm tăng uy tín cho công ty cung cấp các dịch vụ thanh toán nhanh nhất cho khách hàng. Khách hàng thể rút tiền trực tiếp tại công ty. Hoặc ra ngân hàng để rút tiền thông qua dịch vụ chuyển khoản. công ty còn liên kết với các nhà cung cấp mạng như VNPT để đảm bảo việc chăm sóc khác hàng hiệu quả nhất Công ty còn liên kết với các nhà cung cấp phần mềm nước ngoài đó là công ty cung cấp phần mềm giao dịch ngoại hối FX3A trụ sở tại vương quốc Anh, giúp công ty quản lý các giao dịch tránh các trường hợp không tốt ảnh hưởng tới niềm tin ở khách hàng - Các khách hàng : Vì là công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính nên khách hàng của công ty hết sức đa dạng. với số tiền ký quỹ 100$ khách hàng thể giao dịch với số tiền lên đến 10000$ ( vì công ty sử dụng lực đòn bẩy 1:100). Cho nên khách hàng của công ty bao gồm : các cá nhân, các tổ chức tài chính , các ngân hàng hay các công ty … - công ty môi trường làm việc bên trong rất thuận lợi : Công ty cấu tổ chức đơn giản , gọn nhẹ , không cồng kềnh. Điều này tạo lợi thế cho công ty. Mọi sự quyết định của công ty đều được quyết định nhanh chóng gọn nhẹ. Bầu không khí trong công ty rất tốt, tạo sự gắn bó liên kết giữa các thành viên trong công ty , tộ động lực cho mọi người làm việc đạt hiệu quả tốt nhất. bên cạnh đó công ty còn thường xuyên tổ chức thi đua giữa các phòng ban , giữa 10 SINH VIÊN : NGUYỄN ĐÌNH NHÂN [...]... PHẦN 2 : THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP CNM THĂNG LONG 2.1 Thực trạng hoạt động đào tạo phát triển nhân sự tại công ty CP CNM Thăng Long : 2.1.1 Tình hình nhân sự tại công ty : - cấu nhân sự tại công ty : Ta sự thay đổi nhân sự tại công ty như sau : Năm 2009 37 lao động , sang năm 2010 tăng lên 48 lao động , năm 2011 62 lao động Đi... lực thì công ty sẽ ký kết hợp đồng chính thức với ững viên đó 2.2 Thực trạng đào tạo phát triển nhân sự tại công ty : 2.2.1 : Đào tạo nhân sự trong công ty : Những lao động trình độ chuyên môn cao là trong những nhân tố quyết định tới sự thành công của công ty Mục đích của việc đào tạo nhân sự trong công ty là nhằm khắc phục các tồn tại nâng cao trình độ cho nhân viên trong công ty, xây dựng... nhân sự tại công ty : Công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty trải qua các bước sau : - xác định công việc nhu cầu tuyển dụng nhân sự: Đây là công việc của phọng kinh doanh Phòng quản lý tình hình nhân sự tại công ty nói chung từng phòng ban cụ thể Hằng năm căn cứ vào tình hình cụ thể của cả công ty của phòng ban giám đốc sẽ là người ra quyết định tuyển dụng , đào tạo phát triển nhân sự. .. việc Bươc 5 : ký hợp đồng lao động Ngoài công tác tổ chức đào tạo phát triển , phong kinh doanh còn tiến hành lên kế hoạch đào tạo phát triển công tác viên mới cho công ty 2.7 Thực trạng đánh giá hoạt động đào tạo phát triển tại công ty : Các trưởng phòng là người trực tiếp đánh giá các nhân viên dưới quyền mình Đây là 1 công tác khó khăn, nó đòi hỏi phải chính xác công bằng qua đánh giá sẽ biết... công ty .và được đặt lên hàng đầu 2.6 Công tác tổ chức đào tạo phát triển nhân sự : Công việc tổ chức đào tạo phát triển nhân sự được giao cho phòng kinh doanh trong công ty quản lý Công tác tổ chức đào tạo phát triển tại công ty thông qua các bước sau : - Bước 1 : lập kế hoạch tuyển dụng Bước 2 : lên lịch giảng dạy cho nhân viên mới Bước 3 : phân công người giảng dạy Bước 4 : lên kế hoạch kiểm tra... tốt công việc được giao thì công ty sẽ trực tiếp ký kết hợp đồng, còn nếu vi phạm quy định của công ty thì sẽ buộc phải thôi việc - Tình hình nhân sự của công ty tới thời điểm này nói chung là tương đối tôt, ổn định - Đào tạo nhân sự trong công ty bao gồm 2 nội dung chính đó là đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên nâng cao năng lực quản lý - Hàng năm công ty tổ chức để nâng cao. .. hiệu quả hoạt động đào tạo phát triển tại công ty : Qua khảo sát thực tế kết hợp với việc phân tích tình hình nhân sự của công ty trong 3 năm ta thấy những ưu điểm khuyết điểm sau : - ưu điểm : + Ban lãnh đạo : 33 SINH VIÊN : NGUYỄN ĐÌNH NHÂN BÁO CÁO THỰC TẬP TÔT NGHIỆP Ban lãnh đạo trong công ty trình độ , năng lực cao do vậy đã nhận định đúng đắn , thấy được hết mọi khó khăn mà công ty. .. nhất năm 2011 là năm số lượng khách hàng tăng là it nhất Đây là 1 chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng lao động của công ty , chỉ tiêu này càng cao thì hiệu quả lmaf việc càng cao 2.5 Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân sự tại công ty : Việc xây dựng kế hoạch đào tạo hết sức quan trọng Giúp công ty xác định được số lượng nhân viên cần thiết trong từng phòng ban để từ đó phân công. .. nhằm nâng cao kỹ năng các thay đổi của luật thuế nhà nước - Đào tạo cộng tác viên : Cứ 2 tháng 1 lần công ty sẽ tổ chức đào tạo cho cộng tác viên mới của công ty Cộng tác viên của công ty hết sức đa dạng họ thể là sinh viên, nhân viên của các công ty khác Chương trình đào tạo này kéo dài trong 2 tuần Nội dung đào tạo 27 SINH VIÊN : NGUYỄN ĐÌNH NHÂN BÁO CÁO THỰC TẬP TÔT NGHIỆP cũng giống như nhân. .. 2 nhân viên kế toán Phòng này chức năng tham mưu cho giám đốc thực hiện các kế hoạch kinh tế kiểm soát việc thu chi của công ty, quản lý tài sản lưu động cố định của công ty - Phòng kinh doanh : 13 SINH VIÊN : NGUYỄN ĐÌNH NHÂN BÁO CÁO THỰC TẬP TÔT NGHIỆP nhiệm vụ tìm kiếm phát triển hệ thống khách hàng mới cho công ty Tư vấn cho khách hàng giao dich hàng ngày Đào tạo phát triển nhân . hiệu quả đào tạo chưa đáp ứng nổi nhu cầu. Chính vì vậy với đề tài: " ;thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần công nghệ mới Thăng. nghệ mới Thăng Long Phần 2 : Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự tại Công ty CP CNM Thăng Long 4 SINH VIÊN : NGUYỄN ĐÌNH NHÂN BÁO CÁO THỰC TẬP TÔT NGHIỆP PHẦN. :……………………………….31 2.7 Thực trạng đánh giá hoạt động đào tạo và phát triển tại công ty :……………31 2.8 Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động đào tạo và phát triển tại công ty :……31 2.9 Định hướng trong việc đào tạo và
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyễn đình nhân thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần công nghệ mới thăng long, Nguyễn đình nhân thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần công nghệ mới thăng long, Nguyễn đình nhân thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần công nghệ mới thăng long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn