Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện

77 503 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2014, 22:52

. "Nghien cuu cffs& ;khoa hgc va de xuat cdc gidiphap khoa hoc cdng ngh$ bio dam sir on dfnh va dp ben ciia de Men hien c6 trong truing hpp song, triiu cirdrng tran qua dS" Ma . VUNG TRONG DI^M NGHIEN CLfU, LyA CHON DlfeU KIEN BIEN CHO CAC MO HJNH. Cc quan chu tri: TrTOng Dai hoc Thuy Igi Chu nhiem de tai: GS.TS. Ngo Tri Vieng Ha noi, 2010 BO KHOA . (7) BO KHOA HQC VA CONG NGHE CHUONG TRINH KHCN CAP NHA NIIOC KC 08/06-10 B6 TAI: "Nghien ciiu afsir khoa li(>c va de xuat cac giai phup khoa hoc cdng nghf
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện, Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện, Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn