Thực trạng Cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay

25 1,332 0
bocapdangiu

bocapdangiu Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,157 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2012, 16:55

Thực trạng Cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay KiÒu V¨n Cêng – QTVPK1LT Thực trạng Cải cách hành chính Việt Nam––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– TRƯỜNG CAO ĐẲNG NỘI VỤ HÀ NỘIKHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG–––––––––––––––––––––– TIỂU LUẬNThực trạng Cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nayGiáo viên hướng dẫn: Bùi Thị Ngọc HiềnSinh viên: Kiều Văn CườngLớp: QTVP K1 LTHà Nội, 05 – 20081KiÒu V¨n Cêng – QTVPK1LT Thực trạng Cải cách hành chính Việt Nam––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2KiÒu V¨n Cêng – QTVPK1LT Thực trạng Cải cách hành chính Việt Nam––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– MỤC LỤCSTT NỘI DUNG TRANG1. Mục lục 12. LÒI MỞ ĐÀU 23. Phần I. Sự cần thiết Cải cách hành chính1.Bối cảnh, yêu cầu của việc cải cách hành chính2. Đường lối chủ chương của Đảng 3. Mối liên hệ cải cách hành chính với công cuộc cải cách khácPhần II. THỰC TRẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHI. Những nguyên tắc cơ bản và mục tiêu của CCHC1. Những nguyên tắc cơ bản2. Mục tiêu của CCHCII. Nội dung của CCHC1. Cải cách hành chính trong giai đoạn đầu2. Chương trình CCHC tổng thể giai đoạn 2001 - 20102.1. Nội dung cải cách2.2 Năm giải pháp thực hiện2.3 Bảy chương trình hành động3. Kết quả bước đầu và hạn chế3.1 Cải cách thể chế hành chính3.2 Tổ chức bộ máy hành chính.3.3 Đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 3.4 Cải cách tài chính công3.5 Ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính 4. Trọng tâm công tác CCHC trong thời gian tới44457777889101011111113151617184. KẾT LUẬN 223KiÒu V¨n Cêng – QTVPK1LT Thực trạng Cải cách hành chính Việt Nam––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– LỜI MỞ ĐẦUrong thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế hiện nay công cuộc cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ cấp thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, chuyên nghiêp lấy nhân dân làm gốc. THành chính học là khoa học lấy quản lý hành chính làm đối tượng nghiên cứu chính, nghiên cứu các quy luật quản lý hiệu quả những công việc xã hội của các tổ chức hành chính nhà nước. Trong đó thì cải cách hành chính là nhiệm vụ trong tâm để phát triển kinh tế xã hội. Nghiên cứu đề tài Cải cách hành chính giúp em sẽ hiểu thêm về nền hành chính và thực trạng của việc Cải cách hành chính nước ta hiện nay.Cải cách hành chính là những thay đổi được thiết kế có chủ định nhằm cải tiến một cách cơ bản các khâu trong hoạt động quản lý của bộ máy Nhà nước: Lập kế hoạch, định thể chế, tổ chức, công tác cán bộ, tài chính chỉ huy phối hợp; Kiểm tra; thông tin và đánh giá.Theo nghĩa rộng thực chất của cải cách hành chính là cải cách bộ máy hành chính Nhà nước, chức văng và phương thức quản lý của nền hành chính, chế độ công vụ phân chia quyền lực hành pháp giữa trung ương và địa phương, những nguyên tắc chính trọng yếu, và phương thức hoạt động của nền hành chính phục vụ tốt nhất đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nướcTheo nghĩa hẹp cải cách hành chính là một quá trình thay đổi nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hành chính, cải tiến tổ chức, chế độ và phương pháp hành chính cũ, xây dựng chế độ và phương thức hành chính mới trong lĩnh vực quẩn lý của bộ máy hành chính Nhà nước.Căn cứ vào Nghị quyết hội nghị lần thứ VIII của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cải cách hành chính ở nước ta được hiểu là: “ Trọng tâm của công cuộc tiếp tục xây dựng và kiện toàn Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 4KiÒu V¨n Cêng – QTVPK1LT Thực trạng Cải cách hành chính Việt Nam––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Việt Nam”, bao gồm những thay đổi có chủ định nhằm hoàn thiện: Thể chế của nền hành chính; cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính các cấp; và đội ngũ cán bộ công chức hành chính để nâng cao hiệu lực, năng lực và hiệu quả hoạt động của nền hành chính công phục vụ nhân dân.5KiÒu V¨n Cêng – QTVPK1LT Thực trạng Cải cách hành chính Việt Nam––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Phần IISỰ CẦN THIẾT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH1.Bối cảnh, yêu cầu của việc Cải cách hành chínhViệt Nam những năm đổi mới đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững và tăng cường chính trị, đưa đất nước cơ bản ra khỏi tình trạng khủng hoảng. Theo Ngân hàng Thế giới (WORLD BANK) thì tăng trưởng hàng năm (GDP) của nước ta trong giai đoạn đổi mới tăng bình quân 8.2 % (1991 – 1995). Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại, mở rộng sự hợp tác nhiều mặt với các nước, nhất là trong khu vực và các nước công nghiệp phát triển. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và viện trợ phát triển chính thức (ODA) liên tục tăng cao qua từng năm. Song song với cải cách kinh tế, Việt Nam đã thực hiện có kết quả một số đổi mới quan trọng trong hệ thống chính trị, tiến hành cải cách một bước nền hành chính quốc gia, tiếp tục xây dựng Nhà nước XHCN Việt Nam.Quá trình phát triển này có sự đóng góp không nhỏ của nền hành chính quốc gia tuy nhiên đã tỏ ra còn nhiều mặt non yếu, chưa thích hợp với những thay đổi nhanh chóng do kinh tế thị trường gây ra. Bộ máy nhà nước còn quá cồng kềnh , hiệu quả hoạt động chưa cao, nặng về quan liêu, cửa quyền, năng lực, phẩm chất cả một bộ phận công chức chưa tương xứng với những yêu cầu đó .2. Đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về Cải cách hành chínhQuan điểm của Ðảng về cải cách nền hành chính nhà nước đã được thể hiện nhất quán trong các văn kiện Ðại hội đại biểu Ðảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX và trong các Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương 2 và 8 (khóa VII), 3 và 7 (khóa VIII), 6 và 9 (khóa IX). Ðó là quá trình tìm tòi sáng tạo, đổi mới nhận thức liên tục, thống nhất được khởi đầu từ Ðại hội VI năm 1986 để hình thành các quan niệm và nguyên tắc cơ bản chỉ đạo công cuộc cải cách hành chính (CCHC) cũng như việc đề ra những nội dung, phương hướng, chủ trương, giải pháp thực hiện trong từng giai đoạn.6Kiều Văn Cờng QTVPK1LT Thc trng Ci cỏch hnh chớnh Vit Nam Hi ngh ln th 8 thỏng 01 nm 1995 ca Ban Chp hnh Trung ng ng ó ra Ngh quyt: Tip tc xõy dng v hon thin Nh nc CH XHCN Vit Nam, trng tõm l ci cỏch mt bc nn hnh chớnh.iu ny c c th hoỏ trong mt lot cỏc vn bn quy phm phỏp lut ca nh nc nh Ngh Quyt s 38-CP ngy 04 thỏng 05 nm 1994 ca Chớnh ph; Quyt nh s 136/2001/Q TTg ngy 17 thỏng 9 nm 2001 ca Th tng Chớnh ph v vic phờ duyt chng trỡnh CCHC nh nc giai on 2001-2010.Quyt nh s 181/2003/Q TTg ngy 04 thỏng 9 nm 2003 ca Th tng Chớnh ph v vic ban hnh Quy ch thc hin mt ca ti c quan hnh chớnh nh nc a phng; 3. Mi liờn h ca ci cỏch hnh chớnh v cụng cuc ci cỏch khỏcCi cỏch hnh chớnh khụng cú mc ớch t thõn m l nhm mc ớch phc v, thỳc y s phỏt trin n nh v nng ng ca ton xó hi, ch yu l trin khai thc hin mc tiờu c bn l: Phỏt trin nn kinh t quc dõn theo nh hng xó hi ch ngha v hon thin nn dõn ch xó hi ch ngha.Ci cỏch kinh t l ci cỏch th ch kinh t thc cht ca ci cỏch kinh t l ci cỏch th ch qun lý kinh t ca Chớnh ph. õy cng l mt trong nhng ni dung ca ci cỏch hnh chớnh.Ci cỏch hnh chớnh l khõu mu cht, m bo s thnh cụng ca ci cỏch kinh t luụn gn lin vi nhng thnh tu trong ci cỏch kinh t, i mi h thng chớnh tr, ci cỏch phỏp lut v t phỏpCi cỏch hnh chớnh trc ht l ci cỏch th ch ca nn hnh chớnh, cú mi liờn h mt thit ph thuc ln nhau vi ci cỏch phỏp lut v t phỏp. Nhng thay i trong ci cỏch hnh chớnh cn phi c m bo thc hin bng h thng phỏp lut v nn t phỏp, ch cú ci cỏch phỏp lut mi to c s phỏp lý cho ci cỏch hnh chớnh thnh cụng7KiÒu V¨n Cêng – QTVPK1LT Thực trạng Cải cách hành chính Việt Nam––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Cải cách hành chính cũng chính là thể chế hoạt động của Nhà nước nói chung và trực tiếp là Chính phủ- một bộ phận cấu thành quan trọng của thể chế chính trị. Cải cách hành chính là một trong những bước đi góp phần làm đổi mới hệ thống chính trị nhưng vẫn phục tùng, phục vụ hệ thống chính trị, và giữ vững ổn định chính trị.8KiÒu V¨n Cêng – QTVPK1LT Thực trạng Cải cách hành chính Việt Nam––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Phần IITHỰC TRẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHI. Những nguyên tắc cơ bản và mục tiêu của Cải cách hành chính1. Những nguyên tắc cơ bản Xây dựng nền hành chính dân chủ xã hội chủ nghĩa phục vụ đắc lực cho nhân dân và giữ vững trật tự, kỷ cương xã hội theo pháp luật. Cải cách hành chình nhà nước là bộ phận trọng yếu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam, gắn với đổi mới và chỉnh đốn đảng. Cải cách hành chính gắn liền với cải cách cơ quan quyền lực, cơ quan tư pháp.Cải cách hành chính phải phục vụ đắc lực và thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường và theo định hướng XHCN, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.Mọi chủ trương cải cách nền hành chính nhà nước đều phải xuất phát từ yêu cầu của cuộc sống, sát với điều kiện thực tế, giữ vững và phát huy truyền thống dân tộc, đồng thời vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm của nền hành chính hiện đại thế giới.Cải cách hnàh chính nhằm xây dựng một nền hành chính dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, nằm trong tổng thể hệ thống chính trị, trong đó nhân dân làm chủ thông qua Nhà nước.2 Mục tiêu của cải cách hành chínhXây dựng một nền hành chính trong sạch vững mạnh, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hoá để quản lý có hiệu lực và công việc của Nhà nước, thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, đúng hướng, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong xã hội. 9KiÒu V¨n Cêng – QTVPK1LT Thực trạng Cải cách hành chính Việt Nam––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– “ Một nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng” và đảm bảo xây dựng một “đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước” (Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 -2010). II. Nội dung của Cải cách hành chính1. Cải cách hành chính trong giai đoạn đầuThành phố Hồ Chí Minh với nhiều điều kiện thuận lợi về chủ quan, khách quan đã và đang có những lợi thế phát triển so với nhiều địa phương khác trong cả nước. Thành phố là một trung tâm lớn về kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hóa . là đầu mối giao thông cả về đường thủy, đường bộ, đường hàng không, có vị trí thuận lợi về giao lưu quốc tế. Trong quá trình phát triển, thành phố Hồ Chí Minh luôn được sự quan tâm của các cơ quan trung ương và các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Từ năm 1982, Nghị quyết 01 NQ/TƯ của Bộ Chính trị xác định thành phố Hồ Chí Minh có vị trí quan trọng sau thủ đô Hà Nội. Mặc dù có sự quan tâm như vậy nhưng hình như tiềm năng, thế mạnh, tinh thần năng động, sáng tạo của thành phố vẫn chưa được khai thác tốt nhất? Nhận ra điều đó, để đưa chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện thí điểm cải cách hành chính ở lĩnh vực thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa, một dấu", thành phố Hồ Chí Minh nhận thức trách nhiệm quan trọng của mình trong cải cách kinh tế và cải cách nền hành chính quốc gia. Cơ chế "một cửa" được hình thành trong quá trình thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, nhằm thay thế cho cơ chế "nhiều cửa" trong quan hệ giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan công quyền với người dân và các tổ chức chính trị - xã hội ; giữa các cơ quan công quyền với nhau. Mục tiêu của cơ chế 10[...]... của Chính phủ. Đây cũng là một trong những nội dung của cải cách hành chính. Cải cách hành chính là khâu mấu chốt, đảm bảo sự thành công của cải cách kinh tế luôn gắn liền với những thành tựu trong cải cách kinh tế, đổi mới hệ thống chính trị, cải cách pháp luật và tư pháp Cải cách hành chính trước hết là cải cách thể chế của nền hành chính, có mối liên hệ mật thiết phụ thuộc lẫn nhau với cải cách. .. lục 12. LÒI MỞ ĐÀU 23. Phần I. Sự cần thiết Cải cách hành chính 1.Bối cảnh, yêu cầu của việc cải cách hành chính 2. Đường lối chủ chương của Đảng 3. Mối liên hệ cải cách hành chính với công cuộc cải cách khácPhần II. THỰC TRẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHI. Những nguyên tắc cơ bản và mục tiêu của CCHC1. Những nguyên tắc cơ bản2. Mục tiêu của CCHCII. Nội dung của CCHC1. Cải cách hành chính trong giai... làm đối tượng nghiên cứu chính, nghiên cứu các quy luật quản lý hiệu quả những công việc xã hội của các tổ chức hành chính nhà nước. Trong đó thì cải cách hành chính là nhiệm vụ trong tâm để phát triển kinh tế xã hội. Nghiên cứu đề tài Cải cách hành chính giúp em sẽ hiểu thêm về nền hành chính và thực trạng của việc Cải cách hành chính nước ta hiện nay. Cải cách hành chính là những thay đổi được... chính sách.2.2 Năm giải pháp thực hiện - Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành. - Thực hiện cải cách hành chính đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị. - Thực hiện cải cách hành chính đồng bộ từ Trung ương tới địa phương. - Bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực. - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền.12 Kiều Văn Cờng QTVPK1LT Thc trng Ci cỏch hnh chính Việt Nam –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––... của Cải cách hành chính 1. Những nguyên tắc cơ bản Xây dựng nền hành chính dân chủ xã hội chủ nghĩa phục vụ đắc lực cho nhân dân và giữ vững trật tự, kỷ cương xã hội theo pháp luật. Cải cách hành chình nhà nước là bộ phận trọng yếu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam, gắn với đổi mới và chỉnh đốn đảng. Cải cách hành chính gắn liền với cải cách cơ quan quyền lực, cơ quan tư pháp. Cải cách. .. Chương trình CCHC tổng thể giai đoạn 2001 - 20102.1. Nội dung cải cách 2.2 Năm giải pháp thực hiện 2.3 Bảy chương trình hành động3. Kết quả bước đầu và hạn chế3.1 Cải cách thể chế hành chính 3.2 Tổ chức bộ máy hành chính. 3.3 Đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 3.4 Cải cách tài chính công3.5 Ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính 4. Trọng tâm công tác CCHC trong thời gian tới44457777889101011111113151617184.... cỏch hnh chính Việt Nam ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– LỜI MỞ ĐẦUrong thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế hiện nay công cuộc cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ cấp thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, chuyên nghiêp lấy nhân dân làm gốc. T Hành chính học là khoa học lấy quản lý hành chính. .. thủ tục hành chính phức tạp, gây phiền hà, bước đầu tạo lập lại niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động phục vụ của các cơ quan công quyền (Trích Báo cáo Tổng kết việc thực hiện giai đoạn I (2001-2005) Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010) của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính... những kinh nghiệm của nền hành chính hiện đại thế giới. Cải cách hnàh chính nhằm xây dựng một nền hành chính dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, nằm trong tổng thể hệ thống chính trị, trong đó nhân dân làm chủ thông qua Nhà nước.2 Mục tiêu của cải cách hành chính Xây dựng một nền hành chính trong sạch vững mạnh, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hoá để quản lý có... tắc chính trọng yếu, và phương thức hoạt động của nền hành chính phục vụ tốt nhất đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nướcTheo nghĩa hẹp cải cách hành chính là một quá trình thay đổi nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hành chính, cải tiến tổ chức, chế độ và phương pháp hành chính cũ, xây dựng chế độ và phương thức hành chính mới trong lĩnh vực quẩn lý của bộ máy hành chính . về nền hành chính và thực trạng của việc Cải cách hành chính nước ta hiện nay .Cải cách hành chính là những thay đổi được thiết kế có chủ định nhằm cải tiến. tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 -2010). II. Nội dung của Cải cách hành chính1 . Cải cách hành chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng Cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay, Thực trạng Cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay, Thực trạng Cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay

Bình luận về tài liệu thuc-trang-cai-cach-hanh-chinh-o-viet-nam-hien-nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP