Các hình thức trả công cho người lao động tại xí nghiệp khảo sát xây dựng - Cty tư vấn xây dựng sông Đà --Thực trạng và Một số Giải pháp hoàn thiện

42 148 1
Sao Băng

Sao Băng

Tải lên: 2,076 tài liệu

  • Loading...
1/42 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2012, 16:25

Luận văn : Các hình thức trả công cho người lao động tại xí nghiệp khảo sát xây dựng - Cty tư vấn xây dựng sông Đà --Thực trạng và Một số Giải pháp hoàn thiện Đề án chuyên ngành Lớp: QTNL 42bPhần I : lời Mở đầu Từ năm 1986 đến nay, nền kinh tế nớc ta chuyển từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trờng định hớng Xã hội chủ nghĩa với việc công nhận nền kinh tế nhiều thành phần thì thị trờng sức lao động( còn gọi là thị trờng lao động ) mới thực sự đợc hình thành. Trong nền kinh tế thị trờng đó, sức lao động là hàng hoá do vậy tiền lơng là giá cả của sức lao động. Tiền lơng phản ánh nhiều mối quan hệ kinh tế xã hội khác nhau, đó là số tiền mà ngời sử dụng lao động trả cho ngời lao động - phản ánh mối quan hệ kinh tế. Mặt khác tiền lơng là loại hàng hoá đặc biệt vì vậy mà nó còn là vấn đề xã hội, liên quan đến đời sống va trật tự xã hội.Đối với các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì tiền lơng là một loại chi phí sản xuất kinh doanh, vì vậy nó luôn luôn đợc tính toán và quản lý chặt chẽ còn đối với ngời lao động, tiền lơng là thu nhập từ quá trình lao động là phần thu nhập chủ yếu của họ ảnh hởng trực tiếp đến đời sống của họ. Bởi lẽ đó tiền lơng có chức năng là một yếu tố tạo động lực cho ngời lao động. Để cân bằng lợi ích của chủ doanh nghiệp và của ngời lao động thì cần phải có một hệ thống trả công hợp lý cho ngời lao động.Hiện nay, tiền lơng cha thực sự phát huy đợc tính tạo động lực của nó, trong một số doanh nghiệp các hình thức trả công cho ngời lao động còn cha thực sụ phù hợp với đặc điểm công việc, ngành nghề và còn cha rõ ràng trong trả công. Chính vì vậy nghiên cứu vấn đề, hình thức trả công cho ngời lao động là cần thiết, cũng xuất phát từ đó mà em mạnh dạn chọn đề tài:" Các hình thức trả công cho ngời lao động tại xí nghiệp khảo sát xây dựng - Công ty t vấn xây dựng sông Đà --Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện".Trong khuôn khổ của đề tài nghiên cứu em đi vào phân tích u nhợc điểm, điều kiện áp dụng của các hình thức trả công hiện nay và đi sâu vào phân tích thực SV thực hiện: ứng Thị Lợi1Đề án chuyên ngành Lớp: QTNL 42btrạng trả công cho ngời lao động tại xí nghiệp khảo sát xây dựng và đa ra một số kiến nghị và giải pháp đề xuất.Khi nghiên cứu đề tài này em sử dụng một số phơng pháp nh phơng pháp tổng hợp, thống kê, so sánh dựa trên những tài liệu từ sơ cấp, thứ cấp. Trong đề tài ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung của đề tài đợc chia làm 3 phần:I.Cơ sở lý luận về các hình thức trả công cho ngời lao động II. Thực trạng trả công cho ngời lao động tại xí nghiệp khảo sát xây dựng III. Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả công cho ngời lao động tại xí nghiệp khảo sát xây dựng.Trong quá trình nghiên cứu do hạn chế về thời gian về tài liệu thu thập đợc cũng nh trình độ hiểu biết của em còn cha thực sự sâu sắc và lại phạm vi nghiên cứu chỉ ở trong một xí nghiệp nên nội dung của dề tài còn hạn chế nên em rất mong đợc sự đóng góp của thầy cô và các bạn để đề tài đợc hoàn thiện hơn. SV thực hiện: ứng Thị Lợi2Đề án chuyên ngành Lớp: QTNL 42bPhần II : Nội dungI. Cơ sở lý luận về các hình thức trả công cho ngời lao động1) Khái niệm tiền lơng tiền công và các nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lơng a)Khái niệm tiền lơng, tiền côngTiền công là số tiền mà ngời sử dụng lao động tra cho ngời lao động khi họ thực hiện một công việc tuỳ thuộc vào: Số lợng thời gian làm việc thực tế, sản lợng thực tế mà họ sản xuất ra và đợc nghiệm thu về chất lợng, khối lợng công việc thực tế đã thực hiện của ngời lao động.Tiền lơng là số tiền mà ngời sử dụng lao động trả cho ngời lao động nhng ngời lao động nhận đợc cố định thờng xuyên trong một đơn vị thời gian. Do vậy tiền lơng thờng đợc dùng để chỉ tiền công trả cho lao động quản lý, trả cho những lao động làm những công việc mang tính chất ổn định.Trong đề án việc dùng "tiền công"hay từ "tiền lơng " không ảnh hởng đến nội dung của đề án nên ta có thể dùng cả 2 từ. b) Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lơng.Những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức tiền lơng là cơ sở quan trọng trọng nhất để xây dựng đợc một cơ chế trả lơng, quản lý tiền lơng và thu nhập thích hợp. Khi xây dựng chế độ trả công và tổ chức trả công phải theo các nguyên tắc sau:Nguyên tắc 1: Trả lơng ngang nhau cho lao động ngang nhauNguyên tắc này dùng thớc đo lao động để đánh giá và so sánh và thực hiện trả công. Những ngời lao động khác nhau về tuổi tác, giới tính, trình độ nhng có mức hao phí lao động nh nhau thì đợc trả công nh nhau.Đây là nguyên tắc rất quan trọng vì nó đảm bảo đợc sự công bằng, sự bình đẳng trong trả côngSV thực hiện: ứng Thị Lợi3Đề án chuyên ngành Lớp: QTNL 42bNguyên tăc 2: Đảm bảo năng suất lao động tăng nhanh hơn tiền lơng bình quânTrong từng doanh nghiệp thì thấy rằng, tăng tiền lơng dẫn đến tăng chi phí sản xuất, kinh doanh; tăng năng suất lao động lại làm giảm chi phí cho từng đơn vị sản phẩm. Một doanh nghiệp chỉ thực sự kinh doanh có hiệu quả khi chi phí nói chung cũng nh chi phi cho một đơn vị sản phẩm giảm đi, tức mức giảm chi phí do tăng năng suất lao động phải lớn hơn mức tăng chi phí do tăng tiền lơng bình quân. Rõ ràng là nguyên tắc này là cần thiết để nâng cao hiệu kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao đời sống của ngời lao động và phát triển nền kinh tếNguyên tắc 3: Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lơng giữa những ngời lao động làm các nghề khác nhau trong nền kinh tế quốc dân .Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lơng giữa những ngời lao đônglàm việc trong các nghề khác nhau nhằm đảm bảo sự công bằng, bình đẳng trong trả lơng cho ngời lao động. Nguyên tắc này là sự cần thiết dựa trên những cơ sở sau:- Trình độ lành nghề bình quân của ngời lao động ở mỗi ngành- Điều kiện lao động - Y nghĩa kinh tế của mỗi ngành trong nền kinh tế quốc dân- Sự phân bố theo khu vực sản xuất 2) Các yếu tố ảnh hởng tới các hình thức trả công cho ngơi lao động a) Các yếu tố thuộc bên ngoài tổ chức- Luật: Hệ thống trả công của tổ chức không đợc trái với pháp luật chung của nhà nớc, không đợc trái với các văn bản quy định chi tiết về tiền lơng cũng nhu các văn bản hớng dẫn thi hành .SV thực hiện: ứng Thị Lợi4Đề án chuyên ngành Lớp: QTNL 42b- Công đoàn : Hệ thống lơng của doanh nghiệp phải đợc công đoàn thông qua- Đối thủ cạnh tranh: Ngày nay, sự cạnh tranh giữa các tổ chức không chỉ ở sản phẩm về thị trờng mà còn cạnh tranh cả về lao động. Chính sách phúc lợi trong đó có hệ thống trả công của tổ chức cũng là một yếu tố để thu hút những lao động giỏi làm việc cho tổ chức mình và giữ ngời lao động ở lại làm việc với mình.Vì vậy mà hệ thống trả công của doanh nghiệp phải thực sự hấp dẫn. b) Yếu tố thuộc về tổ chức Hệ thống trả công của doanh nghiệp bị ảnh hởng bởi những Quy định của ngành, những nôi quy của ngành( một số ngành có những văn bản quy định và h-ớng dẫn việc trả công cho ngời lao động riêng của ngành mình)Một số tổ chức là công ty trực thuộc tổng công ty thì hệ thống lơng cua công ty thờng do tổng công ty thiết kế chung cho các công ty trực thuộc và các công ty này sẽ cụ thể hoá hơn với công ty mình. Các yếu tố thuộc về công việc cũng ảnh hởng tới hệ thống trả công của doanh nghiệp đó là những đặc điểm ngành nghề, tính trách nhiệm, điều kiện làm việc .đòi hỏi doanh nghiệp phải có hệ thống trả công phù hợp. 3) Các hình thức trả công cho ngời lao động. a) Hình thức trả công theo thời gian.Khái niệm: Hình thức trả công theo thời gian là hình thức trả côngtrong đó tiền công đợc xác định phụ thuộc và mức lơng cấp bậc và số lợng thời gian làm việc thực tế.Đối tợng áp dụng: Hình thức trả công này thờng đợc áp dụng trả công cho ngời lao động trong những trờng hợp trả công đối cho các viên chức quản lý chuyên môn nghiệp vụ , nhân viên thừa hành kỹ thuât, phục vụ và những đối tợng SV thực hiện: ứng Thị Lợi5Đề án chuyên ngành Lớp: QTNL 42bkhác mà không thể thực hiện trả lơng khoán hoặc theo sản phẩm; những ngời lao động làm những công việc khó định mức một cách chặt chẽ và chính xác; những công việc mà năng suất chủ yếu dựa vào máy móc, những công việc sản xuất thử hoặc sản xuất tạm thời.Công thức :Tiền công =Mức lơng cấp bậc ì số lợng thời gian hao phí thực tế ( Giờ hoặc ngày) Mức lơng cấp bậc tháng Mức lơng cấp bậc ngày = Số ngày công chế độ Mức lơng cấp bậc ngày Mức lơng cấp bậc giờ = Số giờ chế độ Có 2 chế độ trả công theo thời gian:a1- chế độ trả công theo thời gian đơn giản.Chế độ trả công theo thời gian đơn giản là chế độ trả công mà tiền công nhận đợc của mỗi ngời lao động do mức lơng cấp bậc cao hay thấp và thời gian làm việc thực tế nhiều hay ít quyết định.Theo chế độ này tiền công đợc tính nh sau: Ltt = Lcb * TTrong đó: Ltt : Lơng thực tế ngời lao động nhận đợc T : Thời gian làm việc thực tế( theo ngày hoặc theo giờ) Lcb :Mức lơng cấp bậc tính theo thời gian ( theo ngày hoặc giờ) Ưu điểm của nó là đơn giản dễ tính toán song chế độ này có nhợc điểm lớn là mang tính chất bình quân, không khuyến khích sử dụng hợp lý thời gian làm SV thực hiện: ứng Thị Lợi6Đề án chuyên ngành Lớp: QTNL 42bviệc và nói chung cha thực sự gắn với kết quả lao đông vì vậy mà ngời lao động chỉ quan tâm đến thời gian làm việc mà không chú ý đến hiệu quả và kết quả công việc a2- Chế độ trả công theo thời gian có th ởng Theo chế độ này tiền công mà ngời lao động nhận đợc gồm tiền công trả theo chế độ trả công theo thời gian đơn giản và tiền thởng khi đạt chỉ tiêu về số l-ợng hoặc chất lợng đã quy định. Đây là chế độ trả trả công đợc áp dụng hiện nay bởi đây là chế độ trả công không những phản ánh mức độ thành thạo, thời gian làm việc thực tế mà còn gắn với thành tích công tác của từng ngời lao động,Đối với doanh nghiệp nhà nớc hiện nay chế độ này đợc cụ thể hoá và đợc quy định có 2 cách trả:Cách 1: Trả lơng theo công việc đợc giao gắn với mức độ phức tạp, tính trách nhiệm của công việc đòi hỏi, mức độ hoàn thành công việc, số ngày công thực tế không phụ thuộc vào hệ số mức lơng đợc xếp theo nghị định 26/CP ngày 23/5/1993 của chính phủ *Công thức tính: Ti =imjjjVnhnt=1ih ( i j )Trong đó : Ti : Là tiền lơng ngời thứ i đợc nhận. ni :số ngày công thực tế trong kỳ của ngời thứ i m : Số ngời của bộ phận làm lơng thời gian. Vt : Quỹ lơng tơng ứng với mức độ hoàn thành công việc của bộ phận làm lơng thời gian.SV thực hiện: ứng Thị Lợi7Đề án chuyên ngành Lớp: QTNL 42b hi : Hệ số lơng của ngời thứ i tơng ứng với việc đợc giao, mức độ phức tạp, tính trách nhiệm công việc đòi hỏi và mức độ hoàn thành công việc.( Hệ số hi do doanh nghiệp xác định).Cách 2 :Trả lơng cho ngời lao động vừa theo hệ số lơng đợc xếp theo nghị định 26/CP vừa theo kết quả cuối cùng của từng ngời từng bọ phận. Công thức tính nh sau:Ti = T1i + T2iTrong đó:Ti- Tiền lơng của ngời thứ i nhận đợc.T1i - Tiền lơng tính theo nghị định 26/CP ngời thứ i đợc tính: T1i = ni*ti Trong đó: ti - Mức lơng ngày theo nghị định 26/CP. ni - Số ngày công làm việc thực tế. T2i- Phần lơng đợc xác định giống nh công thức cách 1 nhng Vt đợc thay bằng Vt + Vcd. Vt - Quỹ lơng tơng ứng với mức độ hoàn thành công việc của bộ phận làm lơng thời gian. Vcd - Quỹ lơng theo nghị định 26/CP của bộ phận làm lơng thời gian: Vcd = =mjijT1 ( Tij : Tiền lơng theo nghị định26/CP của từng ngời) m: Số ngời của bộ phận làm lơng thời gian.Trong 2 cách trên thì cách thứ 2 đợc áp dụng phố biến hơn cả.SV thực hiện: ứng Thị Lợi8Đề án chuyên ngành Lớp: QTNL 42bb) Hình thức trả công theo sản phẩm hoặc lơng khoán.Đây là hình thức trả công trong đó tiền công đợc xác định phụ thuộc vào mức lơng theo cấp bậc, mức lao động và số sản phẩm thực tế sản xuất ra và đợc nghiệm thu về chất lợng .*Công thức chung:Tiền công = Đơn giá tiền lơng * số sản phẩm thực tế.Đơn giá là số tiền dùng để trả công cho một sản phẩm sản xuất ra đợc nghiệm thu về chất lợng. Đơn giá xác định qua mức đơn giá tiền lơng. Mức đơn giá tiền lơng có thể là mức thời gian hoặc mức sản lợng.Hình thức này có các chế độ sau:b1) Chế độ trả công theo sản phẩm trực tiếp cá nhân .Chế độ trả công theo sản phẩm trực tiếp cá nhân đợc áp dụng để trả cho ngời lao động trực tiếp sản xuất trong điều kiện quá trình lao động của họ mang tính độc lập tơng đối có thể định mức nghiệm thu kiểm tra sản phẩm một cách cụ thể và riêng biệt.*Công thức tính nh sau: L = Đg *QTrong đó: L - Tiền công thực tế nhận đợc. Q - Số lợng sản phẩm thực tế hoàn thành. Đg - Đơn giá tiền lơng.Đơn giá tiền lơng tính bằng công thức:Đg = QL0hoặc Đg = Lo* TTrong đó: Lo: Lơng cấp bậc của công nhân trong kỳSV thực hiện: ứng Thị Lợi9Đề án chuyên ngành Lớp: QTNL 42b Q : Mức sản lợng của công nhân T : Mức thời gian hoàn thành 1 đơn vị sản phẩm.Ưu điểm của chế độ này là đơn giản dễ tính đợc tiền lơng trong kỳ, khuyến khích công nhân tích cực làm việc để nâng cao năng suất lao động một cách trực tiếp( khuyến khích tăng năng suất lao động cá nhân)Tuy nhiên chế độ này cũng có nhợc điểm là dễ làm cho công nhân chỉ chạy theo số lợng sản phẩm mà ít chú ý đến chất lợng sản phẩm , ít chú ý đến tiết kiệm nguyên vật liệu và sử dụng không hiệu quả máy móc thiết bị ( không quan tâm đến bảo quản máy móc thiết bị )Để áp dụng có hiệu quả chế độ này cần giám sát, quản lý tốt trong sản xuất cũng nh phải tuyên truyền giáo dục ý thức cho công nhân b2 ) Chế độ trả công theo sản phẩm tập thể.Chế độ này áp dụng để trả công cho ngời lao động làm những công việc mà đòi hỏi nhiều ngời cùng thực hiện và các cá nhân có liên quan trức tiếp với nhau trong thực hiện công việc tức là những công việc mà cần phải một nhóm ngời lao động mới thực hiện đợc, khó có thể định mức riêng cho từng ngời.Lơng thực tế của cả tổ đợc tính :L = Đg * Q1Trong đó : Q1- Sản lợng thực tế của tổ đã hoàn thành Đơn giá tiền lơng ( Đg) đợc tính bằng các cách nh sau:+ Đg = QLcbnii=1 Trong đó:+ Đg=iniiTLcb *1= =niiLcb1: Tổng lơng cấp bậc của cả tổ SV thực hiện: ứng Thị Lợi10[...]... định cho riêng loại hình doanh nghiệp mình cho phù hợpII. Thực trạng các hình thức trả công cho ngời lao động ở xí nghiệp khảo sát xây dựng - Công ty t vấn xây dựng Sông Đà. 1) Giới thiệu chung về xí nghiệp. Xí nghiệp khảo sát xây dựng là một doanh nghiệp nhà nớc một đơn vị thuộc công ty t vấn xây dựng Sông Đ - Tổng công ty xây dựng Sông Đà, đợc thành lập nhằm đáp ứng nhiềm vụ khảo sát địa hình, ... khảo sát phân tích cụ thể.Từ những nhận định trên em mạnh dạn đa ra một số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện hơn các hình thức trả công, trả lơng tại xí nghiêp.III. Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả công cho ngời lao động tại Xí nghiệp khảo sát xây dựng- Công ty t vấn xây dựng Sông Đà . 1) Cần có hệ thống các bảng phân tích công việc một cách rõ ràng, đánh giá công. .. ời lao động. 5 a) Hình thức trả công theo thời gian. 5 b) Hình thức trả công theo sản phẩm hoặc l ơng khoán. 9 II. Thực trạng các hình thức trả công cho ng ời lao động ở xí nghiệp khảo sát xây dựng - Công ty t vấn xây dựng Sông Đà. 15 1) Giới thiệu chung về xí nghiệp. 15 Số l ợng 17 a) Các yếu tố bên ngoài ảnh h ởng đến các hình thức trả công của xí nghiệp. 18 b) Các yếu tố thuộc về xí nghiệp. ... yếu tố thuộc về xí nghiệp. 19 3) Thực trạng các hình thức trả công cho ng ời lao động tại xí nghiệp. 19 a) L ơng thời gian trả cho bộ máy gián tiếp 19 b) Hình thức l ơng khoán theo sản phẩm bộ phận trực tiếp 25 III. Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả công cho ng ời lao động tại Xí nghiệp khảo sát xây dựng- Công ty t vấn xây dựng Sông Đà . 31 SV thực hiện: ứng Thị Lợi41... nghiệp . a) Các yếu tố bên ngoài ảnh hởng đến các hình thức trả công của xí nghiệp. - Hệ thống lơng nói chung và các hình thức trả công cho ngời lao động nói riêng của đối thủ cạnh tranh ảnh hởng đến các hình thức trả công cho ngời lao động của xí nghiệp, nhất là các doanh nghiệp cùng ngành xây dựng. Hình thức trả công của xí nghiệp hấp dẫn và hợp lý sẽ giữ gìn những ngời lao động giỏi ở lại và thu... .Qua nghiên cứu thực tế các hình thức trả công tại xí nghiệp khảo sát xây dựng - một doanh nghiệp nhà nớc hoạt động trong lĩnh vực xây dựng em thấy rằng xí nghiệp đà xây dựng đợc các hình thức trả công và hệ thống trả công cho ngời lao động tơng đối khoa học có hệ thống, hợp phápvà tơng đối phù hợp với đặc điểm điều kiện của xí nghiệp mình.Tiền lơng tiền công ngời lao động nhận đợc đà gắn với... cũng xuất phát từ đó mà em mạnh dạn chọn đề tài:" Các hình thức trả công cho ngời lao động tại xí nghiệp khảo sát xây dựng - Công ty t vấn xây dựng sông Đà Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện& quot;.Trong khuôn khổ của đề tài nghiên cứu em đi vào phân tích u nhợc điểm, điều kiện áp dụng của các hình thức trả công hiện nay và đi sâu vào phân tích thực SV thực hiện: ứng Thị Lợi1 Đề án... doanh nghiệp và của ngời lao động thì cần phải có một hệ thống trả công hợp lý cho ngời lao động. Hiện nay, tiền lơng cha thực sự phát huy đợc tính tạo động lực của nó, trong một số doanh nghiệp các hình thức trả công cho ngời lao động còn cha thực sụ phù hợp với đặc điểm công việc, ngành nghề và còn cha rõ ràng trong trả công. Chính vì vậy nghiên cứu vấn đề, hình thức trả công cho ngời lao động. .. kia.Tuy nhiên các hình thức trả công cho ngời lao động tại xí nghiệp vẫn còn một số tồn tại nh trong phần thực trạng đà đề cập mà cần phải xem xét phân tích và có những giải pháp khắc phục. Làm đợc điều đó thì hệ thống trả công của xí nghiệp ngày càng hoàn thiện hơn phù hợp hơn đối với xí nghiệp để ngời lao động thể yên tâm làm việc tạo động lực chho họ cống hiến cho xí nghiệp và hoạt động sản xuất... nội nghiệp và ngoại nghiệp còn mang tính tơng đối , cha khảo sát phân tích công việc để định mức một cách chính xác hơn.Để hình thức trả công theo sản phẩm khoán này áp dụng có hiệu quả hơn trong xí nghiệp cần có những giải pháp để hoàn thiện hơn.SV thực hiện: ứng Thị Lợi29 Đề án chuyên ngành Lớp: QTNL 42b2) Các yếu tố chính ảnh hởng đến các hình thức trả công cho ngời lao động tại xí nghiệp . Tiền lơng thực tế cả tổ nhận đợc(L) - Xác định hệ số điều chỉnh Hdc = -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - . ngời lao động tại xí nghiệp khảo sát xây dựng III. Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả công cho ngời lao động tại xí nghiệp khảo sát
- Xem thêm -

Xem thêm: Các hình thức trả công cho người lao động tại xí nghiệp khảo sát xây dựng - Cty tư vấn xây dựng sông Đà --Thực trạng và Một số Giải pháp hoàn thiện, Các hình thức trả công cho người lao động tại xí nghiệp khảo sát xây dựng - Cty tư vấn xây dựng sông Đà --Thực trạng và Một số Giải pháp hoàn thiện, Các hình thức trả công cho người lao động tại xí nghiệp khảo sát xây dựng - Cty tư vấn xây dựng sông Đà --Thực trạng và Một số Giải pháp hoàn thiện

Bình luận về tài liệu cac-hinh-thuc-tra-cong-cho-nguoi-lao-dong-tai-xi-nghiep-khao-sat-xay-dung-cty-tu-van-xay-dung-song-da-thuc-trang-va-mot-so-giai-phap-hoan-thien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP