Vai trò của nhà nước trong việc xây dựng nền Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

21 248 0
Quỳnh Lưu

Quỳnh Lưu Gửi tin nhắn

Tải lên: 11,539 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 15:50

Báo cáo thực tập: Vai trò của nhà nước trong việc xây dựng nền Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam A.Phần mở đầu. Đất nớc ta qua hơn mời năm đổi mới, đã đạt đợc nhiều thành tựu kinh tế lẫn chính trị-xã hội. Nhìn lại những gì hiện tại chúng ta đã đạt đợc, so với hơn mời năm trớc, quả thật là rất to lớn. Song so với những nớc trong khu vực và trên thế giới thì chúng ta còn kém xa họ về nhiều mặt đặc biệt là về kinh tế. Nhng nhìn một cách toàn diện và có tính chất quá trình và từ xuất phát điểm của một dân tộc còn nghèo nàn lạc hậu lại phải trải qua nhiều thập kỉ chiến tranh khốc liệt thì chúng ta phải công nhận thành quả to lớn mà chúng ta đã đạt đợc có thể tin tởng vào tơng lai. Tất cả những gì gọi là thành quả to lớn đó, chính là công sức và tránh nhiệm cốt lõi của nhà nớc đối với nền kinh tế-xã hội và sự phát triển của đất nớc ta trong thời kì quá độ. Nhà nớc có vai trò hết sức to lớn đối với sự phát triển về tất cả các mặt của đất nớc: kinh tế-chính trị- xã hội, đặc biệt là sự phát triển về kinh tế. Nhất là hoàn cảnh ngày nay, sự liên kết và hội nhập kinh tế ngày càng diễn ra nhanh chóng và với quy mô toàn cầu hoá cao độ. Hoàn cảnh đó tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi song cũng nhiều trở ngại, thách thức . cho nền kinh tế. Đòi hỏi nhà nớc Việt Nam hơn lúc nào hết cần phải tích cực phát huy vai trò to lớn của mình trong việc tổ chức xây dựng, quản lý và phát triển nền kinh tế. Nhà nớc không đơn thuần là ngời trọng tài, ngời định hớng, định luật chơi mà mức độ can thiệp và tác động trực tiếp tới các quá trình kinh tế đã và đang ảnh hởng sâu sắc đến nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Nhà nớc với vai trò đặc biệt quan trọng của mình, đã và đang làm gì để thúc đẩy phát triển nền kinh tế, tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp trong nớc phát triển, góp tiếng nói của mình trong trong thị trờng quốc tế hiện nay. 1B.Nội dung. I-lý luận chung về nhà nớc, nền kinh tế thị trờng ở việt nam và vai trò của nhà nớc trong nền kinh tế.1-Lý luận về nhà nớc.a-Khái niệm nhà nớc:Nhà nớc về thực chất là một thiết chế quyền lực chính trị, là cơ quan thống trị giai cấp của một hoặc một nhóm giai cấp này đối với một hoặc toàn bộ các giai cấp khác, đồng thời còn để duy trì và phát triển xã hội mà nhà nớc đó quản lý trớc các nhà nớc khác và trớc lịch sử.( Giáo trình quản lý xã hội-ĐHKTQD ) b-Các dấu hiệu đặc trng của nhà nớc:Nhà nớc là một tổ chức mang tính bao trùm toàn bộ xã hội, đặc trng bởi các dấu hiệu sau:-Thứ nhất, nhà nớc là sự phân chia dân c theo lãnh thổ. Nếu các bộ lạc, thị tộc đợc hình thành theo quan hệ huyết thống thì nhà nớc là bộ máy quyền lực, tập trung trên một cơ cấu lãnh thổ nhất định và dân c đợc phân chia theo lãnh thổ quốc gia thống nhất.-Thứ hai, nhà nớc thiết lập một bộ máy quyền lực xã hội, bộ máy quyền lực công này dờng nh tách ra ngoài xã hội, đứng trên xã hội, nhng lại trực tiếp cai trị xã hội. Ngày nay nó thờng la bộ máy đồ sộ bao gồm một hệ thống các cơ quan quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội nh: tuyên truyền, cổ động, cỡng chế, đàn áp, và các cơ quan quản lý khoa học kỹ thuật, kinh tế, tài chính .-Thứ ba, nhà nớc là quyền lực công xuất hiện đồng thời với việc xác định chủ quyền nhà nớc-đó là quyền lực tối cao mang tính độc lập của nhà nớc trong việc giải quyết những công việc đối nội, đối ngoại của xã hội.-Thứ t, nhà nớc ban hành pháp luật có tính bắt buộc chung đối với mọi tổ chức, mọi thành viên trong xã hội. Nhà nớc quản lý xã hội bằng pháp luật và bằng các biện pháp khác nhằm đạt đợc mục đích đặt ra.2Nhà nớc quản lý xã hội bằng pháp luật là chủ yếu, thông qua hệ thồng pháp luật nhà nớc chi phối đến mọi hoạt động của nền kinh tế. Có thể sự chi phối đó là tốt hoặc xấu cho nền kinh tế, và gây ra các hậu quả tơng ứng. Nh vậy nhà nớc đặc biệt phải chú ý đến mọi quyết định của mình, mọi kế hoặch của mình, nhằm hạn chế các quyết định có thể ảnh hởng xấu đến nền kinh tế và tích cực tạo điều kiện thuận lợi phát triển các thành phần kinh tế.2-Lý luận về vai trò của nhà nớc trong nền kinh tế thị trờng:a-Mục tiêu và chức năng quản lý vĩ mô nền kinh tế của nhà nớc. -Mục tiêu.+ Ôn định nền kinh tế: nhằm ổn định chu kỳ kinh doanh, loại trừ khủng hoảng, suy thoái hoặc phát triển quá nóng vội, giảm thất nghiệp, thúc đẩy tăng trởng GDP.+ Nâng cao hiệu quả trong việc phân phối sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế: Nhằm giải quyết bài toán mâu thuẫn giữa nguồn tài nguyên có giới hạn của quốc gia và nh cầu vô hạn của thị trờng.+ Mang lại sự công bằng trong việc giải quyế các quyền lợi và nghĩa vụ, các mâu thuẫn của các thành viên trong nền kinh tế: nhằm tạo sự bình đẳng giữa các chủ thể kinh tế, giảm bớt hiện tợng phân hóa xã hội.+ Củng cố an ninh quốc phòng, ngăn chặn ô nhiễm môi trờng, củng cố và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. -Chức năng quản lý vĩ mô nền kinh tế của nhà nớc. Thiết lập khuôn khổ pháp luật: Nhà nớc đề ra hệ thống pháp luật trên cơ sở đó đặt ra những điều luật cơ bản về quyền sở hữu tài sản và hoạt động của thị trờng nhằm tạo môi trờng thuận lợi, hành lang an toàn cho sự phát triển có hiệu quả của các hoạt động kinh tế xã hội. Nâng cao hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp: Nhà nớc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Đồng thời nhà nớc sửa 3chữa những khiếm khuyết của thị trờng: Độc quyền, thất nghiệp, khủng hoảng. Ôn định kinh tế vĩ mô: Nhà nớc sử dụng các công cụ, các loại thuế, các khoản chi tiêu và những quy định hay kiểm soát về tiền tệ .để:kiềm chế lạm phát/ tạo môi trờng thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh/ hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin, thị trờng . Đảm bảo các lợi ích công cộng và sự công bằng xã hội: Mục đích là bảo đảm ổn định xã hội đồng thời không làm triệt tiêu tính tích cực sản xuất kinh doanh của các thành viên trong xã hội. Nhà nớc thông qua các công cụ về thuế, giá cả, chính sách thu nhập, bảo trợ .để điều tiết sự bất bình đẳng trong thu nhập, tạo điều kiện xoá đói giảm nghèo, rút ngắn chênh lệch về kinh tế xã hội giữa các vùng, các khu vực và các tầng lớp dân c. Mặt khác khuyến khích mọi ngời đầu t phát triển, làm giàu chính đáng. Ngoài ra còn phải bảo đảm trật tự an ninh quốc phòng, bảo đảm sự phát triển sự nghiệp phúc lợi công cộng của xã hội. Xây dựng các dự án, chiến lợc phát triển, các kế hoạch chơng trình phát triển kinh tế xã hội có hiệu quả: Nhà nớc dự đoán khoa học sự phát triển của các quá trình kinh tế xã hội thông qua phân tích tiểu sử của sự vật, phát hiện ra xu hớng phát triển theo thời gian của nó để có thể thấy trớc tơng lai từ đó có những chiến lợc phát triển kinh tế xã hội phù hợp định hớng xã hội chủ nghĩa. Nhà nớc đầu t kinh doanh và tham gia vào việc kinh doanh một số lĩnh vực: thông qua việc đầu t xây dựng, phát triển các doanh nghiệp nhà nớc mà nhà nớc giữ các đỉnh cao chỉ huy và tạo thực lực kinh tế cho mình trong nền kinh tế thị trờng. Một số chức năng khác: Bảo vệ, kiểm soát việc sử dụng các tài sản quốc gia, dự báo và xác định các cân đối cơ bản ở tầm vĩ mô .b-Sự biểu hiện của vai trò nhà nớc trong các nền kinh tế hiện đại:4Tất cả các nền kinh tế thị trờng của các nớc đã và đang phát triển đều có sự quản lý, điều khiển, can thiệp của nhà nớc ở các phạm vi, mức độ khác nhau và bằng các phơng thức khác nhau:Tại Mỹ vai trò của chính phủ liên bang biểu hiện trên các mặt sau:-Thứ nhất: Chính phủ liên bang chịu trách nhiệm xây dựng và khống chế hoạt động thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế nh đờng xá giao thông, phơng tiện vận chuyển, thông tin liên lạc và năng lợng.-Thứ hai: tạo ra môi trờng tự do cạnh tranh, xây dựng các đạo luật chống độc quyền.-Thứ ba: kiểm soát các hoạt động kinh tế bằng các công cụ tài chính, tiền tệ, tổ chức hệ thống ngân hàng hai cấp, ngân hàng trung ơng và ngân hàng thơng mại.Tại Cộng hoà liên bang Đức phạm vi can thiệp của nhà nớc đối với nền kinh tế hẹp hơn. Nhà nớc không chơi mà đóng vai trò là ngời thiết kế luật chơi và dùng luật chơi để điều khiển làm cho nền kinh tế có thể tránh khỏi khủng hoảng, lạm phát.Khác với Mỹ và Cộng hoà liên bang Đức, các nhà nớc Bắc Âu can thiệp vào tất cả các mắt khâu hoặc vào một trong những mắt khâu nào đó. Các nhà nớc Bắc Âu đã lựa chọn phơng thức can thiệp vào khâu phân phối lại thu nhập bằng công cụ thuế. Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu thuế và chi tiêu, chính phủ các nớc Bắc Âu hớng nền kinh tế của họ đến các mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa ngời giàu ngời nghèo, bằng cách đem lại cho mọi thành viên trong xã hội một phúc lợi nh nhau dợc tạo ra từ nguồn thu chủ yếu từ thuế.Tại các nớc đang phát triển vai trò của nhà nớc đợc thể hiện trên các mặt sau đây:-Nhà nớc không chỉ giữ vai trò điều tiết gián tiếp mà còn trực tiếp quản lý nền kinh tế.Nhà nớc phải đứng ra thực hiện vai trò tích luỹ chủ yếu do tiết kiệm t nhân quá nhỏ, thị trờng vốn không có hoặc quá yếu.-Các DNNN vẫn giữ vai trò chủ yếu trong các lĩnh vục then chốt của nền kinh tế mặc dù vẫn nhấn mạnh đến sự cần thiết của t nhân hoá.Đặc biệt trong 5ngành tài chính, tiền tệ, một ngành mà tầm quan trọng của nó không thể đo bằng tỉ lệ so với tổng sản phẩm quốc dân, sở hữu nhà nớc vẫn giữ tỉ trọng lớn.-Vai trò điều tiết kiểm kê kiểm soát của nhà nớc đối với khu vực t nhân. Một mặt nhà nớc khuyến khích đầu t phát triển sản xuất không giới hạn quy mô, nhng mặt khác vẫn tăng cờng công tác kiểm soát, khiến cho các xí nghiệp t nhân ít có quyền độc lập tự chủ hơn là ở các nớc công nghiệp hoá phát triển.Với các nớc ASEAN sự can thiệp của nhà nớc thể hiện trên các mặt:-Định hớng chiến lợc đúng đắn hớng cho nền kinh tế bớc vào giai đoạn phát triển mới với những thay đổi căn bản.-Trên cơ sở định hớng đúng đắn sự điều tiết của nhà nớc vào thay đổi nền kinh tế sao cho phù hợp với thị trờng thế giới.-Công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nớc chủ yếu là gián tiếp thông qua các chính sách kinh tế lớn.Các nớc kể ra ở trên đã rất thành công trong việc tổ chức một nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc. Mặc dù cách thể hiện vai trò của mình khác nhau, nhng có thể nói các nhà nớc này rất đạt khi họ quản lý và điều khiển nền kinh tế. Điều đó chứng tỏ rằng: về nguyên tắc nhà nớc có thể và cần phải can thiệp vào thị trờng.3-Khái quát chung nền kinh tế thị trờng ở Việt Nam:Kinh tế thị trờng là tổng thể các nhân tố, quan hệ cơ bản vận động dới sự chi phối của các quy luật thị trờng trong môi trờng cạnh tranh nhằm mục tiêu lợi nhuận. Nhân tố cơ bản kinh tế thị trờng là cung-cầu và giá cả thị trờng.Đại hội VI cột mốc đánh dấu sự đổi mới, thừa nhận nền kinh tế hàng hoá nhng cha đề cập đến kinh tế thị tr ờng mà vẫn coi Tính kế hoặch là đặc trng số một của một cơ chế quản lý kinh tế ngay từ buổi đầu của thời kỳ quá độ . Đến hội nghị trung ơng 6( khoá VI ) có sự phát triển của t duy kinh tế Cơ chế thị trờng thể hiện sự vận động của các qy luật sản xuất và lu thông hàng hoá tác động quan hệ qua lại với các quy luật kinh tế khác phải vận dụng nhất quán trong kế hoạch và các chinh sách kinh tế.Đến đại hội VII Đảng ta 6lại phát triển sâu thêm về t duy kinh tế và chỉ ra Cơ chế vận hành kinh tế hang hoá nhiều thành phần theo định hớng XHCN là cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc. Đến đại hội VIII Đảng ta rút ra Xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trờng, đi đôi với tăng cờng vai trò quản lý kinh tế của Nhà nớc theo định hớng XHCN .a-Ưu và nhợc của cơ chế thị trờng. -Ưu điểm. Cơ chế thị trờng có khả năng tự điều tiết nền sản xuất xã hội, tức là tự động phân bố các nguồn tài nguyên sản xuất và các khu vực, các ngành kinh tế mà không cần bất kỳ sự điều khiển từ trung tâm nào. CCTT tự động kích thích phát triển sản xuất tăng trởng kinh tế theo chiều rộng và chiều sâu, tăng cờng chuyên môn hoá sản xuất. -Nhợc điểm.Trong nền kinh tế hàng hoá, vận động theo cơ chế thị trờng, mỗi chủ thể kinh doanh, mỗi nghành, mỗi địa phơng đều có lợi ích riêng của mình và đều tìm mọi cách để tối u lợi ích đó. Do đó trong khi thực hiện tối đa lợi ích của mình họ có thể nhìn thấy hoặc không nhìn thấy lợi ích của ngời khác. Vì vậy tất yếu náy sinh hiện tợng: lợi ích của cá nhân hay một bộ phận này tăng lên làm thiệt hại lợi ích của ngời khác, bộ phận khác.Nền kinh tế hàng hoá vận động theo cơ chế thị trờng không thể tách rời môi trờng bất ổn, thờng xuyên có sự đụng độ và xung đột giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội, các quan hệ giao dịch và mua bán trên thị trờng không lành mạnh mang tính chất lừa đảo, bạo lực kinh tế sẽ không thể phát triển, tình trạng rối loạn, khủng hoảng xảy ra là tất yếu.Nền kinh tế thị trờng với cái cốt lõi là lợi ích, luôn tồn tại mặt trái của nó. Hiện tợng tham nhũng, quan liêu, và những tệ nạn xã hội luôn là một bài toán khó và làm đau đầu nhà nớc và xã hội.Qua tìm hiểu u và nhợc điểm của kinh tế thị trờng, để cơ chế này hoạt động có hiệu quả thì nhất thiết không thể thiếu vai trò của nhà nớc với t cách là chủ thể 7nền kinh tế. Nhà nớc sẽ hạn chế những mặt trái và phát huy cái đợc của cơ chế thị trờng.b-Những đặc trng cơ bản của nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN ở Việt Nam. -Nền kinh tế hiện đại với tính chất xã hội hiện đại (xã hội XHCN ).Mặc dù nền kinh tế nớc ta đang nằm trong tình trạng lạc hậu và kém phát triển nhng khi nớc ta chuyển sang phát triển kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trờng, thì thế giới đã chuyển sang giai đoạn kinh tế thị trờng. Bởi vậy, chúng ta không thể và không nhất thiết phải trải qua giai đoạn kinh tế hàng hoá giản đơn và giai đoạn kinh tế thị trờng tự do. -Nền kinh tế hỗn hợp nhiều thành phần với vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nớc.Nền kinh tế hàng hoá, nền kinh tế thị trờng phải là một nền kinh tế đa thành phần, đa hình thức sở hữu. Thế nhng, nền kinh tế thi trờng mà chúng ta xây dựng là nền kinh tế thị trờng hiện đại, cho nên cần có sự tham gia của Bàn tay hữu hình của nhà nớc trong việc điều tiết, quản lý nền kinh tế đó. Đồng thời, chính nó sẽ đảm bảo sự định hớng phát triển của nền kinh tế thị trờng. Sự quản lý, điều tiết, định hớng phát triển kinh tế của nhà nớc là thông qua các công cụ chinh sách kinh tế vĩ mô và vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nha nớc. Kinh tế nhà nớc phải nắm giữ vai trò chủ đạo ở một số lĩnh vực then chốt, có ý nghĩa là Đài chỉ huy, là Mạch máu của nền kinh tế, Nhà nớc cần coi trọng vai trò của khu vực kinh tế t nhân và kinh tế hỗn hợp, đặt chúng trong mối quan hệ gắn bó, hữu cơ thống nhất, không tách rời, biệt lập . -Nhà nớc quản lý kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN ở nớc ta là Nhà nớc pháp quyền XHCN, là Nhà nớc của dân, do dân và vì dân.Thành tố quan trọng mang tính quyết định trong nền kinh tế thị trờng hiện đại là Nhà nớc tham gia vào các quá trình kinh tế. Nhng khác với Nhà nớc của nhiều nền kinh tế thị trờng trên thế giới, Nhà nớc ta là Nhà nớc của dân, do dân 8và vì dân , Nhà nớc công, nông, Nhà nớc của đại đa số nhân dân lao động, đặt d-ới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. -Cơ chế vận hàng nền kinh tế đợc thực hiện thông qua cơ chế thị trờng với sự tham gia quản lý điều tiết của Nhà nớc.Mọi hoạt động sản xuất-kinh doanh trong nền kinh tế thị trờng đợc thực hiện thông qua thị trờng. Các quy luật kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trờng ( Quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật đào thải .), sẽ chi phối các hoạt động kinh tế. Thông qua các công cụ, chính sách kinh tế vĩ mô, cùng với việc sử dụng các lực lợng kinh tế của mình ( Kinh tế nhà nớc ), Nhà nớc tác động lên mối quan hệ tổng cung, tổng cầu thực hiện điều tiết nền kinh tế thị tr-ờng. -Mở cửa hội nhập nền kinh tế trong nớc với nền kinh tế Thế Giới, trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là nội dung quan trọng của nền kinh tế thị trờng của nớc ta.Quá trình phát triển của kinh tế thị trờng đi liền với xã hội hoá nền sản xuất của xã hội. Tiến trình xã hội hoá trên cơ sở phát triển thị trờng là không có biên giới quốc gia về kinh tế. Một trong những đặc trng quan trọng của kinh tế thị tr-ờng hiện đại là việc mở rộng giao lu kinh tế với nớc ngoài. Để phát triển trong điều kiện kinh tế thị trờng hiện đại, Việt Nam không thể đóng cửa, khép trong trạnh thái tự cung tự cấp mà phải mở cửa, hội nhập với nền kinh tế thế giới. Sự mở cửa, hội nhập đợc thực hiện trên ba nội dung chính là: Thơng mại, đầu t và chuyển giao công nghệ. -Thúc đẩy tăng trởng kinh tế đồng thời với việc đảm bảo công bằng xã hội cũng là một nội dung quan trọng trong nền kinh tế thị trờng ở nớc ta.Chúng ta đi theo cơ chế thị trờng, chúng ta cho phép một số yếu tố t bản chủ nghĩa phát triển. Song chúng ta vẫn coi trọng sự công bằng, mục tiêu của chúng ta phát triển trong công bằng và văn minh xã hội. Ơ một số nớc thì họ chỉ chú trọng tới tăng trởng mà bỏ qua các yếu tố khác nh văn hoá, y tế, những giá trị tinh thần .còn chúng ta phát triển kinh tế thị trờng nhng chủ trơng đảm bảo công 9bằng xã hội thực hiện thống nhất giữa tăng trởng kinh tế và công bằng xã hội trong tất cả các giai đoạn của sự phát triển kinh tế nớc ta. -Giải quyết mối quan hệ giữa lao động và t bản, đợc thực hiện theo kết quả lao động là chủ yếu kết hợp một phần theo vốn và tài sản.Đây là điểm khác giữa nền kinh tế thị trờng trong CNTB với nền kinh tế thị trờng định hớng XHCN ở nớc ta. CNXH đặt con ngời ở vị trí trung tâm của sự phát triển. Cho nên, trong phân phối thu nhập và thành quả lao động của xã hội, CNXH nhấn mạnh đến nhân tố lao động và yếu tố tiền lơng-thu nhập của ngời lao động.Tóm lại, quá trình triển nền kinh tế thị trờng định hớng XHCN ở nớc ta phải là Quá trình thực hiện dân giàu, nớc mạnh, tiến lên hiện đại trong một xã hội nhân dân làm chủ, nhân ái có văn hoá, có kỷ cơng, xoá bỏ áp bức, bất công, tạo điều kiện cho mọi ngời có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc .c-Tất yếu của việc phát triển kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc ở Việt Nam: Với Việt Nam thì đây là một vấn đề khách quan và thực tế đã chứng minh bắt buộc phải chuyển đổi nền kinh tế sang kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc: Sau kháng chiến thắng lợi, đất nớc ta bắt đầu xây dựng mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung dựa trên hình thức sở hữu công cộng về t liệu sản xuất. Nền kinh tế kế hoạch hoá trong thời kì đầu thực hiện ở nớc ta tỏ ra phù hợp, tạo bớc chuyển biến quan trọng về kinh tế xã hội. Từ một nền kinh tế lạc hậu và phân tán bằng công cụ kế hoạch hoá nhà nớc đã tập trung vào tay mình một lc lợng vật chất quan trọng về đất đai, tài sản và tiền bạc để ổn định và phát triển nền kinh tế.Từ sau ngày giải phóng miền nam bức tranh mới về thực trạng kinh tế xã hội đã thay đổi. Trong nền kinh tế cùng lúc tồn tại cả ba loại hình kinh tế tự cấp tự túc nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung và kinh tế hàng hoá . Đó là thực tế khách quan nhng chúng ta vẫn tiếp tục chủ trơng xây dựng nền kinh tế chỉ huy nh ở miền bắc truớc đây. Việc áp dụng cơ chế quản lí cũ vào nền kinh tế đã thay đổi làm xuất hiện nhiều tiêu cực. Ta đã không quản lý có hiệu quả các nguồn tà nguyên sản xuất dẫn đến v iệc sử dụng lãng phí nghiêm trọng. Tài nguyên thiên nhiên bị 10[...]... kinh tế thị trờng tự do. -Nền kinh tế hỗn hợp nhiều thành phần với vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nớc. Nền kinh tế hàng hoá, nền kinh tế thị trờng phải là một nền kinh tế đa thành phần, đa hình thức sở hữu. Thế nhng, nền kinh tế thi trờng mà chúng ta xây dựng là nền kinh tế thị trờng hiện đại, cho nên cần có sự tham gia của Bàn tay hữu hình của nhà nớc trong việc điều tiết, quản lý nền kinh tế. .. bảo sự định hớng phát triển của nền kinh tế thị trờng. Sự quản lý, điều tiết, định hớng phát triển kinh tế của nhà nớc là thông qua các công cụ chinh sách kinh tế vĩ mô và vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nha nớc. Kinh tế nhà nớc phải nắm giữ vai trò chủ đạo ở một số lĩnh vực then chốt, có ý nghĩa là Đài chỉ huy, là Mạch máu của nền kinh tế, Nhà nớc cần coi trọng vai trò của khu vực kinh tế t... cực phát huy vai trò của mình trong việc xây dựng nền kinh tế thị trờng vững mạnh, đảm bảo ổn định và tăng trởng kinh tế. Bằng những thành công đạt đợc trong các hoạt động của Nhà nớc, chúng ta có thể tin tởng vào khả năng của nhà nớc trong việc thực hiện sứ mệnh xây dựng một nền kinh tế phát triển hoạt động theo cơ chế thị trờng có sự định hớng XHCN của Nhà nớc . Mục lụcA.phần mở đầu.B.nội... chung về nhà nớc, nền kinh tế thị trờng ở việt nam và vai trò của nhà nớc trong nền kinh tế. 1-Lý luận về nhà nớc.a-Khái niệm nhà nớc.19 B. Kết luận. Đối với nớc ta, quản lý nhà nớc về kinh tế là sự quan tâm đặc biệt của Đảng và nhà nớc, vì trong một thời gian dài đà tồn tại nền kinh tế hiện vật với sự cờng độ qua mức vai trò của nhà nớc, trở thành nhân tố kìm hÃm sự phát triển kinh tế, tạo... với nền kinh tế nớc ta trong thời kì quá độ và phù hợp với xu thế thời đại. Đặc biệt là trong bối cảnh nớc ta đang trong lộ trình tham gia hội nhập kinh tế khu vực và thế giới . II -Vai trò của nhà nớc trong việc xây dựng nền kinh tế thị trờng theo định hớng xhcn.1 -Vai trò quản lý của nhà nớc với nền kinh tế Việt Nam hiện nay.a-Tạo hành lang pháp lý, đặc biệt là hành lang pháp lý về kinh tế. .. hình chủ nghĩa xà hội hành chính Nhà nớc. Kinh nghiệm thế giới cho thấy, trong kinh tế thị trờng sự can thiệp của Nhà nớc vào kinh tế nhằm hạn chế những khuyết tật của thị trờng, tạo lập các cân đối vĩ mô, ngăn ngừa những đột biến xấu. Nhà nớc tạo điều kiện và môi trờng cho 18 B.Nội dung. I-lý luận chung về nhà nớc, nền kinh tế thị trờng ở việt nam và vai trò của nhà nớc trong nền kinh tế. 1-Lý... phát triển của kinh tế thị trờng đi liền với xà hội hoá nền sản xuất của xà hội. Tiến trình xà hội hoá trên cơ sở phát triển thị trờng là không có biên giới quốc gia về kinh tế. Một trong những đặc trng quan trọng của kinh tế thị tr-ờng hiện đại là việc mở rộng giao lu kinh tế với nớc ngoài. Để phát triển trong điều kiện kinh tế thị trờng hiện đại, Việt Nam không thể đóng cửa, khép trong trạnh... cụ, chính sách kinh tế vĩ mô, cùng với việc sử dụng các lực lợng kinh tế của mình ( Kinh tế nhà nớc ), Nhà nớc tác động lên mối quan hệ tổng cung, tổng cầu thực hiện điều tiết nền kinh tế thị tr-ờng. -Mở cửa hội nhập nền kinh tế trong nớc với nền kinh tế Thế Giới, trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ và toàn vẹn lÃnh thổ quốc gia là nội dung quan trọng của nền kinh tế thị trờng của nớc ta.Quá... công lao to lớn của Nhà nớc.Bằng những hành động thực tế của mình. Nhà nớc đà chứng minh cho chúng ta về khả năng lÃnh đạo và vai trò quan trọng của mình trong việc xây dựng nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN. Chúng ta có đủ cơ sở để tin tởng vào 14 bằng xà hội thực hiện thống nhất giữa tăng trởng kinh tế và công bằng xà hội trong tất cả các giai đoạn của sự phát triển kinh tế nớc ta. -Giải... Mại & Công Nghiệp VN. Trong các chuyến công du của Nhà nớc, các DN đợc đi tháp tùng, từ đó tìm hiểu thị trờng và thực tế đà ký kết đợc nhiều hợp đồng có lợi.e -Nhà nớc có vai trò kiểm soát nền kinh tế. Hạn chế những yếu tố phá hoại tính kinh tế thị trờng.Một vai trò to lớn của Nhà nớc đó là duy trì một nền kinh tế thị trờng theo đúng nghĩa của nó. Tức là một nền kinh tế thực sự là Tự do cạnh . II -Vai trò của nhà nớc trong việc xây dựng nền kinh tế thị trờng theo định hớng xhcn.1 -Vai trò quản lý của nhà nớc với nền kinh tế Việt Nam hiện. tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc ở Việt Nam. II -Vai trò của nhà nớc trong việc xây dựng nền kinh tế thị trờng định hớng XHCN.1 -Vai trò quản lý của nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của nhà nước trong việc xây dựng nền Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Vai trò của nhà nước trong việc xây dựng nền Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Vai trò của nhà nước trong việc xây dựng nền Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Bình luận về tài liệu vai-tro-cua-nha-nuoc-trong-viec-xay-dung-nen-kinh-te-thi-truong-theo-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-o-viet-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP