Nghị luận xã hội - Đề bài: Nhà văn Nga Lép – Tônxtôi nói rằng: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. pot

4 13,339 80
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2014, 10:21

. tưởng là ngọn đèn chỉ đường trong đời sống con người? Vì sao nói: Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống”. Là một. chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. Thân bài 1. Thế nào là lí tưởng? Vì sao lí tưởng là ngọn đèn? Những quan. Ngữ văn. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1 Nghị luận xã hội. Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí Đề bài: Nhà văn Nga Lép – Tônxt ôi nói rằng: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghị luận xã hội - Đề bài: Nhà văn Nga Lép – Tônxtôi nói rằng: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. pot, Nghị luận xã hội - Đề bài: Nhà văn Nga Lép – Tônxtôi nói rằng: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. pot, Nghị luận xã hội - Đề bài: Nhà văn Nga Lép – Tônxtôi nói rằng: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn