Thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại ở Việt nam . lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập wto

24 1,205 7
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2012, 09:44

Báo cáo thực tập: Thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại ở Việt nam . lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập wto Chuyên đề thực tập tôt nghiệp Nguyễn Văn Xuyết - TM 43BChơng II: thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thơng mại Việt Nam . lợi ích thách thức khi Việt Nam gia nhập wtoI. thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thơng mại Việt Nam 1.1. Quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam theo h-ớng phù hợp với Hiệp định TRIPs- WTOViệt Nam nộp đơn xin gia nhập WTO vào đầu năm 1995, khi đó hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nớc ta còn vận hành chủ yếu trên cơ sở các văn bản dới luật, đó là pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (số 131- LCT/HĐNN ngày 11- 02 1989) Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả do Hội đồng Nhà nớc ban hành năm 1994. Theo các văn bản này, các đối tợng sau đây đợc bảo hộ: sáng chế (thời hạn bảo hộ 15 năm), giải pháp hữu ích (6 năm), kiểu dáng công nghiệp (5 năm có thể gia hạn hai kỳ liên tiếp, mỗi kỳ 5 năm), nhãn hiệu hàng hoá (10 năm có thể gia hạn nhiều kỳ 10 năm liên tiếp), tên gọi xuất xứ hàng hoá tác phẩm văn học, nghệ thuật khoa học. Biện pháp xử lý các xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu là biện pháp hành chính.Đối với Hiệp định về sở hữu trí tuệ liên quan đến thơng mại TRIPs của WTO, có thể thấy rằng tại thời điểm khi nộp đơn xin gia nhập WTO, hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam còn rất nhiều điểm cha phù hợp. Nói một cách tổng quát, đó cha phải là một hệ thống đầy đủ có hiệu quả, để phù hợp với Hiệp định TRIPs, Việt Nam cần phải làm nhiều việc đối với hệ thống sở hữu trí tuệ của mình.1Chuyên đề thực tập tôt nghiệp Nguyễn Văn Xuyết - TM 43BVới mong muốn nhanh chóng hội nhập với thế giới mở đờng cho Hiệp định đầu t nớc ngoài, Việt Nam đã xây dựng chơng trình về sở hữu trí tuệ nhằm mục tiêu làm cho hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam phù hợp với Hiệp định vào ngày 01- 01-2000, là ngày mà Hiệp định TRIPs ấn định cho các nớc đang phát triển hoặc các nớc đang chuyển đổi nền kinh tế phải đáp ứng các tiêu chuẩn về sở hữu trí tuệ của Hiệp định. Trong chơng trình này, vấn đề xây dựng hệ thống pháp luật đợc coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, chơng trình cũng dành sự chú ý thích đáng cho việc tăng cờng năng lực của các cơ quan thực thi (Toà án, Hải quan, Kiểm soát thị trờng ) cả cơ quan quảnsở hữu trí tuệ, cũng nh việc nâng cao hiểu biết của cộng đồng về các vấn đề sở hữu trí tuệ.Bớc khởi đầu có ý nghĩa quan trọng trong Chơng trình là việc ban hành Bộ luật dân sự năm 1995, trong đó có phần IV nói về quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao công nghệ, bao gồm 61 điều luật về sở hữu trí tuệ.ý nghĩa quan trọng nhất của việc đa vấn đề quyền sở hữu trí tuệ vào trong Bộ luật dân sự là chỗ đầu tiên trong lịch sử của nớc ta, quyền sở hữu trí tuệ đợc Nhà nớc thừa nhận nh một loại quyền dân sự tơng tự nh quyền sở hữu tài sản, thừa nhận nó đợc thực hiện bởi cơ quan quyền lực cao nhất, đó là Quốc hội chứ không phải là cơ quan quyền lực cấp dới nh trớc đây.Tuy nhiên, xét về phạm vi điều chỉnh, Bộ luật dân sự chỉ đề cập đến những đối tợng đã đợc nêu trong hai Pháp lệnh đã đợc thay thế. Một số đối t-ợng khác nh: thông tin bí mật, chỉ dẫn địa lý, tên thơng mại, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, giống cây trồng, thiết kế bố trí mạch tích hợp cha đợc đề cập tơng ứng trong Bộ luật dân sự, do đó đợc coi là không đầy đủ. Trong thời điểm đó, việc bảo hộ các đối tợng nói trên đợc coi là cha có thực tiễn Việt Nam. Để mở ra khả năng mở rộng phạm vi bảo hộ cho các đối tợng này, ngoài năm đối tợng đã đợc nêu cụ thể là sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiếp, nhãn hiệu hàng hoá tên gọi xuất xứ hàng hoá, Bộ luật 2Chuyên đề thực tập tôt nghiệp Nguyễn Văn Xuyết - TM 43Bdân sự đã dùng cụm từ các đối tợng khác khi liệt kê các đối tợng sở hữu công nghiệp đợc bảo hộ. Những năm sau đó, việc bổ sung các văn bản bảo hộ các đối tợng mới đã đợc triển khai trên cơ sở cụm từ này.Việt Nam đã lựa chọn một con đờng ngắn hơn có hiệu quả hơn nhằm thực hiện Chơng trình TRIPs WTO của mình, bằng cách Quốc hội uỷ quyền cho Chính phủ quy định cụ thể các đối tợng khác không đợc đề cập trong Bộ luật dân sự là những đối tợng nào, việc bảo hộ chúng ra sao . Theo nguyên tắc đó, Chính phủ lần lợt ban hành các văn bản nhằm làm rõ các nội dung nói trên, với nhiều văn bản quan trọng.Đầu tiên là Nghị định 63/CP ngày 24- 10- 1996 quy định chi tiết về việc bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá tên gọi xuất xứ hàng hoá. So với các quy định trớc khi có Bộ luật dân sự 1995, một số thủ tục theo Nghị định 63/CP đã thay đổi theo hớng đơn giản hoá, tạo thuận lợi cho ngời nộp đơn. Thời hạn bảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích đợc thay đổi cho phù hợp với TRIPs (20 năm đối với sáng chế 10 năm đối với giải pháp hữu ích). Tiếp theo để phù hợp hơn với TRIPs, Chính phủ lại ban hành văn bản sửa đổi Nghị định đó bằng Nghị định 06/2001/NĐ- CP. Theo Nghị định mới này, các thủ tục đăng ký quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá tên gọi xuất xứ hàng hoá tiếp tục đợc đơn giản hoá. Một số nội dung liên quan đến phạm vi bảo hộ, điều kiện cấp li xăng không tự nguyện, thủ tục khiếu lại phản đối các quyết định hành chính liên quan đến quá trình xác lập quyền đợc điều chỉnh theo đúng tinh thần của TRIPs. Ngày 03-10-2000, Chính phủ đã ban hành thêm Nghị định số 54/2000/NĐ- CP quy định việc bảo hộ bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thơng mại quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp. Sau đó, ngày 20- 04- 2001, Nghị định số 13/2001/NĐ- CP về việc bảo hộ giống cây trồng mới lại ra đời, ngày 29- 11-1996, Chính phủ đã ban hành Nghị 3Chuyên đề thực tập tôt nghiệp Nguyễn Văn Xuyết - TM 43Bđịnh số 76/CP với nội dung hớng dẫn, giải thích các quy định nêu trong chơng I phần IV của Bộ luật dân sự; vậy đối chiếu với TRIPs, pháp luật Việt Nam chỉ còn cha bảo hộ thiết kế bố trí mạch thích hợp nữa mà thôi.Về mặt thực thi, Việt Nam coi trọng đặc biệt các biện pháp hành chính trong việc ngăn chặn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thực tiễn chứng tỏ rằng, chế tài hành chính là công cụ linh hoạt đợc a chuộng hơn so với việc sử dụng toà án. Các chủ thể pháp luật Việt Nam cha hình thành tập quán giải quyết tranh chấp trớc toà án. Vì vậy, đang có những lỗ lực to lớn nhằm quy định một cách rõ ràng, hợp lý trình tự, thủ tục tố tụng trớc toà về các vụ việc liên quan đến sở hữu trí tuệ, Việt Nam đã dành nhiều chú ý hơn cho việc hoàn thành các công cụ hành chính nói trên. Kết quả của những cố gắng này là việc Chính phủ ban hành Nghị định số 12/1999/NĐ- CP ngày 06- 03- 1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, Nghị định số 31/2001/NĐ- CP ngày 26- 06- 2001 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh cực văn hoá thông tin. Theo các văn bản này, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị coi là đối tợng bị xử phạt bằng hình phạt, nức phạt bao gồm phạt bằng tiền, tịch thu tang vật, huỷ bỏ hàng hoá vi phạm buộc bồi thờng cho chủ quyền sở hữu trí tuệ . Các cơ quan có thẩm quyền xử phạt là các cơ quan đợc giao nhiệm vụ kiểm soát thị trờng nội địa biên giới là Hải quan.Mặc dù mục tiêu đã đợc hoạch định từ năm 1995 cho hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Namđến năm 2000 là có thể đáp ứng đợc các tiêu chuẩn của TRIPs cha phải là đã đạt đợc trong thực tế, nhng những gì mà Việt Nam đã đạt đợc cũng là rất lớn lao đầy ý nghĩa.1.2. Hoạt động của doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ 4Chuyên đề thực tập tôt nghiệp Nguyễn Văn Xuyết - TM 43BMục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động của các doanh nghiệp là hớng tới ngời tiêu dùng, nâng cao chất lợng sản phẩm của mình để tạo dựng uy tín trên thị trờng, khẳng định đợc thơng hiệu, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội đến đợc những thị trờng tiềm năng hơn.Khi công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt nh hiện nay thì thủ đoạn làm hàng nhái, hàng giả ngày càng tinh vi hơn khiến cho nhời tiêu dùng khó mà nhận biết đợc đâu là hàng thật. Hiện tợng phổ biến nhất là sử dụng lại bao bì của hãng nổi tiếng theo kiểu treo đầu dê bán thịt chó. Lợi dụng uy tín của các thơng hiệu này trên thị trờng, hàng loạt cá cơ sở chuyên làm hàng nhái tung ra các sản phẩm có tên na ná với sản phẩm đã có uy tín khiến cho ngời tiêu dùng bị nhầm lẫn . Khi có sự phản ứng từ phía khách hàng họ mới biết rằng sản phẩm bị nhái của mình đang lan tràn trên thị trờng mới tìm đến các nhà quản lý, xuc tiến cho việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu của mình. Ng-ời bị thiệt hại trớc hết không ai khác chính là ngời tiêu dùng doanh nghiệp.Thời gian qua việc ăn cắp, giả mạo nhãn hiệu hàng hoá của nhau rất nhiều nh trờng hợp của Trung Nguyên, Phú Quôc, Kinh Đô . Thực tế bức xúc này khiến cho các doanh nghiệp hơn lúc nào phải quan tâm đến việc đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm của mình. Điều này càng quan trọng khi họ muốn tiến xa hơn sang thị trờng nớc ngoài.Nếu so sánh với các doanh nghiệp trong khu vực, ta thấy ý thức về việc đăng ký bảo hộ của họ rất cao, thậm chí họ còn đăng ký trớc nhãn hiệu hàng hoá tại những thị trờng mà họ đến, sau đó mới đem sản phẩm của mình vào lu thông. Không ít các doanh nghiệp của ta bị đánh cắp nhãn hiệu ngay thị tr-ờng trong nớc bởi các hãng nớc ngoài có mặt hàng xuất khẩu đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam trớc các doanh nghiệp trong nớc.Trong các trờng hợp nh vậy các doanh nghiệp đã tự đánh mất thơng hiệu uy tín của mình. Nếu không muốn bị các doanh nghiệp này kiện thì họ phải tìm một nhãn hiệu mới. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải tìm lại uy 5Chuyên đề thực tập tôt nghiệp Nguyễn Văn Xuyết - TM 43Btín của mình dới một thơng hiệu khác. Để tránh những hành vi gian lận kiểu này thì hơn ai hết các doanh nghiệp phải tự đề ra tìm cách bảo vệ nhãn hiệu hàng hoá của mình. Việc đăng ký trớc nhãn hiệu hàng hoá sẽ giúp cho hàng hoá của họ đợc bảo hộ, tạo cho họ có đợc một thơng hiệu bền vững trên thị tr-ờng.1.3. Hoạt động xuất nhập khẩu quyền sở hữu trí tuệ Liên hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ xuất nhập khẩu tuỳ vào hai yếu tố chính là khả năng bắt trớc cơ cấu công nghiệp, đơc thể hiện qua bảng sau:Bảng: Liên hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ, khả năng bắt trớc khối l-ợng ngoại thơng.Quyền sở hữu trí tuệ mạnh Quyền sở hữu trí tuệ yếuKhả năng bắt trớc caoCác nớc đã phát triển (Mỹ) (kết quả không rõ rệt)ấn Độ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela (quyền sở hữu trí tuệ càng mạnh thì nhập khẩu càng nhiều)Khả năng bắt trớc thấpKhông có nớc nào quyền sở hữu trí tuệ tăng lên thì nhập khẩu sẽ kém điCác nớc nhỏ cha phát triển (kết quả không rõ rệt) Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, mỗi quyết định xuất khẩu đều gắn với các rủi ro thách thứchoạt động xuất khẩu đòi hỏi phải có sự đầu t rất lớn về tài chính, quản sản xuất, nhất là khi doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu sang thị trờng nh Mỹ EU. Một khi hàng xuất khẩu không đạt tiêu chuẩn bị gửi trả lại, những thiệt hại về kinh tế sẽ là rất lớn đối với doanh nghiệp. Bên cạnh quan tâm đến chất lợng sản phẩm, doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề sở hữu trí tuệ để tránh những sai phạm có thể gây ra những tranh chấp, thiệt hại về kinh tế.Doanh nghiệp cần quan tâm đến vấn đề sở hữu trí tuệ ngay từ khi xây dựng chiến lợc xuất khẩu. Bởi trên thực tế giá bán sản phẩm xuất khẩu sẽ phụ 6Chuyên đề thực tập tôt nghiệp Nguyễn Văn Xuyết - TM 43Bthuộc phần nào vào mức độ nổi tiếng của thơng hiệu hoặc nhãn hiệu hàng hoá, hoặc mức độ đánh giá của khách hàng thị trờng xuất khẩu, nơi sản phẩm sẽ gặp phải sự cạnh tranh của các sản phẩm tơng tự hoặc cùng loại. Việc đa vào thị trờng xuất khẩu sản phẩm có kiểu dáng nh thế nào, nhãn hiệu gì hay bao bì ra sao đều đòi hỏi công việc sáng tạo hay cải tiến của mỗi doanh nghiệp. Những sáng tạo hay cải tiến đó sẽ đợc bảo hộ thông qua hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ bảo đảm đợc tính độc quyền trong quá trình xuất khẩu.Việc tiếp thị sản phẩm sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thơng hiệu của doanh nghiệp đợc biểu tợng hoá bằng nhãn hiệu hàng hoá. Nếu nhãn hiệu hàng hoá không đợc bảo hộ sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc chống lại sự sao chép, bắt trớc của các đối thủ cạnh tranh.Một lý do quan trọng khác khiến các doanh nghiệp xuất khẩu cần xem xét kỹ lỡng vấn đề sở hữu trí tuệ vì loại hình sở hữu này góp phần nâng cao, củng cố vị thế của doanh nghiệp trong thị trờng xuất khẩu buộc các công ty khác phải chấm dứt hành vi bắt trớc, sao chép trái phép các đối tợng đã đợc bảo hộ. Khi một sản phẩm nào đó của doanh nghiệp thành công nớc ngoài thì các công ty cạnh tranh không sớm thì muộn sẽ sản xuất sản phẩm tơng tự hoặc trùng lặp để cạnh tranh với sản phẩm của doanh nghiệp. Nếu không xác lập quyền sở hữu trí tuệ thì doanh nghiệp sẽ không thể buộc các đối thủ cạnh tranh chấm dứt hành vi vi phạm của họ.Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ sẽ cho phép các doanh nghiệp tiếp cận các thị trờng mới thông qua việc cấp li- xăng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, cấp giấy phép kinh doanh, thành lập liên doanh, hoặc ký kết hợp đồng hợp tác với các công ty khác. Hiện nay, những doanh nghiệp có thể xuất khẩu trực tiếp là rất ít, thay vào đó nhiều doanh nghiệp chọn phơng thức ký hợp đồng li- xăng cho các công ty khác để thu phí li- xăng chọn gói hoặc định kỳ. Hợp đồng li- xăng này thờng bao gồm cả phân chia bí quyết công nghệ cũng nh phân chia quyền cho phép sản xuất bán sản phẩm mới do bên chuyển giao li- xăng tạo 7Chuyên đề thực tập tôt nghiệp Nguyễn Văn Xuyết - TM 43Bra. Vì vậy, khi đàm phán ký lết hợp đồng li- xăng, doanh nghiệp cần phải đảm bảo rằng quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm đợc li- xăng đã đợc bảo hộ đầy đủ nớc của bên nhận li- xăng trong hợp đồng phải có điều khoản xác định rõ ai là chủ sở hữu đối với các quyền sở hữu trí tuệ đó. Nếu không xem xét đến khía cạnh sở hữu trí tuệ trong kế hoạch xuất khẩu có thể dẫn đến việc doanh nghiệp sẽ bị thiệt hại rất lớn nếu sản phẩm của doanh nghiệp bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của ngời khác thị trờng xuất khẩu. Một sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu hàng hoá của doanh nghiệp đợc bảo hộ trong nớc không có nghĩa là nó không đợc bảo hộ dới tên ngời khác nớc ngoài.Tóm lại, có rất nhiều lý do để các doanh nghiệp cân nhắc, xác lập quyền sở hữu trí tuệ khi xây dựng chiến lợc xuất khẩu để đảm bảo doanh nghiệp không bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của ngời khác hạn chế tối đa cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh tự do kiếm lời trên những sáng tạo cải tiến của mình.1.4. Hoạt động sở hữu công nghiệp theo tiêu chuẩn WTOViệt Nam nộp đơn gia nhập WTO đầu năm 1995, vào thời điểm đó hệ thống bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp vận hành chủ yếu trên cơ sở một văn bản dới luật, đó là Pháp lệnh Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp do Hội đồng Nhà nớc ban hành. Theo văn bản này, các đối tợng sau đây đợc bảo hộ: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá tên gọi xuất xứ hàng hoá. Biện pháp xử lý vi phạm chủ yếu là biện pháp xử lý hành chính.Đối chiếu với Hiệp định TRIPs, có thể thấy rằng khi nộp đơn cho WTO, hệ thống sở hữu công nghiệp của Việt Nam còn rất nhiều điểm cha phù hợp. Một cách tổng quát đó cha phải là một hệ thống đầy đủ có hiệu quả. Một loạt đối tợng đợc đề cập trong TRIPs nhng cha đợc bảo hộ tại Việt Nam. 8Chuyên đề thực tập tôt nghiệp Nguyễn Văn Xuyết - TM 43BTrong một vài năm gần đây vấn đề bảo hộ sở hữu công nghiệp đợc đặc biệt quan tâm đầy đủ. Nhờ nh vậy , mặc dù cùng với việc mở rộng các hoạt động cạnh tranh thị trờng khiến cho việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp do các cơ quan hành chính pháp luật xử ký cũng tăng lên đáng kể.Một nội dung quan trọng của chơng trình TRIPs- WTO về sở hữu trí tuệ của Việt Nam là việc nâng cao hiểu biết của nhân dân về hoạt động này. Có thể nói, cho tới đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trớc, sở hữu công nghiệp vẫn con là điều xa lạ với hầu hết các giới kể cả công chức Nhà nớc của Việt Nam. Nhng hiện nay, không phải tất cả các mục tiêu đã đạt đợc, nhng Việt Nam vẫn cha phải là thành viên của WTO. Khoảng cách còn lại không phải là lớn với kinh nghiệm trong những năm qua cùng với ý chí chung của mọi ngời Việt Nam, chắc chắn trong một thời gian ngắn hệ thống sở hữu công nghiệp của Việt Nam sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của WTO, ngay cả khi các tiêu chuẩn này đợc nâng cao hơn.1.5. Nạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian qua Việt Nam Sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã có những bớc tiến khá nhanh phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế tạo điều kiện cho tiến trình hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới. Sau hai thập kỷ xây dựng củng cố điều chỉnh, Việt Nam hiện nay có hai cơ quan chuyên môn quảnhoạt động sở hữu trí tuệ, đó là Cục sở hữu công nghiệp thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Cục bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hoá thông tin. các địa phơng có bộ phận quảnhoạt động sở hữu công nghiệp nằm trong Sở Khoa học Công nghệ môi trờng. Riêng cơ quan Bản quyền tác giả không có bộ phận mỗi địa phơng, mà chỉ có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.1.5.1. Lĩnh vực sở hữu công nghiệp 9Chuyên đề thực tập tôt nghiệp Nguyễn Văn Xuyết - TM 43BSố đơn đăng ký các lập quyền trung bình trên dới 10.000 đơn/năm. Trong đó khoảng 12% là số đơn đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích, 11% đơn về kiểu dáng công nghiệp 77% đơn là về nhãn hiệu hàng hoá. Theo thống kê của Cục sở hữu trí tuệ từ năm 1995 đến năm 2002, số đơn xin đăng ký bảo hộ sáng chế của Việt Nam nớc ngoài năm 1995 là 682 đơn đến năm 2002 là 1211 đơn (tăng 63%). Về giải pháp hữu ích năm 1995 có 65 đơn yêu cầu bảo hộ, năm 2002 có 131 đơn (tăng 67%). Số bằng độc quyền sáng chế đ-ợc cấp của năm 1995 là 56, năm 2002 là 743 (tăng 93%) . Tuy nhiên số đơn số patent cấp cho ngời Việt Nam còn rất ít, phần lớn là của ngời nớc ngoài. Năm 2002, số đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế của ngời Việt là 67 đơn, trong khi đó ngời nớc ngoài là 1142 đơn (chiếm 94%). Số văn bằng sáng chế cấp cho ngời Việt Nam là 9, trong khi cấp cho ngời nớc ngoài là 734 (chiếm 98%). Số lợng trên phản ánh trung thực tình trạng phát triển khoa học công nghệ còn thấp của nớc ta.ở Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã hình thành kho thông tin t liệu sáng chế hàng triệu bản của các nớc phát triển Nga, Mỹ, Nhật các tổ chức sáng chế khu vực Châu Âu, ASEAN . Đây là nguồn dữ liệu kỹ thuật mới khổng lồ phục vụ cho việc xét cấp văn bằng độc quyền đánh giá tình trạng kỹ thuật cho các quá trình nghiên cứu,triển khai, tao đổi, mua bán công nghệ, thiết kế sản phẩm mới.Tình trạng vi pham sở hữu công nghiệp cũng khá phổ biến, diễn ra trên nhiều yếu tố mà lý do cơ ban là do các doanh nghiệp của ta còn cha ý thức đợc vấn đề này, cụ thể nh sau:Về nhãn hiệu hàng hoá: Điển hình là tình trạng của công ty cà phê Trung Nguyên, lý do cơ bản của việc để mất nhãn hiệu là sự thiếu đồng bộ phối hợp giữa chiến lợc kinh doanh quảnquyền sở hữu công nghiệp. Chiến lợc kinh doanh giúp cho sản phẩm thâm nhập thị trờng trong một thời gian dài rồi công ty mới tính đến việc đăng ký nhãn hiệu. Công ty cà phê 10[...] .. . tham gia hoạt động thơng mại quốc tế 2.1 .2 Những lợi ích về quyền sở hữu trí tuệ khi Việt Nam gia nhập WTO Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thơng mại trong WTO là một lĩnh vực mà Việt Nam đang thực thi về cơ bản là phù hợp với quy định của Hiệp định TRIPs, khi tham gia WTO Việt Nam sẽ nhận đợc các lợi ích sau: Khi gia nhập WTO sẽ giúp bảo hộ các sản phẩm trong nớc; trong Hiệp định TRIPs quy định v . .. nghiệp của Việt Nam cha cao (cả về tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm,) Tất cả những điều đó sẽ làm giảm đáng kể khả năng cạnh tranh của nông phẩm Việt Nam trên thị trờng thế giới 2.2 .2 Những thách thức về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thơng mại khi Việt Nam gia nhập WTO Trong quá trình Việt Nam gia nhập WTO bên cạnh những lợi ích về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thơng mại mang .. . mang lại, thì vấn đề sở hữu trí tuệ vẫn còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế; những hạn chế này chính là những thách thức của Việt Nam về quyền sở hữu trí tuệ khi gia nhập WTO giai đoạn nớc rút; cụ thể nh sau: Thứ nhất, tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đang xảy ra một cách tràn lan Việt Nam đợc đánh giá là một trong các nớc đang phát triển có tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tơng đối cao .. . nhập WTO 2.1 Những lợi ích khi Việt Nam gia nhập WTO 2.1 .1 Những lợi ích chung khi Việt Nam gia nhập WTO Khi gia nhập WTO Việt Nam sẽ nhận đợc những lội ích sau: Thứ nhất, WTO giúp gìn giữ hoà bình WTO là tổ chức thơng mại, những hoạt động của nó có khả năng gìn giữ hoà bình, thông qua hai chức năng cơ bản là giúp thơng mại đợc thực hiện dễ dàng hơn đem lại cho các nớc một lối thoát bình đẳng mang .. . Hữu Nam 1.6 So sánh về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thơng mại giữa Hiệp định thơng mại Việt- Mỹ với Hiệp định TRIPs Với vai trò hỗ trợ Việt Nam về mặt kỹ thuật liên quan đến Hiệp định thơng mại Việt- Mỹ (BTA), Tổ chức Thơng mại Thế giới (WTO) hội nhập kinh tế, Hội đồng thơng mại Mỹ- Việt đã đa ra bảng so sánh, phân tích mối quan hệ giữa các cam kết song phơng trong BTA các yêu cầu khi gia .. . các yêu cầu khi gia nhập WTO về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thơng mại đợc thể hiện thông qua bảng so sánh dới đây 14 Chuyên đề thực tập tôt nghiệp Nguyễn Văn Xuyết - TM 43B BảNG: So sánh các nghĩa vụ về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thơng mại trong Hiệp định thơng mại Việt- Mỹ quy định trong TRIPs Đối tợng bảo hộ Hiệp định thơng mại Việt- Mỹ Quy định TRIPs của WTO 1 Quyền tác giả Không .. . Những thách thức chung khi Việt Nam gia nhập WTO Trong tiến trình gia nhập WTO, cho đến nay Việt Nam đã đạt đợc những kết quả nhất định Ngày 4/1/1995, Việt Nam đã nộp đơn xin gia nhập WTO đã đợc chấp nhận Ngày 30/1/1995, Ban Công tác về việc gia nhập WTO của Việt Nam đã đợc thành lập Ngày 26/8/1996, Việt Nam đã nộp Bản ghi nhớ về chế độ Ngoại thơng Hiện nay, Việt Nam đã kết thúc về cơ bản giai đoạn .. . chúng về các đối tợng sở hữu công nghiệp thuộc quyền sở hữu của công ty tại Việt Nam cũng nh cảnh báo về hậu quả pháp lý có thể xảy ra đối với các chủ thể sử dụng trái phép đối với các đối tợng sở hữu công nghiệp nói trên Công ty đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý một số vụ vi phạm quyền sở hữu công nghiệp của mình trên phạm vi cả nớc II lợi ích thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO .. . ba, doanh nghiệp Việt Nam cha quan tâm đúng mức đến việc đăng ký bảo hộ các yếu tố sở hữu trí tuệ của mình Doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ cách đây vài năm, nhng cũng chỉ dừng lại một số ít các doanh nghiệp có quy mô hoạt động lớn, hoặc các doanh nghiệp là nạn nhân của hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ Còn lại đa phần cha có khái niệm rõ ràng về vấn đề này Thói .. . hoạt động khai thác, sử dụng quyền tác giả Nhìn chung Việt Nam còn nhiều vấn đề cần giải quyết nhằm khai thác khía cạnh thơng mại của quyền sở hữu trí tuệ Chế độ bảo hộ sở hữu trí tuệ Việt Nam mới hình thành phát triển khoảng 20 năm gần đây nên còn rất mới mẻ đối với doanh nghiệp cũng nh các nhà sáng tạo Việt Nam Cơ chế bảo hộ quyền đối với các đối tợng sáng tạo mới có đợc trong thời gian . quan đến thơng mại ở Việt Nam . lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập wtoI. thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thơng mại ở Việt. nớc.II. lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO2 .1. Những lợi ích khi Việt Nam gia nhập WTO2 .1.1. Những lợi ích chung khi Việt Nam gia nhập WTOKhi gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại ở Việt nam . lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập wto, Thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại ở Việt nam . lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập wto, Thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại ở Việt nam . lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập wto, Hoạt động của doanh nghiệp và quyền sở hữu trí tuệ, Hoạt động xuất nhập khẩu và quyền sở hữu trí tuệ, Lĩnh vực sở hữu công nghiệp, Bảo hộ quyền tác giả, Kinh nghiệm chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn