Câu hỏi trắc nghiệm Di truyền học pot

14 731 45
tailieuhay_2389

tailieuhay_2389

Tải lên: 14,726 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2014, 15:20

PHẦN DI TRUYỀN HỌCCHƯƠNG 26. QUI LUẬT MEN ĐEN1/ Đâu là điểm độc đáo nhất trong phương pháp nghiên cứu di truyền đã giúp MenĐen phát hiện ra các qui luật di truyền?A. Trước khi lai ,tạo các dòng thuầnB. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng ròi phân tích kết quả ở F1,F2,F3C. Sử dụng toán học để phân tích kết quả laiD. Đưa giả thuyết và chứng minh giả thuyết2/ Sau khi đưa ra giả thuyết về sự phân li đồng đều,Men Đen đã kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách nào?A. Lai phân tích B. Lai thuận C. Lai nghịch D. Cho tự thụ3/ Giao tử thuần khiết là gì:A. Giao tử chưa tham gia thụ tinh B. Giảm phân chỉ cho 1 loại giao tửC. Giao tử chứa cặp alen đồng hợp D. Giao tử chỉ mang 1 trong 2 alen và còn giữ nguyên bản chất của P4/ Nội dung chính của qui luật phân li của MenĐen là gì?A. Các cặp alen không hoà trộn vào nhau trong giảm phân B. Các thành viên của cặp alen phân li đồng đều về các giao tửC. F2 phân li kiểu hình xấp xỉ 3 trội /1 lặn D. F1 đồng tính còn F2 phân tính xấp xỉ 3 trội/1lặn5/ Dựa vào đâu MenĐen có thể đi đến kết luận các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử?A. kiểu gen và kiểu hình F1 B. kiểu gen và kiểu hình F2C. sự phân li kiều hình ở từng tính trạngD. Kết quả lai phân tích 6/ Qui luật phân li độc lập đúng đối với lai bao nhiêu tính trạng?A. 1 tính trạng B. 2 tính trạng C. 2 hoặc 3 tính trạng D. 2 hoặc nhiều tính trạng7/ Thực chất của qui luật phân li độc lập là nói vềA. sự phân li độc lập của các cặp tính trạng B. sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ (3:1)n C. sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh D. sự phân li độc lập của các cặp alen trong quá trình giảm phân8/ Để các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử thì cần có điều kiện gì?A. Bố và mẹ phải thuần chủng B. Số lượng cá thế lai phải lớnC. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn D. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường9/ Các gen phân li độc lập, KG AabbCCDdEE cho bao nhiêu loại giao tử?A. 4 B. 8 C. 16 D. 3210/ Các gen phân li độc lập,tỉ lệ kiểu gen AaBbCcDd tạo nên từ phép lai AaBBCCDd x AABbccDd là bao nhiêu?A.1/4 B. 1/8 C. 1/2 D. 1/1611/ Các gen phân li độc lập,mỗi gen qui định một tính trạng.Tỉ lệ kiểu hình A-bbccD- tạo nên từ phép lai AaBbCcdd x AABbCcDd là bao nhiêu?A. 1/8 B. 1/16 C. 1/32 D. 1/6412/ Các gen phân li độc lập,mỗi gen qui định một tính trạng.Cơ thể có KG AaBBccDdEe tự thụ sẽ cho bao nhiêu loại kiều hình khác nhau?A. 4 B. 8 C. 16 D. 3213/ Bệnh bạch tạng ở người do đột biến gen lặn b nằm trên NST thường,alen B qui định người bình thường.Một gia đình có bố và mẹ bình thường nhưng người con đầu của họ bị bạch tạng. Khả năng để họ sinh đứa con tiếp theo cũng bị bệnh bạch tạng là bao nhiêu?A. 0 B. 1/2 C. 1/4 D. 1/814/ Cho phép lai ♂AaBBCcDdEe x ♀aaBBccDDEe.Các cặp gen qui định các tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Tỉ lệ đời con có kiểu gen giống bố là bao nhiêu?A. 1/2 B. 1/4 C. 1/8 D. 1/1615/ Cho phép lai ♂AaBBCcDdEe x ♀aaBBccDDEe.Các cặp gen qui định các tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là bao nhiêu?A. 3/16 B. 3/32 C. 1/8 D. 3/816/ Cho phép lai ♂AaBBCcDdEe x ♀aaBBCcDDEe.Các cặp gen qui định các tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả các tính trạng là bao nhiêu? A. 3/16 B. 9/32 C. 3/32 D. 1/1617/ Bộ NST lưỡng bội của ruồi giấm 2n=8.Có thể tạo được bao nhiêu loại giao tử khác nhau về nguồn gốc NST?A. 4 B. 8 C. 12 D. 1618/ Bộ NST lưỡng bội của một loài 2n=8.Có thể tạo được bao nhiêu loại hợp tử khác nhau về nguồn gốc NST?A. 16 B. 64 C. 144 D. 25619/ Bộ NST lưỡng bội của ruồi giấm 2n=8.Số cách sắp xếp NST ở kỳ đầu của giảm phân I là:A. 8 B. 4 C. 3 D. 220/ Trong phép lai một cặp tính trạng tương phản,điều kiện để F2 có sự phân ly kiểu hình theo tỉ lệ 3 trội / 1 lặn là:1: Các cặp gen phân li độc lập 2: tính trạng trội phải hoàn toàn 3: Số lượng cá thể lai lớn4: Giảm phân bình thường 5: mỗi gen qui định một tính trạng, tác động riêng rẽ 6: Bố và mẹ thuần chủngCâu trả lời đúng là:A .1,2,3,4 B. 2,3,4,5 C. 2,3,4,5,6 D. 1,2,3,4,5,6 Trang 1/ 1421/ Trong phép lai hai cặp tính trạng tương phản,điều kiện để F2 có sự phân ly kiểu hình theo tỉ lệ 9/3/3/1 là:1: Các cặp gen phân li độc lập 2: tính trạng trội phải hoàn toàn 3: Số lượng cá thể lai lớn4: Giảm phân bình thường 5: mỗi gen qui định một tính trạng, 6: Bố và mẹ thuần chủng7: các gen tác động riêng rẽ Câu trả lời đúng là:A. 2,3,4,5,6 B. 3,4,5,6,7 C. 1,2,3,4,5,6 D. 1,2,3,4,5,6,722/ Ở cà chua,màu quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả màu vàng.Khi lai 2 giống cà chua thuần chủng quả đỏ và quả vàng với nhau,bằng cách nào để xác định được kiểu gen của cây quả đỏ F2 ?A. Lai phân tích B. Cho tự thụ C. Lai phân tích hoặc cho tự thụ D. Lai phân tích rồi cho tự thụ23/ Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là:A. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự thụ tinh đưa đến sự phân li của cặp gen alen.B. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hơp của cặp gen alen.C. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử đưa đến sự phân li của cặp gen alen.D. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li của cặp gen alen.24/ Trong thí nghiệm lai một cặp tính trạng,Menden đã đề ra giả thuyết về sự phân ly của các cặp:A. gen B. Alen C. Tính trạng D. Nhân tố di truyền25/ Ở đậu hà lan, tính trạng hạt trơn là trội hoàn toàn so với hạt nhăn. Tính trạng do một cặp gen nằm trên NST thường qui định. Thế hệ xuất phát cho giao phấn cây ♂ hạt trơn thuần chủng với cây ♀ hạt nhăn sau đó cho F1 giao phấn lại với cây mẹ ở thế hệ xuất phát. Theo lí thuyết thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời sau làA. 100% hạt trơn B. 100% hạt nhăn C. 3 hạt trơn : 1 hạt nhăn D. 1 hạt trơn : 1 hạt nhăn26/ Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là:A. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự thụ tinh đưa đến sự phân li của cặp alen.B. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hơp của cặp alen.C. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử của chúng đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen.D. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen.27/ Kiểu gen AABbDdeeFf giảm phân bình thường cho:A. 5 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau B. 32 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhauC. 6 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau D. 8 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau28/ Phân tích kết quả thí nghiệm, MenDen cho rằng hình dạng và màu sắc hạt đậu di truyền độc lập vìA. Tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng đều là 3/1 B. F2 xuất hiện các biến dị tổ hợpC. F2 có 4 kiểu hình D. Tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó29/ Phép lai:AaBBddEe x aaBbDdEe cho bao nhiêu kiểu gen?A. 24 B. 36 C. 8 D. 1630/ Các gen tác động riêng rẽ,mỗi gen qui định một tính trạng.Phép lai AaBbddEe x aaBbDDEe cho bao nhiêu kiểu hình?A. 16 B. 8 C. 6 D. 431/ Điểm sáng tạo trong phương pháp nghiên cứu của Menden so với các nhà khoa học nghiên cứu di truyền trước đó là:A. Sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm và định lượng dựa trên xác suất thống kê và khảo sát trên từng tính trạng riêng lẽB. Nghiên cứu tế bào để xác định sự phân li và tổ hợp của các NSTC. Tạo dòng thuần và nghiên cứu cùng một lúc nhiều tính trạngD. Chọn đậu Hà lan làm đối tượng nghiên cứu32/ Phương pháp nghiên cứu của MenDen gồm các nội dung:1: sử dụng toán thống kê để phân tích kết quả lai 2: Lai các dòng thuần và phân tích kết quả F1,F23: Tiến hành thí nghiệm chứng minh 4: Tạo các dòng thuần bằng tự thụTrình tự các bước thí nghiệm là:A. 4→2→3→1 B. 4→3→2→1 C. 4→2→1→3 D. 4→1→2→333/ Khi lai các cá thể thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản,MenDen đã phát hiện được điều gì ở thế hệ con lai?A. Chỉ biểu hiện một trong hai kiểu hình của bố hoặc mẹ B. Biểu hiện kiểu hình trung gian giữa bố và mẹC. Luôn biểu hiện kiểu hình giống bố D. Luôn biểu hiện kiểu hình giống mẹ34/ Khi cho thế hệ lai F1 tự thụ,MenDen thu được ở đời F2 tỉ lệ kiểu hình:A. 1/4 giống bố đời P : 2/4 giống F1 : 1/4 giống mẹ đời P B. 3/4 giống bố đời P : 1/4 giống mẹ đời PC. 1/4 giống bố đời P : 3/4 giống mẹ đời P D. 3/4 giống bố hoặc mẹ đời P và giống kiểu hinh F1 : 1/4 giống bên còn laị đời P35/ Khi cho các cá thể F2 có kiểu hình giống F1 tự thụ. MenĐen thu được F3 có kiểu hình:A. 100% đồng tính B. 100% phân tínhC. 1/3 cho F3 đồng tính giống P : 2/3 cho F3 phân tính 3:1 D. 2/3 cho F3 đồng tính giống P : 1/3 cho F3 phân tính 3:136/ Tính trạng do một cặp alen có quan hệ trội - lặn không hoàn toàn thì hiện tượng phân li ở đời F2 là:A. 1 trội / 2 trung gian / 1 lặn B. 2 trội / 1 trung gian / 1 lặn C. 3 trội / 1 lặn D. 100% trung gian Trang 2/ 1437/ Điểm giống nhau trong kết quả lai một tính trong trường hợp trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn:A. Kiểu gen và kiểu hình F1 B. Kiểu gen và kiểu hình F2C. Kiểu gen F1 và F2D. Kiểu hình F1 và F2 38/ Trường hợp nào sau đây đời con có tỉ lệ kiểu gen bằng tỉ lệ kiểu hình?A. Liên kết gen B. Phân li độc lập C. Trội hoàn toàn D. Trội không hoàn toàn39/ Với n cặp gen dị hợp phân li độc lập, tự thụ, trội lặn hoàn toàn, mỗi gen qui định một tính trạng thì số lượng các loại kiểu gen và kiểu hình ở thế hệ sau theo lí thuyết là:A. 2n kiểu gen; 3n kiểu hình B. 3n kiểu gen; 3n kiểu hình C. 2n kiểu gen; 2n kiểu hình D. 3n kiểu gen; 2n kiểu hình40/ Kiểu gen AaBBXMXm bình thường giảm phân cho bao nhiêu loại giao tử?A. 2 B. 4 C. 8 D. 1641/ Kiểu gen AaBbXMY bình thường giảm phân cho bao nhiêu loại giao tử?A. 2 B. 4 C. 8 D. 1642/ Kiểu gen AaBD/BdXMY liên kết hoàn toàn giảm phân cho bao nhiêu loại giao tử?A. 2 B. 4 C. 8 D. 1643/ Kiểu gen AaBd/bDXMXm liên kết không hoàn toàn giảm phân cho bao nhiêu loại giao tử?A. 2 B. 4 C. 8 D. 1644/ Để các alen phân li đồng đều về các giao tử cần điều kiện gì?1: Số lượng cá thể nhiều 2: Trội hoàn toàn 3: mỗi gen qui định một tính trạng 4: Giảm phân bình thường 5: Bố mẹ thuần chủngA. 1;2;4;5 B. 1;2;3;4;5 C. 2;4 D. 4 45/ Bệnh bạch tạng ở người do đột biến gen lặn nằm trên NST thường, alen trội tương ứng qui định người bình thường.Một gia đình có bố và mẹ bình thường nhưng người con đầu của họ bị bạch tạng.Cặp vợ chồng này muốn sinh thêm 2 người con có cả trai và gái đều không bị bạch tạng.Về mặt lí thuyết thì khả năng để họ thực hiện được mong muốn trên là:A. 9/32 B. 9/16 C. 3/16 D. 3/8 46/ Đối tượng nghiên cứu di truyền của MenDen làA. ruồi giấm B. cà chua C. đậu Hà Lan D. châu chấu47/ Kiểu gen AaBBDdEe giảm phân bình thường cho bao nhiêu loại giao tử?A. 2 B. 4 C. 8 D. 1648/ Cho phép lai P: AaBBDdEe x aabbDdEE:a) Số kiểu gen ở F1:A. 12kg; 8 kh B. 24kg; 8 kh C. 12kg; 4 kh D. 24kg; 4 khb) Tỉ lệ kiểu gen dị hợp ở F1:A. 5/8 B. 3/4 C. 3/8 D. 7/849/ Cá thể có kiểu gen BbDdEEff giảm phân bình thường cho các loại giao tử:A. BDEf, bdEf, BdEf, bDEf B. BdEf, bdEf, Bdff, bDEf C. BbEE, Ddff, BbDd, EeFf D. Bbff, DdEE, BbDd, Eeff50/ Trong trường hợp một gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập. Phép lai AaBb x aabb cho đời con có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệA. 3 : 1. B. 1 : 1 : 1 : 1. C. 9 : 3 : 3 : 1. D. 1 : 1.51/ Để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội có thể căn cứ vào kết quả của?A. lai thuận nghịch B. tự thụ phấn ở thực vật C. lai phân tích D. lai gần.52/ Không thể tìm thấy được 2 người có cùng kiểu gen giống hệt nhau trên trái đất, ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng vì trong quá trình sinh sản hữu tínhA. tạo ra một số lượng lớn biến dị tổ hợp. B. các gen có điều kiện tương tác với nhauC. dễ tạo ra các biến dị di truyền. D. ảnh hưởng của môi trường53/ Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Phép lai nào sau đây cho F1 có tỉ lệ kiểu hình là 3 quả đỏ : 1 quả vàng? A. AA × aa. B. Aa × aa. C. Aa × Aa. D. AA × Aa.54/ Ở người, alen A qui định da đen là trội hoàn toàn so với a qui định da trắng, B qui định mắt nâu là trội hoàn toàn so với b qui định mắt xanh. Các gen nằm trên NST thường khác nhau quy định.a) Bố và mẹ đều da đen, mắt nâu sinh con đầu lòng da trắng, mắt xanh. Kiểu gen của bố và mẹ là:A. AaBB x AaBB B. AABb x AaBB C. AaBb x AaBb D. AABB x AaBbb) Bố da đen mắt xanh, mẹ da trắng, mắt xanh . Con của họ chắc chắn không thể có được :A. da đen, mắt xanh B. da trắng, mắt xanh C. da trắng mắt nâu D. da trắng mắt nâu và da đen mắt nâu55/ Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết thì :a) Số cây hạt dài khi tự thụ phấn cho F3 toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệA. 1/4. B. 1/3. C. 3/4. D. 2/3.b) Số cây hạt dài khi tự thụ phấn cho F3 có sự phân tính chiếm tỉ lệA. 1/4. B. 1/3. C. 3/4. D. 2/3.c) Nếu cho tất cả các cây F2 tự thụ thì tần số KG ở F3 :A. 3/8AA:3/8Aa:2/8aa B. 4/9AA:4/9Aa:1/9aa C. 3/8AA:4/8Aa:1/8aa D. 3/8AA:2/8Aa:3/8aa56/ Xét một gen gồm 2 alen trội-lặn hoàn toàn. Số loại phép lai khác nhau về kiểu gen mà cho thế hệ sau đồng tính là Trang 3/ 14A. 4. B. 3. C. 2. D. 6.57/ Ở người, nhóm máu do 3 alen IA, IB, IO nằm trên NST thường qui định. Biết 2 alen IA, IB là đồng trội so với alen IO a) Xác định số loại KG và KH có thể có trong quần thể người.A. 3 kiểu gen; 3 kiểu hình B. 3 kiểu gen; 4 kiểu hình C. 4 kiểu gen; 6 kiểu hình D. 6 kiểu gen; 4 kiểu hìnhb) Số phép lai có thể có trong quần thể người là bao nhiêu (nếu chỉ xét về nhóm máu mà không quan tâm đến giới tính)?A. 12 B. 15 18 D.21c) Để các con sinh ra có đầy đủ các nhóm máu thì bố mẹ phải có KG như thế nào?A. IAIB x IOIOB. IAIO x IBIBC. IAIO x IBIOD. IAIO x IBIBd) Để con sinh ra chắc chắn có nhóm máu B thì KG của bố mẹ phải như thế nào?A. IBIO x IBIO B. IBIB x IBIB C. IBIB x IBIO D. IBIB x IBIB hoặc IBIB x IBIO e) Kiểu gen của bố và mẹ thế nào để chắc chắn con sinh ra có nhóm máu hoàn toàn khác với bố và mẹ?A. IBIB x IAIA B. IAIB x IOIO C. IBIO x IAIA D. IBIB x IAIA hoặc IAIB x IOIO f) Bố và mẹ sinh đứa con đầu có nhóm máu AB, đứa con thứ hai có nhóm máu O. Xác suất để đứa con thứ 3 có nhóm máu giống bố hoặc mẹ là bao nhiêu?A. 1/2 B. 1/3 C. 2/3 D. 1/458/ Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng tóc xoăn, họ sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Cặp vợ chồng này có kiểu gen là:A. AA x Aa. B. AA x AA. C. Aa x Aa. D. AA x aa.59/ Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng tóc xoăn, sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Xác suất họ sinh được người con trai nói trên là:A. 3/8. B. 3/4. C. 1/8. D. 1/4.60/ Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng tóc xoăn, sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Xác suất họ sinh được 2 người con nêu trên là:A. 3/16. B. 3/64. C. 3/32. D. 1/4.61/ Ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen đồng hợp và 1 quả có kiểu gen dị hợp từ số quả đỏ ở F1 A. 3/32 B. 6/27 C. 4/27 D. 1/3262/ Trong thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen về lai 1 tính hoa đỏ và trắng thuần chủnga) Nếu cho F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là:A. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng. B. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng. C. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng. D. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng.b) Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là:A. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng. B. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng. C. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng. D. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.c) Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 tự thụ thì tỉ lệ kiẻu hình ở F3 được dự đoán là:A. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng. B. 5 hoa đỏ: 1 hoa trắng. C. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng. D. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.63/ Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Người chồng tóc xoăn có bố, mẹ đều tóc xoăn và em gái tóc thẳng; người vợ tóc xoăn có bố tóc xoăn, mẹ và em trai tóc thẳng. Tính theo lí thuyết thì a) Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con tóc thẳng là:A. 1/4 B. 1/6 C. 1/3 D. 1/2b) Xác suất cặp vợ chồng này sinh được một gái tóc xoăn làA. 5/12. B. 3/8. C. 1/4. D. 3/4.64/ Ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. a) Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ có kiểu gen đồng hợp làm giống từ số quả đỏ thu được ở F1 là:A. 1/64 B. 1/27 C. 1/32 D. 27/64b) Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F1 là:A. 1/16 B. 6/27 C. 12/27 D. 4/27c) Lấy ra ngẫu nhiên 3 quả trong số quả ở F1, xác suất để trong 3 quả lấy ra có cả màu vàng và đỏ làA. 3/4 B. 7/16 C. 9/16 D. 35/64Điều kiện để các cặp alen phân li độc lập làA. các gen không có hoà lẫn vào nhau B. mỗi gen phải nằm trên mỗi NST khác nhauC. số lượng cá thể nghiên cứu phải lớn D. gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn65/ Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết thì:a) Trong số cây thân cao, hoa trắng F1 thì số cây thân cao, hoa trắng đồng hợp chiếm tỉ lệA. 1/8. B. 3/16. C. 1/3. D. 2/3.b) Xác suất thu được đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen ở F1 là bao nhiêu?A. 1/4. B. 9/16. C. 1/16. D. 3/8.c) Trong số cây thân cao, hoa đỏ F1 thì số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệA. 1/16. B. 1/9. C. 1/4. D. 9/16.d) Trong số cây thân cao, hoa đỏ F1 thì số cây thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệA. 4/9. B. 1/9. C. 1/4. D. 9/16. Trang 4/ 1466/ Phép lai P: AaBbDd x AaBbDd tạo bao nhiêu dòng thuần về 2 gen trội ở thế hệ sau?A. 4 B. 3 C. 1 D. 267/ Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết thì:a) Trong số cây thân cao, hoa đỏ F1 thì số cây thân cao, hoa đỏ không thuần chủng chiếm tỉ lệA. 1/2. B. 1/9. C. 8/9. D. 9/16.b) Xác suất các thể đồng hợp về 2 cặp gen thu được ở F1 làA. 1/4. B. 1/2. C. 1/8. D. 3/8.c) Khi chọn ngẫu nhiên 2 cây thân cao, hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau, xác suất xuất hiện đậu thân thấp, hoa trắng ở F2 làA. 1/64 B. 1/256. C. 1/16. D. 1/81.d) Khi chọn ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau. Nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đậu thân thấp, hoa trắng ở F2 làA. 1/64 B. 1/256. C. 1/9. D. 1/81.e) Khi chọn ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau. Nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đậu thân cao, hoa trắng ở F2 làA. 4/9. B. 2/9. C. 1/9. D. 8/9.f) Khi chọn ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau. Nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đậu thân cao, hoa đỏ ở F2 làA. 4/9. B. 2/9. C. 1/9. D. 8/9.g) Xác suất các thể dị hợp về 1 cặp gen thu được ở F1 làA. 1/4. B. 1/2. C. 1/8. D. 3/8.i) Trong số cây thân cao, hoa trắng F1 thì số cây thân cao, hoa trắng dị hợp chiếm tỉ lệA. 1/8. B. 3/16. C. 1/3. D. 2/3.68/ Ở một đậu Hà Lan, xét 2 cặp alen trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng; gen A: vàng, alen a: xanh; gen B: hạt trơn, alen b: hạt nhăn. Dự đoán kết quả về kiểu hình của phép lai P: AaBB x AaBb.A. 3 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn. B. 3 vàng, trơn: 1 xanh, trơn. C. 1 vàng, trơn: 1 xanh, trơn. D. 3 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn.69/ Ở cà chua, A: quả đỏ, a: quả vàng; B: quả tròn, b: quả dẹt; biết các cặp gen phân li độc lập. Để F1 có tỉ lệ: 3 đỏ dẹt: 1 vàng dẹt thì phải chọn cặp P có kiểu gen và kiểu hình như thế nào?A. Aabb (đỏ dẹt) x aaBb (vàng tròn). B. aaBb (vàng tròn) x aabb (vàng dẹt).C. Aabb (đỏ dẹt) x Aabb (đỏ dẹt). D. AaBb (đỏ tròn) x Aabb (đỏ dẹt).70/ Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau. a) Cho P: hạt vàng, nhăn x hạt xanh, trơn được F1 1hạt vàng, trơn: 1hạt xanh, trơn. Kiểu gen của 2 cây P làA. AAbb x aaBb B. Aabb x aaBb C. AAbb x aaBB D. Aabb x aaBBb) Phép lai nào dưới đây không làm xuất hiện kiểu hình hạt xanh, nhăn ở thế hệ sau?A. AaBb x AaBb B. aabb x AaBB C. AaBb x Aabb D. Aabb x aaBb71/ Với 3 cặp gen trội lặn hoàn toàn. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd sẽ cho ở thế hệ sauA. 4 kiểu hình: 12 kiểu gen B. 8 kiểu hình: 8 kiểu gen C. 4 kiểu hình: 8 kiểu gen D. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen72/ Ở người, nhóm máu A,B,O,AB do 3 alen IA, IB, IO . Biết rằng 2 alen IA, IB là đồng trội so với alen IO. Mắt nâu là trội hoàn toàn so với mắt xanh, thuận tay phải là trội hoàn toàn so với thuận tay trái. Gen qui định các tính trạng trên nằm trên các cặp NST thường khác nhau.a) Có bao nhiêu kiểu gen đồng hợp, bao nhiêu kiểu gen dị hợp về 3 tính trạng trên?A. 12 kg ĐH; 42 kg DH B. 8 kg ĐH; 18 kg DH C. 8 kg ĐH; 21 kg DH D. 12 kg ĐH; 36 kg DHb) Có bao nhiêu kiểu hình về 3 tính trạng trên?A. 8 B. 12 C. 16 D. 18c) Chồng máu A, thuận tay phải, mắt nâu lấy vợ máu B, thuận tay phải, mắt xanh sinh con đầu máu O, thuận tay trái, mắt xanh. Xác suất đứa con thứ hai có kiểu hình giống bố là bao nhiêu ?A. 5/32 B. 3/32 C. 5/16 D. 1/12d) Chồng máu A, thuận tay phải, mắt nâu lấy vợ máu B, thuận tay phải, mắt xanh sinh con đầu máu O, thuận tay trái, mắt xanh. Xác suất đứa con thứ hai có kiểu hình không giống bố và mẹ là bao nhiêu?A. 15/32 B. 18/32 C. 26/32 D. 21/3273/ Bệnh bạch tạng ở người do alen lặn trên NST thường quy định. Một cặp vợ chồng không bị bạch tạng, họ sinh đứa con đầu bị bạch tạng.a) Đứa con bị bệnh nói trên là trai hay gái? Về mặt lí thuyết thì khả năng sinh ra người con bị bệnh của cặp vợ chồng trên là bao nhiêu?A. Trai; xác suất = 1/4 B. Trai ; xác suất = 1/6 C. Gái; xác suất = 1/4 D. Trai hoặc gái; xác suất = 1/4b) Xác suất để cặp vợ chồng trên sinh một người con gái không bị bạch tạng là bao nhiêu?A. 1/4 B. 5/16 C. 6/16 D. 3/16c) Xác suất để sinh đứa con thứ 2 cùng giới tính và bị bạch tạng như đứa con đầu của họ là bao nhiêu?A. 1/4 B. 1/8 C. 3/8 D. 3/16d) Tính xác suất để họ sinh 2 người con trong đó có một người bình thường, một bị bạch tạng Trang 5/ 14A. A. 1/4 B. 1/8 C. 3/816 D. 3/8e) Tính xác suất để họ sinh 3 người con gồm 2 trai, 1 gái và ít nhất có được một người con không bị bệnh?A. 135/512 B. 78/512 C. 189/512 D. 211/51274/ Khi lai 2 dòng ngô thuần chủng hạt xanh, trơn và vàng, nhăn thu được F1 đồng loạt hạt tím, trơn. Cho biết màu sắc và hình dạng vỏ do 2 cặp alen nằm trên 2 cặp NST thường khác nhau.a) Đặc điểm di truyền của phép lai trên:A. Tím; trơn là trội hoàn toàn so với xanh; nhănB. Tím; trơn là trội hoàn toàn so với vàng; nhănC. Tím là kiểu hình trung gian giữa vàng và xanh do có hiện tượng trội không hoàn toàn; trơn trội hoàn toàn so với nhănD. Kiểu hình tím xuất hiện do xảy ra đột biến; trơn trội hoàn toàn so với nhănb) Số kiểu gen và kiểu hình ở F2:A. 8 kg ; 4 kh B. 9 kg ; 4 kh C. 8 kg ; 6 kh D. 9 kg ; 6 khc) Cho giao phấn các cây hạt tím với nhau, sự phân li sẽ như thế nào?A. 8 vàng, 4 tím, 4 xanh B. 6 vàng, 6 tím, 4 xanh C. 4 vàng, 8 tím, 4 xanh D. 3 vàng, 10 tím, 3 xanh75/ Ở người,nhóm máu do 3 alen qui định: IA=IB đồng trội so với IO. Một cặp vợ chồng sinh đứa con đầu lòng có nhóm máu O. Vợ hoặc chồng không thể có nhóm máu nào sau đây?A. O B. A C. B D. AB 76/ Bệnh mù màu ở người do gen đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X ở đoạn không tương đồng với Y. Một cặp vợ chồng bình thường nhưng họ sinh đứa con đầu lòng bị mù màu. Có thể kết luận gì về người con này?A. nam giới, có kiểu gen giống bố B. Nữ giới, có kiểu gen giống mẹC. nam giới, có kiểu gen khác bố D. Nữ giới, có kiểu gen khác mẹ77/ Bệnh bạch tạng ở người do gen đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một cặp vợ chồng bình thường nhưng họ sinh đứa con đầu lòng bị bệnh bạch tạng. a) Khả năng để họ sinh đứa con thứ hai là con trai không bị bệnh là:A. 1/4 B. 3/4 C. 1/8 D. 3/8b) Cặp vợ chồng này muốn sinh hai người con gồm một trai và một gái đểu bình thường thì khả năng thực hiện mong muốn là A. 9/16 B. 9/32 C. 9/64 D. 3/167. TƯƠNG TÁC VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN1/ Mối quan hệ nào sau đây là chính xác nhất?A. Một gen qui định một tính trạng B. Một gen qui định một enzim/prôtêinC. Một gen qui định một chuổi pôlipeptit D. Một gen qui định một kiểu hình2/ Gen đa hiệu là gì?A. Gen tạo ra nhiều mARN B. Gen mà sản phẩm của nó ảnh hưởng đến nhiều tính trạngC. Gen điều khiển sự hoạt động cùng một lúc nhiều gen khác nhau D. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả cao3/ Các alen ở trường hợp nào có thể có sự tác động qua lại với nhau ?A. Các alen cùng một lôcus B. Các alen cùng hoặc khác lôcus nằm trên 1 NSTC. Các alen nằm trên các cặp NST khác nhauD. Các alen cùng hoặc khác lôcus nằm trên cùng một cặp NST hoặc trên các cặp NST khác nhau4/ Đặc điểm nào là không đúng khi nói về bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm ở người?A. Nguyên nhân do đột biến ở cấp phân tửB. Do đột biến thay thế 1 axitamin ở vị trí thứ 6 trong chuổi pôlipeptit β-HemôglôbinC. Làm cho hồng cầu hình đĩa chuyển sang hình lưỡi liềm,gây rối loạn hàng loạt bệnh lí trong cơ thểD. Chỉ xảy ra ở nam giới5/ Cơ thể mang 4 cặp gen dị hợp tự thụ thì tần số xuất hiện 4 alen trội trong tổ hợp gen ở đời con là:A. 35/128 B. 40/256 C. 35/256 D. 56/2566/ Cơ thể mang 4 cặp gen dị hợp tự thụ thì tần số xuất hiện 3 alen trội trong tổ hợp gen ở đời con là:A. 28/128 B.28/256 C. 14/256 D. 8/256 7/ Cơ thể mang 4 cặp gen dị hợp tự thụ thì tần số xuất hiện 6 alen trội trong tổ hợp gen ở đời con là:A.32/256 B. 7/64 C. 56/256 D. 18/648/ Loại tác động của gen thường được chú trọng trong sản xuất nông nghiệp làA. Tương tác cộng gộp B. Tác động bổ sung giữa 2 gen trộiC. Tác động bổ sung giữa 2 gen không alen D. Tác động đa hiệu9/ Cơ sở di truyền của biến dị tương quan là:A. Tương tác bổ sung của các gen cùng alen B. Tương tác bổ sung của các gen không alenC. Tương tác át chế của các gen không alen D. Gen đa hiệu10/ Những tính trạng có liên quan đến năng suất thường có đặc điểm di truyền gì?A. Chịu ảnh hưởng của nhiều tính trạng khác B. Chịu tác động bổ trợ của nhiều genC. Chịu tác động cộng gộp của nhiều gen D. Thuộc tính trạng MenDen11/ Ở một loài thực vật,chiều cao cây do 3 cặp gen không alen tác động cộng gộp.Sự có mặt mỗi alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm.Cây thấp nhất có chiều cao 150cm.Chiều cao của cây cao nhất là Trang 6/ 14A. 180cm B. 175cm C. 170cm D. 165cm12/ Ở một loài thực vật,chiều cao cây do 4 cặp gen không alen tác động cộng gộp. Sự có mặt mỗi alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm. Cây cao nhất có chiều cao 190cm, cây cao 160cm có kiểu gen:A. AaBbddee ; AabbDdEe B. AAbbddee ; AabbddEe C. aaBbddEe ; AaBbddEe D. AaBbDdee ; AabbddEe13/ Khi lai 2 thứ bí tròn khác nhau có tính di truyền ổn định người ta thu được F1 đồng loạt bí dẹt,F2 thu được 3 loại kiểu hình với tỉ lệ: 9 dẹt / 6 tròn / 1 dài.Kiểu gen của thế hệ P có thể là:A. AABB x aabb B. AaBb x AaBb C. AABB x aaBB D. aaBB x AAbb14/ Bộ lông của gà do 2 cặp gen không alen di truyền độc lập.Gen A qui định lông màu đen,alen a qui định lông trắng.Gen B át chế màu lông,alenb không át chế.Cho lai gà thuần chủng lông màu AAbb với gà lông trắng aaBB được F1 sau đó cho F1 giao phối thì kiểu hình F2 sẽ là:A. 9 màu / 7 trắng B. 7 màu / 9 trắng C. 13 màu / 3 trắng D. 3 màu / 13 trắng15/ Các gen không alen có những kiểu tương tác nào?1: Alen trội át hoàn toàn alen lặn 2: Alen trội át không hoàn toàn alen lặn3: tương tác bổ sung 4: Tương tác át chế 5: tương tác cộng gộpA. 1,3,5 B. 1,2,3,5 C. 3,4,5 D. 1,2,3,4,516/ Các gen alen có những kiểu tương tác nào?1: Alen trội át hoàn toàn alen lặn 2: Alen trội át không hoàn toàn alen lặn3: tương tác bổ sung 4: Tương tác át chế 5: tương tác cộng gộpA. 1,2 B. 1,2,3,4 C. 3,4,5 D. 1,2,3,4,517/ Trong thí nghiệm lai hai thứ lúa mì thuần chủng có hạt màu đỏ đậm và trắng, F1 thu được toàn hạt đỏ, F2 cho 15 đỏ : 1 trắng với mức độ đỏ khác nhau thì :a) F2 thu được bao nhiêu lớp kiểu hình khác nhau?A. 2 B. 3 C. 4 D. 5b)Tỉ lệ hạt màu đỏ hồng ở F2 là:A. 1/16 B. 2/16 C. 4/16 D. 6/1617/ Gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi làA. gen trội. B. gen điều hòa. C. gen đa hiệu. D. gen tăng cường.18/ Khi một gen đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến đổiA. ở một tính trạng. B. ở một loạt tính trạng do nó chi phối.C. ở một trong số tính trạng mà nó chi phối. D. ở toàn bộ kiểu hình của cơ thể.19/ Khi lai 2 dòng hoa trắng thuần chủng khác nhau,người ta thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 với tỉ lệ kiểu hình xấp xỉ 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng. Kết quả trên có thể giải thích bằng quy luật di truyền nào?A. Hoán vị gen B. Phân li độc lập C. Tương tác bổ sung D. Tương tác cộng gộp20/ Các gen phân li độc lập,tác động riêng rẽ,mỗi gen qui định một tính trạng.Phép lai AaBbDd x aaBbDD cho kiểu hình A-B-D- chiếm tỉ lệ :A. 3/8 B. 3/16 C.1/4 D. 9/1621/ Tính trạng màu da ở người di truyền theo cơ chế:A. Một gen chi phối nhiều tính trạng B. Nhiều gen qui định nhiều tính trạngC. Nhiều gen không alen chi phối một tính trạng D. Nhiều gen tương tác bổ sung22/ Điểm khác nhau giữa hiện tượng di truyền phân li độc lập và tương tác gen là:A. Thế hệ lai dị hợp về cả 2 cặp gen B. Làm tăng biến dị tổ hợpC. Tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình ở thế hệ lai D. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ lai23/ Trong tương tác cộng gộp,tính trạng càng phụ thuộc vào nhiều cặp gen thì:A. Càng có sự khác biệt lớn về kiểu hình giữa các tổ hợp gen khác nhauB . Sự khác biệt về kiểu hình giữa các kiểu gen càng nhỏC. Làm xuất hiện các tính trạng mới không có ở bố,mẹD. Tạo ra một dãy tính trạng với nhiều tính trạng tương ứng24/ Thỏ bị bạch tạng không tổng hợp được sắc tố mêlanin nên lông màu trắng,con ngươi của mắt có màu đỏ do nhìn thấu cả mạch máu trong đáy mắt.Đây là hiên tượng di truyền:A. Tương tác bổ sung B. Tương tác cộng gộp C. Liên kết gen hoàn toàn D. Tác động đa hiệu của gen25/ Một loài thực vật nếu có cả 2 gen A và B trong cùng một kiểu gen cho màu hoa đỏ, các kiểu gen khác cho màu hoa trắng. Lai phân tích cá thể có 2 cặp gen dị hợp thì kết quả phân tính ở F2 là:A. 1 hoa đỏ / 3 hoa trắng B. 3 hoa đỏ / 1 hoa trắng C. 1 hoa đỏ / 1 hoa trắng D. 100% hoa đỏ 26/ Lai phân tích F1 dị hợp 2 cặp gen cùng qui định một tính trạng được tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1. Kết quả này phù hợp với kiểu tương tác bổ sung:A. 9/3/3/1 B. 9/6/1 C. 9/7 D. 12/3/1 27/ Gen đa hiệu là cơ sở giải thích:A. Hiện tượng biến dị tổ hợp B. Kết quả của hiện tượng đột biến genC. Biến dị tương quan D. Sự tác động qua lại giữa các alen 28/ Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1 lai với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài. Trang 7/ 14a) Hình dạng quả bí chịu sự chi phối của hiện tượng di truyềnA. phân li độc lập. B. liên kết hoàn toàn. C. tương tác bổ sung. D. trội không hoàn toàn.b) Kiểu gen của bí quả tròn đem lai với bí quả dẹt F1 làA. aaBB. B. aaBb. C. AAbb. D. AAbb hoặc aaBB.c) Tính theo lí thuyết, tỉ lệ bí quả tròn đồng hợp thu được ở F2 trong phép lai trên làA. 1/4. B. 1/2. C. 1/3. D. 1/8.d) Tính theo lí thuyết, trong số bí quả tròn thu được ở F2 thì số bí quả tròn dị hợp chiếm tỉ lệA. 1/4. B. 3/4. C. 1/3. D. 2/3.e). Nếu cho F1 lai với nhau, trong tổng số bí quả tròn xuất hiện ở thế hệ sau, thì số bí quả tròn thuần chủng chiếm tỉ lệA. 1/3. B. 2/3. C. 1/4. D. 3/8.29/ Xét hai cặp gen trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định màu sắc hoa. Giả gen A quy định tổng hợp enzim A tác động làm cơ chất 1 (sắc tố trắng) thành cơ chất 2 (sắc tố trắng); gen B quy định tổng hợp enzim B tác động làm cơ chất 2 thành sản phẩm P (sắc tố đỏ); các alen lặn tương ứng (a, b) đều không có khả năng này. Cơ thể có kiểu gen nào dưới đây cho kiểu hình hoa trắng?A. AABb B. aaBB C. AaBB D. AaBb30/ Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa. Sự tác động của 2 gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, thiếu sự tác động của một trong 2 gen trội cho hoa hồng, còn nếu thiếu sự tác động của cả 2 gen trội này cho hoa màu trắng. Xác định tỉ lệ phân li về kiểu hình ở F1 trong phép lai P: AaBb x Aabb.A. 4 đỏ: 1 hồng: 3 trắng B. 3 đỏ: 4 hồng: 1 trắng C. 4 đỏ: 3 hồng: 1 trắng D. 3 đỏ: 1 hồng: 4 trắng31/ Cho phép lai PTC: hoa đỏ x hoa trắng, F1 100% hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 9/16 hoa đỏ: 7/16 hoa trắng. Nếu cho F1 lai phân tích thì tỉ lệ kiểu hình ở Fa được dự đoán làA. 1 đỏ: 3 trắng. B. 1 đỏ: 1 trắng. C. 3 đỏ: 5 trắng. D. 3 đỏ: 1 trắng.32/ Một loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa. Kiểu gen A-B-: hoa đỏ, A-bb và aaB-: hoa hồng, aabb: hoa trắng. a) Phép lai P: Aabb x aaBb cho tỉ lệ các loại kiểu hình ở F1 là bao nhiêu?A. 2 đỏ: 1 hồng: 1 trắng. B. 1 đỏ: 3 hồng: 4 trắng. C. 3 đỏ: 1 hồng: 4 trắng D. 1 đỏ: 2 hồng: 1 trắng.b) Phép lai P: aaBb x AaBb cho tỉ lệ các loại kiểu hình ở F1 là bao nhiêu?A. 3 đỏ: 4 hồng: 1 trắng. B. 1 đỏ: 3 hồng: 4 trắng. C. 4 đỏ: 3 hồng: 1 trắng. D. 3 đỏ: 1 hồng: 4 trắng.33/ Màu lông ở thỏ do 2 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường quy định, trong đó: B quy định lông xám, b quy định lông nâu; A: át chế B và b cho màu lông trắng, a: không át. Cho thỏ lông trắng lai với thỏ lông nâu được F1 toàn thỏ lông trắng. Cho thỏ F1 lai với nhau được F2. Tính theo lí thuyết:a) số thỏ lông trắng thuần chủng thu được ở F2 chiếm tỉ lệA. 1/8. B. 1/6. C. 1/16. D. 3/16.b) tỉ lệ thỏ lông xám đồng hợp thu được ở F2 làA. 1/8. B. 1/6. C. 1/16. D. 3/16.34/ Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng tác động quy định tính trạng màu quả. Trong đó B: quả đỏ, b quả vàng; A: át B, a: không át. Xác định tỉ lệ phân li về kiểu hình ở F1 trong phép lai P: AaBb x Aabb.A. 3 đỏ: 5 vàng B. 7 đỏ: 1 vàng C. 1 đỏ: 7 vàng D. 5 đỏ: 3 vàng35/ Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa. Sự tác động của 2 gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, nếu thiếu sự tác động này cho hoa màu trắng. Xác định tỉ lệ phân li về kiểu hình ở F1 trong phép lai P: AaBb x aaBb.A. 3 đỏ: 5 trắng B. 1 đỏ: 3 trắng C. 5 đỏ: 3 trắng D. 3 đỏ: 1 trắng8. LIÊN KẾT, HOÁN VỊ GEN1/ Hoán vị gen thường xảy ra trong trường hợp nào?A. Kì đầu của nguyên phân B. Kì đầu của giảm phân I C. Kì đầu của giảm phân II D. Những lần phân bào đầu tiên của hợp tử2/ Cách tốt nhất để phát hiện được các gen nào đó là phân li độc lập hay liên kết với nhau:A. Cho tự thụ qua nhiều thế hệ B. Cho giao phấn C. Cho lai 2 dòng thuần chủng nhiều lần D. Lai phân tích3/ Vì sao tần số hoán vị gen luôn ≤ 50%?A. Không phải tất cả các tế bào khi giảm phân đều xảy ra hoán vị genB. Các gen trên NST có xu hướng liên kết với nhau là chủ yếu C. Khoảng cách giữa các gen trên NST gần nhauD. Chỉ có 1số tế bào khi giảm phân mới xảy ra hoán vị và sự hoán vị chỉ xảy ra giữa 2 trong 4 crômatit4/ Nếu có 40 tế bào trong số 200 tế bào thực hiện giảm phân có xảy ra hiện tượng hoán vị gen thì tần số hoán vị gen bằng bao nhiêu?A. 10% B. 20% C. 30% D. 40% 5/ Kiểu gen AaBBdeDEkhi giảm phân cho được bao nhiêu loại giao tử nếu không xảy ra hoán vị gen?A. 2 B. 4 C. 8 D. 16 6/ Kiểu gen AABbdEDekhi giảm phân cho được bao nhiêu loại giao tử nếu có xảy ra hoán vị gen? Trang 8/ 14A. 2 B. 4 C. 8 D. 16 7/ Ở ruồi giấm hoán vị gen xảy ra có liên quan gì đến giới tính?A. Chỉ xảy ra ở giới đực B. Chỉ xảy ra ở giới cáiC. Chủ yếu xảy ra ở giới đực D. Xảy ra ở cả 2 giới đực và cái với tỉ lệ như nhau8/ Kiểu gen AA BbdEDe khi giảm phân có xảy ra hoán vị với tần số 20%. Tỉ lệ sinh ra giao tử ABDE làA. 5% B. 10% C. 20% D. 40% 9/ Bản đồ di truyền là gì?A. Bản đồ thể hiện tất cả các gen trong tế bàoB. Bản đồ thể hiện khoảng cách tương đối giữa các gen trên NSTC. Bản đồ thể hiện các gen có khả năng di truyền những tính trạng trội D. Bản đồ thể hiện các gen có khả năng di truyền những tính trạng trội có lợi10/ Nếu có 5 cặp gen cùng nằm trên cặp NST thường, mỗi gen gồm 2 alen thì nhiều nhất tạo nên được bao nhiêu loại giao tử nếu trình tự các gen không thay đổiA. 10 B. 32 C. 16 D. 2511/ Cho các phép lai: 1:(aBAbxAbaB) ; 2:(abABxABab) ; 3:(abABxAbaB) ; 4:(abABxabab) Trường hợp nào phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1/2/1?A. 1 B. 1,2 C. 1,3 D. 1,3,412/ Cơ sở tế bào học của hoán vị gen là:A. Trao đổi chéo giữa các crômatit trong NST kép tương đồng ở kì đầu giảm phân IB. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các NSTC. Sự bắt đôi không bình thường của các gen trên một NSTD. Các gen trong một nhóm liên kết không thể phân li độc lập mà luôn có sự trao đổi chéo.13/ Các gen liên kết hoàn toàn,tính trạng trội hoàn toàn,tác động riêng rẽ.Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu gen 1/2/1?A. Ab/aB x Ab/aB B. Ab/aB x Ab/ab C. AB/ab x Ab/aB D. AB/ab x Ab/ab14/ Việc lập bản đồ gen dựa trên kết quả nào?A. Đột biến chuyển đoạn để biết được vị trí các gen trong nhóm liên kếtB. Tần số hoán vị gen để suy ra khoảng cách tương đối của các gen trên NSTC. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở các thế hệD. Phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do của các gen trong giảm phân15/ Cho tần số hoán vị gen : AB = 47% ; AC = 32% ; BC = 15%.Bản đồ gen là:A. ACB B. BAC C. ABC D. CBA16/ Phát biểu nào là không đúng đối với tần số hoán vị gen?A. Không thể lớn hơn 50%,thường nhỏ hơn 50%. B. Tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa các gen trên NSTC. Tỉ lệ nghịch với lực liên kết giữa các gen trên NST D. Càng gần tâm động thì tần số hoán vị gen càng lớn17/ Hiện tượng di truyền làm hạn chế tính đa dạng của sinh vật làA. liên kết gen B. hoán vị gen C. phân li độc lập D. tương tác gen18/ Hoán vị gen xảy ra ở quá trình, giới nào?A. Thường gặp ở giảm phân ít gặp ở nguyên phân,xảy ra ở một hoặc cả hai giới tùy loàiB. Xảy ra ở nguyên phân,ở một hoặc cả hai giớiC. Thường gặp ở nguyên phân ít gặp ở giảm phân,xảy ra ở một giớiD. Gặp ở giảm phân,mỗi loài chỉ xảy ra ở một giới19/ Hoán vị gen xảy ra ở kì nào của phân bào?A. Kì đầu và giữa giảm phân I B. Kì đầu và giữa giảm phân II C. Kì đầu giảm phân I D. Kì đầu giảm phân II20/ Lai 2 cá thể thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản. Cho F1 lai phân tích, kết quả phù hợp với hiện tượng di truyền liên kết có hoán vị gen:A. 1/1/1/1 B. 3/3/1/1 C. 9/3/3/1 D. 9/6/121/ Một cây có kiểu gen aBAb tự thụ.Nếu các gen tác động riêng rẽ,mỗi gen qui định một tính trạng,trội lặn hoàn toàn và không có hoán vị gen xảy ra thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời sau làA. 1/1 B. 1/2/1 C. 3/1 D. 9/3/3/122/ Bản đồ di truyền có vai trò gì trong công tác giống?A. Xác định được vị trí các gen qui định các tính trạng cần loại bỏB. Xác định được vị trí các gen qui định các tính trạng có giá trị kinh tếC. Xác định được vị trí các gen qui định các tính trạng không có giá trị kinh tếD. Rút ngắn thời gian chọn cặp giao phối do đó rút ngắn được thời gian tạo giống23/ Khi cho lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản, F1 đồng tính biểu hiện tính trạng của một bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1 lai phân tích, nếu đời lai thu được tỉ lệ 1: 1 thì hai tính trạng đó đã di truyền Trang 9/ 14A. tương tác gen. B. phân li độc lập. C. liên kết hoàn toàn. D. hoán vị gen.24/ Khi lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản, F1 100% tính trạng của 1 bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, được F2 tỉ lệ 1: 2: 1. Hai tính trạng đó đã di truyềnA. phân li độc lập. B. liên kết hoàn toàn. C. tương tác gen. D. hoán vị gen.25/ Với hai cặp gen không alen A, a và B, b cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, thì quần thể sẽ có số kiểu gen tối đa là:A. 3 B. 10 C. 9 D. 426/ Ở cà chua, gen A: thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: bầu dục. Các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng và liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền. Cho lai giữa 2 giống cà chua thuần chủng: thân cao, quả tròn với thân thấp, quả bầu dục được F1. Khi cho F1 tự thụ phấn thì F2 sẽ phân tính theo tỉ lệA. 3 cao tròn: 1 thấp bầu dục.B. 1 cao bầu dục: 2 cao tròn: 1 thấp tròn.C. 3 cao tròn: 3 cao bầu dục: 1 thấp tròn: 1 thấp bầu dục.D. 9 cao tròn: 3 cao bầu dục: 3 thấp tròn: 1 thấp bầu dục.27/ Một loài thực vật, gen A: cây cao, gen a: cây thấp; gen B: quả đỏ, gen b: quả trắng. Cho cây có kiểu gen aBAb giao phấn với cây có kiểu gen abab thì tỉ lệ kiểu hình thu được ở F1 là:A. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng. B. 3 cây cao, quả trắng: 1cây thấp, quả đỏ. C. 1 cây cao, quả trắng: 1 cây thấp, quả đỏ. D. 9 cây cao, quả trắng: 7 cây thấp, quả đỏ. 28/ Một loài thực vật, gen A: cây cao, gen a: cây thấp; gen B: quả đỏ, gen b: quả trắng. Cho cây có kiểu gen aBAb giao phấn với cây có kiểu gen aBAb. Biết rằng cấu trúc nhiễm sắc thể của 2 cây không thay đổi trong giảm phân, tỉ lệ kiểu hình ở F1 là:A. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng. B. 3 cây cao, quả trắng: 1 cây thấp, quả đỏ. C. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây cao, quả trắng: 1 cây thấp, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng.D. 1 cây cao, quả trắng: 2 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả đỏ.29/ Thế nào là nhóm gen liên kết?A. Các gen alen cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.B. Các gen không alen cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.C. Các gen không alen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.D. Các gen alen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.30/ Với 2 cặp gen không alen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng, thì cách viết kiểu gen nào dưới đây là không đúng?A. abABB. AbAbC. AabbD. abAb31/ Một cá thể có kiểu gen ABabDEde. Nếu xảy ra hoán vị gen trong giảm phân ở cả 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng thì qua tự thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại dòng thuần?A. 9 B. 4 C. 8 D. 1632/ Một cá thể có kiểu gen ABabDEde. Nếu các gen liên kết hoàn toàn trong giảm phân ở cả 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng thì qua tự thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại dòng thuần ở thế hệ sau?A. 9 B. 4 C. 8 D. 1633/ Một cá thể có kiểu gen ABabDEde. Nếu các gen liên kết hoàn toàn trong giảm phân ở cả 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng thì qua tự thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại kiểu gen ở thế hệ sau?A. 9 B. 4 C. 8 D. 1634/ Một cá thể có kiểu gen ABabDEde. Nếu xảy ra hoán vị gen trong giảm phân ở cả 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng thì qua tự thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại kiểu gen ở thế hệ sau?A. 81 B. 10 C. 100 D. 16 Trang 10/ 14 . nghịch C. Di truyền thẳng, kết quả lai thuận giống lai nghịch D. Di truyền chéo, kết quả lai thuận giống lai nghịch 26/ Chứng động kinh ở người di truyền theo qui luật A. di truyền liên kết B. di truyên. con trai là do mẹ truyền b) Di truyền thẳng là gì? A. Bố và mẹ đều truyền cho con trai B. Bố và mẹ đều truyền cho con gái C. Bố truyền cho con trai D. Bố truyền cho con trai, mẹ truyền cho con gái 3/. quy luật di truyền của gen ngoài nhân? A. Mẹ di truyền tính trạng cho con trai B. Bố di truyền tính trạng cho con gái C. Tính trạng biểu hiện chủ yếu ở nam giới D. Tính trạng luôn di truyền theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm Di truyền học pot, Câu hỏi trắc nghiệm Di truyền học pot, Câu hỏi trắc nghiệm Di truyền học pot

Bình luận về tài liệu cau-hoi-trac-nghiem-di-truyen-hoc-pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP