Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong tư tưởng cách mạng Giải phóng dân tộc

19 1,770 8
Mộc Gô

Mộc Gô Gửi tin nhắn

Tải lên: 1,995 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2012, 14:54

Báo cáo thực tập: Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong tư tưởng cách mạng Giải phóng dân tộc Phần IPhần mở đầuHồ Chí Minh vị lãnh đạo thiên tài của giai cấp công nhân Việt nam, ngời thầy vĩ đại của cách mạng Việt nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, chiến sĩ xuất sắc của phong trào giải phóng dân tộc bị áp bức và nhân dân lao động toàn thế giới đã ra đi nhng với sự nghiệp cách mạng của chúng ta nhng chúng ta nh vẫn thấy ngời sống mãi với sự nghiệp cách mạng của chúng ta, với non sông đất nớc ta. Ng-ời đã đợc Đại hội đồng UNESCO công nhận là danh nhân thế giới với lời đánh giá rất cao: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tợng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hoà bình độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Những t tởng của ngời là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau.Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nớc, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa của nhân loại. Chủ nghĩa yêu nớc, triết học và văn hoá cổ kim Đông-Tây đã đợc hun đúc ở Hồ Chí Minh là cái nền để ngời đến với chủ nghĩa Mác-Lê nin tìm ra con đờng cứu nớc đúng đắn. Với t chất thông minh, t duy độc lập sáng tạo, am hiểu biết, phong phú, sinh động, giữa vô vàn học thuyết quan điểm khác nhau, giữa biết bao tình huống phức tạp Hồ Chí Minh đã tìm hiểu phân tích tổng hợp khái quát ra bản chất của vấn đề, quy luật hình thành những quan điểm và có những quyết định đúng đắn. Sau bao nhiêu năm bôn ba lăn lộn trong các phong trào yêu n-ớc Ngời đã trau dồi thêm cho mình một cơ sở tri thức phong phú, một tình 1cảm cách mạng rộng lớn nồng nàn để nhanh chóng tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lê nin, chân lý của thơì đại. Đến với chủ nghĩa Mác-Lê nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những hoạt động thực tiễn phong phú, bằng t duy sáng suốt và trí tuệ thiên tài của mình không chỉ đơn thuần kế thừa và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin mà còn phát triển nó, hoàn thiện nó, hoàn thiện nó bằng những luận điểm sáng tạo mà các bậc thầy chủ nghĩa Mác-Lê nin vì sự hạn chế của lịch sử cha nói đợc đầy đủ. Ngời đã xây dựng nó thành một hệ thống lý luận chặt chẽ về con đờng cứu nớc về chiến lợc, sách lợc và phơng pháp cách mạng giải phóng dân tộc Việt nam khỏi mọi ách áp bức nô dịch dân tộc để xây dựng một nớc Việt nam hoà bình, thống nhất, độc lập tiến lên CNXH. Đây là t tởng cốt lõi trong t tởng Hồ Chí Minh, T tởng đó không chỉ giải quyết vấn đề cách mạng Việt nam mà còn đề cập đến cả ván đề lý luận cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên CNXH ở các nớc thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới và chiến lợc, sách lợc để thực hiện con đờng giải phóng đó. Và đây cũng là những luận điểm đặc biệt sáng tạo của ngời, xứng đáng là ngời kế tục xuất sắc của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lê nin.2Phần IIPhần nội dungI. Tính tất yếu phải giải phóng dân tộc của Việt nam hay nguồn gốc t tởng giải phóng dân tộc ở Hồ Chí MinhDân tộc Việt nam hình thành khá sớm và ngày càng phát triển trong công cụộc lao động sản xuất, đấu tranh với thiên nhiên và chống mọi kẻ thù xâm lựợc. Dân tộc ấy đã xây dựng cho mình một truyền thống tốt đẹp mà nổi bật là chủ nghĩa yêu nớc, lòng nhân ái đoàn kết cộng đồng, ý chí tự chủ bất khuất kiên cờng, không chịu cúi đầu trớc cờng quyền. Lạc quan yêu đời, yêu lao động sáng tạo .Nhân dân Việt nam có ý thức sâu sắc và chắc chắn về độc lập và chủ quyền của mình. Việt nam cha bao giờ khuất phục trớc kẻ thù xâm lợc.Khi giặc Pháp xâm lợc, tinh thần đó đợc kế thừa và phát huy. Hàng loạt phong trào yêu nớc bùng lên liên tiếp. Thế nhng thực tế Việt nam lúc này đang bế tắc, đất nớc hầu nh không có đờng ra. Phong trào chống thuế năm 1908 đã bị thực dân Pháp đàn áp dã man, phong trào Duy Tân đã bị dập tắt và hàng loạt nhà yêu nớc đã bị bắn giết hoặc tù đày. Phong trào Đông Du của Phan Bội Châu đã bị thất bại, năm 1909 ông và các đồng chí của ông đã bị trục xuất khỏi Nhật bản; phong trào nghĩa quân Hoàng Hoa Thám chỉ còn nh một ngọn lửa leo lét ở vùng Yên Thế; Phan Chu Trinh cùng phong trào của mình cũng tan rã. Mặc dù bị thất bại nhng nhân dân Việt nam không đầu hàng. ý chí dân tộc của họ sôi sục. Họ muốn thoát khỏi sự áp bức bóc lột của ba tầng thống trị. Trớc tình hình ấy Hồ Chí Minh với t duy độc lập tự chủ của mình đã vợt qua lối mòn của ngời đi trớc, quyết định chọn cho mình một hớng đi một cách đi để có thể tìm thấy con đờng cứu dân cứu nớc.3Với quyết tâm lớn với ý chí và nghị lực phi thờng Hồ Chí Minh đã hoà mình vào phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc cuối cùng đã đến với chủ nghĩa Mác-Lê nin. Có thể nói khi đọc luận cơng về vấn đề dân tộc và thuộc địa Ngời "vui mừng đến phát khóc" coi đó là một mặt trời soi sáng con đờng đi tới giải phóng đất nớc là "cẩm nang thần kỳ" đa lại ấm no cho đồng bào. Và sau đó kết hợp lý luận chủ nghĩa Mác-Lê nin với thực tiễn Việt nam lúc bấy giờ Ngời đã nhận định rằng ở Việt nam nhiệm vụ hàng đầu trong cách mạng t sản dân quyền giải phóng dân tộc ra khỏi ách đế quốc.Nh vậy việc tiếp xúc với luận cơng của Lê nin đợc coi nh điểm mở đầu hình thành t tởng dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh và đợc hoàn chỉnh trong quá trình hoạt động trong quốc tế cộng sản đến năm 1930. Quá trình phát triển nhật thức lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin với thực tiễn cách mạng Việt nam.II. Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong t tởng cách mạng giải phóng dân tộcNăm 1920 trả lời Bộ trởng Bộ thuộc địa Pháp, Hồ Chí Minh đã nói: "Cái tôi cần thiết trên đời này là đồng bào tôi đợc tự do, Tổ quốc tôi đợc độc lập" Và suốt đời Ngời đã chiến đấu không mệt mỏi cho chan lý "không có gì quý hơn độc lập, tự do". Đây vừa là nguyên tắc quan trọng hàng đầu của lý luận cách mạng thuộc địa vừa là phơng châm hoạt động trong chiến đấu. Ng-ời dành nhiều tâm sức nghiên cứu vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc, vấn đề sống còn của dân tộc Việt nam và của các dân tộc thuộc địa khác trong thế kỷ 20.T tởng của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc là hệ thống các luận điểm của Ngời về con đờng cứu nớc, về chiến lợc, sách lợc và phơng pháp cách mạng giải phóng dân tộc Việt nam khỏi mọi ách áp búc nô dịch dân tộc để xây dựngnớc Việt nam hoà bình, thống nhất, độc lập, tiến lên 4CNXH. T tởng của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc là những đóng góp xuất sắc nhất lớn lao nhất cho kho tàng lý luận của Đảng ta của dân tộc ta cũng nh kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa để đợc thực tiễn cách mạng kiểm nghiệm và xác nhận sự đúng đắn và sáng tạo của nó.1. Đặc điểm của cách mạng dân chủ t sản ở Việt namKhi xác định con đờng cứu nớc cho nhân dân Việt nam Hồ Chí Minh đã nhận định cách mạng Việt nam có hai nhiệm vụ là chống đế quốc và chống phong kiến. Chúng có quan hệ khăng khít với nhau nhng phải đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc lên hàng đầu. Đây là một luận điểm mới của Ngời trong khi Quốc tế Cộng sản chủ trơng phải làm cuộc cách mạng dân chủ t sản, nghĩa là giai đoạn tiền đề cho nền chuyên chính vô sản. Vì thế Quốc tế Cộng sản coi quan điểm của Ngời là sai lầm "hữu khuynh", "dân tộc chủ nghĩa" và thế là ngời cán bộ Nguyễn ái Quốc gặp phải một sự chống đối gay gắt. Ngời đã kiên trì giữ vững quan điểm và t tởng của mình và chứng minh tính đúng đắn của nó. Nguyễn ái Quốc chỉ ra sự khốc liệt giữa nhân dân các nớc thuộc địa phơng Đông và các dân tộc phơng Tây TBCN đặc biệt là về mặt xã hội chính trị.Các nớc thuộc địa Phơng Đông, đặc biệt là Việt nam có một truyền thống yêu nớc, kiên cờng, bất khuất. Đại bộ phận dân số là nông dân nghèo bị các tầng lớp phong kiến bóc lộtthậm tệ. Họ sẵn sàng đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên lợi ích của mình. Giai cấp vô sản thì còn ít, vừa bị bóc lột về mặt giai cấp vừa bị áp bức về mặt dân tộc. Trong cộng đồng Việt nam, các tầng lớp giai cấp có lợi ích khác nhau thậm chí có những lợi ích đối kháng, nhng dới chế độ thống trị của đế quốc thực dân, trừ bọn Việt gian phản động tất cả đều có chung một yêu cầu dánh đuổi đế quốc xâm lợc giành độc lập dân tộc cho đất nớc. Vì thế cần phải đặt 5nhiệm vụ trung tâm cho cách mạng Việt nam là giải phóng dân tộc trớc đã. Hồ Chí Minh khẳng định "Trong lúc này nếu không giải quyết đợc độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thẻ quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năng cũng không đòi lại đợc"Vì thế việc tập trung mũi nhọn vào giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh là một chủ trơng hoàn toàn phù hợp. Yếu tố dân tộc chẳng những có thể ảnh hởng đế phong trào cảu giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và có thể thay đổi lập trờng của tất cả các giai cấp khác nh tiểu t sản, t sản bản xứ và một phần giai cấp địa chủ.Việc Hồ Chí Minh kết hợp dân tộc học phơng Đông với chủ nghĩa Mác-Lê nin khiến cho lý luận đi gần với thực tiễn, phù hợp với thực tiễn. Đại hội 7 của Quốc tế cọng sản đã công nhận quan điểm trên của Hồ Chí Minh là đúng đắn và sáng tạo và Hồ Chí Minh phải là ngời am hiểu sâu sắc thực tế tình cảnh các nớc thuộc địa, phải nắm vững phép biện chứng duy vật, phải có bản lĩnh chính trị hết sức vững vàng mới có thể sớm nêu ra những vấn đề rất cơ bản của cách mạng Việt nam và cách mạng của các dân tộc thuộc địa một cách chính xác nh vậy.2. Con đờng cách mạng vô sản là con đờng đa tới thắng lợi triệt để của sự nghiệp cứu nớc giải phóng dân tộc Việt nam.Hồ Chí Minh đã bằng hoạt động thực tiễn phong phú, bằng t duy sáng suốt và trí tuệ thiên tài của mình đã sớm nhận định "Muốn cứu nớc và giải phóng dân tộc không còn con đờng nào khác ngoài con đờng cách mạng vô sản"Đến với chủ nghĩa Mác-Lê nin, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt nam, Hồ Chí Minh đã nhanh chóng nhận ra sai lầm của các nhà 6cách mạng đơng thời, nhận thấy tính không triệt để của các cộc cách mạng dân dân chủ t sản. Ngời đã hiểu một cách sâu sắc quan điểm nổi tiếng của Lê nin cho rằng, bớc vào thời đại đế quốc chủ nghĩa, cách mạng vô sản, cách mạng giải phóng dân tộc có mối quan hệ mật thiết. Cách mạng GPDT tuy mang nội dung dân tộc dân chủ nhng không còn thuộc phạm trù cách mạng t sản nữa mà trở thành một bộ phận quan trọng không thể tách rời của cách mạng vô sản. Ngời nói: "Trong thời đại ngày nay cách mạng GPDT là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản trong phạm vi toàn thế giới" . Với Ng-ời, cách mạng vô sản và cách mạng GPDT là hai dòng thác của cùng một quá trình cách mạng. Hai dòng thác ấy không chắn ngang nhau hay ngợc chiều với nhau mà quyện chặt chẽ vào nhau, hoà trong dòng thác chung của quá trình cách mạng thế giới.Từ việc àm rõ mối quan hệ mật thiết đó, Hồ Chí Minh đã đa cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của Việt nam theo con đờng cách mạng vô sản. Đó là một phát hiện mới, một sự vận dụng sáng tạo lý luận cách mạng không ngừng vào Việt nam.3. Cách mạng giải phóng dân tộc Việt nam là sự nghiệp của các giai cấp, các tần lớp nhân dân dới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam.Lý luận chủ nghĩa Mác-Lê nin đã chỉ rõ cách mạng là sự nghiệp của quần chúng do đông đảo quần chúng nhân dân tiến hành. Hồ Chí Minh từ việc xác định đúng nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt nam, là đánh đổ đế quốc giành độc lập dân tộc, cộng với việc nghiên cứu kỹ càng thực tiễn Việt nam có quan điểm sáng suốt về lực lợng cách mạng ở Việt nam. Để phát huy đợc tinh thần yêu nớc của đông đảo nhân dân Hồ Chí Minh cho rằng quần chúng cách mạng ở Việt nam là tất cả những ngời yêu nớc, yêu độc lập, tự do của dân tộc, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, và các giai cấp khác nhau. Theo Ngời, cách mạng GPDT Việt nam là dân tộc cách mệnh. "Dân tộc cách mệnh thì cha phân chia giai cấp, nghĩa là sĩ nông công thơng đều nhất trí 7chống lại cờng quyền". Trong đó công nhân-nông dân là lực lợng cơ bản với trung nông, t sản, trí thức, dân nghèo phải coi họ là lực lợng đồng minh, phú nông, trung tiểu địa chủ, t sản dân tộc thì cố gắng đoàn kết họ ít nhất là trung lập họ. Đây là sự sắp xếp lực lợng rất chính xác, khoa học trong cách mạng Việt nam phù hợp với thực tiễn. Thế nhng lúc đầu quan điểm này của Hồ Chí Minh bị coi là sai lầm. Quốc tế cộng sản cũng nhấn mạnh động lực cách mạng là công nhân, nông dân, nhng lại cha thấy đúng khả năng lực lợng của các giai cấp, tầng lớp khác. Đối với t sản dân tộc và phú nông, Quốc tế cộng sản chủ trơng "không bao giờ đợc liên minh với họ". Đối với tiểu t sản "không nên cờng điệu khuếch trơng cách mạng của giai cấp tiểu t sản thành thị, lại càng không nên xem những phần tử cách mạng nhất-tầng lớp tiểu th-ơng nh là động lực cách mạng. Kiên trì vợt qua những thử thách gay go gĩ vững quan điểm t tởng của mình, Hồ Chí Minh đã chứng minh tính đúng đắn và khoa học của quan điểm về lực lợng cách mạng GPDT Việt nam.Dựa vào thực tiễn Việt nam, một nớc mà tuyệt đại đa số ngời dân là nông dân đã chỉ ra rằng "nền tảng của vấn đề dân tộc là vấn đề nông dân, vì nông dân là đại đa số trong dân tộc-nền tảng của cách mạng dân chủ cũng là nông dân, vì nông dân là lực lợng cách mạng đông đảo nhất chống phong kiến, chống đế quốc". Ngời đã phân tích thực trạng của giai cấp nông dân Việt nam trên cả mặt tích cực và hạn chế, chỉ ra rằng trong chiến lợc cách mạng Việt nam, nông dân là một động lực của cách mạng, nhng không thể là giai cấp lãnh đạo cách mạng. Chỉ có giai cấp công nhân mới là ngời lãnh đạo cho cách mạng Việt nam đến thắng lợi. Nhng nếu giai cấp công nhân không đợc nông dân ủng hộ, chỉ một mình chiến đấu với kẻ thù chắc chắn sẽ thất bại.Trong trờng hợp huy động tất cả các lực lợng xã hội, không bỏ sót lực lợng nào nếu nh còn có khả năng tham gia cách mạng dù ở mức độ nào. Những quan điểm sáng tạo, những chủ trơng đúng đắn của Ngời về tổ chức lực lợng cách mạng đã góp phần quan trọng đa cách mạng GPDT Việt nam 8từn bớc đến thắng lợi hoàn toàn và để lại cho cách mạng Việt nam những bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn phong phú4. Cách mạng ở các nớc thuộc địa có thể nổ ra và thắng lợi trớc cách mạng vô sản chính quốc và tác động trở lại thúc đẩy cách mạng chính quốc.Đây là một luận điểm đặc biệt sáng tạo của Hồ Chí Minh. Bắt nguồn từ việc xử lý mối quan hệ dân tộc, giai cấp, Hồ Chí Minh cho rằng trong cách mạng t sản dân quyền thì ở các nớc thuộc địa phụ thuộc t tởng cách mạng giải phóng dân tộc là nổi bật nhất. Chỉ có giải phóng dân tộc thì mới giải phóng đợc giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Quan điểm đúng đắn của Ngơì không đợc chấp nhận trong nhiều năm bị lên án gay gắt. Học thuyết Mác không hề xem nhẹ cách mạng giải phóng dân tộc. Nhng sau khi Angghen qua đời Quốc tế cộng sản kể cả Lê nin đã hạ thấp xem nhẹ vấn đề này. Họ cho rằng cách mạng giải phóng dân tộc phụ thuộc hoàn toàn vào cách mạng vô sản ở chính quốc, cách mạng vô sản chính quóc thắng lợi sẽ giải phóng nhân dân các nớc thuộc địa. Nhân dân các nớc thuộc địa không cần tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc mà chờ đợi kết quả của cuộc cách mạng vô sản chính quốc đem lại. Quốc tế III đã uốn nắn lại những t tởng lệch lạc trên. Mặc dù vậy nó còn ảnh hởng đến một số Đảng, gây tác động tiêu cực cho phong trào cách mạng ở các nớc thuộc địa. Tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lê nin nhng khi đến với học thuyết cách mạng và khoa học ấy trung tâm chú ý của Hồ Chí Minh là rút ra những gì cần cho cách mạng Việt nam, phù hợp với dân tộc Việt nam, giúp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, phát triển đất nớc. Vì thế vốn là ngời dân thuộc địa và là ngời cộng sản lăn lộn trong phong trào thuộc địa và nghiên cứu sâu sắc chủ nghĩa thực dân Ngời đã đa ra những luận điểm sáng tạo về cách mạng giải phóng dân tộc. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc ở các thuộc địa không hoàn toàn phụ thuộc vào cách mạng vô sản chính quốc.9Giữa cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc có một mốt quan hệ thống nhất biện chứng. Ngời đa ra hình ảnh ví von: cách mạng vô sản ở chính quốc và cách mạng ở thuộc địa nh "hai cánh một con chim". Để tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc"thì cần phải tiến hành cả cuộc cách mạng vô sản ở chính quốc và cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa vì chủ nghĩa đế quốc nh con đỉa hai vòi, một vòi hút máu giai cấp vô sản chính quốc, một vòi hút máu nhân dân thuộc địa. Mối liên hệ giữa hai cuộc cách mạng không chỉ diễn ra một chiều thụ động mà diễn ra nhiều chiều tác động thúc đẩy lẫn nhau. Ngời còn dạy rằng với tiềm năng cách mạng to lớn, sẵn sàng bùng lên manh mẽ, hình thành một lực lợng khổng lồ khi đợc giáo dục giác ngộ, tổ chức, lãnh đạo, cách mạng giải phóng dân tộc ở các thuộc địa mà đặc biệt là ở Việt nam không chỉ có khả năng thắng lợi trớc cuộc cách mạng Pháp, cách mạng vô sản Mỹ ở chính quốc mà còn giúp đỡ những ngời anh tôi phơng Tây trong sự nghiệp giải phóng. Vì thế nhân dân các dân tộc thuộc địa phụ thuộc có thể chủ động đứng lên, đem sức ta mà giải phóng cho ta. Những kết luận đúng đắn về vai trò của cách mạng giải phóng dân tộc trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, thể hiện sự phát triển một bớc về lý luận cách mạng. Có thể khẳng định nh vậy vì trong lý luận của mình khi nghiên cứu phong trào giải phóng dân tộc ở Ai len Mác-Angghen đã mạnh dạn từ bỏ quan niệm trớc đây cho rằng sự nghiệp giải phóng Ailen tuỳ thuộc vào cách mạng vô sản Anh. Hai ông đã chỉ ra mối liên hệ, và khả năng giúp đỡ của cách mạng vô sản chính quốc đối với cách mạng giải phóng dân tộc ở các thuộc địa. Nhng t tởng của các ông lại bị các lãnh tụ cơ hội chủ nghĩa trong Quốc tế II quên lãng. Cũng nh Mác-Angghen cũng quan tâm đến phơng Đông nhng do điều kiện cụ thể của cách mạng lúc bấy giờ Ngời phải chỉ đạo phong trào cách mạng chính quốc vẫn cha dự kiến hết khả năng ngợc lại là cách mạng giải phóng dân tộc có thể tác động tích cực đến cách mạng ở chính quốc, thậm chí ở khả năng thắng lợi trớc chính quốc. Nh vậy Hồ Chí Minh bằng hoạt động lý luận và thực tiễn đã khẳng định đúng đắn vai trò của 10[...]... cách mạng giải phóng dân tộc trong giáo dục mới, là sự bổ sung làm phong phú cho chủ nghĩa Mác-Lê nin về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc. 5. Cách mạng giải phóng dân tộc Việt nam phải đợc tiến hành bằng cách mạng bạo lực trên cơ sở tinh thần chủ độnh và sáng tạo. Tự giải phóng, đem sức ta mà giải phóng cho ta là một t tởng lớn của Hồ Chí Minh. Ngời chủ trơng chủ động tiến hành cách mạng giải phóng. .. xúc với luận cơng của Lê nin đợc coi nh điểm mở đầu hình thành t tởng dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh và đợc hoàn chỉnh trong quá trình hoạt động trong quốc tế cộng sản đến năm 1930. Quá trình phát triển nhật thức lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin với thực tiễn cách mạng Việt nam.II. Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong t tởng cách mạng giải phóng dân tộc Năm 1920 trả lời... sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc bổ sung cho chủ nghĩa Mác-Lê nin những lý luận mới. Những lý luận này không chỉ đúng đắn phù hợp với cách mạng Việt nam mà đối với những dân tộc đang bị áp bức trên thế giới nó cũng có giá trị to lớn.14 Phần IIPhần nội dungI. Tính tất yếu phải giải phóng dân tộc của Việt nam hay nguồn gốc t tởng giải phóng dân tộc ở Hồ Chí Minh Dân tộc. .. yếu của phong trào giải phóng dân tộc tiến lên CHXH. Với t tởng của mình về cách 16 CNXH. T tởng của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc là những đóng góp xuất sắc nhất lớn lao nhất cho kho tàng lý luận của Đảng ta của dân tộc ta cũng nh kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa để đợc thực tiễn cách mạng kiểm nghiệm và xác nhận sự đúng đắn và sáng tạo của. .. thể của cách mạng lúc bấy giờ Ngời phải chỉ đạo phong trào cách mạng chính quốc vẫn cha dự kiến hết khả năng ngợc lại là cách mạng giải phóng dân tộc có thể tác động tích cực đến cách mạng ở chính quốc, thậm chí ở khả năng thắng lợi trớc chính quốc. Nh vậy Hồ Chí Minh bằng hoạt động lý luận và thực tiễn đà khẳng định đúng đắn vai trò của 10 III. ý nghĩa của những quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh. .. nin về vấn đề giải phóng dân tộc, những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực này đến nay vẫn còn ý nghĩa.Bên cạnh đấy nghiên cứu những quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc cũng để lại cho chúng ta một bài học kinh nghiệm to lớn về phơng pháp đi đến với chân lý, đi đến với chủ nghĩa Mác-Lê nin. Trung tâm chú ý của Ngời là rút ra những gì cần cho cách mạng Việt nam,... phóng dân tộc, vấn đề sống còn của dân tộc Việt nam và của các dân tộc thuộc địa khác trong thế kỷ 20.T tởng của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc là hệ thống các luận điểm của Ngời về con đờng cứu nớc, về chiến lợc, sách lợc và phơng pháp cách mạng giải phóng dân tộc Việt nam khỏi mọi ách áp búc nô dịch dân tộc để xây dựngnớc Việt nam hoà bình, thống nhất, độc lập, tiến lên 4 cảm cách. .. đắn ấy mà cách mạng Việt nam đà tranh thủ đợc sự ủng hộ rộng rÃi của cách mạng và nhân dân thế giới. Theo Hồ Chí Minh tinh thần đọc lập sáng tạo cần kết hợp chặt chẽ với tinh thần tự lực cánh sinh.Để giải phóng dân tộc trong khi đế quốc dùng bạo lực để đàn áp phong trào yêu nớc cách mạng, Hồ Chí Minh đề ra phơng pháp cách mạng bạo lực của quần chúng. Không chỉ có những quan điểm sáng tạo về lực lợng... quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về t tởng cách mạng giải phóng dân tộc đối với thắng lợi của nhân dân Việt nam.Lúc đầu khi những quan điểm đúng đắn đâydsáng tạo của Hồ Chí Minh về vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc bị lên án là cải lơng, cơ hội dân tộc chủ nghĩa Ngời đà vấp phải những thử thách kéo dài đầy khó khăn. Ngời đà phải "sống quá lâu trong tình trạng không hoạt động và giống nh... Đảng". Mặc dù vậy, Hồ Chí Minh vẫn kiên định với quan điểm của mình. Vợt qua mọi cản trở, Hồ Chí Minh đà tìm về Tổ quốc đa những lý luận của mình vào cách mạng Việt nam. Từ đó Hồ Chí Minh đà cùng với Đảng Cộng sản Việt nam đa cách mạng Việt nam bớc vào một thời kỳ mới với đờng lối và phơng pháp cách mạng đầy sáng tạo. Với chính trị "Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ trứoc tiên . phải giải phóng dân tộc hay nguồn gốc t tởng giải phóng dân tộc ở Hồ Chí Minh 3 II. Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong t tởng cách mạng giải phóng dân tộc. toàn của dân tộc Việt nam là minh chứng cho quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng. 6. ở Việt nam cuộc cách mạng giải phóng dân tộc muốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong tư tưởng cách mạng Giải phóng dân tộc, Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong tư tưởng cách mạng Giải phóng dân tộc, Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong tư tưởng cách mạng Giải phóng dân tộc

Bình luận về tài liệu nhung-sang-tao-cua-ho-chi-minh-trong-tu-tuong-cach-mang-giai-phong-dan-toc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP