Chuyên đề thực tập Tốt nghiệp - Công tác tuyển dụng và lựa chọn nhân sự tại Công ty CP Sao Trung Kim

73 499 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2014, 15:53

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Công tác tuyển dụng và lựa chọn nhân sự tại Công ty CP Sao Trung Kim, Tam Kỳ, Quảng Nam. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………...1 1.Lý do chọn đề tài……………………………………………………………………...1 2.Mục đích nghiên cứu …………………………………….………………….......……2 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu……………………………………...……...……..2 4. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………..……...3 5. Kết cấu đề tài…………………………………………………………..……………...3 Chương 1…………………………………………………………………..…………...4 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG VÀ LỰA CHỌN NHÂN SỰ……..4 1.1. Tuyển dụng…………………………………………………………………………...4 1.1.1. Khái niệm…………………………………………………………………………...4 1.1.2. Vai trò của tuyển dụng……………………………………………..........................5 1.1.3. Các nguồn và hình thức tuyển dụng nhân sự……………………………………..6 a, Các nguồn nhân sự tuyển dụng………………………………………………….6 b, Hình thức tuyển dụng nhân sự…………………………………………………...8 c, Nguyên tắc tuyển dụng…………………………………………………………...9 1.1.4. Quá trình tuyển dụng……………………………………………………………....9 a, Lập kế hoạch tuyển dụng…………………………………………….................10 b, Thu nhận và xét hồ sơ (Sơ tuyển)………………………………………………16 c, Phỏng vấn lần 1 – Phỏng vấn sơ bộ…………………………………………………17 d, Phỏng vấn lần 2 – Phỏng vấn sâu……………………………………………...19 e, Khám sức khỏe và đánh giá thể lực cho các ứng viên……………….................19 1.1.5. Các giải pháp thay cho tuyển dụng……………………………………………….20 a, Làm thêm giờ……………………………………………..…………………….20 b, Hợp đồng thầu lại……………………………..………………………………..21 c, Nhờ giúp tạm thời……………………………..………………………………..21 d, Thuê lao động từ công ty cho thuê……………………………………………..21 1.1.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng…………………………….22 1.2. Lựa chọn…………………………………………………………………………….23 1.2.1. Khái niệm…………………………………………………………...……………..23 1.2.2. Lợi ích của lựa chọn………………………………………………………………23 a, Hiệu quả của lựa chọn……………………………………………....................24 b, Độ lệch chuẩn của thành tích về tiền tệ……………………………………......24 c, Chi phí liên quan đến lựa chọn………………………………………………....25 1.2.3. Đánh giá ứng viên………………………………………….............................…..25 1.2.4. Quy trình lựa chọn…………………………………..............................................27 1.2.5. Tập sự thử việc các ứng viên…………………………………..............................29 1.2.6. Quyết định lựa chọn…………………………………............................................30 Chương 2…………………………………...................................................................33 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ LỰA CHỌN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SAO TRUNG KIM TAM KỲ - QUẢNG NAM….............................................................................................................................33 2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Sao Trung Kim…………………...............33 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty …………………………………......33 2.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty…………………………………........................................35 2.1.3. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty…………………………………37 2.2. Thực trạng về công tác tuyển dụng và lựa chọn nhân sự tại công ty cổ phần Sao Trung Kim Tam Kỳ, Quảng Nam qua 2 năm 2010 – 2011…......................................40 2.2.1 Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần Sao Trung Kim Tam Kỳ, Quảng Nam qua 2 năm 2010 – 2011 …..........................................................................40 a, Đặc điểm nguồn nhân lực công ty Cổ Phần Sao Trung Kim.............................40 b, Nguồn và phương pháp tuyển dụng của công ty Cổ Phần Sao Trung Kim.........41 c, Quy trình tuyển dụng công ty Cổ Phần Sao Trung Kim......................................44 d, Kết quả của công tác tuyển dụng........................................................................44 2.2.2 Thực trạng công tác lựa chọn nhân sự tại công ty cổ phần Sao Trung Kim Tam Kỳ - Quảng Nam qua 2 năm 2010 - 2011.........................................................................46 a , Nguyên tắc lựa chọn của công ty Sao Trung Kim............................................. 46 b, Quy trình lựa chọn nhân viên tại công ty Sao Trung Kim.................................. 46 c, Tiêu chuẩn lựa chọn nhân sư công ty Cổ Phần Sao Trung Kim.........................49 d, Kết quả của công tác lựa chọn............................................................................50 2.3. Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Sao Trung Kim Tam Kỳ - Quảng Nam ..............................................................................................51 Chương 3.......................................................................................................................54 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ LỰA CHỌN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SAO TRUNG KIM TAM KỲ, QUẢNG NAM.................................................................................................................54 3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng và lựa chọn nhân sự tại công ty Cổ Phần Sao Trung Kim Tam Kỳ, Quảng Nam............................................................54 3.1.1. Chiến lược phát triển của công ty Cổ Phần Sao Trung Kim Tam Kỳ - Quảng Nam....................................................................................................................................54 3.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng khác..................................................................................55 3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và lựa chọn nhân lực tại Công ty cổ phần Sao Trung Kim Tam Kỳ, Quảng Nam...............................................57 a, Hoàn chỉnh chiến lược phát triển cụ thể của công ty trong từng giai đoạn....................................................................................................................57 b, Cần có sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo công ty để tạo uy tín công ty trên thị trường .....................................................................................................................58 c, Đa dạng nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng để phù hợp chính sách nhân sự của tỉnh Quảng Nam cũng như các điều kiện của thị trường lao động.....59 d, Kết hợp chặt chẽ với các công tác khác trong quản lý nhân sự phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế và đời sống xã hội..........................................................60 e, Một số kiến nghị và giải pháp khác.....................................................................61 KẾT LUẬN...............................................................................................................64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................66 SVTT: Nguyễn Văn Thể Lớp: ĐH QTKD K08Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trang 1SVTT: Nguyễn Văn Thể Lớp: ĐH QTKD K08MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………… 11. Lý do chọn đềtài…………………………………………………………………… 12. Mục đích nghiên cứu …………………………………….………………… ……23. Đối tượng phạm vi nghiên cứu…………………………………… …… …… 24. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………… …… 35. Kết cấu đề tài………………………………………………………… …………… 3Chương 1………………………………………………………………… ………… 4CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG LỰA CHỌN NHÂN SỰ…… 41.1. Tuyển dụng………………………………………………………………………… 41.1.1. Khái niệm………………………………………………………………………… 41.1.2. Vai trò của tuyển dụng…………………………………………… 51.1.3. Các nguồn hình thức tuyển dụng nhân sự…………………………………… 6a, Các nguồn nhân sự tuyển dụng………………………………………………….6b, Hình thức tuyển dụng nhân sự………………………………………………… 8c, Nguyên tắc tuyển dụng………………………………………………………… 91.1.4. Quá trình tuyển dụng…………………………………………………………… 9a, Lập kế hoạch tuyển dụng…………………………………………… 10b, Thu nhận xét hồ sơ (Sơ tuyển)………………………………………………16c, Phỏng vấn lần 1 – Phỏng vấn sơ bộ…………………………………………………17d, Phỏng vấn lần 2 – Phỏng vấn sâu…………………………………………… 19e, Khám sức khỏe đánh giá thể lực cho các ứng viên……………… 191.1.5. Các giải pháp thay cho tuyển dụng……………………………………………….20a, Làm thêm giờ…………………………………………… …………………….20b, Hợp đồng thầu lại…………………………… ……………………………… 21Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trang 2SVTT: Nguyễn Văn Thể Lớp: ĐH QTKD K08c, Nhờ giúp tạm thời…………………………… ……………………………… 21d, Thuê lao động từ công ty cho thuê…………………………………………… 211.1.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng…………………………….221.2. Lựa chọn…………………………………………………………………………….231.2.1. Khái niệm………………………………………………………… …………… 231.2.2. Lợi ích của lựa chọn………………………………………………………………23a, Hiệu quả của lựa chọn…………………………………………… 24b, Độ lệch chuẩn của thành tích về tiền tệ…………………………………… 24c, Chi phí liên quan đến lựa chọn……………………………………………… 251.2.3. Đánh giá ứng viên………………………………………… … 251.2.4. Quy trình lựa chọn………………………………… 271.2.5. Tập sự thử việc các ứng viên………………………………… 291.2.6. Quyết định lựa chọn………………………………… 30Chương 2………………………………… 33THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LỰA CHỌN NHÂN SỰTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SAO TRUNG KIM TAM KỲ - QUẢNGNAM… 332.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Sao Trung Kim………………… 332.1.1. Quá trình hình thành phát triển Công ty ………………………………… 332.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty………………………………… 352.1.3. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty…………………………………372.2. Thực trạng về công tác tuyển dụng lựa chọn nhân sự tại công ty cổ phần SaoTrung Kim Tam Kỳ, Quảng Nam qua 2 năm 2010 – 2011… 402.2.1 Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần Sao Trung Kim Tam Kỳ,Quảng Nam qua 2 năm 2010 – 2011 … 40Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trang 3SVTT: Nguyễn Văn Thể Lớp: ĐH QTKD K08a, Đặc điểm nguồn nhân lực công ty Cổ Phần Sao Trung Kim 40b, Nguồn phương pháp tuyển dụng của công ty Cổ Phần Sao Trung Kim 41c, Quy trình tuyển dụng công ty Cổ Phần Sao Trung Kim 44d, Kết quả của công tác tuyển dụng 442.2.2 Thực trạng công tác lựa chọn nhân sự tại công ty cổ phần Sao Trung Kim TamKỳ - Quảng Nam qua 2 năm 2010 - 2011 46a , Nguyên tắc lựa chọn của công ty Sao Trung Kim 46b, Quy trình lựa chọn nhân viên tại công ty Sao Trung Kim 46c, Tiêu chuẩn lựa chọn nhân công ty Cổ Phần Sao Trung Kim 49d, Kết quả của công tác lựa chọn 502.3. Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Sao TrungKim Tam Kỳ - Quảng Nam 51Chương 3 54GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LỰA CHỌNNHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SAO TRUNG KIM TAM KỲ,QUẢNG NAM 543.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng lựa chọn nhân sự tại công tyCổ Phần Sao Trung Kim Tam Kỳ, Quảng Nam 543.1.1. Chiến lược phát triển của công ty Cổ Phần Sao Trung Kim Tam Kỳ - QuảngNam 543.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng khác 553.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng lựa chọn nhân lực tạiCông ty cổ phần Sao Trung Kim Tam Kỳ, Quảng Nam 57a, Hoàn chỉnh chiến lược phát triển cụ thể của công ty trong từng giaiđoạn 57Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trang 4SVTT: Nguyễn Văn Thể Lớp: ĐH QTKD K08b, Cần có sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo công ty để tạo uy tín công ty trên thịtrường 58c, Đa dạng nguồn tuyển dụng phương pháp tuyển dụng để phù hợp chính sáchnhân sự của tỉnh Quảng Nam cũng như các điều kiện của thị trường lao động 59d, Kết hợp chặt chẽ với các công tác khác trong quản lý nhân sự phù hợp với sựphát triển của nền kinh tế đời sống xã hội 60e, Một số kiến nghị giải pháp khác 61KẾT LUẬN 64DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trang 5SVTT: Nguyễn Văn Thể Lớp: ĐH QTKD K08DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNGSố hiệuBảng biểuTên bảng biểu TrangBảng 2.1Số liệu tuyển dụng nhân viên theo giới38Bảng 2.2 Số liệu nhân viên theo trình độ chuyên môn40Bảng 2.3Số lượng dịch chuyển nhân viên qua 2 năm 2010 - 201143Bảng 2.4 Tình hình nhân sự trong 2 năm 2010 - 201145Bảng 2.5Số lượng từng vị trí nhân sự được tuyển qua các năm51Bảng 3.1 Cụ thể hóa mục tiêu cho công ty Cổ Phần SaoTrung Kim58DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒChuyên đề thực tập tốt nghiệp Trang 6SVTT: Nguyễn Văn Thể Lớp: ĐH QTKD K08Số hiệubiểu đồ, sơ đồTên biểu đồ, sơ đồ TrangBiểu đồ 2.1 Cơ cấu nhân viên theo giới39Biểu đồ 2.2 Cơ cấu nhân viên theo trình độ chuyên môn41Sơ đồ 2.1 Bộ máy quản lý công ty Sao Trung Kim36Sơ đồ 2.2 Quy trình tuyển dụng của Công ty44Sơ đồ 2.3 Quy trình lựa chọn của Công ty48LỜI MỞ ĐẦU2. Lý do chọn đề tàiNgày nay nhân sự được coi là một bộ phận không thể thiếu đối với mỗi doanhnghiệp. Nguồn nhân sự là vốn quý nhất của bất cứ một xã hội hay một tổ chức nào. ChỉChuyên đề thực tập tốt nghiệp Trang 7SVTT: Nguyễn Văn Thể Lớp: ĐH QTKD K08khi nào nguồn nhân sự được tuyển dụng đầy đủ sử dụng một cách có hiệu quả thì tổchức ấy mới có thể hoạt động một cách trơn tru đạt được những thành công như mongđợi. Nhân sự sẽ quyết định sự tồn tại phát triển của tổ chức, của xã hội của quốcgia. Đặc biệt, trong xu thế ngày càng phát triển hội nhập quốc tế, sự cạnh tranh diễn ragay gắt khốc liệt các doanh nghiệp để phát triển bền vững cũng là do có nguồn lực conngười vững mạnh cả về số lượng chất lượng, cả về thể lực trí lực.Việc lựa chọn phát triển đối tượng nhân sự đang được các doanh nghiệp, đặcbiệt các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ngày càng được coi trọng. Hoạt động của mỗitổ chức đều chịu ảnh hưởng chịu sự chi phối bởi các nhân tố mức độ ảnh hưởngkhác nhau qua các thời kỳ, nhưng nguồn nhân sự vẫn luôn giữ được vai trò quyết địnhtrong hoạt động của bất cứ tổ chức nào. Tuy nhiên, với vai trò quan trọng của mình thìnguồn nhân lực trong các tổ chức cũng phải ngày càng tự hoàn thiện để có thể đáp ứngđược những nhu cầu đặt ra. Các doanh nghiệp để có thể tồn tại phát triển trong môitrường cạnh tranh gay gắt cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học côngnghệ thì phải tìm mọi cách để trang bị cho mình đội ngũ lao động lớn mạnh cả về sốlượng chất lượng. Để làm được điều này doanh nghiệp cần phải thực hiện đồng thờinhiều công việc một trong số đó là công tác tuyển dụng lựa chọn nguồn nhân sự. Tuyển dụng, lựa chọn nguồn nhân sự giúp doanh nghiệp có thể nâng cao cả về mặtsố lượng chất lượng đội ngũ lao động trong công ty, đồng thời cũng tạo điều kiện để cóthể thu hút gìn giữ được lao động tới công ty làm việc cống hiến. Tuyển dụng, lựachọn là công tác thu nhận người lao động vào làm việc tại công ty đồng thời đào tạonhững kỹ năng kiến thức để người lao động có thể vận dụng chúng một cách linh hoạtvào quá trình thực hiện công việc thường ngày chuẩn bị để thực hiện tốt hơn nhữngcông việc trong tương lai. Hằng năm số lượng đối tượng nhân sự của Quảng Nam nói riêng nước ta nóichung ngày càng đông, song để đáp ứng nhu cầu việc làm lựa chọn ứng viên phù hợpvới doanh nghiệp là một vấn đề nan giải. Nhận biết trước tình hình đó cùng với quá trìnhlàm việc tại công ty đã cho tôi thấy thực trạng cũng như thuận lợi công tác tuyển dụngnhân sự - một công tác của hoạt động quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. Từ đó tôiChuyên đề thực tập tốt nghiệp Trang 8SVTT: Nguyễn Văn Thể Lớp: ĐH QTKD K08muốn đưa ra những giải pháp giúp phát triển công tác tuyển dụng nhân sự. Đó cũng chínhlà lý do tôi viết đề tài: “Công tác tuyển dụng lựa chọn nhân sự tại Công ty cổ phầnSao Trung Kim Tam Kỳ, Quảng Nam”.3. Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tại này là nhằm: - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về công tác tuyển dụng lựa chọn nhân sự.- Phân tích thực trạng về công tác tuyển dụng lựa chọn nhân sự tại Công ty cổphần Sao Trung Kim Tam Kỳ, Quảng Nam.- Đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả về công tác tuyển dụng lựachọn nhân sự tại Công ty cổ phần Sao Trung Kim Tam Kỳ, Quảng Nam.3. Đối tượng phạm vi nghiên cứua, Đối tượng nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề lý luận thực tiễn về Công táctuyển dụng lựa chọn nhân sự tại Công ty cổ phần Sao Trung Kim.b, Phạm vi nghiên cứu- Nội dung nghiên cứu: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các nội dung về công táctuyển dụng lựa chọn nhân sự tại Công ty cổ phần Sao Trung Kim Tam Kỳ, QuảngNam.- Không gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu được tiến hành tại Công ty cổ phầnSao Trung Kim Tam Kỳ, Quảng Nam- Thời gian nghiên cứu: + Từ ngày 12/3/2012 đến ngày 22/4/2012 + Các giải pháp đề xuất trong đề tài có ý nghĩa trong khoảng thời gian 3 năm(2012 – 2015)4. Phương pháp nghiên cứuĐể thực hiện đề tài trên, tôi sử dụng các phương pháp sau:- Phương pháp phân tích, tổng hợpChuyên đề thực tập tốt nghiệp Trang 9SVTT: Nguyễn Văn Thể Lớp: ĐH QTKD K08- Phương pháp thu thập xử lý tài liệu- Phương pháp quan sát- Phương pháp chuyên gia5. Kết cấu đề tàiNgoài phần mở bài kết luận kết cấu của đề tài “Công tác tuyển dụng lựachọn nhân sự tại Công ty cổ phần Sao Trung Kim Tam Kỳ, Quảng Nam” bao gồm bachương:Chương 1: Cơ sở lý luận về tuyển dụng lựa chọn nhân sựChương 2: Thực trạng về công tác tuyển dụng lựa chọn nhân sự tạ công ty cổphần Sao Trung Kim Tam Kỳ, Quảng Nam.Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng lựa chọn nhân sự tạ côngty cổ phần Sao Trung Kim Tam Kỳ, Quảng Nam.Qua đề tài này, tôi mong rằng có thể miêu tả một cách tổng quát nhất về công táctuyển dụng lựa chọn nhân sự tại Công ty Cổ Phần Sao Trung Kim Tam Kỳ, QuảngNam.Đồng thời giúp công ty có thể có một số giải pháp tạm thời trong công tác nhân sựtại công ty, từ đó đưa ra một số biện pháp cho công tác tuyển dụng của Công ty nhằmhoàn thiện công tác này ở Công ty Cổ Phần Sao Trung Kim.Chương 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG LỰA CHỌN NHÂN SỰ1.1. Tuyển dụng1.1.1. Khái niệmChuyên đề thực tập tốt nghiệp Trang 10[...]... nghiệp Phí tổn để tuyển dụng nhân viên rất cao Tuyển nhân viên không phù hợp, sau đó sa thải họ, không những gây tốn kém cho công tynghiệp mà còn gây tâm lý bất an cho các nhân viên khác Chính vì vậy, mà các nhà quản trị nhân sự cần quan tâm đến vấn đề tuyển dụng lựa chọn nhân viên 1.1.3 Các nguồn hình thức tuyển dụng nhân sự a, Các nguồn nhân sự tuyển dụng Có rất nhiều nguồn tuyển dụng nhân. .. phương tuyển dụng trên Lựa chọn người tiến hành tuyển dụng: Thông thường, người tiến hành tuyển dụng thường là một hội đồng bao gồm các thành viên sau đây: - Giám đốc doanh nghiệp - Trưởng phòng nhân sự - Chuyên gia trong lĩnh vực cần tuyển - Nhân sự sẽ phụ trách trực tiếp nếu ứng viên trúng tuyển Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trang 19 SVTT: Nguyễn Văn Thể Lớp: ĐH QTKD K08 - Nhân viên thuộc phòng nhân sự. .. trình tuyển dụng gồm các phần sau: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trang 16 SVTT: Nguyễn Văn Thể Lớp: ĐH QTKD K08 a, Lập kế hoạch tuyển dụng Sau khi xác định được tiêu chí tuyển dụng, nhà tuyển dụng tiến hành lập kế hoạch tuyển dụng Lập kế hoạch tuyển dụng là một bước quan trọng của công tác tuyển dụng bao gồm việc chuẩn bị những thông tin, tài liệu cần thiết, thông báo tuyển dụng, lựa chọn hình thức tuyển. .. kiếm, lựa chọn những ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc của doanh nghiệp c, Nguyên tắc tuyển dụng Để công tác tuyển dụng đạt hiệu quả cao tối thiểu hóa chi phí tuyển dụng mỗi doanh nghiệp cần áp dụng một số nguyên tắc cơ bản sau: - Tuyển dụng cán bộ, nhân viên phải xuất phát từ lợi ích chung của doanh nghiệp xã hội - Phải dựa vào khối lượng công việc yêu cầu cụ thể của từng loại công việc... tin tuyển dụng của công ty tới những sinh viên sắp tốt nghiệp trong trường, chứ chưa đầu tư chi phí vào tuyển dụng tại các trường này phương pháp tuyển dụng quan trọng của Công ty đó là nhờ sự giới thiệu của cán bộ công nhân viên trong Công ty Đây là một chiến lược có thể tiết kiệm chi phí cho công ty Nhưng có một câu hỏi đặt ra là vậy số người đăng kí dự tuyển đã đạt mức mong muốn của công ty và. .. đốc Công ty phê duyệt Quá trình tuyển dụng được bắt đầu từ đây Dựa vào mục đích, nhiệm vụ của từng giai đoạn, thời kỳ hoặc định hướng phát triển của Công ty hoặc phụ thuộc vào yêu cầu của hoạt động sản xuất mà Công ty sử dụng nguồn nội bộ hay nguồn bên ngoài hay có sự kết hợp đồng thời cả hai nguồn nhân sự này b, Hình thức tuyển dụng nhân sự Với vấn đề tuyển dụng nhân sự các doanh nghiệp có thể áp dụng. .. lao động - Chính sách nhân sự của doanh nghiệp - Yếu tố khác: Phong cách lãnh đạo, văn hóa, môi trường điều kiện làm việc 1.2 Lựa chọn 1.2.1 Khái niệm Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trang 29 SVTT: Nguyễn Văn Thể Lớp: ĐH QTKD K08 Lựa chọn là tiến trình đo lường, ra quyết định đánh giá Mục tiêu của hệ thống lựa chọn là tìm kiếm cho tổ chức các cá nhân thực hiện tốt công việc đảm bảo công bằng... Công ty thường có nhu cầu nhưng chỉ với số lượng ít, nên việc tuyển dụng cũng không gây khó khăn đối với công ty Còn các vị trí công việc đơn giản tại các trung tâm, cơ sở dịch vụ thì việc tuyển dụng là rất đơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trang 21 SVTT: Nguyễn Văn Thể Lớp: ĐH QTKD K08 giản Mỗi năm công ty cũng thường tuyển dụng loại lao động này với số lượng lớn, nhìn chung lần nào công tác tuyển dụng. .. nay, vấn đề tuyển dụng được các doanh nghiệp rất quan tâm Bởi vậy để lựa chọn một ứng viên cho nhân sự công ty có hiệu quả, lâu dài trách mất nhiều thời gian, chi phí cho tuyển dụng thì đòi hỏi các nhà tuyển dụng (trưởng phòng nhân sự, giám đốc nhân sự) cần cân nhắc kỷ lưỡng nhu cầu về số lượng cũng như kỷ năng có phù hợp với vị trí công ty mình cần không để lựa chọn ra ứng viên đáp ứng yêu cầu mục... nhất theo đạt được yêu cầu đề ra Có thể đồng thời cả tuyển dụng lựa chọn Quá trình tuyển dụng nhân sự có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp sau này Khi doanh nghiệp thu hút được nhiều người ứng tuyển lựa chọn được những người phù hợp với doanh nghiệp, thì chất lượng nhân sự sẽ được nâng lên rất nhiều Từ đó, hiệu quả công việc của doanh nghiệp cũng sẽ được thay đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề thực tập Tốt nghiệp - Công tác tuyển dụng và lựa chọn nhân sự tại Công ty CP Sao Trung Kim, Chuyên đề thực tập Tốt nghiệp - Công tác tuyển dụng và lựa chọn nhân sự tại Công ty CP Sao Trung Kim, Chuyên đề thực tập Tốt nghiệp - Công tác tuyển dụng và lựa chọn nhân sự tại Công ty CP Sao Trung Kim, Kết cấu đề tài…………………………………………………………..……………...3, Kết cấu đề tài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn