HƯỚNG DẪN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG ppt

5 904 5
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 15:20

Nguyn Tin Dng, 31/08/2009 1/5 HƯNG DN BO V Đ N TT NGHIP ĐI HC V CAO ĐNG Ngưi son: Ths. Nguyn Tin Dng, B môn QTKD, Khoa Kinh t v Qun l 1. Nhng vic cn lm trưc khi bo v ĐATN  giai đon cui ca khong thi gian lm ĐATN, SV s phi lm nhng vic sau: 1. Chun b quyn ĐATN 2. Chun b bn v thuyt trnh 3. Chun b bi thuyt trnh 4. Chun b tr li câu hi ca Hi đng Chm ĐATN Sau đây l nhng yêu cu v hưng dn chi tit đi vi tng vic. Phn cui ca ti liu ny s gip bn tr li câu hi “Cn lm g đ c đim Thit k tt nghip cao?”. 2. Chun b quyn ĐATN 1. Cn np quyn ĐATN theo lch ca Khoa KT&QL. 2. Cn trnh by quyn ĐATN theo đng nhng yêu cu ca Khoa KT &QL v ca ngưi hưng dn. Nhng sai st thưng gp l  Trang Ba , Trang Ph ba, Trang Nhim v thit k tt nghip, Trang Nhn xt ca ngưi hưng dn , Trang Nhn xt ca ngưi duyt , Mc lc, Ph lc v Ti liu tham kho. 3. Nhng trưng hp sau đây s b x l nng : (1) ton b hoc phn ln ĐATN l sao chp ca ngưi khc; (2) s dng s liu c, nhưng sa cha năm thng đ tr thnh s liu mi ; (3) np ĐATN chm hơn thi đim quy đnh ; (4) trnh by ĐATN sai quy cch ca Khoa KT&QL. 4. Thông thưng, ngưi hưng dn s yêu cu np 2 quyn ĐATN: 1 quyn np cho Hi đng Chm ĐATN, 1 quyn ngưi hưng dn lưu. Quyn np cho Hi đng Chm ĐATN phi l bn in, không đưc php l bn photocopy. 5. Ngưi hưng dn c quyn v c th yêu cu np tp tin (file) ĐATN thay cho quyn ĐATN hoc np c quyn ĐATN ln tp tin ĐATN. 6. Ngoài (nhng) quyn ĐATN đ np , SV cn c thêm mt bn copy cho riêng mnh đ chun b bn v A0, thuyt trnh v tr li câu hi. 7. SV c th hi thêm ngưi hưng dn v nhng yêu cu khi trnh by mt ĐATN. 3. Chun b bn v thuyt trnh 1. Theo quy đnh truyn thng, sinh viên s thuyt trnh vi cc bn v A0. Trong trưng hp đc bit v đưc Hi đng chm ĐATN cho php , sinh viên c th s dng giy chiu (transperancies) hoc thuyt trnh vi my chiu k thut s. 2. Nu s dng bn v A0, tng s bn v nên là 7 – 10, trong đ c 1-2 bn v v Gii thiu DN, 4-6 bn v v Phân tch thc trng, 2-4 bn v v Thit k bin php. Nguyn Tin Dng, 31/08/2009 2/5 3. Cc bn v cn đưc đnh s th t t 1 đn ht, đ sau ny treo lên theo th t đ t tri qua phi v t trên xung dưi. 4. Cc bn v nên đưc chun b theo cng mt kiu giy dc (portrait) hoc kiu giy ngang (landscape). Nên hn ch s dng ln ln dc ln ngang . Tt nhiên, trong nhng trưng hp đc bit v sơ đ qu di hoc bng qu rng c th chuyn t kiu giy dc sang kiu giy ngang, nhưng nên s dng hn ch s ln chuyn t kh giy ny sang kh giy kia . 5. Cc bn v cn đưc chun b trưc trên kh giy A 4. Sau khi hoàn c hnh ni dung, SV s copy tp tin ny ra đa đ in n . Ngày nay, c nhiu dch v in n cho php in trc tip t my vi tnh ra kh giy A0. 6. Ni dung ca mi bn v thưng l : (1) nhng bng , hnh v , sơ đ quan trng tro ng ĐATN; (2) nhng kt lun quan trng trong phân tch ; (3) nhng bin php ch yu (tên bin php, mc tiêu ca bin php, vn tt ni dung, ưc tnh hiu qu bin php mang li). 7. Nên trnh by ch yu l nhng s liu , nhng phân tch , nhng kt qu quan trng nht . Không nên trnh by nhng din gii di dng . Trnh trnh by qu nhiu ch hoc nhng ch v s trên bn v qu nh. Nhng phân tch, din gii dưi dng ch cn phi do SV nói trưc Hi đng chm, ch không nên trnh by  bn v. 4. Chun b bi thuyt trnh 1. Mi Hi đng chm ĐATN c t nht 3 thành viên, bao gm 1 Ch tch HĐ, 1 Thư k HĐ v mt (s) U viên HĐ. Theo quy đnh hin hnh ca Khoa KT&QL, ngưi hưng dn ca mt SV s không c mt trong Hi đng chm ĐATN ca SV đ. 2. Trưc bui bo v ĐATN đu tiên, mi SV s bit mnh thuc Hi đng no v  th t bao nhiêu trong danh sch cc SV trong H i đng đ. Nu cc SV không c  kin g v th t bo v, cc SV s bo v ĐATN theo th t đưc ghi trong danh sch ny . Nu mt SV mun thay đi th t bo v , cn xin php Ch tch Hi đng vo đu ca bui bo v ĐATN đu tiên. 3. Phn bo v tt nghip ca mi SV tt nghip đi hc hoc cao đng s din ra không di hơn 50 phút (thưng thưng, trưng hp đc bit c th di hơn ), gm 3 phn nh: phn thuyt trnh (10-15 phút), phn đc nhn xt ca gio viên duyt (5-10 phút) v phn tr li cc câu hi ca hi đng (25-35 phút). 4. Cn tp rưt cho bi thuyt trnh tht k trong gii hn thi gian cho php . Trnh thuyt trnh qu ngn (dưi 10 phút) v s b đnh gi l không bit thuyt trnh , cng trnh thuyt trình quá dài (trên 15 phút) v s b Ch tch Hi đng ngt li v phi dng li. 5. C th tp thuyt trnh vi c c bn v  kch thưc A 4 trong mt phng nh. Nên mi mt s bn ti đ cng gip nhau tp thuyt trnh v tr li câu hi . Nên s dng đng h bm thi gian v my ghi âm (nu c my ghi âm ) đ thc hnh kim sot thi gian v ni dung thuyt trnh. 6. Phn thuyt trnh phi to , rõ ràng, truyn cm , lô-gíc. Trnh ni qu nh hoc qu nhanh khin hi đng không nghe r nhng g SV mun ni. Tránh nói quá chm v s không đm bo trnh by ht ni dung trong thi gian cho php v v s b Hi đng đnh gi thp . Trnh ni trng lp hoc không lô-gíc. Cng trnh đc li nhng s liu trong bng. 7. Phn thuyt trnh cn th hin nhng đng gp ca sinh viên trong vic thu thp s liu , phân tích thc trng, nhn dng vn đ m doanh nghip gp phi, v cc đ xut, gii php. Nguyn Tin Dng, 31/08/2009 3/5 8. V thi gian hn ch , thưng không trnh by phn Cơ s l thuyt , cn phn gii thiu chung v doanh nghip nên ht sc cô đ ng, ch đưa nhng thông tin c liên quan mt thit ti đ ti tt nghip. 9. Phn cho hi m đu bi thuyt trnh nên ngn gn , trnh rông di v s mt thi gian trnh by nhng phn trng tâm l phn phân tch v bin pháp. Th d, “Knh thưa thy Ch tch hi đng v cc thy (cô) trong hi đng, thưa ton th cc bn. Em l Nguyn Văn A. Hôm nay em xin trnh by đ n tt nghip ca mnh vi tên đ ti l XYZ . V l do thi gian hn ch, em xin php không trnh by phn Cơ s l thuyt , m ch gii thiu rt cô đng v doanh nghip, v tp trung vo phn phân tch v bin php.” 10. Cn c cây ch (pointer) khi thuyt trnh đ gip ch chnh xc nhng s liu m sinh viên mun trnh by. Đơn gin nht l mt cây tre hoc g thuôn di , c đu ch hơi nhn . Trên th trưng c bn nhng cây ch trông ging như cây bt , c th ko di ra đưc . C th s dng ăng-ten râu ca radio hoc my thu hnh lm cây ch cng đưc. 11. Cn tp tc phong thuyt trnh đng: (1) đng thng, tránh lòng khòng, tránh ng nghiêng, trnh đt tay vo ti qun ; (2) quay mt v pha hi đng , tránh p mt vo cc bn v ; (3) khi trnh by bn v no, đng pha bên cnh bn v đ, trnh che lp s liu m mnh mun trình bày; (4) di chuyn dn t tri qua phi , t trên xung dưi theo cc bn v đ thuyt trình (cc bn v phi đưc treo th t t tri qua phi , thưng theo 2 hàng, trnh by ht hng trên th xung hng dưi). 12. Trang phc cn chnh t. Nam SV nên b o trong qun , c th đeo c -vt. N SV c th mc o di hoc đ âu. Trnh mc qun o qu sc s hoc qu ngn. 13. Sau khi trnh by xong bin php cui cng , sinh viên cn c câu kt thc bi thuyt trnh , chng hn như : “Em đ trnh by xong đ n tt nghip ca mnh . Trong mt khong thi gian ngn v vi năng lc hn ch, chc chn đ n không trnh khi nhng sai st. Em rt mong nhn đưc  kin ca cc thy (cô) đ bn đ n ca em đưc hon thin hơn .” Sau đ, đi v pha bc thuyt tr nh, chun b giy bt nghe thy phn bit (ngưi duyt đ n ) đc nhn xt v ra câu hi. 14. Tuyt đi trnh: (1) đng mt ch m không di chuyn theo bn v đ ni; (2) đc t ti liu chun b trưc m không ch vo cc bn v. 5. Chun b tr li câu hi 1. Sau khi thuyt trnh xong , sinh viên cn ch  lng nghe nhn xt ca ngưi phn bin . Đng qu vui mng trưc nhng li khen ca ngưi phn bin , v sau đ l nhng li chê . Cng không nên qu lo lng v nhng li chê ca ngưi phn bin , vì nói chung không có mt bn đ n no l hon ho. Cn tp trung vo nhng câu hi ca ngưi phn bin v ca cc thnh viên trong Hi đng. 2. Sau khi ngưi phn bin đt câu hi, thông thưng v Ch tch Hi đng chm ĐATN s ni “Mi cc thy (cô) khc trong Hi đng ra câu hi.” Nu không c ai ra câu hi ngay lc đ, v Ch tch ny thưng ni: “Xin mi SV suy ngh tr li câu hi ca ngưi phn bin trưc, sau đ Hi đng s hi thêm.” 3. Sinh viên cn c mt bn copy đ n tt nghip , ngoi nhng bn đ gi cho ngưi hưng dn v hi đng . Trong trưng hp gio viên duyt yêu cu gii thch m t s t ng , công Nguyn Tin Dng, 31/08/2009 4/5 thc đ trnh by  mt trang no đ trong đ n , sinh viên ghi li yêu cu v sau khi gio viên duyt kt thc s m đ n ra đ gii thch. 4. Sinh viên cn chun b giy bt đ ghi li cc câu hi c a gio viên duyt v ca cc thnh viên trong hi đng . Cn ghi tt c cc câu hi , sau đ la chn tr li câu no trưc cng đưc, không nht thit phi theo th t hi . Trnh tr li ngay lp tc khi gio viên duyt mi đt xong mt câu hi. 5. Cc tr li cn to, rõ ràng, ngn gn, tp trung đng vo  m ngưi hi mun hi. Trnh tr li loanh quanh , không đng câu hi . Nu vn đ no SV cm thy chưa chc chn , nên thng thn tha nhn: “Thưa thy (cô), em chưa tm hiu k vn đ ny . Nhưng theo nhng g em bit th đ l ABC.” 6. Nu SV cm thy mnh chưa r câu hi , hy mnh dn hi li Hi đng mt cch kho lo: “Thưa thy (cô), ý thày (cô) mun hi c phi l XYZ hay không?”. Ngưi ra câu hi hoc các thành viên khác trong Hi đng s lm r câu hi v c th gi  cch tr li. 7. Cc câu hi c hai dng: câu hi l thuyt (đnh ngha khi nim ny, lit kê cc nhân t nh hưng trong l thuyt , phương hưng ci tin /hon thin trên l thuyt ) v câu hi ng dng (gii thch cch xc đnh cc s liu, nhng xu th bin đng trên cc bn v , các nhân t nh hưng thc t t i ch tiêu phân tch , tnh kh thi ca bin php ). Cn chun b tr li tt c hai dng câu hi ny. 8. Cc câu hi thưng gp l : (1) Câu hi đnh ngha : A là gì? (2) Câu hi phân bit : A có gì ging/khc vi B? (3) Câu hi đo lưng : A đưc xc đnh như th no , bng cch no? (4) Câu hi nguyên nhân : Ti sao A li cao /thp/bin đng như vy ? (5) Câu hi đ xut : Vy cn lm g đ ci tin A /bin đi A theo chiu hưng tt hơn ? (6) Câu hi điu kin: Trong điu kin no th c th p dng A? 6. Cn lm g đ c đưc đim Thit k tt nghip cao? Đim đ n tt nghip ca sinh viên s l trung bnh cng ca 3 đim: 1. Đim hưng dn, do ngưi gio viên hư ng dn chm. Tuy nhiên, Hi đng Chm ĐATN c quyn điu chnh đim ny (nâng lên hoc h xung) nu như xt thy đim đ phn nh không đng năng lc ca SV đ; 2. Đim duyt, do ngưi phn bin (ngưi duyt) chm; 3. Đim bo v ĐATN, do Hi đng Chm ĐATN đưa ra . Đim ny l trung bnh cng ca cc đim do cc thnh viên Hi đng chm. Đim ny bao gm c đim thuyt trnh v đim tr li câu hi ca Hi đng Chm ĐATN. Do đ, đ c đim Thit k tt nghip cao, c ba đim trên đu phi cao. Cn lm như sau đ c đim Thit k tt nghip cao: 1. Nghiêm tc thc hin cc ni dung ca ĐATN v tuân th lch trnh m ngưi hưng dn yêu cu; 2. Đm bo hnh thc ca ĐATN đng quy đnh, trnh by sch v đp mt; 3. Chun b bn v thuyt trnh cn thn theo hưng dn . Cn phi đưa ngưi hưng dn duyt bn v trưc khi thuyt trnh đ khc phc sai st. 4. Tp thuyt trn h k cng trưc bui bo v . Đm bo thuyt trnh lô -gíc, đng thi lưng quy đnh v thuyt phc. Nguyn Tin Dng, 31/08/2009 5/5 5. Ch đng chun b trưc cc câu hi trong phm vi đ ti ca ĐATN v tr li đưc tt c cc câu hi đ. 6. To quan h thân mt v đng mc vi ngưi hưng dn v nhng thnh viên ca Hi đng Chm ĐATN. 7. Khc phc tâm l lo lng , s hi. Cn t tin vo nhng g bn đ lm . Dnh thi gian ngh ngơi đ đm bo sc kho tt trưc bu i bo v . Mt sc kho tt s đem li cho bn s minh mn trong thuyt trnh v phn ng nhanh nhn trưc cc câu hi ca Hi đng. . trnh đng: (1) đng thng, tránh lòng khòng, tránh ng nghiêng, trnh đt tay vo ti qun ; (2) quay mt v pha hi đng , tránh p mt vo cc bn v. đ, đ c đim Thit k tt nghip cao, c ba đim trên đu phi cao. Cn lm như sau đ c đim Thit k tt nghip cao: 1. Nghiêm tc thc hin cc
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG ppt, HƯỚNG DẪN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG ppt, HƯỚNG DẪN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn