Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống Ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay và định hướng cho sự phát triển

6 652 8
Hòn Mốc

Hòn Mốc Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,411 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2012, 10:33

Luận Văn: Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống Ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay và định hướng cho sự phát triển BÀI THU HOẠCH MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆĐề bài: Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống NHTM ở Việt Nam hiện nay và định hướng cho sự phát triển.1. Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam hiện nayThách th c l n nh t i v i các ngân hàng th ng m i Vi t Nam n m n iứ ớ ấ đố ớ ươ ạ ệ ằ ở ộ l c c a chính các ngân hàng, v i quy mô v n nh , ngu n nhân l c h n ch ,ự ủ ớ ố ỏ ồ ự ạ ế trình công ngh còn ch m ti n so v i các n c trong khu v c. độ ệ ậ ế ớ ướ ựM c dù v n i u l c a các ngân hàng ã t ng m nh so v i tr c ây nh ngặ ố đ ề ệ ủ đ ă ạ ớ ướ đ ư còn nh bé so v i th gi i và khu v c. M c v n t có trung bình c a m tỏ ớ ế ớ ự ứ ố ự ủ ộ ngân hàng th ng m i Nhà n c là 4.200 t ng, t ng m c v n t có c a 5ươ ạ ướ ỷ đồ ổ ứ ố ự ủ ngân hàng th ng m i Nhà n c ch t ng ng v i m t ngân hàng cươ ạ ướ ỉ ươ đươ ớ ộ ỡ trung bình trong khu v c. H th ng ngân hàng th ng m i qu c doanhự ệ ố ươ ạ ố chi m n trên 75% th tr ng huy ng v n u vào và trên 73% th tr ngế đế ị ườ độ ố đầ ị ườ tín d ng. ụTrong khi ó, h s an toàn v n bình quân c a các ngân hàng th ng m iđ ệ ố ố ủ ươ ạ Vi t Nam th p (d i 5%), ch a t t l theo yêu c u c a Ngân hàng Nhàệ ấ ướ ư đạ ỷ ệ ầ ủ n c và thông l qu c t (8%). Ch t l ng và hi u qu s d ng tài s n Cóướ ệ ố ế ấ ượ ệ ả ử ụ ả th p (d i 1%), l i ph i i phó v i r i ro l ch kép là r i ro k h n và r i roấ ướ ạ ả đố ớ ủ ệ ủ ỳ ạ ủ t giá.ỷ1i m h n ch th hai c a các ngân hàng trong n c là h th ng d ch v ngânĐ ể ạ ế ứ ủ ướ ệ ố ị ụ hàng trong n c còn n i u, ch t l ng ch a cao, ch a nh h ng theoướ đơ đ ệ ấ ượ ư ư đị ướ nhu c u khách hàng và n ng v d ch v ngân hàng truy n th ng. Các ngânầ ặ ề ị ụ ề ố hàng huy ng v n ch y u d i d ng ti n g i chi m 94% t ng ngu n v nđộ ố ủ ế ướ ạ ề ử ế ổ ồ ố huy ng và c p tín d ng là ho t ng ch y u c a ngân hàng, chi m trênđộ ấ ụ ạ độ ủ ế ủ ế 80% t ng thu nh p lãi su t ti n g i t ng lên làm cho lãi su t cho vay c ngổ ậ ấ ề ử ă ấ ũ t ng, t o thêm gánh n ng v chi phí cho các doanh nghi p ph thu c n ng nă ạ ặ ề ệ ụ ộ ặ ề vào ngu n vay t ngân hàng. H u qu là, ngân hàng v n ti p t c cho vay ồ ừ ậ ả ẫ ế ụ để nuôi n , d n n tình tr ng m t v n ngày càng l n. ợ ẫ đế ạ ấ ố ớM t y u i m n a c a th tr ng tài chính n c ta là, c c u h th ng tàiộ ế đ ể ữ ủ ị ườ ướ ơ ấ ệ ố chính còn m t cân i, h th ng ngân hàng v n là kênh cung c p v n trungấ đố ệ ố ẫ ấ ố và dài h n cho n n kinh t ch y u. Tính chung c n i t và ngo i t , thì sạ ề ế ủ ế ả ộ ệ ạ ệ ố v n vay huy ng ng n h n chuy n cho vay trung và dài h n chi m t iố độ ắ ạ ể ạ ế ớ kho ng 50% t ng s v n huy ng ng n h n. ả ổ ố ố độ ắ ạ“Vi c s d ng v n cho vay trung và dài h n n c ta hi n nay t i 50% làệ ử ụ ố ạ ở ướ ệ ớ quá cao, n u duy trì quá lâu s là y u t gây r i ro l n và có nguy c gây raế ẽ ế ố ủ ớ ơ thi u an toàn cho toàn b h th ng"ế ộ ệ ốTính n nay, h th ng ngân hàng n c ta có 6 ngân hàng th ng m i nhàđế ệ ố ướ ươ ạ n c (NHTMNN), 37 NHTMCP, 31 chi nhánh ngân hàng n c ngoài, 6ướ ướ ngân hàng liên doanh, 6 công ty tài chính và 10 công ty cho thuê tài chính, 2926 t ch c tín d ng nhân dân và 46 v n phòng i di n c a các ngân hàngổ ứ ụ ă đạ ệ ủ n c ngoài. H n n a, hi n nay NHNN ã ch p nh n v nguyên t c cho raướ ơ ữ ệ đ ấ ậ ề ắ i thêm 4 NHNN c ph n, càng ch ng t h th ng ngân hàng ang v ngđờ ổ ầ ứ ỏ ệ ố đ ữ m nh h n. N u so v i cách ây h n ch c n m thì ây qu là m t s tr ngạ ơ ế ớ đ ơ ụ ă đ ả ộ ự ưở thành v t b c. ượ ậTh nh t, h th ng ngân hàng ã huy ng và cung c p m t l ng v n kháứ ấ ệ ố đ độ ấ ộ ượ ố l n cho n n kinh t , c tính hàng n m chi m kho ng 16-18% GDP, g nớ ề ế ướ ă ế ả ầ 50% v n u t toàn xã h i. T ng tr ng tín d ng liên t c t ng trong cácố đầ ư ộ ă ưở ụ ụ ă n m và n m 2006 c t ng kho ng 24%, cao h n m c 19% n m 2005. Hă ă ướ ă ả ơ ứ ă ệ th ng ngân hàng c ng có nhi u óng góp cho t ng tr ng, phát tri n và nố ũ ề đ ă ưở ể ổ nh n n kinh t trong nh ng n m qua. đị ề ế ữ ăTh hai, h th ng ngân hàng ã có cu c i m i toàn di n. Nhi u v n b nứ ệ ố đ ộ đổ ớ ệ ề ă ả lu t ã c ban hành m t cách ng b ; C ch chính sách v ho t ngậ đ đượ ộ đồ ộ ơ ế ề ạ độ ngân hàng ã ngày m t hoàn ch nh và phù h p v i thông l qu c t ; Khuônđ ộ ỉ ợ ớ ệ ố ế kh th ch ngày m t thông thoáng và minh b ch h n. Nh ng phân bi t iổ ể ế ộ ạ ơ ữ ệ đố x gi a lo i hình t ch c tín d ng, t ch c tín d ng trong n c và t ch c tínử ữ ạ ổ ứ ụ ổ ứ ụ ướ ổ ứ d ng n c ngoài ã t ng b c c lo i b ; Ch c n ng cho vay tín d ngụ ướ đ ừ ướ đượ ạ ỏ ứ ă ụ chính sách và cho vay tín d ng th ng m i ã c tách b ch; Các NHTM,ụ ươ ạ đ đượ ạ các t ch c tín d ng ã c t ch và t ch u trách nhi m khá y . Tínhổ ứ ụ đ đượ ự ủ ự ị ệ đầ đủ 3c nh tranh c a các t ch c tín d ng c nâng cao; Th tr ng d ch v ngânạ ủ ổ ứ ụ đượ ị ườ ị ụ hàng c phát tri n an toàn và hi u qu . đượ ể ệ ảTh ba, chính sách ti n t (CSTT) c i m i và i u hành theo nguyênứ ề ệ đượ đổ ớ đ ề t c th tr ng và phù h p v i thông l qu c t . Các công c gián ti p i uắ ị ườ ợ ớ ệ ố ế ụ ế đ ề hành CSTT ã c hình thành và phát tri n. Chính sách lãi su t và t giáđ đượ ể ấ ỷ h i oái ã c áp d ng linh ho t theo c ch th tr ng. Chính sách tínố đ đ đượ ụ ạ ơ ế ị ườ d ng c m r ng và i m i theo h ng t o s công b ng, bình ng iụ đượ ở ộ đổ ớ ướ ạ ự ằ đẳ đố v i m i thành ph n kinh t , doanh nghi p và m i i t ng dân c . ớ ọ ầ ế ệ ọ đố ượ ưTh t , h th ng ngân hàng ã c c c u l i tài chính, t ng v n i u l choứ ư ệ ố đ đượ ơ ấ ạ ă ố đ ề ệ các NHTMNN, x lý n x u (hi n t l n x u trên t ng d n ã gi m tử ợ ấ ệ ỷ ệ ợ ấ ổ ư ợ đ ả ừ g n 20% trong nh ng n m 90 xu ng còn kho ng 3,1%), ào t o cán b vàầ ữ ă ố ả đ ạ ộ nâng c p h th ng trên c s công ngh hi n i, n i m ng và thanh toánấ ệ ố ơ ở ệ ệ đạ ố ạ i n t … đ ệ ửTuy nhiên, bên c nh nh ng thành t u áng c ghi nh n nêu trên, h th ngạ ữ ự đ đượ ậ ệ ố ngân hàng còn nhi u b t c p, nhi u v n c n c kh c ph c h i nh pề ấ ậ ề ấ đề ầ đượ ắ ụ để ộ ậ c t t, có kh n ng c nh tranh cao trong môi tr ng qu c t . đượ ố ả ă ạ ườ ố ế2. Định hướng cho sự phát triển của ngân hàng việt nam trong thời gian tớiĐể khắc phục tình trạng hiện nay của toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại việt nam thì chí ít về căn bản phải triệt để thực hiện một cách đồng nhất và toàn diện những điểm sau: 4+ Đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại hệ thống NHTM VN, cải cách ngân hàng theo hướng nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng lực tài chính, mở rộng quy mô và năng lực cạnh tranh cho NHTM VN. Hình thành các tập đoàn tài chính-ngân hàng đủ lớn, mạnh dạn sắp xếp lại NHTMCP theo hướng thanh lý, giải thể những ngân hàng yếu kém, sáp nhập những ngân hàng nhỏ không đủ vốn pháp định vào những ngân hàng lớn.Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa NHTMNN. Trước khi CPH cần lành mạnh hóa tình hình tài chính, giải quyết triệt để các khoản nợ xấu, nợ tồn đọng, có thể sử dụng nguồn vốn NSNN cấp bù các khoản này, sau đó thu hồi từ việc bán cổ phiếu của NHTMNN khi tiến hành .+ Thị trường chứng khoán đang phát triển rất thuận lợi cho các NHTMCP phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn tự có và năng cao năng lực tài chính của mình. Việc cho phép các nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của các ngân hàng thương mại trong nước (tối đa 30%) cũng góp phần tăng nhanh vốn điều lệ của các NHTMCP VN. Vốn điều lệ tăng sẽ góp phần hiện đại hóa công nghệ, mở rộng mạng lưới, nâng cao năng lực tài chính . và thực hiện nhiều chiến lược khác. + Cần có một chiến lược kinh doanh trung hạn và dài hạn, đặc biệt là chiến lược nhân sự. Gắn chiến lược nhân sự với các trường đại học trọng điểm và hình thành các trung tâm đào tạo tại các ngân hàng thương mại. Nhân viên ngân hàng là những người làm việc trên lĩnh vực dịch vụ cao cấp nên phải đảm bảo tính chuyên nghiệp và lương cao. Vì vậy, cần có cơ chế tiền lương phù hợp với trình độ và năng lực của cán bộ, tránh chi trả lương theo cơ chế DNNN, hạn chế việc bình bầu thi đua khen thưởng. Nếu tiếp tục như vậy sẽ mất hết cán bộ giỏi hoặc cán bộ dễ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực… + Các ngân hàng thương mại cần củng cố và hoàn thiện mạng lưới chi nhánh (thế mạnh của NHTM VN), đi liền với chính sách chăm sóc khách hàng và tăng cường công tác tiếp thị. NTHM VN, cần tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng: trong huy động vốn, tín dụng sản xuất kinh doanh, tín dụng tiêu dùng, tài trợ xuất nhập khẩu, dịch vụ thanh toán, thẻ, thu hộ chi hộ, giữ hộ, ủy thác, ngân hàng điện tử . Cần chú ý phát triển các sản phẩm gắn với thị trường chứng khoán và hoạt động bảo hiểm. 5+ Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và phải xem đây là mục tiêu chiến lược để cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài, nâng cao hiệu quả kinh doanh và thu hút khách hàng trong nước. Đặc biệt là cơ chế thanh toán, phải nhanh chóng, an toàn, tiện lợi và có tính hệ thống, đồng bộ. Mạng lưới phủ khắp nơi, nhưng giữa các chi nhánh không liên lạc với nhau được thì vô nghĩa. Đầu tư vào công nghệ hiện đại có thể làm tăng chi phí ban đầu, nhưng sẽ giảm chi phí nghiệp vụ trong dài hạn, thu hút nhiều khách hàng, quản trị được rủi ro do thông tin nhanh chóng, công tác điều hành hiệu quả, đặc biệt là ngân hàng sẽ huy động nhiều tiền gởi thanh toán (lãi suất thấp) do thanh toán dễ dàng, tiện lợi và mở rộng kênh phân phối. + Tăng cường công tác thanh tra giám sát nhằm đảm bảo tính an toàn cho cả hệ thống ngân hàng và tạo niềm tin cho công chúng, nâng cao thương hiệu “hàng VN chất lượng cao và giá dịch vụ phải chăng”, tăng cường công tác kiểm toán-kiểm soát nội bộ nhằm giám sát và ngăn ngừa sai sót trong từng ngân hàng. + Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực tiền tệ và dịch vụ ngân hàng theo hướng hội nhập. Hai luật ngân hàng cần khẩn trương hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi hai Luật ngân hàng VN phù hợp với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Trước mắt, NHNN cần phối hợp với các Bộ có liên quan như: Bộ tư pháp, Bộ tài nguyên và môi trường, Bộ tài Chính, Công an,…ban hành những Thông tư liên bộ có liên quan đến vấn đề xử lý tài sản thế chấp, đặc biệt là các tài sản của DNNN để NHTM thu hồi nợ nhanh chóng và góp phần lành mạnh hóa năng lực tài chính của các NHTM trước thềm hội nhập, cũng như trước khi tiến hành cổ phần hóa NHTM NN. Nếu các giải pháp trên đây được thực hiện đồng bộ, chắc chắn sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống ngân hàng hiện nay đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại VN trong tiến trình hội nhập quốc tế.6 . bài: Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống NHTM ở Việt Nam hiện nay và định hướng cho sự phát triển. 1. Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống. ế2. Định hướng cho sự phát triển của ngân hàng việt nam trong thời gian tớiĐể khắc phục tình trạng hiện nay của toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống Ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay và định hướng cho sự phát triển, Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống Ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay và định hướng cho sự phát triển, Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống Ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay và định hướng cho sự phát triển

Bình luận về tài liệu danh-gia-thuc-trang-hoat-dong-cua-he-thong-ngan-hang-thuong-mai-o-viet-nam-hien-nay-va-dinh-huong-cho-su-phat-trien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP