Xây dựng mô hình đánh giá hệ số tín nhiệm doanh nghiệp và bước đi mới cho việt nam.

69 242 0
Hoa hồng

Hoa hồng Gửi tin nhắn

Tải lên: 1,570 tài liệu

  • Loading...
1/69 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2012, 17:24

Luận văn : Xây dựng mô hình đánh giá hệ số tín nhiệm doanh nghiệp và bước đi mới cho việt nam. 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ----------------- CÔNG TRÌNH DỰ THI GIẢI THƢỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN “NHÀ KINH TẾ TRẺ – NĂM 2010” TÊN CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ SỐ TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP VÀ BƢỚC ĐI MỚI CHO VIỆT NAM. THUỘC NHÓM NGÀNH: KHOA HỌC KINH TẾ 2 TÓM TẮT ĐỀ TÀI o Lý do chọn đề tài. Chọn đề tài là ý tưởng xuất phát từ thực tế phát sinh. Khi hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam chưa biết biết và sử dụng nhiều đến hệ số tín nhiệm doanh nghiệp, một công cụ đắc lực giúp cho các doanh nghiệp thực hiện các họat động của doanh nghiệp mình. o Mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu lớn nhất là tìm ra được một mô hình thực sự phù hợp với tình hình của nền kinh tế Việt Nam, phù hợp với các doanh nghiệp trong nước. Đồng thời, mục tiêu học tập, nghiên cứu, tìm hiểu thông tin, mở rộng kiến thức và áp dụng những điều đã học vào thực tế cũng là một điều hướng đến qua đề tài nghiên cứu này. o Phƣơng pháp nghiên cứu. Sử dụng nhiều phương pháp phối hợp nhau, nghiên cứu dựa trên các phân tích định tính, các nhận định và đưa ra hướng giải quyết. Đồng thời, sử dụng phương pháp định lượng, tìm kiếm số liệu, thực hiện các phương pháp tính toán, xử lý số liệu,… Cuối cùng là kết hợp cả hai phương pháp phân tích định tính và định lượng vào việc xem xét, phân tích và đưa ra ý kiến của cá nhân. o Nội dung nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu tập trung vào việc tìm hiểu các mô hình đánh giá hệ số tín nhiệm ở các nước hiện tại và ở Việt Nam, tìm ra những điều còn chưa phù hợp. Qua đó, xây dựng mô hình mới, kế thừa những ưu điểm cũ, áp dụng cho tình hình mới của các Doanh 3 nghiệp trong nước. Cuối cùng, đưa ra những giải pháp và kiến nghị còn thiếu sót khi thực hiện đề tài nhằm năng cao hiệu quả khi sử dụng mô hình vào thực tế. o Đóng góp của đề tài. Đề tài hi vọng đóng góp được một phần nhỏ vào việc đánh thức suy nghĩ của hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam hiểu hơn về hệ số tín nhiệm doanh nghiệp và vai trò của việc xếp hạng tín dụng đối với các doanh nghiệp. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập, công việc này là hết sức quan trọng. Đồng thời, đề tài hi vọng mang đến cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, và đặc biệt là các nhà thực hiện công tác quản lý, một mô hình đánh giá hệ số tín nhiệm doanh nghiệp được nghiên cứu dựa trên nhiều nhận định khách quan và chính xác. Qua đề tài , mong muốn được cung cấp cho các đối tượng sử dụng một cách thức đẻ bổ sung cho công việc của họ, mang lại hiệu quả cao nhất trong kinh doanh và đầu tư. Cuối cùng đề tài góp phần giúp những người nghiên cứu có thêm nguồn thông tin, kiến thực thực hiện các họat động nghiên cứu tiếp theo sau này. o Hƣớng phát triển của đề tài. Đề tài ra đời chắc chắn gặp rất nhiều những hạn chế và thiếu sót. Chính vì vây, hướng đi tiếp theo cho đề tài là tiếp tục nghiên cứu, phát triển và ứng dụng rộng rãi vào thực tế. Muốn vậy, các dữ liệu và thông tin cần phải được nghiên cứu kỹ càng hơn, thường xuyên đánh giá sao cho phù hợp với tình hình mới của nền kinh tế và sự phát triển của đất nước. 4 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ SỐ TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP VÀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ HỆ SỐ TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY . 1 1.1. Khái quát về hệ số tín nhiệm doanh nghiệp . 2 1.1.1. Cách nhìn chung về hệ số tín nhiệm. . 2 1.1.2. Vai trò và ứng dụng thực tiễn của hệ số tín nhiệm. 3 1.1.3. Các cách tiếp cận của hệ số tín nhiệm của các quốc gia trên thế giới. 5 1.2. Thực trạng đánh giá hệ số tín nhiệm doanh nghiệp ở Việt Nam. 6 1.2.1. Việc đánh giá hệ số tín nhiệm ở một số nước phát triển. . 6 1.2.2. Thực trạng ở Việt Nam . 14 1.2.3. Các mô hình đánh giá hệ số tín nhiệm doanh nghiệp ở Việt Nam. . 14 CHƢƠNG 2. XÂY ĐỰNG MÔ HÌNH MỚI ĐÁNH GIÁ HỆ SỐ TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP CHO VIỆT NAM…………………… 17 2.1. Kế thừa những thành tựu đạt được. 18 2.2. Xây dựng mô hình mới……………. 18 2.2.1. Các chỉ tiêu. 18 2.2.2. Xem xét tỷ trọng của các chỉ tiêu. 21 2.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu tài chính 22 2.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu phi tài chính. . 24 CHƢƠNG 3. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ SỐ TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT SÔ DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 35 5 3.1. Ứng dụng mô hình đánh giá hệ số tín nhiệm doanh nghiệp đối với một số doanh nghiệp ở Việt Nam 36 3.1.1. Nhóm ngành sản xuất kinh doanh. 36 3.1.1.1. Chọn doanh nghiệp và chạy mô hình. 36 3.1.1.2. Kết quả chạy mô hình 44 3.1.2. Nhóm ngành tài chính ngân hàng. . 45 3.1.2.1. Chọn doanh nghiệp và chạy mô hình. 45 3.1.2.2. Kết quả chạy mô hình 53 3.2. Đánh giá tính khả thi của mô hình 53 3.2.1. Những ưu điểm của mô hình. 54 3.2.2. Những hạn chế của mô hình. . 54 3.2.3. Khuyến nghị thêm cho mô hình. . 55 Kết luận. 56 Danh mục tài liệu tham khảo . 57 Phụ lục 59 Số liệu của ngân hàng Á Châu ACB 59 Số liệu của công ty sữa Việt Nam Vinamilk 60 6 Lời mở đầu. Nền kinh tế Việt Nam kể từ sau khi thực hiện công cuộc đổi mới đã có những bước chuyển rất mạnh mẽ. Đặc biệt, sau khi Việt Nam gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO, kinh tế Việt Nam đã khởi sắc hơn rất nhiều. Với xu thế toàn cầu hóa và một thị trường cạnh tranh khốc liệt, yêu cầu đặt ra cho chính phủ và các doanh nghiệp trong nước là phải phấn đấu và xây dựng một tiềm lực vững chắc. Thế nhưng, thời gian qua, chúng ta vẫn chưa thật sự hòa nhập được vào thị trường quốc tế, và chưa đủ sức mạnh để tự mình bước vào một sân chơi mới. Sự hạn chế đó bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, nhưng chung quy lại vẫn là ở nhận thức và khả năng cũng như tư duy của các thành phần kinh tế trong nước. Một dẫn chứng điển hình đó chính là việc các doanh nghiệp chưa xem việc đánh giá hệ số tín nhiệm doanh nghiệp hay tín dụng doanh nghiệp là một công việc quan trọng, cần làm ngay. Với một nền kinh tế mới nổi như Việt Nam chúng ta, việc thu hút các nhà đầu tư là hết sức quan trọng và hơn hết là khẳng định vị thế của các doanh nghiệp trong nước không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy vậy, các doanh nghiệp vẫn xem thường công việc này. Từ thực tiễn phát sinh, tôi nhận thấy rằng, ngay lập tức chúng ta phải giải quyết những vấn đề trước mắt đó. Một phần để chúng ta hòa nhập với thế giới nhưng quan trọng hơn là chúng ta tự khẳng định bản thân mình và tìm được cho mình một hướng đi đúng đắn. Công việc đánh giá xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp không phải quá khó, nó đã xuất hiện từ lâu ở hầu hết các nền kinh tế phát triển. Điều mà chúng ta còn gặp khó khăn lớn nhất đó là nhận thức của các doanh nghiệp và ngay trong chính phủ. Bài nghiên cứu được thực hiện để phát họa một bức tranh toàn diện về công việc đánh giá hệ số tín nhiệm doanh nghiệp ở các nước và ngay ở Việt Nam, xem xét các mô hình hiện tại thực hiện công việc đó cũng như nhìn nhận đúng đắn về vai trò của hệ số tín nhiệm doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Từ thực tế đó, bài nghiên cứu đề xuất một mô hình thực hiện công việc này phù hợp với nền kinh tế chúng ta, phù hợp với các doanh nghiệp trong nước mà vẫn đảm bảo đi đúng với tiến trình hội nhập với khu vực và thế giới. Mô hình mới được xây dựng dựa trên nền tảng của nhiều nhân tố tác động đến 7 tình hình họat động của một doanh nghiệp, xem xét rất kỹ vai trò của từng nhân tố và việc đánh giá tỷ trọng của từng nhân tố được xếp lên hàng đầu. Mô hình được thiết lập dựa trên các thành tựu đạt được ở các nước và ở nhiều công ty lớn trên thế giới và đã được chọn lọc để phù hợp với tình hình của Việt Nam. Kết thúc bài nghiên cứu, tôi có đề xuất một số khuyến nghị cho mô hình và đặc biệt là công việc đánh giá xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp ở nước ta cần phải thực hiện đồng bộ và chuyên nghiệp. Hi vọng rằng với những bước đi mới, những nhận thức mới và những kinh nghiệm học được, chúng ta, chính phủ và ngay các doanh nghiệp sẽ thực hiện tốt công việc đánh giá hệ số tín nhiệm doanh nghiệp góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, từng bước hội nhập và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, đem lại một cuộc sống sung túc cho người dân Việt Nam. 8 Danh mục bảng biểu. Bảng 1. Các nhân tố xếp hạng tín nhiệm doanh nhgiệp ngành bán lẻ của Moody’s. Bảng 2. Giá trị thuần của nhân tố phụ doanh thu. Bảng 3. Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp ngành bán lẻ của Moody’s: B1. Bảng 4. Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp ngành bán lẻ của Moody’s: B2 – B5. Bảng 5. Thang điểm xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp ngành bán lẻ của Moody’s. Bảng 6. Thang điểm xếp hạng hệ số tín nhiệm doanh nghiệp. 9 Chƣơng 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ SỐ TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP VÀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ HỆ SỐ TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. 10 1.1. Khái quát về hệ số tín nhiệm doanh nghiệp. 1.1.1. Cách nhìn chung về hệ số tín nhiệm doanh nghiệp. Trến thế giới, cho tới hiện tại, hầu hết ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển, qui mô các doanh nghiệp mở rộng ra toàn cầu, hệ số tín nhiệm doanh nghiệp đã khá quen thuộc với hầu hết các đối tượng: nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà quản lý chính sách…Xét trên tổng thể, hệ số tín nhiệm của một doanh nghiệp là một chỉ số phản ánh được toàn diện tình hình của một công ty đang họat động. Đó là từ tình hình họat động sản xuất kinh doanh, khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính, các cơ hội huy động vốn trên thị trường tài chính (đối với các doanh nghiệp niếm yết trên thị trường chứng khoán), khả năng trả nợ, uy tín trên thị trường đối cới các nhà đầu tư,…Có thể hiểu rằng, hệ số tín nhiệm là một thông số để phản ánh “linh hồn” của một doanh nghiệp. Ở nước ta, thuật ngữ "corporate credit rating" được dịch với nhiều nghĩa khác nhau như xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, phân loại tín dụng doanh nghiệp, xếp loại doanh nghiệp, phân loại doanh nghiệp . Trong đó, sát nghĩa nhất là xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp và phân loại tín dụng doanh nghiệp. Theo Standards & Poor, xếp hạng tín nhiệm là những ý kiến đánh giá hiện tại về rủi ro tín dụng, chất lượng tín dụng, khả năng và thiện ý của chủ thể đi vay trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính một cách đầy đủ và đúng hạn. Theo Moody's, xếp hạng tín nhiệm là những ý kiến đánh giá về chất lượng tín dụng và khả năng thanh toán nợ của chủ thể đi vay dựa trên những phân tích tín dụng cơ bản và biểu hiện thông qua hệ thống ký hiệu Aaa-C. Định nghĩa của Viện nghiên cứu Nomura: Xếp hạng tín nhiệm là đánh giá hiện tại về mức độ sẵn sàng và khả năng trả gốc hoặc lãi đối với chứng khoán nợ của một nhà phát hành trong suốt thời gian tồn tại của chứng khoán đó. Như vậy, có thể định nghĩa, xếp hạng tín nhiệm là những ý kiến đánh giá về rủi ro tín dụng và chất lượng tín dụng, thể hiện khả năng và thiện ý trả nợ (gốc, lãi hoặc cả hai) của đối tượng đi vay để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính một cách đầy đủ và đúng hạn thông qua hệ thống xếp hạng theo ký hiệu. [...]... nên việc tính hệ số tín nhiệm cũng tự phát và không theo một qui cách tiêu chuẩn nào hết. Các tiêu chuẩn mà các doanh nghiệp hay dùng cũng không thật sự chính xác để phản ánh được tình hình hoạt đổng của doanh nghiệp mình. 1.2.3. Các mô hình đánh giá hệ số tín nhiệm doanh nghiệp ở Việt Nam. Ở Việt Nam hiện đang có một số tổ chức thực hiện công việc đánh giá xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp như:... tiêu hệ số tín nhiệm. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO năm 2007, một số doanh nghiệp đã bắt đầu biết đến vai trò quan trọng của hệ số tín nhiệm và cũng bắt đầu nghỉ đến xếp hạng tín nhiệm. Tuy nhiên, hoạt động đánh giá hệ số tín nhiệm còn rất hạn chế và tự phát. Chưa có một cơ quan chính thức nào đứng ra thực hiện họat động này và đảm bảo mức chính xác của hoạt động này. Ở các quốc gia có qui mô doanh. .. Tổng Doanh thu trong kỳ EBT / Tổng TS = Giá trị EBT Tổng giá trị Tài sản EBT / VCSH = áá Nguồn: tổng hợp từ nhiều nguồn nghiên cứu. 5 3.1. Ứng dụng mô hình đánh giá hệ số tín nhiệm doanh nghiệp đối với một số doanh nghiệp ở Việt Nam 36 3.1.1. Nhóm ngành sản xuất kinh doanh. 36 3.1.1.1. Chọn doanh nghiệp và chạy mô hình. 36 3.1.1.2. Kết quả chạy mô hình. .. nhuận và bảo vệ sự ổn định của hệ thống ngân hàng. Đối với chính phủ và thị trường tài chính: Xếp hạng tín nhiệm giúp thị trường tài chính minh bạch hơn, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế và tăng cường khả năng giám sát thị trường của chính phủ. 14 1.2. Thực trạng đánh giá hê số tín nhiệm doanh nghiệp ở Việt Nam. 1.2.1. Việc đánh giá hệ số tín nhiệm ở một số nƣớc phát triển. Cho đến... thực hiện hoạt động đánh giá xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp thông qua hệ số tín nhiệm doanh nghiệp. Tuy nhiên xếp hạng tín nhiệm cũng đã xuất hiện ở Việt Nam trong những năm gần đây. Việc một thị trường mới nổi và đang hội nhập với thế giới cần đến xếp hạng tín nhiệm cho các công ty là hết sức cần thiết nhằm quảng bá hình ảnh và kêu gọi đầu tư. Vì chưa có một tổ chức qui mô và đáng tin cậy thực... khu vực và thế giới. Mô hình mới được xây dựng dựa trên nền tảng của nhiều nhân tố tác động đến 9 Chƣơng 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ SỐ TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP VÀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ HỆ SỐ TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. 28 Nhóm chỉ tiêu thứ ba: Các chỉ tiêu phi tài chính. Nhóm này gồm các chỉ tiêu sau: Chấm đi m tín dụng theo tiêu... cho phù hợp với tình hình nền kinh tế chúng ta nói riêng và các nước trong khu vực nói chung. 23 tin tín dụng (CIC) thuộc NHNN Việt Nam, Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp. Trong đó, Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp là đơn vị sự nghiệp duy nhất ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp. Hầu hết đánh giá xếp hạng doanh nghiệp. .. ngân hàng. 45 3.1.2.1. Chọn doanh nghiệp và chạy mô hình. 45 3.1.2.2. Kết quả chạy mô hình 53 3.2. Đánh giá tính khả thi của mô hình 53 3.2.1. Những ưu đi m của mô hình. 54 3.2.2. Những hạn chế của mô hình. 54 3.2.3. Khuyến nghị thêm cho mô hình. 55 Kết luận. 56 Danh mục tài liệu tham khảo 57 Phụ lục 59 Số liệu của ngân hàng Á Châu ACB 59 Số liệu của công ty sữa Việt Nam Vinamilk 60 ... dẫn chứng đi n hình đó chính là việc các doanh nghiệp chưa xem việc đánh giá hệ số tín nhiệm doanh nghiệp hay tín dụng doanh nghiệp là một công việc quan trọng, cần làm ngay. Với một nền kinh tế mới nổi như Việt Nam chúng ta, việc thu hút các nhà đầu tư là hết sức quan trọng và hơn hết là khẳng định vị thế của các doanh nghiệp trong nước không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy vậy, các doanh nghiệp. .. hàng cho vay, số lượng giao dịch với ngân hàng cho vay (tiền gửi, ngoại hối, thanh toán, luân chuyển, số dư tiền gửi trung bình tháng tại ngân hàng cho vay. 41 Dựa vào các nghiên cứu độc lập, các nhận định của nhiều chuyên gia tài chính, tôi xây dựng nên thang đi m xếp hạng hệ số tín nhiệm doanh nghiệp như sau. Bảng 6. Thang đi m xếp hạng hệ số tín nhiệm doanh nghiệp. Đi m Loại Nội dung . trạng đánh giá hê số tín nhiệm doanh nghiệp ở Việt Nam. 1.2.1. Việc đánh giá hệ số tín nhiệm ở một số nƣớc phát triển. Cho đến thời đi m hiện taị, cách tính. TRẺ – NĂM 2010” TÊN CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ SỐ TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP VÀ BƢỚC ĐI MỚI CHO VIỆT NAM. THUỘC NHÓM NGÀNH: KHOA HỌC KINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình đánh giá hệ số tín nhiệm doanh nghiệp và bước đi mới cho việt nam., Xây dựng mô hình đánh giá hệ số tín nhiệm doanh nghiệp và bước đi mới cho việt nam., Xây dựng mô hình đánh giá hệ số tín nhiệm doanh nghiệp và bước đi mới cho việt nam.

Bình luận về tài liệu xay-dung-mo-hinh-danh-gia-he-so-tin-nhiem-doanh-nghiep-va-buoc-di-moi-cho-viet-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP