Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương.DOC

84 129 4
luanvan02

luanvan02 Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading...
1/84 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2012, 16:34

Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương lời nói đầuKinh tế thị trờng đồng nghĩa với tự do cạnh tranh, đó là quy luật phổ biến nhất trong nền kinh tế. Cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải làm cho hàng hoá của mình có lợi thế hơn so với các hàng hoá khác để tiêu thụ và tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Trong đó giảm giá thành là một trong những giải pháp có ý nghĩa quyết định.Trong giá thành sản phẩm có chi phí tiền lơng, chiếm một tỷ trọng nhất định và có xu hớng ngày càng tăng. Do vậy việc quản lý tiền lơng trong đó có công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng trong các doanh nghiệp ngày càng quan trọng và càng quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp Nhà nớc khi phải giải quyết mối quan hệ về lợi ích giữa Nhà nớc, doanh nghiệp và ngời lao động.Tuy nhiên trong quá trình xây dựng và quản lý tiền lơng vẫn còn những tồn tại và vớng mắc cần phải giải quyết. Trong thời gian thực tập ở Vụ tiền lơng và tiền công, Bộ lao động, thơng binh và xã hội và qua tìm hiểu tổ chức tiền lơng ở một số doanh nghiệp. Em đã cố gắng tìm hiểu xung quanh vấn đề xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng để đánh giá thực trạng và nêu ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác này ở các doanh nghiệp Nhà nớc.Bố cục bài viết đợc chia làm ba phần.Phần I :Sự cần thiết phải hoàn thiện phơng pháp xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng trong các doanh nghiệp Nhà nớc.Phần II :Thực trạng công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng ở các doanh nghiệp Nhà nớc hiện nay.Phần III :Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng.1phần ISự cần thiết phải hoàn thiện phơng phápxây dựng và quản lý quỹ tiền lơng trongcác doanh nghiệp Nhà nớc I. Lý luận chung về tiền lơng và quỹ tiền lơngTiền lơng là một phạm trù kinh tế quan trọng, có mối quan hệ mật thiết với các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác nh: tăng trởng, lạm phát và thất nghiệp đồng thời động chạm đến lợi ích của đông đảo ngời lao động. Nhng bên cạnh đó tiền lơng cũng chịu tác động của các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội và lịch sử. Trong đó sự tác động của thể chế chính trị, cơ chế quản lý kinh tế và chiến lợc phát triển kinh tế trong mỗi thời kỳ mang yếu tố quyết định.1/ Lý luận chung về tiền lơng 1.1/ Tiền lơng trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung.Trong cơ chế quản lý kinh tế cũ tiền lơng chịu ảnh hởng của kế hoạch hoá tập trung cao độ nên tiền lơng đợc định nghĩa: là một phần thu nhập quốc dân đ-ợc biểu hiện dới hình thái tiền tệ do Nhà nớc phân phối một cách có kế hoạch theo số lợng và chất lợng lao động đã hao phí.Đây là khái niệm về tiền lơng theo sơ đồ phân phối tổng sản phẩm của Các Mác. trong khái niệm này tiền lơng không phải là giá cả của sức lao động vì trong điều kiện đó sức lao động không đợc coi là hàng hoá.Thứ hai tiền lơng là khái niệm thuộc phạm trù phân phối, tuân thủ những nguyên tắc của quy luật phân phối dới chủ nghĩa xã hội.Thứ ba tiền lơng đợc phân phối công bằng theo số lợng và chất lợng lao động của công nhân viên chức đã hao phí và đợc kế hoạch hoá từ cấp Trung ơng đến cơ sở, đợc Nhà nớc thống nhất quản lý.Nh vây tiền lơng phản ánh mối quan hệ phân phối sản phẩm giữa toàn thể xã hội do Nhà nớc là đại diện và ngời lao động. Nó là một bộ phận của thu nhập quốc dân nên mức lơng lớn hay nhỏ phụ thuộc vào thu nhập quốc dân và phần tiêu dùng để phân phối cho ngời lao động. Phần này chính là phần còn lại của tổng sản phẩm toàn xã hội sau khi trừ đi một bộ phận để bù đắp chi phí vật chất của thời kỳ trớc, bộ phận dự phòng, chi phí quản lý, bộ phận dùng cho công ích toàn xã hội sau đó mới đem phân phối cho ngời lao động dới hình thái tiền tệ và 2hiện vật (dới dạng tem phiếu có bù giá). Nó đợc phân phối một cách có kế hoạch cho cán bộ công nhân viên căn cứ vào số lợng và chất lợng lao động đã hao phí.1.2/ Tiền lơng trong nền kinh tế thị trờngKhi chuyển sang nền kinh tế thị trờng, khái niệm và chính sách tiền lơng hiện hành vừa lạc hậu vừa chứa đựng nhiều mâu thuẫn, có ảnh hởng xấu đến sản xuất, đời sống và công bằng xã hội. Từ thực tế đó việc xây dựng chính sách tiền lơng mới đáp ứng đòi hỏi khách quan củâ công cuộc đổi mới vừa là yêu cầu cần thiết bức xúc trớc mắt vừa là yêu cầu cơ bản và lâu dài đối với chúng taKhi chuyển đổi cơ chế để phù hợp với các quy luật trong nền kinh tế thị tr-ờng thì tiền lơng đợc định nghĩ nh sauTiền lơng là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá cả của yếu tố sức lao động mà ngời sử dụng (nhà nớc, doanh nghiệp) phải trả cho ngời cung ứng sức lao động, tuân theo các nguyên tắc cung cầu, giá cả của thị trờng và pháp luật hiện hành của nhà nớc.Với định nghĩa này thì tiền lơng một mặt bảo đảm đợc nguyên lý cơ bản về tiền lơng của Mác đó là, tiền lơng là biểu hiện của giá cả sức lao động đồng thời nó cũng đáp ứng đợc đòi hỏi của công cuộc đổi mới ở nớc ta hiện nay, phát huy tối đa vai trò điều tiết của cơ chế thị trờng góp phần sử dụng có hiệu quả hơn tiềm năng sức lao động, tiềm năng đất nớc mà một thời đã bị sử dụng lãng phí.Để có thể có một khái niệm mang tính pháp lý trong Bộ luật về lao động có định nghĩa về tiền lơng nh sau: Tiền lơng của ngời lao động do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và đợc trả theo năng suất lao đông, chất lợng và hiệu quả công việc . Mức lơng của ngời lao động không đợc thấp hơn mức lơng tối thiểu do Nhà nớc quy định.Muốn hiểu một cách đầy đủ hơn về tiền lơng chúng ta cần biết thêm một số khái niệm có liên quan, đó là Tiền lơng danh nghĩa: Là khái niệm chỉ số lợng tiền tệ mà ngời sử dụng sức lao động trả cho ngời cung ứng sức lao động căn cứ vào hợp đồng thoả thuận giữa hai bên trong việc thuê lao động.Tiền lơng danh nghĩa là số tiền mà ngời lao động nhận đợc nhng thực tế cái mà họ quan tâm là số lợng hàng hoá làm thoả mãn các nhu cầu mà số lợng tiền lơng danh nghĩa đó mua đợc. Mà điều này lại phụ thuộc vào giá cả hàng hoá, từ đó xuất hiện khái niệm tiền lơng thực tế:Tiền lơng thực tế đó là số lợng t liệu sinh hoạt và dịch vụ mà ngời lao động có thể mua đợc bằng tiền lơng danh nghĩa của mình 3Mối quan hệ giữa tiền lơng thực tế, tiền lơng danh nghĩa với giá cả hàng hoá có thể đợc biểu thị qua công thức sau Trong đó:ITLDN:Chỉ số tiền lơng thực tếITLTT:Chỉ số tiền lơng danh nghĩaIGC:Chỉ số giá cảDo đó khi tiền lơng danh nghĩa tăng thì tiền lơng thực tế cha chắc đã tăng, nếu chỉ số giả cả tăng nhanh hơn chỉ số tiền lơng danh nghĩa. Điều này có thể thấy rõ qua việc cải cách tiền lơng 1985 - 1986. Việc tăng tiền lơng danh nghĩa hoàn toàn do ý chí áp đặt chủ quan không dựa vào thực lực và tốc độ tăng trởng kinh tế mà bằn cách in thêm tiền nên chỉ số giá cả tăng vọt (744%), mức sống của công nhân viên chức thực sự bị giảm sút nghiêm trọngVề tiền lơng tối thiểu: Theo Nghị định 197 CP ngày 31/12/1994 của nhà n-ớc Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì mức lơng tối thiểu là mức lơng trả cho ngời lao động làm công việc đơn giản nhất (không qua đào tạo) với điều kiện lao động và môi trờng lao động bình thờngTiền lơng tối thiểu có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống tiền lơng thống nhất của một nớc hoặc hệ thống tiền lơng của một ngành nào đó. Làm căn cứ để thực hiện chính sách tiền lơng.2- Quỹ tiền lơng trong các doanh nghiệp nhà nớc2.1- Quỹ tiền lơng và thành phần của quỹ tiền lơng2.1.1- Quỹ tiền lơngLà tổng số tiền mà doanh nghiệp dùng để trả cho ngời lao động phù hợp với số lợng và chất lợng lao động trong phạm vi doanh nghiệp mình phụ trách2.1.2- Thành phần của quỹ tiền lơngBao gồm:- Tiền lơng tháng, lơng ngày theo hệ thống thang bảng lơng của nhà nớc.- Tiền lơng trả theo sản phẩm4 ITLDNITLTT = ---------------- IGC- Tiền lơng công nhật trả cho những ngời làm theo hợp đồng- Tiền lơng trả cho ngời lao động tạo ra sản phẩm hỏng trong phạm vi chế độ quy định- Tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan- Tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian điều động công tác, làm nghĩa vụ theo chế độ quy định, thời gian nghỉ phép đi học- Các phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ, thêm ca kíp- Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên và các loại phụ cấp khác đợc ghi trong quỹ lơng- Các khoản tiền thởng có tính chất thờng xuyênTheo công văn số 4320/LDTBXH-TL ngày 29/12/1998 Bộ Lao động thơng binh và Xã hội thì nguồn hình thành quỹ tiền lơng gồm- Quỹ tiền lơng theo đơn giá tiền lơng đợc giao- Quỹ tiền lơng bổ xung theo chế độ quy định của nhà nớc- Quỹ tiền lơng từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác ngoài đơn giá tiền lơng đợc giao- Quỹ tiền lơng dự phòng từ năm trớc chuyển sang2.1.3- Kết cấu quỹ tiền lơng của doanh nghiệpTùy theo các tiêu thức phân loại mà phân chia thành các kết cấu quỹ tiền l-ơng khác nhau Theo tiêu thức 1 thì tiền lơng đợc chia thành hai bộ phận là bộ phận cơ bản và bộ phận biến đổiBộ phận cơ bản gồm tiền lơng cấp bậc có nghĩa là tiền lơng cho các thang bảng lơng của từng ngành từng xí nghiệp quy định. Hệ thống thang bảng lơng này do nhà nớc ban hành hoặc do xí nghiệp tham khảo thang bảng lơng của nhà nớc quy định để xây dựng mớiBộ phận biến đổi bao gồm các loại phụ cấp, các loại tiền thởng nằm cạnh tiền lơng cơ bản (bộ phận này không mang tính chất thờng xuyên)Quan hệ giữa hai bộ phận này là từ 70 -75% tiền lơng cơ bản và từ 25 - 30% là tiền lơng biến đổi5 Theo tiêu thức 2 thì ngời ta chia thành tiền lơng thời kỳ báo cáo và tiền lơng thời kỳ kế hoạch. Tiền lơng thời kỳ báo cáo là những hiện tợng phát sinh về tiền lơng, tiền thởng và các loại phụ cấp mà trong xí nghiệp đã chi. Còn quỹ tiền lơng kế hoạch là những con số dự kiến dựa vào năm báo cáo và những dự báo trong năm kế hoạch cho nên giữa kế hoạch và thực tế có những sai lệch. Tuy nhiên những con số này vẫn cần thiết để quản lý sản xuất. Việc xây dựng những con số, tính toán nó dựa vào những căn cứ sau+ Nhiệm vụ sản xuất kỳ kế hoạch (giá trị tổng sản lợng, chủng loại sản phẩm cần sản xuất+ Năng suất lao động của từng loại công nhân+ Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kế hoạch năng suất lao động, số ngời làm việc ở thời kỳ qua Theo tiêu thức 3: Về các khoản mục thuộc thành phần quỹ tiền lơng nh+ Tiền lơng tháng, tiền lơng ngày theo hệ thống thang bảng lơng+ Tiền lơng trả theo sản phẩm+ Tiền lơng trả cho công nhân trong thời gian ngừng việc do các nguyên nhân khách quan nh máy hỏng, mất điện, thiếu nguyên vật liệu .Các thành phần của quỹ tiền lơng này có thể thay đổi một số khoản mục tuỳ từng ngành, từng doanh nghiệp, nó không bắt buộc phải giống nhau2.2/ Phơng pháp xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng trong các doanh nghiệp2.2.1/ Một số phơng pháp xây dựng quỹ tiền lơng trớc khi có chế độ tiền lơng mới Phơng pháp xây dựng quỹ tiền lơng dựa vào tiền lơng bình quân và số lao động bình quân kỳ kế hoạch: Phơng pháp này dựa vào tiền lơng bình quân cấp bậc hay chức vụ thực tế kỳ báo cáo và tiến hành phân tích ảnh hởng tới tiền lơng kỳ kế hoạch sau đó dựa vào số lao động bình quân kỳ kế hoạch để tính ra quỹ tiền lơng kỳ kế hoạchQTLKH = TL1 x T1Trong đó:QTNKH:Quỹ tiền lơng kế hoạchT1:Số lao động bình quân kỳ kế hoạch6TL1:Tiền lơng bình quân kỳ kế hoạch. Đợc tính nh sauTL1 = TL0 x ITL1Trong đó:TL0 :Tiền lơng bình quân kỳ báo cáoITL1:Chỉ số tiền lơng kỳ kế hoạch, nó phụ thuộc vào hệ số cấp bậc kỳ kế hoạch, sự thay đổi cơ cấu lao động Phơng pháp này chủ yếu đợc áp dụng trớc khi đổi mới, các doanh nghiệp áp dụng phơng pháp này để dự tính quỹ tiền lơng sau đó trình lên nhà nớc, doanh nghiệp muốn tăng giảm quỹ lơng là phải do cấp trên xét duyệt, nên nó gắn với cơ chế cho xin, không gắn với kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do đó nó đã khuyến khích doanh nghiệp nhận nhiều ngời vào làm việc Phơng pháp tính quỹ tiền lơng dựa vào lợng chi phí lao động: Phơng pháp này dựa vào lợng chi phí lao động (tính theo giờ, mức của từng loại sản phẩm trong kỳ kế hoạch) và suất lơng giờ bình quân của từng loại sản phẩm để tính quỹ tiền lơng cho từng loại. Công thức tính nh sauQTNKH = Ti x SGTTrong đóTi:Tổng số giờ làm ra sản phẩmQTNKH:Quỹ tiền lơng kỳ kế hoạchSGT:Suất lơng giờ của sản phẩm iKhi tính theo phơng pháp này cần chú ý lợng chi phí lao động lấy theo kế hoạch (kế hoạch về biện pháp tổ chức và kế hoạch lập lại mức)Suất lơng giờ bình quân đợc tính căn cứ vào hệ số lơng bình quân theo công việc và suất lơng giờ bậc mộtTrong trờng hợp có nhiều suất lơng bậc một trong cùng một thang lơng thì ta cần tính suất lơng bậc một bình quân theo phơng pháp bình quân gia quyền Yi x S1iS1 = -------------------------- 100Trong đó:7S1:Suất lơng giờ bậc một bình quânS1i:Các suất lơng giờ bậc một khác nhauYi:Tỷ trọng các công việc tơng ứng với các suất lơng giờVới phơng pháp này ta giả sử rằng số chênh lệch về lợng chi phí lao động của sản phẩm làm dở đã tính gộp trong khi xây dựng kế hoạch Phơng pháp xây dựng quỹ tiền lơng theo mức chi phí tiền lơng cho một đơn vị sản phẩm: Phơng pháp này dựa vào mức chi phí tiền lơng thực tế cho một sản phẩm trong kỳ báo cáo, chỉ số tiền lơng và chỉ số năng suất lao động trong năm kế hoạch để xây dựng mức chi phí tiền lơng kỳ kế hoạch. Ta có công thức:QTL1 = MTL1 x SL1Trong đó:QTL1:Quỹ tiền lơng kỳ kế hoạchSL1:Tổng sản lợng kỳ kế hoạchMTL1:Mức chi phí tiền lơng cho một đơn vị sản phẩm kỳ kế hoạch MTL0 x ITL1MTL1 = ----------------------------- Iw18 QTL0MTL0 = ----------------- SL0MTL0:Quỹ tiền lơng kỳ báo cáoITL1:Chỉ số tiền lơng kỳ kế hoạchIw1:Chỉ số năng suất lao động kỳ kế hoạchQTL0: Quỹ tiền lơng kỳ báo cáoSL0:Tổng sản lợng kỳ báo cáoPhơng pháp này có u điểm là xác định đợc chính xác quỹ tiền lơng của doanh nghiệp năm kế hoạch vì có tính đến chỉ số năng suất lao động và tiền lơng kỳ báo cáo. Tuy nhiên trên thực tế khi cơ cấu sản xuất và điều kiện sản xuất thay đổi sẽ tác động đến năng suất lao động và tiền lơng bình quân theo kế hoạch, do đó ảnh hởng tới mức chi phí tiền lơng. Vì vậy muốn sử dụng phơng pháp này có hiệu quả đòi hỏi phải phân tích đầy đủ và chính xác ảnh hởng của các yếu tố làm tăng tiền lơng bình quân trong thời kỳ kế hoạch Phơng pháp tổng thu trừ tổng chi: Thực chất của phơng pháp này là tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí (cha có lơng) phần còn lại chia làm hai phần: quỹ tiền lơng và quỹ khác (quỹ phát triển sản xuất, quỹ phúc lợi, quỹ khen thởng .) trong đó quỹ tiền lơng chiếm tỷ trọng chủ yếu. Công thức tính nh sau:QTL + QK = (C + V + M) - [(C1 + C2) + Các khoản nộp]Trong đó:QTL + QK :Quỹ tiền lơng và các quỹ khácC + V + M :Tổng doanh thu bán hàng của doanh nghiệpC1 :Khấu hao cơ bảnC2:Chi phí vật t, nguyên liệu, năng lợngQua công thức tính quỹ tiền lơng nêu trên ta thấy phơng pháp này có nhiều bất hợp lý vì theo phơng pháp này nhà nớc chỉ quản lý đầu ra và đã gộp tất cả các thông số nh tiền lơng tối thiểu, tiền thởng từ quỹ lơng, phụ cấp thêm giờ, bù bậc . và một thông số. Do đó đã dẫn đến việc lập quỹ lơng có độ chính xác không cao, không tạo thành động lực trực tiếp, sát sờn cho ngời lao động phấn đấu. Chính vì lẽ đó mà phơng pháp này không đợc áp dụng rộng rãi trong các 9doanh nghiệp. Nó chỉ đợc áp dụng ở một số doanh nghiệp vào những năm 1980 - 1990 và hiện nay không có doanh nghiệp nào áp dụng phơng pháp này2.2.2- Phơng pháp xây dựng quỹ tiền lơng theo chế độ tiền lơng mớiĐể đáp ứng đòi hỏi của cơ chế quản lý kinh tế mới, chính phủ đã ban hành nghị định 26 CP và 28 CP về đổi mới quản lý tiền lơng, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nớc. Trong đó nhà nớc không trực tiếp quản lý quỹ tiền lơng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền tự xây dựng quỹ tiền lơng không qua đơn giá đợc nhà nớc giao (trên cơ sở doanh nghiệp đã xác định đơn giá và có sự điều chỉnh của nhà nớc sao cho phù hợp với điều kiện của từng ngành, lĩnh vực, tình hình thực tế của mỗi doanh nghiệp)Đơn giá tiền lơng đợc xây dựng trên cơ sở định mức lao động trung bình tiên tiến của doanh nghiệp và các thông số tiền lơng do nhà nớc quy địnhĐảm bảo quan hệ tiền lơng bình quân hợp lý giữa các danh nghiệp nhà n-ớc, tiền lơng thực tế bình quân của doanh nghiệp cao nhất không vợt quá hai lần tiền lơng bình quân chung của tất cá các doanh nghiệp đợc giao đơn giá và phải đảm bảo nguyên tắc tốc độ tăng tiền lơng bình quân phải thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao độngTheo quy định mới thì có 4 phơng pháp xây dựng quỹ tiền lơng thực hiện trên cơ sở 4 loại đơn giá khác nhau, đó là- Đơn giá xác định trên một đơn vị sản phẩm- Đơn giá trên một đơn vị doanh thu - Đơn giá trên tổng thu trừ tổng chi- Đơn giá trên lợi nhuận2.2.2.1/ Các b ớc tiến hành xây dựng đơn giá Xác định nhiệm vụ năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lơngCăn cứ vào tính chất đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức và chỉ tiêu kinh tế gắn với việc trả lơng có hiệu quả cao nhất, doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiệm vụ năm kế hoạch bằng các chỉ tiêu sau để xây dựng đơn giá tiền lơng- Tổng sản phẩm (kể cả sản phẩm quy đổi) bằng hiện vật- Tổng doanh thu hoặc tổng doanh số- Tổng thu trừ tổng chi (trong tổng chi không có lơng)10[...]... góp phần hoàn thiện công tác này ở các doanh nghiệp Nhà nớc.Bố cục bài viết đợc chia làm ba phần.Phần I :Sự cần thiết phải hoàn thiện phơng pháp xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng trong các doanh nghiệp Nhà nớc.Phần II :Thực trạng công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng ở các doanh nghiệp Nhà nớc hiện nay.Phần III :Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng.1... nhau2.2/ Phơng pháp xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng trong các doanh nghiệp2.2.1/ Một số phơng pháp xây dựng quỹ tiền lơng trớc khi có chế độ tiền lơng mớiã Phơng pháp xây dựng quỹ tiền lơng dựa vào tiền lơng bình quân và số lao động bình quân kỳ kế hoạch: Phơng pháp này dựa vào tiền lơng bình quân cấp bậc hay chức vụ thực tế kỳ báo cáo và tiến hành phân tích ảnh hởng tới tiền lơng kỳ kế hoạch... nghiệp và ngời lao động.Tuy nhiên trong quá trình xây dựng và quản lý tiền lơng vẫn còn những tồn tại và vớng mắc cần phải giải quyết. Trong thời gian thực tập ở Vụ tiền lơng và tiền công, Bộ lao động, thơng binh và xà hội và qua tìm hiểu tổ chức tiền lơng ở một số doanh nghiệp. Em đà cố gắng tìm hiểu xung quanh vấn đề xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng để đánh giá thực trạng và nêu ra một số kiến... cao, có thành tích trong công tác (tối đa không quá 10% tổng quỹ tiền lơng)- Quỹ khuyến khích ngời lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, tay nghề giỏi (tối đa không quá 2% tổng quỹ tiền lơng)18 phần ISự cần thiết phải hoàn thiện phơng pháp xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng trongcác doanh nghiệp Nhà nớc I. Lý luận chung về tiền lơng và quỹ tiền lơng Tiền lơng là một phạm trù kinh tế quan... nh khách quan tác động khiến cho tình hình xây dựng quỹ tiền lơng kế hoạch không sát với thực tếĐể thấy rõ vấn đề em xin đi vào phân tích tình hình xây dựng quỹ tiền l-ơng trong năm kế hoạch và thực hiện của Công ty giấy Việt NamQuá trình xây dựng đơn giá tiền lơng đợc trả qua các bớc sau2.1.1- Xây dựng định mức lao động Công ty áp dụng phơng pháp xây dựng định mức lao động theo số lao động định... Hệ số lơng cơ bản của Công ty giấy Đồng Nai là 2,94Sau khi tính đợc lơng cấp bậc bình quân của các nhà máy thì tổng Công ty sẽ lấy bình quân để xác định hệ số lơng bình quân cho Tỉng C«ng ty33 - Quỹ dự phòng cho năm sau (tối đa không quá 12% tổng quỹ tiền lơng)II/ Sự cần thiết phải hoàn thiện xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng trong các doanh nghiệp nhà nớc Hoàn hiện phơng pháp xây dựng phơng pháp. .. sau đó dựa vào số lao động bình quân kỳ kế hoạch để tính ra quỹ tiền lơng kỳ kế hoạchQTLKH = TL1 x T1Trong đó:QTNKH :Quỹ tiền lơng kế hoạchT1 :Số lao động bình quân kỳ kế hoạch6 1/ Tình hình chung của việc xây dựng và quản lý tiền lơng từ khi có nghị định 26/CP về đổi mới quản lý tiền lơng.Sau khi Chính phủ ban hành nghị định 26/CP và 28/CP về đổi mới quản lý tiền lơng và thu nhập... nhà máy4.1- Quỹ tiền lơng của các khu vực quản lý Nhìn chung tại các doanh nghiệp thì quỹ lơng cđa bé phËn gi¸n tiÕp chiÕm tõ 15 - 20% tổng quỹ lơng của các doanh nghiệp. Còn đối với Công ty May 10 thì do yêu cầu của công tác quản lý cao hơn nên quỹ lơng của bộ phận quản lý và nhân viên phục vụ đợc giao khoán là 80% quỹ lơng của xí nghiệp. Và ở phần này em sẽ đi vào phân tích ở Công ty May 10ã... tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Trong đó giảm giá thành là một trong những giải pháp có ý nghĩa quyết định.Trong giá thành sản phẩm có chi phí tiền lơng, chiếm một tỷ trọng nhất định và có xu hớng ngày càng tăng. Do vậy việc quản lý tiền lơng trong đó có công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng trong các doanh nghiệp ngày càng quan trọng và càng quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp Nhà nớc khi... dựng phơng pháp xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng trong doanh nghiệp nhà nớc là công việc khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải có sự am hiểu tỷ mỷ và mất nhiều công sức của cán bộ lao động tiền lơng nhng nó là công việc cần thiết bởi ý nghĩa nhiều mặt của công tác này.Vai trò của việc hoàn thiện xét d ới góc độ vi mô ở mỗi doanh nghiệp thì tiền lơng với t cách những yếu tố chi phí đầu vào, chiếm tỷ . III :Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng.1phần ISự cần thiết phải hoàn thiện phơng phápxây dựng và quản lý quỹ tiền. phải hoàn thiện phơng pháp xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng trong các doanh nghiệp Nhà nớc.Phần II :Thực trạng công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương.DOC, Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương.DOC, Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương.DOC

Bình luận về tài liệu mot-so-bien-phap-nham-hoan-thien-cong-tac-xay-dung-va-quan-ly-quy-tien-luong-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP