Đề Thi Thử Đại Học Khối B Sinh 2013 - Phần 4 - Đề 12 ppt

8 98 0
tailieuhay_489

tailieuhay_489

Tải lên: 14,728 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2014, 01:20

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN HAI MÔN : SINH HỌC Thời gian: 90 phút; (đề thi gồm 6 trang, gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh:…………………………………………. Số báo danh:……………………………………………. Mã đề: 141 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1. Ở người bộ NST 2n = 46. Trong trường hợp không xảy ra trao đổi chéo. Tỷ lệ con sinh ra từ một cặp bố mẹ bất kì có chứa 23 NST của bà nội là A. 1/246. B. 246. C. 223. D. 1/223. Câu 2. Câu khẳng định nào dưới đây đúng với các loài sinh sản hữu tính? A. Loài nào có lượng ADN càng lớn thì sẽ có nguồn nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên càng lớn. B. Loài nào có số lượng nhiễm sắc thể đơn bội càng lớn thì thì sẽ có nguồn nguyên liệu thứ cấp cho CLTN càng phong phú. C. Loài nào có số lượng gen lớn thì sẽ có nguồn nguyên liệu thứ cấp cho CLTN càng phong phú. D. Loài nào có kích thước nhiễm sắc thể càng lớn thì sẽ có nguồn nguyên liệu thứ cấp cho CLTN càng phong phú. Câu 3. Ở ruồi giấm A qui định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với a qui định mắt trắng. Cho các cá thể ruồi giấm đực và cái có 5 kiểu gen khác nhau giao phối tự do (số lượng cá thể ở mỗi kiểu gen là như nhau). Tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời lai là A. 56,25% mắt đỏ: 43,75% mắt trắng. B. 50% mắt đỏ: 50% mắt trắng. C. 75% mắt đỏ: 25% mắt trắng. D. 62,5% mắt đỏ: 37,5% mắt trắng. Câu 4. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, không có đột biến xảy ra. Phép lai nào sau đây tạo ra ở đời con nhiều loại kiểu gen và kiểu hình nhất ? A. AaXBXB x AaXbY B. AaXBXb x AaXbY. C. AB ABab ab. D. AaBb x AaBb. Câu 5. Năm tế bào ruồi giấm (2n = 8) đang ở kì giữa giảm phân I, người ta đếm được tổng số nhiễm sắc thể kép là A. 40. B. 120. C. 80. D. 160. Câu 6. Trong một số quần thể ngẫu phối ở trạng thái cân bằng di truyền dưới đây, xét một locut có hai alen (A và a), quần thể nào có tần số kiểu gen dị hợp tử là cao nhất? A. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0, 0625. B. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0,25. C. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0,64. D. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0,09. Câu 7. Điều nào dưới đây là không đúng với các các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân chuẩn? A. Đều diễn ra trong tế bào chất của tế bào. B. Sau khi tổng hợp xong, axitamin ở vị trí đầu tiên bị cắt bỏ. C. Axitamin metiônin chỉ có ở vị trí đầu tiên của chuỗi pôlipeptit. D. Đều bắt đầu bằng axitamin metiônin. Câu 8. So với những loài tương tự sống ở vùng nhiệt đới ấm áp, động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới thường có tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể A. giảm, góp phần làm tăng sự toả nhiệt của cơ thể. B. tăng, góp phần hạn chế sự toả nhiệt của cơ thể. C. tăng, góp phần làm tăng sự toả nhiệt của cơ thể. D. giảm, góp phần hạn chế sự toả nhiệt của cơ thể. Câu 9. Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân chuẩn phức tạp hơn nhiều so với sinh vật nhân sơ vì A. ở hầu hết nhân chuẩn, tế bào có sự chuyên hóa về cấu tạo, phân hoá về chức năng. B. tế bào nhân chuẩn có kích thước bé hơn tế bào nhân sơ. C. môi trường sống của tế bào nhân chuẩn biến đổi nhiều hơn so với tế bào nhân sơ. 1/141 D. ở tế bào nhân chuẩn, mỗi gen phải đảm nhiệm nhiều công việc hơn. Câu 10. Một loài thực vật gen A quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt dài; gen B qui định hạt đỏ là trội hoàn toàn so với gen b qui định hạt trắng. Hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập. Khi thu hoạch ở một quần thể cân bằng di truyền, người ta thụ được 63% hạt tròn đỏ; 21% hạt tròn trắng; 12% hạt dài đỏ; 4% hạt dài trắng. Tần số tương đối của các alen A, a, B, b trong quần thể lần lượt là A. A = 0,5; a =0,5; B = 0,6; b =0,4. B. A = 0,7; a =0,3; B = 0,6; b =0,4. C. A = 0,6; a =0,4; B = 0,5; b =0,5. D. A = 0,5; a =0,5; B = 0,7; b =0,3. Câu 11. Khi nói về bệnh ung thư ở người, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Những gen ung thư xuất hiện trong tế bào sinh dưỡng di truyền được qua sinh sản hữu tính. B. Sự tăng sinh của các tế bào sinh dưỡng luôn dẫn đến hình thành các khối u ác tính. C. Bệnh ung thư thường liên quan đến các đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể. D. Trong hệ gen của người, các gen tiền ung thư đều là những gen có hại. Câu 12. Đặc điểm không phải của cá thể tạo ra do nhân bản vô tính là A. mang các đặc điểm giống hệt cá thể mẹ đã mang thai và sinh ra nó. B. thường có tuổi thọ ngắn hơn so với các cá thể cùng loài sinh ra bằng phương pháp tự nhiên. C. được sinh ra từ một tế bào xôma, không cần có sự tham gia của nhân tế bào sinh dục. D. có kiểu gen giống hệt cá thể cho nhân. Câu 13. Trong điều kiện hiện nay của trái đất, chất hữu cơ được tạo ra chủ yếu bằng con đường A. tổng hợp bằng công nghệ sinh học. B. tổng hợp nhờ nguồn năng lượng tự nhiên. C. quang tổng hợp hay hoá tổng hợp. D. tổng hợp trong các tế bào sống. Câu 14. Loài phân bố càng rộng, tốc độ tiến hóa diễn ra càng nhanh vì A. loài đó càng có cơ hội hình thành nhiều quần thể cách li về mặt địa lí dẫn đến cách li sinh sản. B. các quần thể của loài dễ phân hóa về mặt tập tính, đặc biệt là tập tính sinh sản dẫn đến cách li sinh sản. C. loài đó dễ tích lũy nhiều đột biến hơn các loài có vùng phân bố hẹp. D. loài đó có cơ hội giao phối với nhiều loài có họ hàng gần gũi, quá trình hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa xảy ra nhanh hơn. Câu 15. Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb qui định 2 cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau, tính trội là trội hoàn toàn. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng chiếm 4%. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là A. 38%. B. 54%. C. 42%. D. 19%. Câu 16. Nguyên nhân của hiện tượng bất thụ ở cơ thể lai xa chủ yếu là do A. không có sự tiếp hợp của các nhiễm sắc tương đồng trong giảm phân nên tạo các giao tử mất cân bằng gen. B. số lượng nhiễm sắc thể ở 2 loài bố mẹ là khác nhau nên tạo các giao tử không có sức sống. C. bộ nhiễm sắc thể của con lai là số lẻ nên tạo các giao tử không bình thường . D. không phù hợp giữa nhân và tế bào chất nên không hình thành được giao tử. Câu 17. Khẳng định nào dưới đây về NST giới tính ở người là sai ? A. Nhiễm sắc thể Y là NST duy nhất không tiến hành trao đổi chéo. B. NST giới tính X có kích thước trung bình và chứa hàng trăm gen. C. NST giới tính Y chứa ít gen hơn các NST khác. D. Hầu hết các gen trên X liên quan đến sự phát triển giới tính. Câu 18. Một đột biến ở ADN ti thể gây bệnh LHON cho người(gây chứng mù đột phát ở người lớn). Phát biểu nào sau đây là đúng về sự di truyền bệnh này? A. Một người chỉ mắc bệnh khi cả ti thể từ cha và mẹ đều mang đột biến. B. Bệnh chỉ xuất hiện nữ khi cả bố và mẹ mắc bệnh. C. Bệnh chỉ xuất hiện khi kiểu gen ở trạng thái đồng hợp(aa). D. Bệnh có thể xuất hiện ở cả nam và nữ khi người mẹ mắc bệnh. Câu 19. Xét tổ hợp gen aBAbDd, nếu tần số hoán vị gen là 18% thì tỉ lệ phần trăm các loại giao tử hoán vị của tổ hợp gen này là A. ABD = Abd = aBD = abd = 4,5%. B. ABD = ABd = abD = abd = 4,5%. C. ABD = Abd = aBD = abd = 9,0%. D. ABD = ABd = abD = abd = 9,0%. 2/141 Câu 20. Người ta không phát hiện được các bệnh nhân có thừa hoặc thiếu các nhiễm sắc thể ( NST) số 1 hoặc số 2 ở người là do A. thường gây chết ở giai đoạn sơ sinh. B. biến đổi số lượng ở các cặp NST này gây ra sự mất cân bằng quá nghiêm trọng trong hệ gen. C. các nhiễm sắc thể này mang gen qui định các tính trạng không quan trọng. D. biến đổi số lượng ở các cặp NST này không gây ảnh hưởng gì đến cơ thể. Câu 21. Cho biết ở người gen A quy định tính trạng phân biệt được mùi vị. Alen a quy định không phân biệt được mùi vị nằm trên NST thường. Nếu trong 1 cộng đồng tần số alen a = 0,4 thì xác suất của một cặp vợ chồng đều có kiểu hình phân biệt được mùi vị có thể sinh ra 3 con trong đó 2 con trai phân biệt được mùi vị và 1 con gái không phân biệt được mùi vị là? A. 52%. B. 1,97%. C. 9,4%. D. 1,7%. Câu 22. Châu chấu cái có cặp nhiễm sắc thể( NST) giới tính XX( 2n = 24), châu chấu đực có cặp NST giới tính XO ( 2n =23). Khi châu chấu đực giảm phân có khả năng cho bao nhiêu loại giao tử trong trường hợp không xảy ra đột biến và trao đổi chéo, các cặp NST tương đồng đều mang cặp gen dị hợp? A. 212 loại. B. 211 loại. C. 211 + 1 loại. D. 212 + 1 loại. Câu 23. Một ADN được cấu tạo từ 4 loại nucleotit: A, T, G, X. Số bộ ba chứa ít nhất 2 nu loại A có thể có là A. 27. B. 37. C. 10. D. 9. Câu 24. Thành phần nào của nuclêôtit có thể tách ra khỏi chuỗi pôlinuclêôtit mà không làm đứt mạch? A. Đường. B. Bazơnitơ. C. Bazơnitơ và nhóm phôtphát. D. Nhóm phôtphát. Câu 25. Trong một quần thể giao phối tự do xét một gen có 2 alen A và a có tần số tương ứng là 0,8 và 0,2; một gen khác nhóm liên kết với nó có 2 len B và b có tần số tương ứng là 0,7 và 0,3. Trong trường hợp 1 gen quy định 1 tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội cả 2 tính trạng được dự đoán xuất hiện trong quần thể sẽ là: A. 87,36%. B. 81,25%. C. 31,36%. D. 56,25% Câu 26. Đột biến trong cấu trúc của gen A. chỉ biểu hiện khi ở trạng thái đồng hợp tử. B. biểu hiện ngay ở cơ thể mang đột biến. C. đòi hỏi một số điều kiện mới biểu hiện trên kiểu hình. D. được biểu hiện ngay ra kiểu hình. Câu 27. Trình tự nào sau đây là đúng trong kỹ thuật cấy gen ? I. Cắt ADN của tế bào cho và cắt mở vòng plasmit. II. Tách ADN của tế bào cho và tách plasmit ra khỏi tế bào. III. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận. IV. Nối đoạn ADN của tế bào cho vào ADN của plasmit. Tổ hợp trả lời đúng là: A. I, III, IV, II. B. I, II, III, IV. C. II, I, III, IV. D. II, I, IV, III. Câu 28. Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. Dạng thể ba của loài này có khả năng tạo ra bao nhiêu loại giao tử không bình thường về số lượng nhiễm sắc thể trong trường hợp không có trao đổi chéo? Cho rằng sự kết hợp và phân li của các nhiễm sắc thể diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên A. 24. B. 64. C. 12. D. 32. Câu 29. Ở một loài thú gen A qui định lông đen là trội hoàn toàn so với gen a qui định lông trắng nằm trên vùng tương đồng của cặp nhiễm sắc thể XY. Phép lai thuận giữa con cái đen thuần chủng với con đực trắng được F1, cho F1 tạp giao, thu được ở F2 tỉ lệ 3 đen: 1 trắng trong đó con trắng toàn là con đực. Phép lai nghịch sẽ cho kết quả A. 3 trắng : 1 đen( toàn con đực). B. 3 đen : 1 trắng ( toàn con cái). C. 1 cái đen : 1 cái trắng : 1 đực đen : 1 đực trắng. D. 3 đen : 1 trắng ( toàn con đực) Câu 30. Cặp gen Bb tồn tại trên NST thường mỗi gen đều có chiều dài 4080A0 , alen B có tỉ lệ A/G = 9/7, alen b có tỉ lệ A/G = 13/3. Cơ thể mang cặp gen Bb giảm phân rối loạn phân bào I tạo giao tử có cả 2 alen của cặp. Số nu mỗi loại về gen này trong giao tử là A. A = T = 675, G = X = 525. B. A = T = 1650, G = X =750. C. A = T = 975, G = X= 225. D. A = T = 2325, G = X =1275. Câu 31. Có 4 loài thuỷ sinh vật sống ở 4 địa điểm khác nhau của cùng 1 khu vực địa lí: loài 1 sống trên mặt đất gần bờ biển, loài 2 sống dưới nước ven bờ biển, loài 3 sống trên lớp nước mặt ngoài khơi, loài 4 sống dưới đáy biển sâu 1000 mét. Loài hẹp nhiệt nhất là loài A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. 3/141 Câu 32. Ở một loài bọ cánh cứng: gen A qui định mắt dẹt là trội so với gen a qui định mắt lồi. Gen B qui định mắt xám là trội so với gen b qui định mắt trắng. Biết gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và thể mắt dẹt đồng hợp bị chết ngay sau khi sinh. Trong phép lai AaBb x AaBb, người ta thu được 780 cá thể con sống sót. Số cá thể con có mắt lồi, màu trắng là A. 130. B. 65. C. 260. D. 195. Câu 33. Một cá thể động vật có sự rối loạn phân li của một cặp NST tương đồng trong giảm phân của tế bào sinh tinh (2n), cá thể này A. luôn sinh ra đời con mắc đột bíên dị bội. B. không thể cho giao tử n + 1. C. chỉ tạo ra các giao tử không có sức sống. D. có thể sinh ra một tỉ lệ con bình thường. Câu 34. Điều khẳng định nào sau đây là không đúng? A. Vào giai đoạn sinh sản, sức chống chịu của động vật thường giảm. B. Chuột luôn có nhịp tim nhanh hơn voi. C. Sinh vật luôn sinh trưởng phát triển tốt nhất ở khoảng nhiệt độ cực thuận. D. Một số động vật ngủ đông khi nhiệt độ môi trường giảm xuống dưới nhiệt độ tới hạn. Câu 35. Nguyên nhân chủ yếu của cạnh tranh cùng loài là: A. Do các cá thể có cùng nhu cầu sống. B. Do điều kiện sống thay đổi. C. Do mật độ cá thể của quần thể quá cao. D. Do cùng đối phó với những kẻ thù giống nhau. Câu 36. Ở người nhóm máu A,B,O do các gen IA, IB, IO quy định. Gen IA quy định nhóm máu A đồng trội với gen IB quy định nhóm máu B vì vậy kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB, gen lặn IO quy định nhóm máu O. Trong một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền, người ta thấy xuất hiện 1% người có nhóm máu O và 28% người nhóm máu AB. Tỉ lệ người có nhóm máu A và B của quần thể đó lần lượt là A. 63%; 8%. B. 62%; 9%. C. 56%; 15%. D. 49%; 22% Câu 37. Các quá trình dưới đây xảy ra trong 1 tế bào nhân chuẩn: 1-phiên mã; 2 - gắn ribôxôm vào mARN; 3- cắt các intron ra khỏi ARN ; 4- gắn ARN pôlymeaza vào ADN; 5- chuỗi pôlipeptit cuộn xoắn lại; 6- mêtiônin bị cắt ra khỏi chuỗi pôlypeptit. Trình tự đúng là: A. 1- 3- 2- 5- 4- 6. B. 4- 1- 2- 6- 3- 5 C. 4- 1- 3- 6- 5- 2. D. 4- 1- 3- 2- 6- 5. Câu 38. Một đột biến gen lặn trên NST thường làm người bệnh( aa ) không tổng hợp được enzim chuyển hóa pheninalanin thành tizorin gây bệnh pheninketo niệu. Giải thích nào sau đây là hợp lí nhất về việc cá thể Aa cũng khoẻ mạnh như cá thể AA? A. Sản phẩm của alen trội A ức chế hoạt động alen lặn a. B. Lượng enzim tạo bởi cá thể Aa đủ để chuyển hóa pheninalanin. C. Alen lặn mã hoá cho phân tử protein không hoạt động. D. Trong cơ thể dị hợp tử gen A ngăn ngừa sự phiên mã của a. Câu 39. Một gen khi tự nhân đôi tạo thành 2 gen con đã hình thành nên 3800 liên kết hiđrô, trong đó số liên kết hiđrô giữa các cặp G-X nhiều hơn số liên kết trong các cặp A- T là 1000. Chiều dài của gen là A. 5100 A0. B. 3000 A0 C. 2550 A0. D. 2250 A0. Câu 40. Khi nghiên cứu về bệnh khảm thuốc lá do virus gây ra, người ta làm thí nhiệm sau: Trộn vỏ prôtein của chủng virut A và lõi axit nucleic của chủng virut B thu được chủng virus lai AB có vỏ chủng A và lõi của chủng B. Cho virus lai nhiễm vào cây thuốc lá thì thấy cây bị bệnh. Phân lập từ cây bệnh sẽ thu được virut thuộc A. chủng A và chủng B. B. chủng A. C. chủng AB. D. chủng B. II. PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B). A.Theo chương trình chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41. Khi gen ngoài nhân của tế bào mẹ bị đột biến thì A. tất cả các tế bào con đều mang gen đột biến nhưng không biểu hiện ra kiểu hình. B. gen đột biến phân bố không đồng đều cho các tế bào con và biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp. C. gen đột biến phân bố không đồng đều cho các tế bào con và tạo nên trạng thái khảm ở cơ thể mang đột biến. D. tất cả các tế bào con đều mang gen đột biến và biểu hiện ra kiểu hình. Câu 42. Dạng nào sau đây được coi là một sinh vật chuyển gen? 1. Một vi khuẩn đã nhận các gen thông qua tiếp hợp. 2. Một người qua liệu pháp gen nhận được 1 gen gây đông máu loại chuẩn. 3. Cừu tiết sữa có chứa prôtêin huyết thanh của người. 4. Một người sử dụng insulin do vikhuẩn E.côli sản xuất để điều trị bệnh đái tháo đường. 4/141 5. Chuột cống mang gen hemoglobin của thỏ. Đáp án đúng là A. 3 và 5. B. 4 và 5. C. 2 và 4. D. 1 và 3. Câu 43. Ở ngô tính trạng chiều cao cây do 3 cặp gen không alen, phân li độc lập qui định, cứ mỗi a len trội có mặt trong tổ hợp gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm. Cây cao nhất có chiều cao 210 cm. Khi giao phấn giữa cây cao nhất và cây thấp nhất, cây lai thu được sẽ có chiều cao là A. 120 cm. B. 140 cm. C. 160 cm. D. 150 cm. Câu 44. Có 6 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 180 mạch pôlynucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Mỗi ADN ban đầu đã nhân đôi A. 5 lần. B. 3 lần. C. 4 lần. D. 6 lần. Câu 45. Quá trình giao phối ngẫu nhiên không được xem là nhân tố tiến hóa vì A. tạo ra những tổ hợp gen thích nghi. B. làm thay đổi tần số các alen trong quần thể. C. tạo ra vô số dạng biến dị tổ hợp. D. tạo ra trạng thái cân bằng di truyền của quần thể. Câu 46. Trạng thái cân bằng của quần thể là trạng thái số lượng cá thể ổn định do A. các cá thể trong quần thể luôn hỗ trợ lẫn nhau. B. sự thống nhất mối tương quan giữa tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử. C. các các thể trong quần thể luôn cạnh tranh với nhau. D. sức sinh sản tăng, sự tử vong giảm. Câu 47. Ở người gen H qui định máu đông bình thường, h qui định máu khó đông nằm trên NST giới tính X. Một gia đình bố mẹ đều bình thường sinh con trai máu khó đông và có hội chứng claifentơ. Nhận định nào sau đây là đúng? A. Mẹ XHXh , bố XHY, đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của bố. B. Mẹ XHXh , bố XHY, đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của mẹ. C. Mẹ XHXH , bố XhY, đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của mẹ. D. Mẹ XhXh , bố XHY, đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của bố. Câu 48. Nghiên cứu ở một loài thực vật người ta thấy cây dùng làm bố khi giảm phân không xảy ra đột biến và trao đổi chéo có thể cho tối đa 28 loại giao tử. Lai 2 cây của loài này với nhau thu được một hợp tử F1. Hợp tử nguyên phân liên tiếp 4 đợt tạo ra các tế bào mới với tổng số 384 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Hợp tử thuộc dạng A. thể ba nhiễm. B. thể lệch bội. C. thể tứ bội. D. thể tam bội . Câu 49. Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng các đơn phân nuclêôtit có thể tự lắp ghép thành những đoạn ARN ngắn, cũng có thể tự nhân đôi mà không cần đến sự xúc tác của enzim. Điều này có thể chứng minh cho giả thuyết A. cơ thể sống hình thành từ sự tương tác giữa prôtêin và axit nuclêic. B. prôtêin có thể tự đổi mới. C. trong quá trình tiến hoá, ARN xuất hiện trước ADN và prôtêin. D. sự xuất hiện của axit nuclêic và prôtêin chưa phải là xuất hiện sự sống. Câu 50. Khẳng định nào dưới đây là sai về ARN pôlymeaza của sinh vật nhân sơ A. Chỉ có 1 loại ARN pôlymeaza chịu trách nhiệm tổng hợp cả rARN, mARN, tARN. B. Phân tử ARN tạo ra có thể lai với ADN mạch khuôn. C. Xúc tác tổng hợp mạch ARN theo chiều 5' - 3' D. Bắt đầu phiên mã từ bộ ba mở đầu trên gen. B.Theo chương trình nâng cao (10 câu từ câu 51 đến câu 60) Câu 51. Giá trị thích nghi của các kiểu gen trong một quần thể phân bố như sau AA : 0,00; Aa : 1,00; aa: 0,00. Quần thể đang chịu tác động của hình thức chọn lọc nào? A. Chọn lọc ổn định. B. Chọn lọc gián đoạn. C. Không có tác động của chọn lọc tự nhiên. D. Chọn lọc vận động. Câu 52. Ở người HH qui định hói đầu, hh qui định không hói đầu. Đàn ông dị hợp Hh hói đầu, phụ nữ dị hợp Hh không hói. Giải thích nào sau đây là hợp lí? A. Gen qui định tính trạng nằm trong tế bào chất. B. Gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường nhưng chịu ảnh hưởng của giới tính. C. Gen qui định tính trạng chịu ảnh hưởng của môi trường. 5/141 D. Gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính. Câu 53. Ở người, gen D qui định tính trạng da bình thường, alen d qui định tính trạng bạch tạng, cặp gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường; gen M qui định tính trạng mắt nhìn màu bình thường, alen m qui định tính trạng mù màu, các gen này nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y. Mẹ bình thường về cả hai tính trạng trên, bố có mắt nhìn màu bình thường và da bạch tạng, con trai vừa bạch tạng vừa mù màu. Trong trường hợp không có đột biến mới xảy ra, kiểu gen của mẹ, bố là A. Dd XM Xm x Dd XM Y. B. dd XM Xm x Dd XM Y. C. DdXMXm x dd XM Y. D. Dd XM XM x Dd XM Y. Câu 54. Một tế bào trứng của một loài đơn tính giao phối được thụ tinh trong ống nghiệm. Khi hợp tử nguyên phân đến giai đoạn 8 phôi bào, người ta tách rời các phôi bào và nuôi trong các ống nghiệm khác nhau rồi kích thích để các phôi bào này phát triển thành cá thể. Các cá thể được tạo ra nói trên A. Có thể giao phối được với nhau tạo ra con lai hữu thụ. B. Tùy loài mà có thể giao phối được với nhau hoặc không. C. Không thể giao phối được với nhau. D. Có thể giao phối được với nhau tạo ra con lai bất thụ. Câu 55. Trong quá trình hình thành chuỗi pôlynuclêôtit, nhóm phôtphat của nuclêôtit sau sẽ gắn vào nuclêôtit trước ở vị trí A. cacbon số 3' của đường. B. bất kì vị trí nào của đường. C. cácbon số 5' của đường. D. cácbon số 1' của đường. Câu 56. Bệnh u xơ nang ở người do một đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Một người đàn ông bình thường có bố mắc bệnh kết hôn với 1 người phụ nữ bình thường, bố mẹ bình thường nhưng có em gái mắc bệnh. Khả năng để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng mắc bệnh u xơ nang là A. 16,66%. B. 25%. C. 75%. D. 11,11%. Câu 57. Một phân tử ADN chứa toàn N15 có đánh dấu phóng xạ được tái bản 4 lần trong môi trường chứa N14. Số phân tử ADN còn chứa N15 chiếm tỉ lệ A. 25%. B. 6,25%. C. 50%. D. 12,5%. Câu 58. Sự cách li giữa 2 nòi được thể hiện bằng A. dòng gen vẫn diễn ra dễ dàng. B. dòng gen không diễn ra. C. dòng gen rất hiếm diễn ra. D. dòng gen ít diễn ra. Câu 59. Trong một hệ sinh thái, sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ cái từ A đến E, trong đó: A= 400 kg; B=500kg; C= 4000 kg; D= 40 kg; E= 4kg Chuỗi thức ăn nào sau đây là bền vững nhất. A. E → D → C → B. B. C → A→ D → E. C. A→ B → C → D. D. E → D →A→ C. Câu 60. Trong nghiên cứu di truyền người, phương pháp nghiên cứu tế bào là phương pháp A. tìm hiểu cơ chế hoạt động của một gen qua quá trình sao mã và tổng hợp prôtein do gen đó quy định. B. nghiên cứu trẻ đồng sinh được sinh ra từ cùng một trứng hay khác trứng. C. sử dụng kĩ thuật AND tái tổ hợp để nghiên cứu cấu trúc gen. D. phân tích bộ nhiễm sắc thể của người để đánh giá về số lượng và cấu trúc của các nhiễm sắc thể. 6/141 Đáp án mã đề: 141 01. - - - ~ 16. ; - - - 31. - / - - 46. - / - - 02. - / - - 17. - - - ~ 32. - / - - 47. - / - - 03. - - - ~ 18. - - - ~ 33. - - - ~ 48. - - - ~ 04. - / - - 19. - / - - 34. - - = - 49. - - = - 05. ; - - - 20. - / - - 35. - - = - 50. - - - ~ 06. - / - - 21. - - - ~ 36. ; - - - 51. ; - - - 07. - - = - 22. ; - - - 37. - - - ~ 52. - / - - 08. - - - ~ 23. - - = - 38. - / - - 53. - - = - 09. ; - - - 24. - / - - 39. - - = - 54. - - = - 10. - - = - 25. ; - - - 40. - - - ~ 55. ; - - - 11. - - = - 26. - - = - 41. - - = - 56. ; - - - 12. ; - - - 27. - - - ~ 42. ; - - - 57. - - - ~ 13. - - - ~ 28. - - - ~ 43. - - - ~ 58. - - - ~ 14. ; - - - 29. - / - - 44. - - = - 59. - / - - 15. - / - - 30. - / - - 45. - - - ~ 60. - - - ~ . - - - ~ 33. - - - ~ 48 . - - - ~ 04. - / - - 19. - / - - 34. - - = - 49 . - - = - 05. ; - - - 20. - / - - 35. - - = - 50. - - - ~ 06. - / - -. ; - - - 27. - - - ~ 42 . ; - - - 57. - - - ~ 13. - - - ~ 28. - - - ~ 43 . - - - ~ 58. - - - ~ 14. ; - - - 29. - / - - 44 . - - = - 59. - / - -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Thi Thử Đại Học Khối B Sinh 2013 - Phần 4 - Đề 12 ppt, Đề Thi Thử Đại Học Khối B Sinh 2013 - Phần 4 - Đề 12 ppt, Đề Thi Thử Đại Học Khối B Sinh 2013 - Phần 4 - Đề 12 ppt

Bình luận về tài liệu de-thi-thu-dai-hoc-khoi-b-sinh-2013-phan-4-de-12-ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP