Giấy đề nghị cam kết chi NSNN doc

tailieuhay_2989
tailieuhay_2989(14493 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 1158
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2014, 09:20

Mô tả:  VNĐ □ Ngoại tệ □ KPTX □ KPĐT □ Đơn vị đề nghị cam kết chi NSNN: Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: Mở tài khoản tại KBNN  Tên nhà cung cấp: Mã số nhà cung cấp: TK nhà cung cấp: Tại ngân hàng: Số hợp đồng giấy: Số hợp đồng khung đã CKC:   !"!#$!%&!'!("!)*+,-+./0,-+.1234"12567Số tiền bằng chữ: &898 :;5 Ngày tháng năm Ngày tháng năm  ,<3%=>3%=9&8%?@$A;,<< 9.27BC:Nợ TK: Có TK: Mã ĐBHC: Số CKC: Không ghi vàokhu v<c nàyD;.EFGEH(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013của Bộ Tài Chính) Số: BIIJKLMI VNĐ □ Ngoại tệ □ KPTX □ KPĐT □ Đơn vị đề nghị điều chỉnh cam kết chi NSNN: Mã ĐVQHNS: Mở tài khoản tại KBNN 9N Căn cứ hợp đồng đã được cam kết chi tại KBNN đề nghị Kho bạc nhà nướcđiều chỉnh một số thông tin liên quan đến cam kết chi như sau:Đề nghị điều chỉnh tăng (giảm): Cho hợp đồng khung, số CKC: Cho hợp đồng th<c hiện, số CKC: Theo hợp đồng giấy số: 9N  !"!#$!%&!'!("!)*+,-+./0,-+.1234"12567Số tiền bằng chữ: &898 :;5 Ngày tháng năm Ngày tháng năm  ,<3%=>3%=9&8%?@$A;,<< 9.28BC:Nợ TK: Có TK: Mã ĐBHC: D;.EFGOH(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013của Bộ Tài Chính) Số: Không ghi vàokhu v<c này . vị đề nghị điều chỉnh cam kết chi NSNN: Mã ĐVQHNS: Mở tài khoản tại KBNN 9N Căn cứ hợp đồng đã được cam kết chi. đồng đã được cam kết chi tại KBNN đề nghị Kho bạc nhà nướcđiều chỉnh một số thông tin liên quan đến cam kết chi như sau: Đề nghị điều chỉnh tăng (giảm): Cho

— Xem thêm —

Xem thêm: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN doc, Giấy đề nghị cam kết chi NSNN doc, Giấy đề nghị cam kết chi NSNN doc

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giay-de-nghi-cam-ket-chi-nsnn-doc

Mục lục

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.272578954697 s. Memory usage = 18.46 MB