Hien tuong phong xa

4 74 0
Hoa Ngọc San

Hoa Ngọc San Gửi tin nhắn

Tải lên: 11 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2014, 10:23

Khóa học LTðH Vật Lí –Thầy ðặng Việt Hùng Hiện tượng phóng xạ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Câu 1. Phóng xạ là A. quá trình hạt nhân nguyên tử phát ra sóng ñiện từ. B. quá trình hạt nhân nguyên tử phát ra các tia α, β, γ. C. quá trình phân hủy tự phát của một hạt nhân không bền vững. D. quá trình hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi hấp thụ nơtron. Câu 2. Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân A. phát ra một bức xạ ñiện từ B. tự phát ra các tia α, β, γ. C. tự phát ra tia phóng xạ và biến thành một hạt nhân khác. D. phóng ra các tia phóng xạ, khi bị bắn phá bằng những hạt chuyển ñộng nhanh Câu 3. Phát biểu nào sau ñây là không ñúng khi nói về hiện tượng phóng xạ ? A. Hiện tượng phóng xạ do các nguyên nhân bên trong hạt nhân gây ra. B. Hiện tượng phóng xạ tuân theo ñịnh luật phóng xạ. C. Hiện tượng phóng xạ phụ thuộc vào tác ñộng bên ngoài. D. Phóng xạ là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân (phản ứng hạt nhân tự phát) Câu 4. Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới ñây là ñúng? A. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ. B. Chu kì phóng xạ của một chất phụ thuộc vào khối lượng của chất ñó. C. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân toả năng lượng. D. Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt ñộ của chất phóng xạ. Câu 5. Kết luận nào về bản chất của các tia phóng xạ dưới ñây là không ñúng? A. Tia α, β, γ ñều có chung bản chất là sóng ñiện từ có bước sóng khác nhau. B. Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử 42He. C. Tia β+ là dòng các hạt pôzitrôn. D. Tia β– là dòng các hạt êlectron. Câu 6. Phóng xạ nào không có sự thay ñổi về cấu tạo hạt nhân? A. Phóng xạ α B. Phóng xạ β– C. Phóng xạ β+. D. Phóng xạ γ Câu 7. Tia nào sau ñây không phải là tia phóng xạ? A. Tia β– B. Tia β+ C. Tia X. D. Tia α Câu 8. ðiều khẳng ñịnh nào sau ñây là ñúng khi nói về β+ ? A. Hạt β+ có cùng khối lượng với êlectrron nhưng mang ñiện tích nguyên tố dương. B. Trong không khí tia β+ có tầm bay ngắn hơn so với tia α. C. Tia β+ có khả năng ñâm xuyên rất mạnh, giống như tia tia gamma. D. Phóng xạ β+ kèm theo phản hạt nơtrino. Câu 9. Tia β– không có tính chất nào sau ñây ? A. Mang ñiện tích âm. B. Có vận tốc lớn và ñâm xuyên mạnh. C. Bị lệch về phía bản âm khi xuyên qua tụ ñiện. D. Làm phát huỳnh quang một số chất. Câu 10. Phát biểu nào sau ñây là sai khi nói về tia anpha? A. Tia anpha thực chất là dòng hạt nhân nguyên tử 42He. B. Khi ñi qua ñiện trường giữa hai bản tụ ñiện, tia anpha bị lệch về phía bản âm tụ ñiện. C. Tia anpha phóng ra từ hạt nhân với vận tốc bằng 20000 km/s. D. Quãng ñường ñi của tia anpha trong không khí chừng vài cm và trong vật rắn chừng vài mm. Câu 11. ðiều khẳn ñịnh nào sau ñây là sai khi nói về tia gamma ? A. Tia gamma thực chất là sóng ñiện từ có bước sóng rất ngắn (dưới 0,01 nm). B. Tia gamma có thể ñi qua vài mét trong bê tông và vài cm trong chì. HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: ðẶNG VIỆT HÙNG Khóa học LTðH Vật Lí –Thầy ðặng Việt Hùng Hiện tượng phóng xạ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - C. Tia gamma là sóng ñiện từ nên bị lệch trong ñiện trường và từ trường. D. Khi hạt nhân chuyển từ mức năng lượng cao về mức năng lượng thấp thì phát ra phôtôn có năng lượng hf = Ecao – Ethấp gọi là tia gamma. Câu 12. ðiều nào sau ñây không phải là tính chất của tia gamma ? A. Gây nguy hại cho con người. B. Có vận tốc bằng vận tốc của ánh sáng. C. Bị lệch trong ñiện trường hoặc từ trường. D. Có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia X. Câu 13. Các tia không bị lệch trong ñiện trường và từ trường là A. tia α và tia β. B. tia γ và tia X. C. tia γ và tia β. D. tia α , tia γ và tia X. Câu 14. Các tia có cùng bản chất là A. tia γ và tia tử ngoại. B. tia α và tia hồng ngoại. C. tia β và tia α. D. tia α, tia hồng ngoại và tia tử ngoại. Câu 15. Cho các tia phóng xạ α, β+, β–, γ ñi vào một ñiện trường ñều theo phương vuông góc với các ñường sức. Tia không bị lệch hướng trong ñiện trường là A. tia α B. tia β+ C. tia β– D. tia γ Câu 16. Các tia ñược sắp xếp theo khả năng xuyên tăng dần khi 3 tia này xuyên qua không khí là A. α, β, γ. B. α, γ, β. C. β, γ, α. D. γ, β, α. Câu 17. Chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian ñể A. quá trình phóng xạ lặp lại như lúc ñầu. B. một nửa hạt nhân của chất ấy biến ñổi thành chất khác. C. khối lượng hạt nhân phóng xạ còn lại 50%. D. một hạt nhân không bền tự phân rã. Câu 18. Chọn phát biểu ñúng về hiện tượng phóng xạ ? A. Nhiệt ñộ càng cao thì sự phóng xạ xảy ra càng mạnh. B. Khi ñược kích thích bởi các bức xạ có bước sóng ngắn, sự phóng xạ xảy ra càng nhanh. C. Các tia phóng xạ ñều bị lệch trong ñiện trường hoặc từ trường. D. Hiện tượng phóng xạ xảy ra không phụ thuộc vào các tác ñộng lí hoá bên ngoài. Câu 19. Tìm phát biểu sai về phóng xạ ? A. Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân bị kích thích phóng ra những bức xạ gọi là tia phóng xạ và biến ñổi thành hạt nhân khác. B. Phóng xạ là một trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân. C. Một số chất phóng xạ có sẵn trong tự nhiên. D. Có những chất ñồng vị phóng xạ do con người tạo ra. Câu 20. Tìm phát biểu sai về phóng xạ ? A. Có chất phóng xạ ñể trong tối sẽ phát sáng. Vậy có loại tia phóng xạ mắt ta nhìn thấy ñược. B. Các tia phóng xạ có những tác dụng lí hoá như ion hoá môi trường, làm ñen kính ảnh, gây ra các phản ứng hoá học. C. Các tia phóng xạ ñều có năng lượng nên bình ñựng chất phóng xạ nóng lên. D. Sự phóng xạ toả ra năng lượng. Khóa học LTðH Vật Lí –Thầy ðặng Việt Hùng Hiện tượng phóng xạ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - Câu 21. Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ A. giảm ñều theo thời gian. B. giảm theo ñường hypebol. C. không giảm. D. giảm theo quy luật hàm số mũ. Câu 22. Công thức nào dưới ñây không phải là công thức của ñịnh luật phóng xạ phóng xạ? A. tToN(t) N .2−= B. N(t) = No.2–λt C. N(t) = No.e–λt D. No = N(t).eλt. Câu 23. Hằng số phóng xạ λ và chu kì bán rã T liên hệ với nhau bởi hệ thức nào sau ñây ? A. λT = ln2 B. λ = T.ln2 C. Tλ0,693= D. 0,693λT= − Câu 24. Số nguyên tử chất phóng xạ bị phân hủy sau khoảng thời gian t ñược tính theo công thức nào dưới ñây? A. tToN N 2−∆ = B. λtoN N e−∆ = C. ()λtoN N 1 e−∆ = − D. oNNt∆ = Câu 25. Một lượng chất phóng xạ có số lượng hạt nhân ban ñầu là No sau 1 chu kì bán rã, số lượng hạt nhân phóng xạ còn lại là A. No/2. B. No/4. C. No/3. D. oN2 Câu 26. Một lượng chất phóng xạ có số lượng hạt nhân ban ñầu là No sau 2 chu kì bán rã, số lượng hạt nhân phóng xạ còn lại là A. No/2. B. No/4. C. No/8. D. oN2 Câu 27. Một lượng chất phóng xạ có số lượng hạt nhân ban ñầu là No sau 3 chu kì bán rã, số lượng hạt nhân phóng xạ còn lại là A. No/3. B. No/9. C. No/8. D. oN3 Câu 28. Một lượng chất phóng xạ có số lượng hạt nhân ban ñầu là No sau 4 chu kì bán rã, số lượng hạt nhân phóng xạ còn lại là A. No/4. B. No/8. C. No/16. D. No/32 Câu 29. Một lượng chất phóng xạ có số lượng hạt nhân ban ñầu là No sau 5 chu kì bán rã, số lượng hạt nhân phóng xạ còn lại là A. No/5. B. No/25. C. No/32. D. No/50. Câu 30. Một chất phóng xạ tại thời ñiểm ban ñầu có No hạt nhân, có chu kì bán rã là T. Sau khoảng thời gian T/2, 2T, 3T số hạt nhân còn lại lần lượt là A. o o oN N N, , .2 4 9 B. o o oN N N, , .2 42 C. o o oN N N, , .4 82 D. o o oN N N, , .2 8 16 Câu 31. Một lượng chất phóng xạ có số lượng hạt nhân ban ñầu là No sau 3 chu kì bán rã, số lượng hạt nhân ñã bị phân rã là A. No/3. B. No/9. C. No/8. D. o7N.8 Câu 32. Một lượng chất phóng xạ có số lượng hạt nhân ban ñầu là No sau 5 chu kì bán rã, số lượng hạt nhân ñã bị phân rã là A. oN.32 B. o31N.32 C. No/25. D. oN.5 Câu 33. Một chất phóng xạ của nguyên tố X phóng ra các tia bức xạ và biến thành chất phóng xạ của nguyên tố Y. Biết X có chu kỳ bán rã là T, sau khoảng thời gian t = 5T thì tỉ số của số hạt nhân của nguyên tử X còn lại với số hạt nhân của nguyên tử Y là A. 1/5. B. 31. C. 1/31. D. 5. Khóa học LTðH Vật Lí –Thầy ðặng Việt Hùng Hiện tượng phóng xạ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - Câu 34. Ban ñầu có một lượng chất phóng xạ nguyên chất của nguyên tố X, có chu kì bán rã là T. Sau thời gian t = 3T, tỉ số giữa số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác và số hạt nhân còn lại của chất phóng xạ X bằng A. 8. B. 7. C. 1/7. D. 1/8. Câu 35. Chất phóng xạ X có chu kì T1, Chất phóng xạ Y có chu kì T2 = 0,5T1. Sau khoảng thời gian t = T1 thì khối lượng của chất phóng xạ còn lại so với khối lượng lúc ñầu là A. X còn 1/2 ; Y còn 1/4. B. X còn 1/4, Y còn 1/2. C. X và Y ñều còn 1/4. D. X và Y ñều còn 1/2. Câu 36. Ban ñầu có 20 (g) chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Khối lượng của chất X còn lại sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời ñiểm ban ñầu bằng A. 3,2 (g). B. 1,5 (g). C. 4,5 (g). D. 2,5 (g). Câu 37. Phát biểu nào sau ñây là ñúng về ñộ phóng xạ? A. ðộ phóng xạ ñặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu. B. ðộ phóng xạ tăng theo thời gian. C. ðơn vị của ñộ phóng xạ là Ci và Bq, 1 Ci = 7,3.1010 Bq. D. ðộ phóng xạ giảm theo thời gian. Câu 38. Chu kỳ bán rã của một ñồng vị phóng xạ bằng T. Tại thời ñiểm ban ñầu mẫu chứa No hạt nhân. Sau khoảng thời gian 3T, trong mẫu A. còn lại 25% hạt nhân No B. còn lại 12,5% hạt nhân No C. còn lại 75% hạt nhân No D. ñã bị phân rã 12,5% số hạt nhân No Câu 39. Chất phóng xạ21084Po(Poloni) là chất phóng xạ α. Lúc ñầu poloni có khối lượng 1 kg. Khối lượng poloni ñã phóng xạ sau thời gian bằng 2 chu kì là A. 0,5 kg. B. 0,25 kg. C. 0,75 kg. D. 1 kg. Câu 40. Một chất phóng xạ có chu kì T = 7 ngày. Nếu lúc ñầu có 800 (g), chất ấy còn lại 100 (g) sau thời gian t là A. 19 ngày. B. 21 ngày. C. 20 ngày. D. 12 ngày. Giáo viên : ðặng Việt Hùng Nguồn : Hocmai.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hien tuong phong xa, Hien tuong phong xa, Hien tuong phong xa

Bình luận về tài liệu hien-tuong-phong-xa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP