Hướng dẫn sử dụng Access 2000

183 373 6 Gửi tin nhắn cho mydoc
mydoc

mydoc

Tải lên: 788 tài liệu

  • Loading...
1/183 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2012, 09:09

Hướng dẫn sử dụng Access 2000 designed by CHU HONG HAI 0904180141 g Access là một hệ quả trị cơ sỏ dữ liệu dựa trên mô hình quan hệ.Cơ sở dữ liệu là một tập hợp có cấu trúc của dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị trữ tin.đáp ứng được nhu cầu của người dùng với nhiều mục đích khác nhau.Access tạo ra các Database ,xử lý thay đổi dữ liệu mà không quan tâm đến thuật toán.Access có thể tạo ra các ứng dụng mà không cần lập trình. I. Khởi động và thoát khỏi Access.1. Khởi động: Thực hiện một trong 3 cách sau:Start/ Programs/ Microsoft Access.Start/ Run/tìm đường dẫn tới access .Kích đúp vào ShortCut access trên DeskTop.2. Thoát khỏi Access: File/ Exit.Chọn biểu tượng Close trên thanh tiêu đề.Gõ tổ hợp phím Alt + F4. 3)Màn hình khởi động Access:Blank Access Database:Tạo mới một tệp CSDL.Tạo tệp CSDL mới theo Mấu đã có sẵn.Mở tệp CSDL đã có sẵn trong máy. 4)Tạo mới CSDL trong Access a.Tạo mới khi khởi động:B1 Khởi động Access.b2 .Blank Access Database.b3.Nhập tên Database.b4.Creat.b. Tạo mới khi đã khởi động Access:*C1:File/ New/Database/ok/nhập tên Database/Creat.*C2:Ctrl + N/ Database/ok/nhập tên Database/CreatCửa sổ Database xuất hiện như sau: Open:Mở table,query .Design:Sửa table,querryNew:tạo mới table,query Một CSDL trong Access gồm các đối tượng sau:DatabaseTables Queries Forms Reports Pages Macros Moduls Table(biểu bảng):lưu giữ thông tin.Queries(bảng truy vấn):cho phép truy vấn và hiệu chỉnh giữ liệu.Form(mẫu biểu):Dùng cho xem và nhập thông tin.Pages(trang):tập tim HTML chophép bạn xem dữ liệu Access bằng trình duyệt Internet explore.Report(báo biểu):Dùng tóm tắt và in dữ liệu.Macro(lênh ngầm):thực hiện một hoặc một số thao tác một cách tự động.Module:viết chương trình thực hiện một số chức năng trong CSDL 5)Tạo bảng trong Access :5.1)Các khái niệm cơ bản trong bảng(table):a. Tên trường (Field): Bảng được chia thành các cột. Tên cột được gọi là tên trường.b. Bản ghi: Khi nhập dữ liệu tạo nên các hàng. Mỗi hàng được gọi là một bản ghi.c. Trường khoá: Một trường được gọi là khoá trong CSDL nếu trên trường đó không có bản ghi nào trùng nhau.* Căn cứ vào trường khoá để nhận biết (phân biệt) các bản Ghi vd:người ta phân biệt các SV thông qua trường MSV do đó Msv gọi là trường khoá. 5.2)Dữ liệu cơ bản trong Access :AutoNumber:AutoNumber: đánh số tự động 1, 2, 3 . đánh số tự động 1, 2, 3 .Text:Text: kiểu văn bản(kiểu chữ). kiểu văn bản(kiểu chữ).Number:Number: kiểu số gồm các kiểu con sau: kiểu số gồm các kiểu con sau:Byte:Byte: số nguyên ngắn. số nguyên ngắn.IntegerInteger:số nguyên thường.:số nguyên thường.Long Integer:Long Integer: nguyên dài. nguyên dài.Single:Single: số thực đơn. số thực đơn.Double:Double: số thực kép . số thực kép .Date/ time:Date/ time: kiểu ngày tháng. kiểu ngày tháng.Currency:Currency: kiểu tiền tệ. kiểu tiền tệ.Yes/ no:Yes/ no: kiểu Logic. kiểu Logic.Meno:Meno: kiểu ghi nhớ. kiểu ghi nhớ.OLE Object:OLE Object: kiểu đối tượng đồ hoạ . kiểu đối tượng đồ hoạ . 5.3)tạo bảng(table)bằng chế độ design view.a)Tạo cấu trúc bảng:b1:Creat table indesign viewB2:NewB3:Design view/ok B4:đánh tên trường và chọn kiểu dữ liệu Tên trườngKiểuDữ LiệuGhi chú [...]... 3)Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng:Như chùng ta đà biết các bảng trong Access có mối quan hệ với nhau và Access sử dụng mối quan hệ này để kết nối dữ liệu giữa các bảng.Giả sử trong tệp hs có các bảng sau:-ds(msv,ht,ns,dc,dthoai)-diem(msv,dt,da,kt,td,kq)Muốn tạo ra một bảng dssv(msv,ht,ns,dthoai,dt,da,kt,td,kq) ta phải... nạ dữ liệu (Input mask): Sử dụng mặt nạ nhập liệu là cách đẻ hạn chế dữ liệu nhập vào một trường .Ngoài ra nó coà có một số tác dụng: -Buộc bạn phải nhập dữ liệu theo kiểu đà xác định vd:999-99-999-Điền một só lí tự như:-,/ và lưu giá trị này như một thành phần của trường mà ta không phải đánh vào .*)các kí tự dùng trong mặt nạ nhập liệu: 5.2)Dữ liệu cơ bản trong Access :ãAutoNumber:AutoNumber:... Design:Sửa table,querryNew:tạo mới table,query Một CSDL trong Access gồm các đối tượng sau:DatabaseTables Queries Forms Reports Pages Macros Moduls Chuyển qua khung nhìn DataSheet View để xem kết quả bằng các cách sau:Query/ Run.Chọn biểu tượng Run trên thanh công cụ.View/ DataSheet View(dạng xem nội dung).Chọn View/design view(dạng thiết kế).Chú ý:Tên trường trong Access phải... dạng bảnga)Di chuyển trong bảng:-pgUp:Lên một trang -Shift tab:trường đứng trước-Pgdn:Xuống một trang -Home:trường đầu tiên của -Tab:trường tiếp theo bản ghi nơi con trỏ đang đứngNgoài ra có thể sử dung chuột hoặc các phím di chuyểnb)Thay đổi chiều cao hàng:B1:Chọn cột cần thay đổiB2:Format/rowHeightB3:Nhập chiều cao vào ô Row heightB4:ok B1:Trong cưa sỉ B1:Trong cưa sỉ DataBase chän... mới hoặc mở truy vấn đà có ở chế độ Design View.Đặt tên trường mới vào dòng Field: theo quy cách sau:Tên trường mới: Biểu thức tạo trường mới.VD: TongDiem: [Toan] + [Ly] + [Hoa]e. Các ví dụ:Giả sử ta có hai bảng sau:Hoso gồm các trường SDB, Hoten, NS, GtN.Diem: SBD, DT, DL, DH, Tong, Kq.HÃy xây dựng Query gồm đầy đủ các thông tin của Từng thí sinh đồng thời tính tổng điểm và kết quả cho . khỏi Access. 1. Khởi động: Thực hiện một trong 3 cách sau:Start/ Programs/ Microsoft Access. Start/ Run/tìm đường dẫn tới access .Kích đúp vào ShortCut access. CSDL trong Access a.Tạo mới khi khởi động:B1..Khởi động Access. b2 .Blank Access Database.b3.Nhập tên Database.b4.Creat.b. Tạo mới khi đã khởi động Access: *C1:File/
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Access 2000, Hướng dẫn sử dụng Access 2000, Hướng dẫn sử dụng Access 2000

Bình luận về tài liệu huong-dan-su-dung-access-2000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP