giáo án địa lí lớp 7

153 151 0
Tài liệu hay

Tài liệu hay

Tải lên: 170 tài liệu

  • Loading...
1/153 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2014, 18:19

hay  !"#$%&'()*+,-./01 /  234# 5*67'()/89:84;&<(! 65=>4#?89@ 1!ABCDEBFGC91$HCIB !"#!$!!%&'(!)!*"+,-&./01023+4".!5!67!8)!9.:;)!!<=>!?>@'ABC'53DBC.E.&1F!%&"F-&GJ1$KLHI.(6J?'K>EL*+L'*#!5!67!8)!'1M!N&5M!'&'1>)!M1GNOF!$5!BC!%&:!&P<QRRRS:!L>@1'("+02CTU& 1EOPBQRDRSTBU91RDV5!5161&L515L*>@E!5!!B.#!0R:J1TBUV5!5161&LTW">0:!V"0&@L.(.RU&>)! 1VBIBCGNWXRSTB91$YZCPSB[4!."FC67!-&.$8 !)!X.:;J1SZ\51'R:(=R!!%&)!CGNBQCFXRSC] $HCIBB^P_CGN9ZNCU`aKL\b0?BcbYZY[."FC6J?U&0)8)!X.:;\N&5>@EMR](&"*!5!6$(>@E^@E!<_.(';!1>`!"0R>@EG7':>&1R6"0RM!\Z6"'6"Y[1@!5!9F@ab.`6"0R"F>@E](&"61@!5!=&&C<1 !`!"c>@E<!<_.(>&1R\ZdYe5!-G:''K"fR!5!:AR:CGNJ\CdEbeb`B^CfZ`Y':(!G0Q-&.$.:d 1ZNCU`aKL\b0[$(>@E$6c&!5!M!M&'1_.(>@Ee5!-G:J1\CdEbeb`B^CfRDEXgTB9P@?"dgdh)!6Qijg)!6Qiig;CGNMTìm hiYE>eU`hEiGNZY'kR!)!*=lBCm60&;nC>BC!%&-&G2&."Q\n#!$!\'P5!!F!A0&BC2&!Q"'SAQ\0@.2':(Q653P1>3C0oW"96":!1h3X"p5L:!$!<>&1R>q5L>&1R>q0&\815C201F3.&1FX5'*TqQ&53\53!<Q1Q_.(201F3.&1F!&1\@1.*<"L0@.2'*TqL6.*'+U&53!&>AQ'ABC\0@.29F8)!8!1>BC.Q\DBC!</J&1\'*TqL6.*'E.&1F!<'&0b1\91>eU`hEiGN 1>eU`P5!!F!A0&BC!1>QQBCLE.&1F!%&"F-&GL"F:!rDBC !>(!#>s53DBC.3CBC0R.83S-L !$X"F2"!#53!1>t!"!#!%&  B  C  U&  : $L  F3LE.&1F('G.&!%&"F-&GP1EiGN DBC.E.&1FU/>5!1M506LT8F ;1QB`j\WkTBUClTBmSQB`^s!5!1&> !BC!%&"F:!1t!"F-&G\+U&53!&>AQ'ABC\DBC.Q\DBC!</J&1\>cW]Pu>->DBCZ"#!'"#!Y0Q> !U50Q50'QQ&?BC:RB'*U@!%&M&?BC::@U!%&>v3BC\w)!W"!<JQ0:!'SA<\6nCadZRDEXgTBJ`S9>4#?HbCo@91!ABCDEBFGC91$HCIB)!4" !QQ'RB!%&M&?BC*U@!%&>v3BCC':"+02J1$KLaB$!"CU&(=&M&?BC&':"+02jBaKLU`B^P_GpBWABQ"6"'Tx.$+U&>'L>E'5BCQ"'ABC'QQ&?BC0R:&10Q>Jy/XL.4Wy@E$!!M!L&1' 5!6."'(!<"jBb^bbhaKCEqCWXTBCBBlBBrCYUsWA@1.*<"cL"1L "XL0Q>L@$!!M!M1GNS !*U@!%&M&?BCzF!5!!$5!'!5!1Fs"_.(&?BC .$ 1EOPBQRDRSTBU91RD^E&?BC:9!+R?"`Z6YJ1TBUV5!5161& 1VBIBBBCGNWXTB91$YZCPSB[DBC.Q\P?!7'1B>QQBC\53!1&>t!"Q!%&BC\J1SZ\VM&?BCX"7!U5!&1&U5SA!<5!FB4!M506T8F!%&"FS:!)!+"&!&0{G=F0R+U&!b.!%&>DBCZW1YCGNCFXRSC] $HCIBB^P_CGN9>eU`CH\CLCCHatu uRSCHatuu?`YDM&'160&h!1>1&?BCMR'&?BC!G:N&5Q'c8)!R>EQ':|P5!*Tq>EBC^EE"0#!}D)!G'-_2}&C?"DBC:XP+R6c&>&1R2\?"j`\?"`\?"h\r?"`\8$9!+R`!5!&>&1R?"LB C  ?>&1R  2GM  ?" j`jjjJ1>eU`CH\CLCCHatu uRSCHatuu&?BCMR!%&"FG#F!'1C0o0&'C2!01"F?"&?!G:#F!'1C2!'C29G65!!RDEXgTBM DBC:?&>4961\Zj;Y'Q&1\Z>F01!5!.J'M![ekYN&<!5!W"!<*TqQ'AQQ?BC:9[jDBC:!?& 8@$!&1&)&!+R  [`BC:?!*"'&<BC:&?0S&Z6_BY?!*"1-!>(L<6q"L!0&?&>F!5!.J'M!6LT8FLDBC:?&016_j*U@!%&'(!?&BCZ~XTS"+02L!M!(C!$5!BC!%&:!rYVM&?BC@X1"+02C\ZBpbWABZvC@CGNJlPwVWeU`Z<"!t+YZY@$!( >v3BC\( >v3BC•0&61\9?"j`:>:!'1!F!>v3BCVM>v3BC!%•0&XB\RB1|>v3BC'*U@0&&1\^(564!#!*U@!%&M&?BC\j_ZC_NWEBeExCyW]zGH9JwR(QQBCX:!&>(564!#!R!$5!'!5!1F!%&:!s"@"_.(&?BC\?BpbWABZvC@&?BC.3C!%&&?MR'&?!G:01A6_0:!LBC?7!!*"!L1-!>(L<6q"'!0&DBC?&01&6_eie'eeL2=>F01!5!.J'M!6T8F'?"LBC:;L;_2M1lPwVWeU`^v3BC}e@0&6_.(&?>QUB?"!%&BC:L€}P5!:!&50!<_.(&?BCMR!&1}DBC?&'F>|M>v3BCXA:!!B•L!Ba'nJ.&DBC?&' U56@?@U'SA?LXL"t!L)!L'(!."r80X5tC':!5!:!!<A6!*"50P5!!$5!BC'506T8F8<S_.(&?BCX:! ;1QB`j\WkTBUClTBmSjQB`0Q>^v3BCT@0&61\RB'*U@!%&>v3BC)!>0@.2!Bc'>*!C>6j>cW]Pu>->VMB>CB!P5!!%F!0R:}N&5Q‚QL)!:}VMB>CB!#F!'1=A6(1\}RB!%&MB>CB!6+A\*U@L:64!#!\j6nCadZrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrRDEXgTB{j: J|4#>451}<"6~• / 1!ABCDEBFGC91$HCIBV> !MB>CB!6+A'='v+B0R:[5(""*FBCL!5!$"*FBC^ !M65!&'MB>C!%&!%F!!$0R:J1$KL,)! !>@EB>CB!*> !!%F!!$0R:U&@'0RM!M1GNP<5F)!*4L!C.'B>(!%F!L!5!!%F!>Qƒ& 1EOPBQRDRSTBU91RD^@EB>CB!0R:^@EMR:J1TBUV5!5161& 1VBIBBBCGNWXTB91$YZCPSB[VM>v3BC0R:T@0&61\„B\RBL*U@L:64!#!\J1SZ\VMB>CB!0R:(&1\RB\DB!0R: !!&"S!%F!!$\PGXB.1\,<.F!%&>)!+"&>VMB>CB!CGNCFXRSC] $HCIBB^P_CGN9lbeP`WeB<"ZY,)!*=ln*FBCmP+7!$"*FBCn*FBC…3CB3C($!w">*W1!+7!N&5>@EB>CB!0R:6 Q:(!5!("*FBC0R. !E@1.*<"†0@.2!Bc60Q>'PuT5!':(>@EMR:'At!"-&Q8C!6'M!+BF!-&Q1\&T&>\DM&'167! !x@$!&1B!*0+X0,+L&"•L,+•'*0R:MB>CB!191lbeP`WeBVC.("*FBC!1>QQB>CB!!%&"F-&GL"F:!n*FBC0>Q0R:.h;2y6"Z?"YDB!B>C6+A}=G!<A6(C'&1+*. E>sL+-1t!!5!'v6$*S"5L"&4*b&rA!<"*FBC!&1} !.L='v&'vBL'vT&L@@1r.6<6?1t!'v!M!L'v1&"!r6$*64!(!<"*FRDEXgTB€RB\wR(MB>CB!X](&"CGNJBBQCNBjP5B`)!*=lP%F!mP?!7'1BB!&!%F!0R:\N&5QQ"M65!&'AQ5>R1!%&!%F!\'S"VM65!&=&!5!!%F!!_.Q5>R1n)2A!<!S1!G&P5!!%F!0RB>CXB\VMB>C!5!!%F!&DB!:!&F!!%F!1\,t!"\:(!%J&‡&!&PC!%J&B>(!%F!gC>QƒBCSJ1BBQCNBDB!:F!!%F!!$}n++.+P%XPB•}ˆ0+R+P%XPB‡}R0+P%XPBaP5!!%F!65!&'AQ5>R1!%&!G"&L<!L"4L"frPv':M50!%&T8F.12L!5!!%F!8!C64")G0R05S ;1QB`j\WkTBUClTBmSjQB` VMB>CB!0R:1\RB\VC.("*FBC!1&>AQ\j>cW] )!>'."!5!>*6'1'X>*Pu>->N!L+-15},)!>0@.2!5!!BcR016}N&5QLL},)!*=U!L+-15}V15t!"U!++':U!+-j6nCadZ RDEXgTB0hSM•385'‚} 1!ABCDEBFGC91$HCIB4" !=t!"!G>@!%&U!++'U!+-^ !'q'A !x50+-'MQ!5!R+-^U50Q50M5!%&!5!R+-'+-":BR=*U@TS!1"+02J1$KLj*> !MB>C!%&!5!R+-+BS:aB$!"CU&(=&U50Q+-15'"+02M1GNS !*U@!%&U50$+-15P</7!=Q'>@1'("+02+-LR5!5!'."@XTS"+02+- 1EOPBQRDRSTBU91RD^@EB!:!<(!5!+-J1TBUV5!5161& 1VBIBBBCGNWXTB91$YZCPSB[jVB>CB!0R:1\&1\0R:!<>&1R!%F!\,t!"\aB>C!%XB\J1SZ\j$T8F."FF!$!G>@!%&!12P156cM.(F!'1MRL!12!U#>R&).!5!"U!N!X0QF!&1).+-0R:!<"S.1QU!\,t!"\,+-15.Q\VR+-.Q\CGNBQCFXRSC] $HCIBB^P_ƒCGN9N!++LU!+-Z<">Y`)!*=lN!m':(*=lDB!maB>(M65!&=&*=0R\N!!<5!F!5!C1\ZVMB>CL"*FL.CCY@1.*<"h†DM&'1Q‚6'>!%&"Q!1>M65!&=&6U!+-'U!++'A}P5!3!7!C}n*FBC}wCC}1F691•EFBvCvh„EFBGvC1•EFBvCvN!++.Q7!3!7!CM&'11F6!%.@TS+(L.B"(&(w"!L+T<"2B5L?':S!&5!LSE!cLS09&"t:!n*FBC2SP1•EFBGvCRDEXgTB0Q>'PuT5!(&C2C01!5!+-1\ƒCGNJvChBBUDEGvC?P5BYDM&'1F6Q"'AMTS(!%&!5!+-0R05,S961\92!3L0NC!L‰,FL‡P*L.Lw&n8Lr8!<M0&1315,+-1550"S61\Z96_eie.!!+(50Y''*U50Q50+-4.A':U50Q50G(L%!+(L!+(DM&'1. !EQ66R!5!+-!<90(B0X.RX!5!:!50'!5!:!&50\01=?"BCR+-0R:\_.(BC+-0R:96_e]iii&?>&1R.\Z9`€.R``€?S`.YVM50&!%&!5!R+-8.*U@Q\ZB*U@R"0)'A"+02L7!61oL&1+YwR(51#!'AU50Q50!5!+-X:!&R@X!%&U50Q+-<&"+02\P&@."Q^]n+-\W1W"!@."Q^]nC(&\?BpbWABZvC@N!+-.Q7!3!7!CM&'11F6!%.@TS!+('-!'#‚!x&*0'"*FBC0S!&1(&LC2C01!5!+-!"61@"Fx&BC:'!<T!?J1vChBBUDEGvCP5!+-TS(90S:"012P3'50&016_eieX!5!:!!+(,6_eeL+-8TS(0F64:9`€BC:C01!5!+-Z[e]iiiYL8.Rh;€Z?"Y'h€Z?"`YA+-50&!C0X!5!R+-01=?"BLCR+-0R:?&,+-<&50M5KB0&A*U@R"0)!1"+02L7!6cWL&1+r ;1QB`j\WkTBUClTBmSjQB`8Rt!"65!&!G>@!%&.1U!\:|.">*9!F90RTC:L905&@00&M&3!%&R+-+BSW1+7W1!B.#!*Tqj>cW]Š.!5!)!53L6J?*TqLB$!!5!53Q"C@XMB>CB!Pu>->hM!B$!. !EBC'53}0@.2W1:|!%&>M!j6nCadZrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrRDEXgTB…rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr;`Bài 4 : THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI. 1!ABCDEBFGC91$HCIB- P%!C!1V65(""*FBC'MB>CBC6+A0R:P5!65("+-LR+-'MB>C!5!R+-XPB•J1$KLP%!C'B!&16J?*>"FC!5!("*FBCLB>CBC'!5!+-0R. !EBC,)!'6&5!!5!+0R. !EBC,)!M>36!SBCW1F3-&GU&53L*53]*#67!8)!'1Q"M!BCPB•jBaKLU`B^P_GpBWABQ"6"'Tx.$+U&. !E'53'A"*FBC'!G!SBCW1<"3!%&"FC_X:!&V15!5!5300&*Tq'AM&3_.(!%&!5!<"3&10Q>Jy/XL.4Wy@E$!!M!L&1' 5!6."'(!<"jBb^bbhaKCEqCWXTBCBBlBBrCYUsWA@1.*<"cL"1L "XLM!M1GNjP<5F."'(!R"!L$!!M!LR$!"+)! 1EOPBQRDRSTBU91RD^@EBC!%&5^Q^@EBCPB•J1TBUV5!5161& 1VBIBBBCGNWXTB91$YZCPSB[j1.U!++LU!+-L+-15\,+-15.Q\VR+-Q61\„B\*U@!%&U50Q50R+-1\J1SZ\01!5!>0:!L!&8 !Q"'ABCL"*FBCL53L+-,!%!C=67!'?6@?'*#!01M!L+"&!&R!7>M!':=F&BCGNBQCFXRSC] $HCIBB^P_eE9_ZC_ƒCGN9TBCbCEVZ<"g>YDM&'1h‚h6!1>@1.*W1>ghJ1TBCbCEVS`i!Q55h1':5h}PB‹G}=&Q1GRDEXgTBzQ5!%&53!<Q&3\<"31?'A_.(L?>&1R\<"31@"'A_.(L@">&1R\0Q>'PuT5!ƒCGNJ,)!. !EB>CB!!B•Z<"g>YZ`Y4!.!5!>:!)!>@E[5("+-'R+-=6'M!*0+B!X!B•\P5!+-.:X!B•2B>CXB\0Q>g'!uT5!*Tq}<"013.&1F?}<":3.&1F@"DBCEP$n!<T:M1TBpBGibeP`WeBBeE}G+B&"•L,+•L,+&"•P5!+-.:2*0X'W>1t!'W+.: ;1QB`j\WkTBUClTBmSjQB`,55'A6U@!%&>M!Q&53!1SB!!<T:0o.&\]Q&1\]A+.!5!:6$*!$0R05,SH&:!5!:,t!"6$*:<j>cW]Pu>->`,:<n+02T$!1u"}e5!-'-0$:<L!5!6"+02:<},t!""+02T$!1u"},)!>E6$*j6nCadZRDEXgTB9† . $HCIBB^P_CGN9lbeP`WeB<"ZY,)!*=ln*FBCmP+ 7! $"*FBCn*FBC…3CB3C($!w">*W1!+ 7! N&5>@EB>CB!0R:6. $HCIBB^P_ƒCGN9N!++LU!+-Z<">Y`)!*=lN!m':(*=lDB!maB>(M65!&=&*=0RN!!<5!F!5!C1VMB>CL"*FL.CCY@1.*<"h†DM&'1Q‚6'>!%&"Q!1>M65!&=&6U!+-'U!++'A}P5!3! 7! C}n*FBC}wCC}1F691•EFBvCvh„EFBGvC1•EFBvCvN!++.Q 7! 3! 7! CM&'11F6!%.@TS+(L.B"(&(w"!L+T<"2B5L?':S!&5!LSE!cLS09&"t:!n*FBC2SP1•EFBGvCRDEXgTB0Q>'PuT5!(&C2C01!5!+-1ƒCGNJvChBBUDEGvC?P5BYDM&'1F6Q"'AMTS(!%&!5!+-0R05,S96192!3L0NC!L‰,FL‡P*L.Lw&n8Lr8!<M0&1315,+-1550"S61Z96_eie.!!+(50Y''*U50Q50+-4.A':U50Q50G(L%!+(L!+(DM&'1.
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án địa lí lớp 7, giáo án địa lí lớp 7, giáo án địa lí lớp 7

Bình luận về tài liệu giao-an-dia-li-lop-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP