Luận văn:Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Khách sạn- nhà hàng Hoa Long doc

114 117 0 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_2789
tailieuhay_2789

tailieuhay_2789

Tải lên: 14,624 tài liệu

  • Loading...
1/114 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2014, 14:20

HUTECH B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC K THUT CÔNG NGH TP. HCM KHÓA LUN TT NGHIP K TOÁN THU GTGT VÀ THU TNDN TI CÔNG TY TNHH KHÁCH SN – NHÀ HÀNG HOA LONG Ngành: K Toán Chuyên ngành: K Toán – Kim Toán Ging viên hng dn : Nguyn Qunh T Ly Sinh viên thc hin : Trng Th Thuý Hà MSSV: 0854030074 Lp: 08DKT2 TP. H Chí Minh, Nm 2012HUTECH BM05/QT04/T Khoa: ………………………… PHIU GIAO  TÀI  ÁN/ KHÓA LUN TT NGHIP (Phiu này đc dán  trang đu tiên ca quyn báo cáo A/KLTN) 1. H và tên sinh viên/ nhóm sinh viên đc giao đ tài (s s trong nhóm……): (1) MSSV: ………………… Lp: (2) MSSV: ………………… Lp: (3) MSSV: ………………… Lp: Ngành : Chuyên ngành : 2. Tên đ tài : 3. Các d liu ban đu : 4. Các yêu cu ch yu : 5. Kt qu ti thiu phi có: 1) 2) 3) 4) Ngày giao đ tài: ……./…… /……… Ngày np báo cáo: ……./…… /……… Ch nhim ngành (Ký và ghi rõ h tên) TP. HCM, ngày … tháng … nm ………. Ging viên hng dn chính (Ký và ghi rõ h tên) Ging viên hng dn ph (Ký và ghi rõ h tên) HUTECH LI CAM OAN Tôi cam đoan đây là đ tài nghiên cu ca tôi. Nhng kt qu và các s liu trong khoá lun tt nghip đc thc hin ti công ty TNHH Khách Sn – Nhà Hàng Hoa Long, không sao chép bt k ngun nào khác. Tôi hoàn toàn chu trách nhim trc nhà trng v s cam đoan này. TP. H Chí Minh, ngày 18 tháng 07 nm 2012 HUTECH LI CM N Trong sut thi gian hc tp ti trng, vi s ging dy tn tình ca thy cô đã cho em mt nn tng kin thc vng chc v xã hi cng nh kin thc nghip v chuyên môn ca mình. Em xin gi li cm n cao chân thành nht đn Ban Giám Hiu trng i hc K Thut Công Ngh TP. HCM cùng toàn th quý thy cô đã ging dy nhit tình, cung cp cho em kin thc quý báu trong sut thi gian qua. c bit, em xin chân thành cm n cô Nguyn Qunh T Ly đã nhit tình hng dn em hoàn thành bài khoá lun này. ng thi em cng vô cùng cm n Ban Giám c và các anh, ch, cô, chú trong phòng k toán công ty TNHH Khách Sn – Nhà Hàng Hoa Long đã giúp đ tn tình và to điu kin thun li cho em trong sut thi gian thc tp ti công ty đ hoàn thành tt bài Khoá lun cng nh tip cn vi thc tin công tác k toán. Sau cùng em xin gi ti Ban Giám Hiu nhà trng, thy cô và Ban Giám c công ty cùng toàn th cán b công nhân viên li chúc sc kho, thành công trong cuc sng. Hi vng công ty s ngày càng vng mnh trên con đng hot đng sn xut kinh doanh, nhà trng s đào to đc nhiu nhân tài cho đt nc. HUTECH i MC LC Ni dung: Trang LI M U 1 CHNG 1: NHNG VN  LÝ LUN CHUNG V THU GTGT VÀ THU TNDN 4 1.1. Nhng vn đ c bn v thu. 4 1.1.1. Khái nim và vai trò ca thu đi vi nn kinh t quc dân. 4 1.1.1.1. Khái nim: 4 1.1.1.2.Vai trò ca thu đi vi nn kinh t quc dân: 5 1.1.2. Các yu t cu thành sc thu. 6 1.1.2.1. Tên gi: 6 1.1.2.2. i tng np thu và đi tng đc min thu: 6 1.1.2.3. C s thu (tax base): 7 1.1.2.4. Mc thu, thu sut: 7 1.1.2.5. Ch đ min, gim thu: 7 1.1.2.6. Th tc np thu: 7 1.2. Nhng ni dung c bn và phng pháp hch toán thu GTGT. 8 1.2.1 Khái nim và đc đim ca thu GTGT. 8 1.2.1.1. Khái nim: 8 1.2.1.2. c đim ca thu GTG : 8 1.2.2. i tng np thu, đi tng chu thu và đi tng không thuc din chu thu 8 1.2.2.1. i tng np thu: 9 1.2.2.2. i tng chu thu: 9 1.2.2.3. i tng không thuc din chu thu: 9 1.2.3. Vai trò ca thu GTGT. 10 1.2.4. Cn c tính thu 10 1.2.4.1. Giá tính thu: 10 1.2.4.2. Thu sut thu GTGT: 14 1.2.5. Phng pháp tính thu GTGT. 16 HUTECH ii 1.2.5.1. Phng pháp khu tr thu: 16 1.2.5.2. Phng pháp tính trc tip trên GTGT: 19 1.2.6. Hch toán thu GTGT 20 1.2.6.1. Hch toán thu GTGT đu vào. 20 1.2.6.2. Hch toán thu GTGT đu ra. 30 1.2.7. H thng kê khai thu GTGT hin hành 43 1.3. Nhng vn đ chung và phng pháp hch toán thu TNDN 43 1.3.1.Khái nim và đc đim và vai trò ca thu TNDN. 43 1.3.1.1. Khái nim: 43 1.3.1.2. c đim: 43 1.3.1.3. Vai trò 44 1.3.2. i tng np thu TNDN và đi tng không thuc din np thu TNDN .45 1.3.2.1. i tng np thu TNDN: 45 1.3.2.2. i tng không thuc din np thu TNDN: 45 1.3.3. Cn c tính thu 46 1.3.3.1. Thu nhp chu thu: 46 1.3.3.2. Thu nhp chu thu khác: 46 1.3.3.3. Thu sut thu TNDN: 49 1.3.4. Hch toán thu thu nhp doanh nghip. 50 1.3.4.1. Phng pháp hch toán các nghip ch yu liên quan đn chi phí thu thu nhp doanh nghip hin hành. 50 1.3.4.2. Phng pháp hch toán các nghip v Thu TN hoãn li phi tr. 53 1.3.4.3. Phng pháp hch toán các nghip v TS thu TN hoãn li. 55 1.3.5. Kê khai báo cáo thu TNDN hin hành 57 CHNG 2: THC TRNG CÔNG TÁC K TOÁN THU GTGT VÀ THU TNDN  CÔNG TY TNHH KHÁCH SN – NHÀ HÀNG HOA LONG 2.1. Quá trình hình thành và phát trin. 58 2.2. Chc nng, nhim v ca Công ty. 58 2.2.1. Hot đng kinh doanh, đi lý và dch v ca Công ty. 58 HUTECH iii 2.2.1.1. Mt hàng kinh doanh ca Công ty: 58 2.2.1.2. i lý bán hàng ca Công ty : 59 2.3. C cu t chc b máy ca Công ty: 60 2.3.2. Chc nng ca tng b phn. 60 2.4. T chc b máy k toán và công tác k toán ca Công ty: 61 2.4.1. T chc b máy k toán ca Công ty Hoa Long. 61 2.4.2. Chc nng ca tng b phn 62 2.4.3. Hình thc ghi s 62 2.4.3.1. Nguyên tc, đc trng c bn ca hình thc k toán nht ký chung 62 2.4.3.2. Trình t ghi s k toán theo hình thc k toán nht ký chung 63 2.5. Tình hình tài chính ca công ty Hoa Long 64 2.6. Thc trng công tác k toán thu GTGT và thu TNDN  Công ty Hoa Long 66 2.6.1. Công tác k toán thu GTGT : 66 2.6.1.1. Thu GTGT đu ra phi np. 67 2.6.1.2. Thu GTGT đu vào đc khu tr. 73 2.6.1.3. Kê khai và np thu GTGT: 78 2.6.2. Công tác k toán thu TNDN. 82 2.6.2.1. Xác đnh thu TNDN ti Công ty Hoa Long: 82 2.6.2.2. Kê khai và np thu TNDN 90 CHNG 3: MT S GII PHÁP  HOÀN THIN CÔNG TÁC K TOÁN THU GTGT VÀ THU TNDN TRONG CÁC DOANH NGHIP 94 3.1. S cn thit khách quan cn áp dng thu GTGT, TNDN 94 3.1.1. S cn thit khách quan cn áp dng thu GTGT. 94 3.1.2. S cn thit áp dng thu TNDN : 95 3.2. ánh giá công tác k toán thu GTGT, thu TNDN ti công ty Hoa Long .95 3.2.1. Nhng mt đt đc: 95 3.2.2. Nhng mt hn ch. 97 HUTECH iv 3.3. Mt s đ xut hoàn thin công tác thu GTGT và thu TNDN ti công ty Hoa Long. 97 3.3.1. V công tác thu GTGT 97 3.3.2. V công tác thu TNDN 99 KT LUN 101 TÀI LIU THAM KHO 102 HUTECH v DANH SÁCH CÁC KÝ HIU VIT TT BCTC: Báo cáo tài chính BHXH: Bo him xã hi BHYT: Bo him y t CP: Chi phí CSKD: C s kinh doanh DN: Doanh nghip DNTN: Doanh nghip t nhân GTGT: Giá tr gia tng HBT: Hot đng bt thng HSXKD: Hot đng sn xut kinh doanh HTC: Hot đng tài chính HHDV: Hàng hoá dch v HTKK: H thng kê khai HTX: Hp tác xã. KPC: Kinh phí công đoàn LN: Li nhun NNT: Ngi np thu NNVN: Nhà nc Vit Nam NSNN: Ngân sách nhà nc NVKTPS: Nghip v k toán phát sinh PS: Phát sinh QLDN : Qun lý donh nghip QTTNCN: Quyt toán thu nhp cá nhân. SXKD: Sn xut kinh doanh TK: Tài khon TN: Thu nhp TNCT: Thu nhp chu thu HUTECH vi TNDN: Thu nhp doanh nghip TNHH: Trách nhim hu hn TS: Tài sn TSC: Tài sn c đnh TTB: Tiêu th đc bit UBND: U ban nhân dân XDCB: Xây dng c bn XK: Xut khu . trng công tác k toán thu GTGT và thu TNDN  công ty TNHH Khách Sn Nhà Hàng Hoa Long. Chng 3: Mt s gii pháp đ hoàn thin công tác k toán thu . ánh giá công tác qun lý thu hai nm 2010 và 2011  Công ty TNHH Khách Sn – Nhà Hàng Hoa Long. Tìm ra nhng u nhc đim ca lut thu GTGT, thu TNDN.
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn:Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Khách sạn- nhà hàng Hoa Long doc, Luận văn:Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Khách sạn- nhà hàng Hoa Long doc, Luận văn:Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Khách sạn- nhà hàng Hoa Long doc

Bình luận về tài liệu luan-van-ke-toan-thue-gia-tri-gia-tang-va-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tai-cong-ty-tnhh-khach-san-nha-hang-hoa-long-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP