Luận văn:Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Khách sạn- nhà hàng Hoa Long doc

tailieuhay_2789
tailieuhay_2789(14625 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 106
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 114 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2014, 14:20

Mô tả: HUTECH B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC K THUT CÔNG NGH TP. HCM KHÓA LUN TT NGHIP K TOÁN THU GTGT VÀ THU TNDN TI CÔNG TY TNHH KHÁCH SN – NHÀ HÀNG HOA LONG Ngành: K Toán Chuyên ngành: K Toán – Kim Toán Ging viên hng dn : Nguyn Qunh T Ly Sinh viên thc hin : Trng Th Thuý Hà MSSV: 0854030074 Lp: 08DKT2 TP. H Chí Minh, Nm 2012HUTECH BM05/QT04/T Khoa: ………………………… PHIU GIAO  TÀI  ÁN/ KHÓA LUN TT NGHIP (Phiu này đc dán  trang đu tiên ca quyn báo cáo A/KLTN) 1. H và tên sinh viên/ nhóm sinh viên đc giao đ tài (s s trong nhóm……): (1) MSSV: ………………… Lp: (2) MSSV: ………………… Lp: (3) MSSV: ………………… Lp: Ngành : Chuyên ngành : 2. Tên đ tài : 3. Các d liu ban đu : 4. Các yêu cu ch yu : 5. Kt qu ti thiu phi có: 1) 2) 3) 4) Ngày giao đ tài: ……./…… /……… Ngày np báo cáo: ……./…… /……… Ch nhim ngành (Ký và ghi rõ h tên) TP. HCM, ngày … tháng … nm ………. Ging viên hng dn chính (Ký và ghi rõ h tên) Ging viên hng dn ph (Ký và ghi rõ h tên) HUTECH LI CAM OAN Tôi cam đoan đây là đ tài nghiên cu ca tôi. Nhng kt qu và các s liu trong khoá lun tt nghip đc thc hin ti công ty TNHH Khách Sn – Nhà Hàng Hoa Long, không sao chép bt k ngun nào khác. Tôi hoàn toàn chu trách nhim trc nhà trng v s cam đoan này. TP. H Chí Minh, ngày 18 tháng 07 nm 2012 HUTECH LI CM N Trong sut thi gian hc tp ti trng, vi s ging dy tn tình ca thy cô đã cho em mt nn tng kin thc vng chc v xã hi cng nh kin thc nghip v chuyên môn ca mình. Em xin gi li cm n cao chân thành nht đn Ban Giám Hiu trng i hc K Thut Công Ngh TP. HCM cùng toàn th quý thy cô đã ging dy nhit tình, cung cp cho em kin thc quý báu trong sut thi gian qua. c bit, em xin chân thành cm n cô Nguyn Qunh T Ly đã nhit tình hng dn em hoàn thành bài khoá lun này. ng thi em cng vô cùng cm n Ban Giám c và các anh, ch, cô, chú trong phòng k toán công ty TNHH Khách Sn – Nhà Hàng Hoa Long đã giúp đ tn tình và to điu kin thun li cho em trong sut thi gian thc tp ti công ty đ hoàn thành tt bài Khoá lun cng nh tip cn vi thc tin công tác k toán. Sau cùng em xin gi ti Ban Giám Hiu nhà trng, thy cô và Ban Giám c công ty cùng toàn th cán b công nhân viên li chúc sc kho, thành công trong cuc sng. Hi vng công ty s ngày càng vng mnh trên con đng hot đng sn xut kinh doanh, nhà trng s đào to đc nhiu nhân tài cho đt nc. HUTECH i MC LC Ni dung: Trang LI M U 1 CHNG 1: NHNG VN  LÝ LUN CHUNG V THU GTGT VÀ THU TNDN 4 1.1. Nhng vn đ c bn v thu. 4 1.1.1. Khái nim và vai trò ca thu đi vi nn kinh t quc dân. 4 1.1.1.1. Khái nim: 4 1.1.1.2.Vai trò ca thu đi vi nn kinh t quc dân: 5 1.1.2. Các yu t cu thành sc thu. 6 1.1.2.1. Tên gi: 6 1.1.2.2. i tng np thu và đi tng đc min thu: 6 1.1.2.3. C s thu (tax base): 7 1.1.2.4. Mc thu, thu sut: 7 1.1.2.5. Ch đ min, gim thu: 7 1.1.2.6. Th tc np thu: 7 1.2. Nhng ni dung c bn và phng pháp hch toán thu GTGT. 8 1.2.1 Khái nim và đc đim ca thu GTGT. 8 1.2.1.1. Khái nim: 8 1.2.1.2. c đim ca thu GTG : 8 1.2.2. i tng np thu, đi tng chu thu và đi tng không thuc din chu thu 8 1.2.2.1. i tng np thu: 9 1.2.2.2. i tng chu thu: 9 1.2.2.3. i tng không thuc din chu thu: 9 1.2.3. Vai trò ca thu GTGT. 10 1.2.4. Cn c tính thu 10 1.2.4.1. Giá tính thu: 10 1.2.4.2. Thu sut thu GTGT: 14 1.2.5. Phng pháp tính thu GTGT. 16 HUTECH ii 1.2.5.1. Phng pháp khu tr thu: 16 1.2.5.2. Phng pháp tính trc tip trên GTGT: 19 1.2.6. Hch toán thu GTGT 20 1.2.6.1. Hch toán thu GTGT đu vào. 20 1.2.6.2. Hch toán thu GTGT đu ra. 30 1.2.7. H thng kê khai thu GTGT hin hành 43 1.3. Nhng vn đ chung và phng pháp hch toán thu TNDN 43 1.3.1.Khái nim và đc đim và vai trò ca thu TNDN. 43 1.3.1.1. Khái nim: 43 1.3.1.2. c đim: 43 1.3.1.3. Vai trò 44 1.3.2. i tng np thu TNDN và đi tng không thuc din np thu TNDN .45 1.3.2.1. i tng np thu TNDN: 45 1.3.2.2. i tng không thuc din np thu TNDN: 45 1.3.3. Cn c tính thu 46 1.3.3.1. Thu nhp chu thu: 46 1.3.3.2. Thu nhp chu thu khác: 46 1.3.3.3. Thu sut thu TNDN: 49 1.3.4. Hch toán thu thu nhp doanh nghip. 50 1.3.4.1. Phng pháp hch toán các nghip ch yu liên quan đn chi phí thu thu nhp doanh nghip hin hành. 50 1.3.4.2. Phng pháp hch toán các nghip v Thu TN hoãn li phi tr. 53 1.3.4.3. Phng pháp hch toán các nghip v TS thu TN hoãn li. 55 1.3.5. Kê khai báo cáo thu TNDN hin hành 57 CHNG 2: THC TRNG CÔNG TÁC K TOÁN THU GTGT VÀ THU TNDN  CÔNG TY TNHH KHÁCH SN – NHÀ HÀNG HOA LONG 2.1. Quá trình hình thành và phát trin. 58 2.2. Chc nng, nhim v ca Công ty. 58 2.2.1. Hot đng kinh doanh, đi lý và dch v ca Công ty. 58 HUTECH iii 2.2.1.1. Mt hàng kinh doanh ca Công ty: 58 2.2.1.2. i lý bán hàng ca Công ty : 59 2.3. C cu t chc b máy ca Công ty: 60 2.3.2. Chc nng ca tng b phn. 60 2.4. T chc b máy k toán và công tác k toán ca Công ty: 61 2.4.1. T chc b máy k toán ca Công ty Hoa Long. 61 2.4.2. Chc nng ca tng b phn 62 2.4.3. Hình thc ghi s 62 2.4.3.1. Nguyên tc, đc trng c bn ca hình thc k toán nht ký chung 62 2.4.3.2. Trình t ghi s k toán theo hình thc k toán nht ký chung 63 2.5. Tình hình tài chính ca công ty Hoa Long 64 2.6. Thc trng công tác k toán thu GTGT và thu TNDN  Công ty Hoa Long 66 2.6.1. Công tác k toán thu GTGT : 66 2.6.1.1. Thu GTGT đu ra phi np. 67 2.6.1.2. Thu GTGT đu vào đc khu tr. 73 2.6.1.3. Kê khai và np thu GTGT: 78 2.6.2. Công tác k toán thu TNDN. 82 2.6.2.1. Xác đnh thu TNDN ti Công ty Hoa Long: 82 2.6.2.2. Kê khai và np thu TNDN 90 CHNG 3: MT S GII PHÁP  HOÀN THIN CÔNG TÁC K TOÁN THU GTGT VÀ THU TNDN TRONG CÁC DOANH NGHIP 94 3.1. S cn thit khách quan cn áp dng thu GTGT, TNDN 94 3.1.1. S cn thit khách quan cn áp dng thu GTGT. 94 3.1.2. S cn thit áp dng thu TNDN : 95 3.2. ánh giá công tác k toán thu GTGT, thu TNDN ti công ty Hoa Long .95 3.2.1. Nhng mt đt đc: 95 3.2.2. Nhng mt hn ch. 97 HUTECH iv 3.3. Mt s đ xut hoàn thin công tác thu GTGT và thu TNDN ti công ty Hoa Long. 97 3.3.1. V công tác thu GTGT 97 3.3.2. V công tác thu TNDN 99 KT LUN 101 TÀI LIU THAM KHO 102 HUTECH v DANH SÁCH CÁC KÝ HIU VIT TT BCTC: Báo cáo tài chính BHXH: Bo him xã hi BHYT: Bo him y t CP: Chi phí CSKD: C s kinh doanh DN: Doanh nghip DNTN: Doanh nghip t nhân GTGT: Giá tr gia tng HBT: Hot đng bt thng HSXKD: Hot đng sn xut kinh doanh HTC: Hot đng tài chính HHDV: Hàng hoá dch v HTKK: H thng kê khai HTX: Hp tác xã. KPC: Kinh phí công đoàn LN: Li nhun NNT: Ngi np thu NNVN: Nhà nc Vit Nam NSNN: Ngân sách nhà nc NVKTPS: Nghip v k toán phát sinh PS: Phát sinh QLDN : Qun lý donh nghip QTTNCN: Quyt toán thu nhp cá nhân. SXKD: Sn xut kinh doanh TK: Tài khon TN: Thu nhp TNCT: Thu nhp chu thu HUTECH vi TNDN: Thu nhp doanh nghip TNHH: Trách nhim hu hn TS: Tài sn TSC: Tài sn c đnh TTB: Tiêu th đc bit UBND: U ban nhân dân XDCB: Xây dng c bn XK: Xut khu . trng công tác k toán thu GTGT và thu TNDN  công ty TNHH Khách Sn Nhà Hàng Hoa Long. Chng 3: Mt s gii pháp đ hoàn thin công tác k toán thu . ánh giá công tác qun lý thu hai nm 2010 và 2011  Công ty TNHH Khách Sn – Nhà Hàng Hoa Long. Tìm ra nhng u nhc đim ca lut thu GTGT, thu TNDN.

— Xem thêm —

Xem thêm: Luận văn:Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Khách sạn- nhà hàng Hoa Long doc, Luận văn:Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Khách sạn- nhà hàng Hoa Long doc, Luận văn:Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Khách sạn- nhà hàng Hoa Long doc

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu luan-van-ke-toan-thue-gia-tri-gia-tang-va-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tai-cong-ty-tnhh-khach-san-nha-hang-hoa-long-doc

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.279866933823 s. Memory usage = 18.49 MB