Tài liệu tham khảo ôn tập thi tốt nghiệm 2013 chuyên đề 7 phương pháp toạ độ trong không gian pot

12 721 5
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 08:20

Chuyên Đề 7Chuyên Đề 7PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIANHĐBM Toán An Giang Tài liêu thamkhảo Ôn tập TN 2013 NGUYỄN BÁ LÂMThpt Nguyễn Bỉnh Khiêm ℑ 1 TỌA ĐỘ ĐIỂM VÀ VECTƠA. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN:I. Tọa độ điểm : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz:1. ( ; ; )M M M M M MM x y z OM x i y j z k⇔ = + +uuuur r r r2. Cho A(xA;yA;zA) và B(xB;yB;zB) ta có:( ; ; )B A B A B AAB x x y y z z= − − −uuur2 2 2( ) ( ) ( )B A B A B AAB x x y y z z= − + − + −3. M là trung điểm AB thì M+++2;2;2BABABAzzyyxxII. Tọa độ của véctơ: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz . 1. 1 2 3( ; ; )a a a a=r⇔ 1 2 3a a i a j a k= + +r r r r 2. Cho 1 2 3( ; ; )a a a a=r và 1 2 3( ; ; )b b b b=r ta có1 1 2 2 3 3( ; ; )a b a b a b a b± = ± ± ±r r 1 2 3. ( ; ; )k a ka ka ka=r2 2 21 2 3a a a a= + +r1 1 2 2 3 32 2 2 2 2 21 2 3 1 2 3. . .s( , ).a b a b a bco a ba a a b b b+ +=+ + + +r r (với 0 , 0a b≠ ≠r r r r) ar và br vuông góc 1 1 2 2 3 3. . . 0a b a b a b⇔ + + = arvà br cùng phương 1 12 23 3:a kbk R a kb a kba kb=⇔ ∃ ∈ = ⇔ ==r r  1 12 23 3a ba b a ba b== ⇔ ==r rIII.Các ứng dụng tích có hướng :Trang 57HĐBM Toán An Giang Tài liêu thamkhảo Ôn tập TN 2013  Diện tích tam giác : 1[ , ]2ABCS AB AC=uuur uuur Thểtích tứ diện : VABCD =1[ , ].6AB AC ADuuur uuur uuur Thể tích khối hộp: VABCDA’B’C’D’ =[ , ]. 'AB AD AAuuur uuur uuur IV . Phương trình mặt cầu : 1. Mặt cầu (S) có tâm I(a;b;c) , bán kính r : (S): (x – a )2 +( y – b)2 + ( z – c )2 = r2 2. Mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 + 2Ax + 2By + 2Cz + D = 0 Có tâm I (-A; -B; - C ) , bán kính r = 2 2 2A B C D+ + − với 2 2 20A B C D+ + − >B. BÀI TẬP ( PHẦN 1 )Bài 1: Trong không gian Oxyz cho A(0;1;2) ; B( 2;3;1) ; C(2;2;-1)a) Tính , .( 3 )AB AC O BF A C = + uuur uuur uuur uuur.b) Chứng tỏ rằng OABC là một hình chữ nhật tính diện tích hình chữ nhật đó.Bài 2: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ biết A(0,0,0), B(1;0;0), D(0;2;0),A’(0;0;3), C’(1;2;3).a) Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp chữ nhật .b) Tính độ dài đường chéo B’D của hình hộp chữ nhật .c) Gọi G1 ,G2 lần lượt là trọng tâm của tam giác A’BC’ và tam giác ACD’.Tínhkhoảng cách giữa G1 và G2 Bài 3: Trong không gian Oxyz , cho A(1; 1; 1), B(–1; 1; 0) , C(3; 1; –1). a/. Chứng minh rằng A,B,C là ba đỉnh của một tam giác . b/. Tìm tọa độ điểm D để ABCD là hình bình hành Bài 4 a/.Cho ba điểm A(2 ; 5 ; 3), B(3 ; 7 ; 4),C(x ; y ; 6).Tìm x, y để A, B, C thẳng hàng b/. Tìm trên Oy điểm M cách đều hai điểm A(3 ; 1 ; 0) và B(-2 ; 4 ; 1).Bài 5 :Viết phương trình mặt cầu trong các trường hợp sau:a) Tâm I(1 ; 0 ; -1), đường kính bằng 8.b) Đường kính AB với A(-1 ; 2 ; 1), B(0 ; 2 ; 3)Trang 58HĐBM Toán An Giang Tài liêu thamkhảo Ôn tập TN 2013 c) Tâm I(2 ;-1 ; 3) và đi qua A(7 ; 2 ; 1).d) Tâm I(-2 ; 1 ; – 3) và tiếp xúc mp(Oxy).Bài 6 :Viết phương trình mặt cầu trong các trường hợp sau: a) Đi qua ba điểm A(1; 2; -4), B(1; -3 ;1), C(2 ;2 ;3) và có tâm nằm trên mp(Oxy). b) Đi qua hai điểm A(3 ; -1 ; 2), B(1 ; 1 ; -2) và có tâm thuộc trục Oz. c) Đi qua bốn điểm O( 0; 0 ; 0 ) , A(2 ; 2 ; 3), B(1 ; 2 ; – 4), C(1; – 3; – 1 )Bài 7 : Trong không gian Oxyz cho phương trình mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 – 8x + 2y + 1 = 0 và M ( 2; 2 ; – 1) a/. Xác định tâm và bán kính của nặt cầu (S) b/. Xét vị trí tương đối của điểm M và mặt cầu (S) Bài 8:Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M(2;3;0) , mặt phẳng (P ) :x y 2z 1 0+ + + = và mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 – 2 x + 4y – 6z + 8 = 0 a/. Viết phương trình mặt cầu (S1) có tâm là M và tiếp xúc với mặt phẳng (P). b/. Viết phương trình mặt phẳng song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S)ℑ3. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNGA. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN:I. Phương trình mặt phẳng: Định nghĩa : Phương trình có dạng Ax + By + Cz + D = 0 , trong đó A,B,C không đồngthời bằng 0 , được gọi là phương trình tổng quát của mặt phẳng  Nếu (α) : Ax + By + Cz + D = 0 thì có véctơ pháp tuyến là ( ; ; )n A B C=r Phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm M0(x0;y0;z0) nhận ( ; ; )n A B C=r , ( )0n ≠r rlàm vectơ pháp tuyến có dạng : A(x-x0)+B(y-y0)+C(z-z0)=0. Nếu (α) có cặp vectơ 1 2 3 1 2 3( ; ; ),b ( ; ; )a a a a b b b= =r r không cùng phương và có giásong song hoặc nằm trên (α) thì vectơ pháp tuyến của (α) được xác định,n a b = r r r Các trường hợp riêng của phương trình mặt phẳng :Trang 59HĐBM Toán An Giang Tài liêu thamkhảo Ôn tập TN 2013 Trong không gian Oxyz cho mp()α: Ax + By + Cz + D = 0. Khi đó:D = 0 khi và chỉ khi ()αđi qua gốc tọa độ.A=0 , B0≠ , C 0≠, D 0≠ khi và chỉ khi ( )α song song với trục OxA=0 , B = 0 , C0≠, D 0≠ khi và chỉ khi ( )α song song mp (Oxy )A,B,C,D0≠ . Đặt , ,D D Da b cA B C= − = − = − Khi đó ( ): 1x y za b cα+ + = (Các trường hợp khác nhận xét tương tự)II. Vị trí tương đối của hai mặt phẳngTrong không gian Oxyz cho (1α): 1 1 1 10A x B y C z D+ + + = và (2α):2 2 2 20A x B y C z D+ + + = (α) // (α’) ⇔ 1 1 1 2 2 21 2( ; ; ) ( ; ; )A B C k A B CD kD=≠ (α) ≡ (α’) ⇔ 1 1 1 2 2 21 2( ; ; ) ( ; ; )A B C k A B CD kD==  (α) cắt (α’) ⇔ 1 1 1 2 2 2( ; ; ) ( ; ; )A B C k A B C≠Đặc biệt : (α) ⊥ (α’) 1 2 1 2 1 2 1 2. 0 . . . 0n n A A B B C C⇔ = ⇔ + + =ur uurIII: Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng : Khoảng cách từ điểm Mo(xo;yo;zo) đến mặt phẳng (α) : Ax + By + Cz + D = 0 2 2 2( ,( ))o o ooAx By Cz Dd MA B Cα+ + +=+ +B. BÀI TẬP:( PHẦN 2)Bài 1: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A( 3;-2;-2), B(3;2;0), C(0;2;1), D(-1;1;2)a) Viết phương trình mặt phẳng (ABC).b) Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AC.c) Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa AB và song song với CD.d) Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa CD và vuông góc với mp(ABC).Bài 2: Viết phương trình mặt phẳng trong các trường hợp sau :a) Mặt phẳng (P) đi qua A(1;0;-3) và có vtpt (1; 3;5)n = −r.Trang 60HĐBM Toán An Giang Tài liêu thamkhảo Ôn tập TN 2013 b) Mặt phẳng (P) đi qua B(3,-1,4) và song song với mặt phẳng x-2y+5z-1=0.c) Mặt phẳng (P) đi qua C(1,-1,0) và song song với mặt phẳng yOz.d/. Mặt phẳng (P) đi qua D(5,-1,-3)và vuông góc với đthẳng d:1 3 12 1 3x y z− + −= =−.Bài 3. Viết phương trình mặt phẳng (P) trong các trường hợp sau : a) (P) đi qua M(2 ;3 ;2) và song song với giá hai véctơ (1;1; 2); ( 3;1;2)u v= − = −r rb) (P) đi qua hai điểm M(1 ;-2 ;1), N(-1 ;1 ;3) và song song với trục Oyc) (P) đi qua điểm M(1 ;-1 ;2) và chứa đường thẳng 2 1 3( ):2 1 1x y zd− + −= =− −d) (P) đi qua M(2 ;-1 ;1), N(-2 ;3 ;-1) và vuông góc với mp (Q): 4x - y + 2z − 1 = 0e) (P) đi qua các điểm là hình chiếu vuông góc của M(4;-1;2) trên các mp tọa độ.f) (P) đi qua các điểm là hình chiếu vuông góc của M(4;-1 ;2) trên các trục tọa độBài 4: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P):2x – y+2z - 4=0 và(Q):x - 2y- 2z+4=0a) Chứng tỏ rằng hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc nhau.b) Tìm tọa độ giao điểm A,B,C của mặt phẳng (P) với các trục tọa độOx,Oy,Oz.c) Tính khoảng cách tử gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P) d) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ O và tiếp xúc với mp(Q)Bài 5:Trong không gian Oxyz, cho điểm M(2;1;-1) và mặt phẳng (P) : 2x + 2y - z + 2= 0 a) Tính độ dài đoạn vuông góc kẽ từ M đến mặt phẳng (P).b) Viết phương trình đường thẳng (d) qua M vuông góc với mặt phẳng (P).Bài 6: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + y – z +5 = 0 và (Q): 2x – z = 0 a) Chứng tỏ hai mặt phẳng đó cắt nhaub) Lập phương trình mặt phẳng (α) qua giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và(Q) và đi qua A(-1;2;3).c) Lập phương trình mặt phẳng (γ) đi qua gốc tọa độ O và vuông góc với haimặt phẳng (P) và (Q).Trang 61HĐBM Toán An Giang Tài liêu thamkhảo Ôn tập TN 2013 Bài 7: Trong không gian Oxyz. Cho mặt phẳng (P): − + − =2 2 8 0x y z và A(3; -2; -4). a) Viết phương trình mặt cầu có tâm A và tiếp xúc với (P). b) Tìm tọa độ điểm A’ đối xứng của A qua mặt phẳng (P).Bài 8: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P):2x+ky +3z –5 =0và(Q):mx-6y-6z+2=0Xác định giá trị k và m để hai mặt phẳng (P) và (Q) song song nhau, khi đó hãytính khoảng cách giữa mặt phẳng (P) và (Q)ℑ3. ĐƯỜNG THẲNGA. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN:I. Phương trình đường thẳng:Định nghĩa : Phương trình tham số của đường thẳng ∆ đi qua điểm M0(x0;y0;z0) và cóvectơ chỉ phương 1 2 3( ; ; )a a a a=r:0 10 20 3(t )x x a ty y a tz z a t= += + ∈= +¡ Nếu a1, a2 , a3 đều khác không .Phương trình đường thẳng ∆ viết dưới dạngchính tắc như sau: 0 0 01 2 3x x y y z za a a− − −= =II Vị Trí tương đối của các đường thẳng và các mặt phẳng:1)Vị trí tương đối của hai đường thẳng.Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng ' '11' '2 2' '0 33': ': ' , ''ooo oox x a tx x a td y y a t d y y a t t tz z a tz z a t= += += + = + ∈  = += +¡ d có vtcpur đi qua Mo ; d’có vtcp'uurđi qua Mo’ur,'uur cùng phương  d // d’⇔0''u kuM d=∉r ur d ≡ d’⇔0''u kuM d=∈r urTrang 62HĐBM Toán An Giang Tài liêu thamkhảo Ôn tập TN 2013 ur,'uur không cùng phương ' '1 1' '2 2' '0 3 3'''o oo oox a t x a ty a t y a tz a t z a t+ = ++ = ++ = +(I) d cắt d’ ⇔ Hệ phương trình (I) có một nghiệm d chéo d’⇔ Hệ phương trình (I) vô nghiệm2)Vị trí tương đốicủa đường thẳng và mặt phẳng: Trong không gian Oxyz cho (α): Ax+By+Cz+D = 0 và120 3: ,oox x a td y y a t t Rz z a t= += + ∈= + Phương trình : A(xo+a1t)+B(yo+a2t)+C(z0+a3t)+D = 0 (1) Phương trình (1) vô nghiệm thì d // (α) Phương trình (1) có một nghiệm thì d cắt (α) Phương trình (1) có vô số nghiệm thì d⊂(α) Đặc biệt : (d) ⊥ (α) ,a n⇔r r cùng phương  Khoảng cách từ M đến đường thẳng dPhương pháp : Lập phương trình mp(α) đi qua M và vuông góc với d Tìm tọa độ giao điểm H của mp(α) và d  d(M, d) =MH Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau:d điqua M(x0;y0;z0);cóvtcp 1 2 3( ; ; )a a a a=r ; d’quaM’(x’0;y’0;z’0) ;vtcp1 2 3' ( ' ; ' ; ' )a a a a=uurPhương pháp : Lập phương trình mp(α) chứa d và song song với d’ d(d,d’)= d(M’,(α))B.BÀI TẬP: (PHẦN 3 )Baøi 1:Viết phương trình đường thẳng trong các trường hợp sau : a/.Phương trình đường thẳng d đi qua M(2;0;–3) và nhận (2; 3;5)a→= − làm vecto chỉ phương b/.Phương trình đường thẳng d đi qua M(–2; 6; –3) và song song với trục OyTrang 63HĐBM Toán An Giang Tài liêu thamkhảo Ôn tập TN 2013 c/.Phương trình đường thẳng d đi qua A(1; 0; –3) và B(3, –1; 0). d/.Phương trình đường thẳng d đi qua M(–2; 3;1) và song song với d:2 1 22 4 3x y z− + += = e/ Đi qua điểm M (–2; 1; 0) và vuông góc với mặt phẳng (P): x + 2y – 2z = 0Bài 2: Viết phương trình hình chiếu của đường thẳng d: 1 2 32 3 1x y z− + −= =a/ Trên mpOxy b/ Trên mpOxz c/ Trên mpOyzBài 3: Viết phương trình đường thẳng trong các trường hợp sau : a/. Đi qua điểm M(3; –1; 2) và song song với hai mặt phẳng (P): x+3y – 2z +2= 0 và (Q):2x – y +z +1=0 b/. Đi qua điểm N(2; –1; 1) và vuông góc với hai đường thẳng (d1): 1 3 23 2 1x y z+ + −= =− − ; (d2): 2 1 12 3 5x y z− + −= =−. c/. Viết phương trình đường thẳng d đi qua K(1; 1; –2), song song với mặt phẳng (P): x – y- z – 1 = 0 và vuông góc với đường thẳng d:1 1 22 1 3x y z+ − −= =Bài 4: a) Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua M(2;-1;1) vuông góc với mặtphẳng (P) : 2x – z + 1=0 . Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P).b) Viết phương trình tham số của đuờng thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng( ): 2 4 0 , ( ) : 2 2 0P x y z Q x y z+ − + = − + + =Bài 5 : Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(0;1;1), B(-1;0;2), C(3;1;0) và mộtđường thẳng (∆) : 9 2 ,5 3x ty t t Rz t== + ∈= +a) Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua ba điểm A,B,C.b) Tính khoảng cách từ A đến đường thẳng (∆) Bài 6 : a/.Viết phtrình đường thẳng nằm trong mp(P): x + 3y – z + 3 = 0 và vuông góc với đường thẳng d:1 2 42 1 1x y z− − −= =− tại giao điểm của đường thẳng d và mp(P). Trang 64HĐBM Toán An Giang Tài liêu thamkhảo Ôn tập TN 2013 b/.Viết phương trình đường thẳng d đi qua M(1;2;–1)vuông góc và cắt d’:1,1x ty t tz= += ∈= −¡Bài 7:Cho hai dường thẳng 12:2 3 4x y z+∆ = =và 21 2 1:1 1 2x y z− − −∆ = =a/. Chứng minh rằng 1∆và 2∆ chéo nhau . b/.Viết phtrình mặt phẳng ( )αchứa 1∆và song song với 2∆.Tính d(1∆,2∆)Bài 8:Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng (∆) và (∆’) lần lượt có phương trình:7 31 2 5: ; ': 2 2 ,2 3 41 2x tx y zy t tz t= +− + −∆ = = ∆ = + ∈−= −¡.a) Chứng minh rằng hai đường thẳng (∆) và (∆’) cắt nhau .Tìm tọa độ giaođiểm Hb) Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) chứa (∆) và (∆’) c) Viết phương trình đường thẳng (d) vuông góc và cắt cả hai đường thẳng (∆)và (∆’) .Bài 9: Cho đường thẳng 2( ): , t 41 2x ty tz t= − +∆ ∈== − +¡ và mặt phẳng (P) : x + y + z –4 = 0 a/. Tìm tọa độ giao điểm H của (∆) và (P). b/. Viết phương trình mặt phẳng(Q) chứa đường thẳng (∆)và vuông gócvới mặtphẳng (P)Bài 10 :Cho đường thẳng (d) và mặt cầu (S) có phương trình : (d) :32 2 ,( )3x ty t tz t== + ∈= −¡ , (S) : x2 + ( y – 1 )2 + (z – 1)2 = 5 Chứng tỏ đường thẳng (d) và mặt cầu (S) tiếp xúc nhau . Tìm tọa độ điểm tiếp xúc.CÁC CÂU TRONG CÁC ĐỀ THI TN.THPT :Trang 65HĐBM Toán An Giang Tài liêu thamkhảo Ôn tập TN 2013 Bài 1: ( TN.THPT 2008 - cơ bản ):Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A(3 ; – 2 ; – 2 ) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x – 2y + z – 1 = 0 .1/. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng (P).2/. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (P). Viết phương trình của mặt phẳng (Q) sao cho song song với mặt phẳng (P)và khoảng cách giữa (P) và (Q) bằng khoảng cáchtừ A đến (P)Bài 2: ( TN.THPT 2008 - nâng cao ):Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC với A(1;4;–1) ,B(2; 4; 3) và C(2;2; –1).1/. Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng BC2/. Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.Bài 3: ( TN.THPT 2009 - cơ bản ):Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu (S): (x – 1)2 + (y – 2)2 + ( z – 2)2 = 36 và mặt phẳng (P) có phương trình (P):x + 2y +2z +18 = 0 1/. Xác định tọa độ tâm T và tính bán kính mặt cầu (S). Tính khoảng cách từ T đến mặtphẳng (P)2/. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua T và vuông góc với mặt phẳng(P) . Tìm tọa độ giao điểm của d và (P)Bài 4: ( TN.THPT 2009 - nâng cao ):Trong không gian Oxyz , cho điểm A(1 ; – 2 ; 3) và đường thẳng d có phương trình 1 2 32 1 1x y z+ − += =−1/. Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳngd 2/. Tình khoảng cách từ A đến đường thẳng d . Viết phương trình mặt cầu tâm A , tiếp xúc với dBài 5: ( TN.THPT 2010 - cơ bản ):Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho 3 điểm A(1; 0; 0) ,B(0;2;0) và C(0;0;3) .1/. Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC .2/. Tìm tọa độ tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC.Trang 66[...]... Toán An Giang Tài liêu thamkhảo Ôn tập TN 2013 Bài 6: ( TN.THPT 2010 - nâng cao ): Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng ∆ có phương trình x y +1 z −1 = = 2 − 2 1 1/ Tính khoảng cách từ O đến đường thẳng ∆ 2/ Viết phương trình mặt phẳng chứa O và đường thẳng ∆ Bài 7: ( TN.THPT 2011 - cơ bản ): Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm A(3; 1; 0) và mặt phẳng (P) có phương. .. − 10 = 0 Bài 7: a/ I( 4; – 1 ; 0) , R = 4 b/ M nằm bên trong mặt cầu (S) Trang 67 HĐBM Toán An Giang Tài liêu thamkhảo Ôn tập TN 2013 Bài 8: a/ ( x − 2)2 + ( y − 3) 2 + z 2 = 6 b/ (Q): x +y +2z -11 = 0 II HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ :( BÀI TẬP PHẦN 2) Bài 1: a/ (ABC): 2x – 3y + 6z = 0 b/ 3x – 4y – 3z – 6 = 0 c/ 3x – y + 2z – 7 = 0 Bài 2: a/ x – 3y + 5z + 14 = 0 c/ x – 1= 0 Bài 3: a/ x +y + z – 7 = 0 d/ x –... Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua A và song song với mặt phẳng (P) 2/ Xác định tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (P) Bài 8: ( TN.THPT 2011 - nâng cao ): Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(0; 0; 3) , B(– 1;– 2 ;1) và C( – 1;0;2) 1/ Viết phương trình mặt phẳng ( ABC) 2/ Tính độ dài đường cao của tam giác ABC kẻ từ đỉnh A I HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ :( BÀI TẬP... 5: a/ 3 Bài 6: a/ c/ 4 3 d/ x2 + y2 + z2 = 16 9 b/ ( x=2+2t , y = 1 + 2t , z= – 1 – t ) b/ 11x +5y – 8z +25 = 0 c/ x + y + 2z = 0 Bài 7: a/ ( x − 3) 2 + ( y + 2) 2 + ( z + 4) 2 = 9 Bài 8: a/ m = – 4 ; k = 3 ; d = b/ A’ ( 5; – 6 ; 0 ) 4 29 III HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ :( BÀI TẬP PHẦN 3) Bài 1: a/ ( x=2+2t , y =– 2t , z= – 3 + 5t ) b/ ( x=– 2 , y = 6 + t , z= – 3 ) c/ ( x=1+2t , y =– t , z= – 3 + 3t ) e/ (... = 0 , z= 3 + t ) c/ ( x= 0 , y =– 2 + 3t , z= 3 + t ) Bài 3: a/ ( x=3+t , y =–1 – 5t , z= 2 –7t ) c/ ( x=1–2t , y =1–5t , z= –2+3t ) Bài 4: a/ ( x=2+2t , y =– 1 , z= 1 – t ) , Bài 5: a/ x +2y +3z – 5 = 0 b/ ( x=2+t , y =–1+ t , z= 1 + t ) H ( 0 ;– 1 ; 2) b/ 2 6 Bài 6: a/.( x=–1 +2t , y =1+t , z= 5+5t ) 1 Bài 7: a/ b/ 2x – z = 0 , d = 5 b/ ( x=1–t , y =2 – t , z= –1 ) Bài 8: a/ M(1 ; –2; 5 ) b/ 2x –16y . Chuyên Đề 7 Chuyên Đề 7 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN HĐBM Toán An Giang Tài liêu thamkhảo Ôn tập TN 2013 NGUYỄN BÁ LÂMThpt. gốc tọa độ O và vuông góc với haimặt phẳng (P) và (Q).Trang 61HĐBM Toán An Giang Tài liêu thamkhảo Ôn tập TN 2013 Bài 7: Trong không gian Oxyz. Cho mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu tham khảo ôn tập thi tốt nghiệm 2013 chuyên đề 7 phương pháp toạ độ trong không gian pot, Tài liệu tham khảo ôn tập thi tốt nghiệm 2013 chuyên đề 7 phương pháp toạ độ trong không gian pot, Tài liệu tham khảo ôn tập thi tốt nghiệm 2013 chuyên đề 7 phương pháp toạ độ trong không gian pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn