vận dụng định luật bảo toàn điện tích trong giải bài tập hóa học

Lưu trữ tài liệu online
(82 người theo dõi)
Lượt xem 822
35
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: DOC
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2014, 01:40

Mô tả: VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH TRONG GIẢI BÀI TẬP PHẦN DUNG DỊCHVới các bài tập phần dung dịch, để ết kiệm thời gian giải, trong quá trìnhgiải chúng ta có thể áp dụng một &nh chất quan trọng của dung dịch là luôn trunghòa về điện. Dưới đây là một số dạng toán hay gặp trong phần dung dịch mà cóthể áp dụng định luật bảo toàn điện &ch để giải nhanh. !"#$% !"#$%&''(!)*+, &$'()*+,)()*-./,)()/012 345/1%67# 28/09%()(-0%()(/-%()/123:;<=>?2"$()*%*,()*-%/()/%*, %/@ ()* 422*(AB;&C.2DE>F0/.%GHIJKBL2-)MNJ/ONP%QRNH#;?'22LST#U((+4/.%VR"0WX2Y%()/J9%()/5J/05#.%()5J123L'./,)DE/,),KOH$P)01%GL7<+4T#ZKB;?'[\+,201%:;<=>?2"2$ 5<&$'-./,)9/,)0/,)()*012()/+4U1%VSJG/04U*.2&HNKBKBNH#]%67#2/069%()U0%()/%()/-123Z?>2./,)0/,29/,\NH#04U/1HNKBNH#^Z['G,)01)2+4U1%:;<=>?22"$4789:2)!"#$%&''(;<)#19  =>/?@ ._'()(/0/,)()(UG,) 01 2 %V`NKB7$2-)5U-%67# 2SKB2()(*2()(U%A()(-2()(*%/0/5:(/0/4()(/2()(-1231:;<=>?2"$()(/%/,()(U%* %*,%/O*P1:;<=>?2NKB$6?;K!ZO*P2O/PKB ()(Ua()(/ 40AB;&C/N\$$N`2/;S>F%bS*22>F0KKB*)cd/J/ONP%bS/+NNJK)KB/)e5AB;f[C7 %GKBAB;&2Y%*)-M9%/)50%*)e504123$BCV`"K!O#/N\Pg/;S2>F%3)`"]g/;Sh>F%.2:;<=>?2NKB;?'g;S/@GKBAB;&/%*)-MU)*/OP5789:2)%&''( D< 0AB;&C DE3/2()(5-0/37<T#+4UW)$KB['i#7N\%2?;$NJ+4^)67# 2Y%()(5-A/0/E0%()*U-%%()*e%1231:;<>?2@;?''DEU, a0/,()(da345/1O ,()(5-P1:;<=>?2";?'$U ,/%()(d/O ,()(5-P@ ()(dF789:2):)*,:)81GHIJ)'K 022*-)MAB;CY2Y/4U-((+4*.KBM)c/J/ONP2&%VR"0/.RS2&RKBKBNH#^2Y%()*c-J%9%()/-J%/046#.%()-/J%123&'7+,aY4/1a41KO$RP%:;<=>?2"G02&,,41@/4O*P,,Y4/1,/4@YO4PUjO/PU,,YO4PU@YU,,U/4OUPQRNH#2^)N ?OUP2$EO*P)O/PALMNVQ10Q/(*()$N7]$R?>F;K!;7;2)K]2_J<%A()=>4//@&$'()(c+,a()(/ 2 41%L$' 2,a` 2 2()(5%V_&2LKB*((k%k$;O>lmn#/4P29%/0%*/%*U123)&)9?2"&2L,&()(c%*()(/%/, @ ()(U,L()(5%*%*@()(5V_&L ?;?',,41/43,K @A()4=>4//A@Q722DE3/>F_KB4/T#)KBNJ&%^;<H&2*J'9O4P/()* 2G4()*.)KBL2/*)cNH#%0L2+4)^ ^NH#%67#2Y%/U)/9%*/)MO0/%/5)(123)&)L2+4^ ^NH#;?'o41234/\?34U/1234U1%,9?2",9?2A()5=>4//A@&'70/,)+,) 2 )$# 2()*%0*p/&;?'+4OKP)KB/NH#%0*p/&\;?'0O4P/OKP)KBUNH#%.qN7)HH\&ZKB^fN%67#2Y%d)/*9%d)/MO0?E%c)5c123)&),VT?H*p/&H0O4P/ZKBKBNH#!N+4N+4)0/,HN#NH#H04U/1\;?'41,04U1@04U/1,/4@,G0O4P/K2*p/&:;<>?2"G\ ?;?'/ 04 ,04/,/4()(M()(U:;<>?2NKBA()F =>/@ 0/d)eAB;>_Ck2DE2M((0345() %3N7;?' ?22)KB&2U()5AB;N\%bSrNKB#DEAB;>S26P05?Q9%Uc)-es0%M5)5/s%5U)M/s123)&)3;?'KBAB;N\$NKB!NKBAB;N\>S2H[$k;?'ZNKBN\?%0'lDEW;?'%6tk2 2DE;?'2$NKB^f;?'9?2";?'O' k/,)DE/,)345/1P6?OuP2OuuPKB ()/a()*A()6=>4//A@+/)/UAB;&C7N\DE)Y)k). )_vKB/)c*AB;L%22L2+4UOKP)KB()Mc/JNJ+4O?;wNx^)gNP%3+4UW;?'2Y%()*/%9%()*5%0%()*M%/0O123)&)DE(@DEU,,UE+,-,UE@+,/Y(@YU,,UE4/(,5E@/41/k(@k/,,/E,9?2NKB,9?2".2 @,9?2+-ALMRSTUA()&$'+,)>./,)012345/1%9R'o)>))2,/>,/A,/>,,>,/,>/,A()49'>G,a+,ab45U1%*J97<00/KKBU*NH#%.qN7H\*J9KBUc)M  ^  f  N%  +C  _#UG,a+,ab45U1SKB2%()U.a()U.a()M.A()*.a()*.a()/.()U.a()U.a()/.()U.a()/.a()/.A()5L'0/,()*a./,()Ua01()5a04U1%G\LZKBNKB2Uc)5A5d)e/-)5U()-A()F._'()(/0/,a()(UG,) 012345/1%V`NKB7$2-)5U-%67# 2SKB2()(U2()(/A()(-2()(*()(*2()(U()(/2()(- . VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH TRONG GIẢI BÀI TẬP PHẦN DUNG DỊCHVới các bài tập phần dung dịch, để ết kiệm thời gian giải, trong quá trình giải. dụng một &nh chất quan trọng của dung dịch là luôn trunghòa về điện. Dưới đây là một số dạng toán hay gặp trong phần dung dịch mà cóthể áp dụng định

— Xem thêm —

Xem thêm: vận dụng định luật bảo toàn điện tích trong giải bài tập hóa học, vận dụng định luật bảo toàn điện tích trong giải bài tập hóa học, vận dụng định luật bảo toàn điện tích trong giải bài tập hóa học

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 02:33 pm 02/07/2015

very well

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 01:59 pm 21/06/2015

good...

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu van-dung-dinh-luat-bao-toan-dien-tich-trong-giai-bai-tap-hoa-hoc

Mục lục

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.26773905754089 s. Memory usage = 18.63 MB