vận dụng định luật bảo toàn điện tích trong giải bài tập hóa học

11 955 42 Gửi tin nhắn cho Lưu trữ tài liệu online
Lưu trữ tài liệu online

Lưu trữ tài liệu online

Tải lên: 1,055 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2014, 01:40

VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH TRONG GIẢI BÀI TẬP PHẦN DUNG DỊCHVới các bài tập phần dung dịch, để ết kiệm thời gian giải, trong quá trìnhgiải chúng ta có thể áp dụng một &nh chất quan trọng của dung dịch là luôn trunghòa về điện. Dưới đây là một số dạng toán hay gặp trong phần dung dịch mà cóthể áp dụng định luật bảo toàn điện &ch để giải nhanh. !"#$% !"#$%&''(!)*+, &$'()*+,)()*-./,)()/012 345/1%67# 28/09%()(-0%()(/-%()/123:;<=>?2"$()*%*,()*-%/()/%*, %/@ ()* 422*(AB;&C.2DE>F0/.%GHIJKBL2-)MNJ/ONP%QRNH#;?'22LST#U((+4/.%VR"0WX2Y%()/J9%()/5J/05#.%()5J123L'./,)DE/,),KOH$P)01%GL7<+4T#ZKB;?'[\+,201%:;<=>?2"2$ 5<&$'-./,)9/,)0/,)()*012()/+4U1%VSJG/04U*.2&HNKBKBNH#]%67#2/069%()U0%()/%()/-123Z?>2./,)0/,29/,\NH#04U/1HNKBNH#^Z['G,)01)2+4U1%:;<=>?22"$4789:2)!"#$%&''(;<)#19  =>/?@ ._'()(/0/,)()(UG,) 01 2 %V`NKB7$2-)5U-%67# 2SKB2()(*2()(U%A()(-2()(*%/0/5:(/0/4()(/2()(-1231:;<=>?2"$()(/%/,()(U%* %*,%/O*P1:;<=>?2NKB$6?;K!ZO*P2O/PKB ()(Ua()(/ 40AB;&C/N\$$N`2/;S>F%bS*22>F0KKB*)cd/J/ONP%bS/+NNJK)KB/)e5AB;f[C7 %GKBAB;&2Y%*)-M9%/)50%*)e504123$BCV`"K!O#/N\Pg/;S2>F%3)`"]g/;Sh>F%.2:;<=>?2NKB;?'g;S/@GKBAB;&/%*)-MU)*/OP5789:2)%&''( D< 0AB;&C DE3/2()(5-0/37<T#+4UW)$KB['i#7N\%2?;$NJ+4^)67# 2Y%()(5-A/0/E0%()*U-%%()*e%1231:;<>?2@;?''DEU, a0/,()(da345/1O ,()(5-P1:;<=>?2";?'$U ,/%()(d/O ,()(5-P@ ()(dF789:2):)*,:)81GHIJ)'K 022*-)MAB;CY2Y/4U-((+4*.KBM)c/J/ONP2&%VR"0/.RS2&RKBKBNH#^2Y%()*c-J%9%()/-J%/046#.%()-/J%123&'7+,aY4/1a41KO$RP%:;<=>?2"G02&,,41@/4O*P,,Y4/1,/4@YO4PUjO/PU,,YO4PU@YU,,U/4OUPQRNH#2^)N ?OUP2$EO*P)O/PALMNVQ10Q/(*()$N7]$R?>F;K!;7;2)K]2_J<%A()=>4//@&$'()(c+,a()(/ 2 41%L$' 2,a` 2 2()(5%V_&2LKB*((k%k$;O>lmn#/4P29%/0%*/%*U123)&)9?2"&2L,&()(c%*()(/%/, @ ()(U,L()(5%*%*@()(5V_&L ?;?',,41/43,K @A()4=>4//A@Q722DE3/>F_KB4/T#)KBNJ&%^;<H&2*J'9O4P/()* 2G4()*.)KBL2/*)cNH#%0L2+4)^ ^NH#%67#2Y%/U)/9%*/)MO0/%/5)(123)&)L2+4^ ^NH#;?'o41234/\?34U/1234U1%,9?2",9?2A()5=>4//A@&'70/,)+,) 2 )$# 2()*%0*p/&;?'+4OKP)KB/NH#%0*p/&\;?'0O4P/OKP)KBUNH#%.qN7)HH\&ZKB^fN%67#2Y%d)/*9%d)/MO0?E%c)5c123)&),VT?H*p/&H0O4P/ZKBKBNH#!N+4N+4)0/,HN#NH#H04U/1\;?'41,04U1@04U/1,/4@,G0O4P/K2*p/&:;<>?2"G\ ?;?'/ 04 ,04/,/4()(M()(U:;<>?2NKBA()F =>/@ 0/d)eAB;>_Ck2DE2M((0345() %3N7;?' ?22)KB&2U()5AB;N\%bSrNKB#DEAB;>S26P05?Q9%Uc)-es0%M5)5/s%5U)M/s123)&)3;?'KBAB;N\$NKB!NKBAB;N\>S2H[$k;?'ZNKBN\?%0'lDEW;?'%6tk2 2DE;?'2$NKB^f;?'9?2";?'O' k/,)DE/,)345/1P6?OuP2OuuPKB ()/a()*A()6=>4//A@+/)/UAB;&C7N\DE)Y)k). )_vKB/)c*AB;L%22L2+4UOKP)KB()Mc/JNJ+4O?;wNx^)gNP%3+4UW;?'2Y%()*/%9%()*5%0%()*M%/0O123)&)DE(@DEU,,UE+,-,UE@+,/Y(@YU,,UE4/(,5E@/41/k(@k/,,/E,9?2NKB,9?2".2 @,9?2+-ALMRSTUA()&$'+,)>./,)012345/1%9R'o)>))2,/>,/A,/>,,>,/,>/,A()49'>G,a+,ab45U1%*J97<00/KKBU*NH#%.qN7H\*J9KBUc)M  ^  f  N%  +C  _#UG,a+,ab45U1SKB2%()U.a()U.a()M.A()*.a()*.a()/.()U.a()U.a()/.()U.a()/.a()/.A()5L'0/,()*a./,()Ua01()5a04U1%G\LZKBNKB2Uc)5A5d)e/-)5U()-A()F._'()(/0/,a()(UG,) 012345/1%V`NKB7$2-)5U-%67# 2SKB2()(U2()(/A()(-2()(*()(*2()(U()(/2()(- . VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH TRONG GIẢI BÀI TẬP PHẦN DUNG DỊCHVới các bài tập phần dung dịch, để ết kiệm thời gian giải, trong quá trình giải. dụng một &nh chất quan trọng của dung dịch là luôn trunghòa về điện. Dưới đây là một số dạng toán hay gặp trong phần dung dịch mà cóthể áp dụng định
- Xem thêm -

Xem thêm: vận dụng định luật bảo toàn điện tích trong giải bài tập hóa học, vận dụng định luật bảo toàn điện tích trong giải bài tập hóa học, vận dụng định luật bảo toàn điện tích trong giải bài tập hóa học

Bình luận về tài liệu van-dung-dinh-luat-bao-toan-dien-tich-trong-giai-bai-tap-hoa-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP