vận dụng định luật bảo toàn điện tích trong giải bài tập hóa học

Lưu trữ tài liệu online
(82 người theo dõi)
Lượt xem 203
21
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2014, 01:40

Mô tả: VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH TRONG GIẢI BÀI TẬP PHẦN DUNG DỊCHVới các bài tập phần dung dịch, để ết kiệm thời gian giải, trong quá trìnhgiải chúng ta có thể áp dụng một &nh chất quan trọng của dung dịch là luôn trunghòa về điện. Dưới đây là một số dạng toán hay gặp trong phần dung dịch mà cóthể áp dụng định luật bảo toàn điện &ch để giải nhanh. !"#$% !"#$%&''(!)*+, &$'()*+,)()*-./,)()/012 345/1%67# 28/09%()(-0%()(/-%()/123:;<=>?2"$()*%*,()*-%/()/%*, %/@ ()* 422*(AB;&C.2DE>F0/.%GHIJKBL2-)MNJ/ONP%QRNH#;?'22LST#U((+4/.%VR"0WX2Y%()/J9%()/5J/05#.%()5J123L'./,)DE/,),KOH$P)01%GL7<+4T#ZKB;?'[\+,201%:;<=>?2"2$ 5<&$'-./,)9/,)0/,)()*012()/+4U1%VSJG/04U*.2&HNKBKBNH#]%67#2/069%()U0%()/%()/-123Z?>2./,)0/,29/,\NH#04U/1HNKBNH#^Z['G,)01)2+4U1%:;<=>?22"$4789:2)!"#$%&''(;<)#19  =>/?@ ._'()(/0/,)()(UG,) 01 2 %V`NKB7$2-)5U-%67# 2SKB2()(*2()(U%A()(-2()(*%/0/5:(/0/4()(/2()(-1231:;<=>?2"$()(/%/,()(U%* %*,%/O*P1:;<=>?2NKB$6?;K!ZO*P2O/PKB ()(Ua()(/ 40AB;&C/N\$$N`2/;S>F%bS*22>F0KKB*)cd/J/ONP%bS/+NNJK)KB/)e5AB;f[C7 %GKBAB;&2Y%*)-M9%/)50%*)e504123$BCV`"K!O#/N\Pg/;S2>F%3)`"]g/;Sh>F%.2:;<=>?2NKB;?'g;S/@GKBAB;&/%*)-MU)*/OP5789:2)%&''( D< 0AB;&C DE3/2()(5-0/37<T#+4UW)$KB['i#7N\%2?;$NJ+4^)67# 2Y%()(5-A/0/E0%()*U-%%()*e%1231:;<>?2@;?''DEU, a0/,()(da345/1O ,()(5-P1:;<=>?2";?'$U ,/%()(d/O ,()(5-P@ ()(dF789:2):)*,:)81GHIJ)'K 022*-)MAB;CY2Y/4U-((+4*.KBM)c/J/ONP2&%VR"0/.RS2&RKBKBNH#^2Y%()*c-J%9%()/-J%/046#.%()-/J%123&'7+,aY4/1a41KO$RP%:;<=>?2"G02&,,41@/4O*P,,Y4/1,/4@YO4PUjO/PU,,YO4PU@YU,,U/4OUPQRNH#2^)N ?OUP2$EO*P)O/PALMNVQ10Q/(*()$N7]$R?>F;K!;7;2)K]2_J<%A()=>4//@&$'()(c+,a()(/ 2 41%L$' 2,a` 2 2()(5%V_&2LKB*((k%k$;O>lmn#/4P29%/0%*/%*U123)&)9?2"&2L,&()(c%*()(/%/, @ ()(U,L()(5%*%*@()(5V_&L ?;?',,41/43,K @A()4=>4//A@Q722DE3/>F_KB4/T#)KBNJ&%^;<H&2*J'9O4P/()* 2G4()*.)KBL2/*)cNH#%0L2+4)^ ^NH#%67#2Y%/U)/9%*/)MO0/%/5)(123)&)L2+4^ ^NH#;?'o41234/\?34U/1234U1%,9?2",9?2A()5=>4//A@&'70/,)+,) 2 )$# 2()*%0*p/&;?'+4OKP)KB/NH#%0*p/&\;?'0O4P/OKP)KBUNH#%.qN7)HH\&ZKB^fN%67#2Y%d)/*9%d)/MO0?E%c)5c123)&),VT?H*p/&H0O4P/ZKBKBNH#!N+4N+4)0/,HN#NH#H04U/1\;?'41,04U1@04U/1,/4@,G0O4P/K2*p/&:;<>?2"G\ ?;?'/ 04 ,04/,/4()(M()(U:;<>?2NKBA()F =>/@ 0/d)eAB;>_Ck2DE2M((0345() %3N7;?' ?22)KB&2U()5AB;N\%bSrNKB#DEAB;>S26P05?Q9%Uc)-es0%M5)5/s%5U)M/s123)&)3;?'KBAB;N\$NKB!NKBAB;N\>S2H[$k;?'ZNKBN\?%0'lDEW;?'%6tk2 2DE;?'2$NKB^f;?'9?2";?'O' k/,)DE/,)345/1P6?OuP2OuuPKB ()/a()*A()6=>4//A@+/)/UAB;&C7N\DE)Y)k). )_vKB/)c*AB;L%22L2+4UOKP)KB()Mc/JNJ+4O?;wNx^)gNP%3+4UW;?'2Y%()*/%9%()*5%0%()*M%/0O123)&)DE(@DEU,,UE+,-,UE@+,/Y(@YU,,UE4/(,5E@/41/k(@k/,,/E,9?2NKB,9?2".2 @,9?2+-ALMRSTUA()&$'+,)>./,)012345/1%9R'o)>))2,/>,/A,/>,,>,/,>/,A()49'>G,a+,ab45U1%*J97<00/KKBU*NH#%.qN7H\*J9KBUc)M  ^  f  N%  +C  _#UG,a+,ab45U1SKB2%()U.a()U.a()M.A()*.a()*.a()/.()U.a()U.a()/.()U.a()/.a()/.A()5L'0/,()*a./,()Ua01()5a04U1%G\LZKBNKB2Uc)5A5d)e/-)5U()-A()F._'()(/0/,a()(UG,) 012345/1%V`NKB7$2-)5U-%67# 2SKB2()(U2()(/A()(-2()(*()(*2()(U()(/2()(- . VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH TRONG GIẢI BÀI TẬP PHẦN DUNG DỊCHVới các bài tập phần dung dịch, để ết kiệm thời gian giải, trong quá trình giải. dụng một &nh chất quan trọng của dung dịch là luôn trunghòa về điện. Dưới đây là một số dạng toán hay gặp trong phần dung dịch mà cóthể áp dụng định

— Xem thêm —

Xem thêm: vận dụng định luật bảo toàn điện tích trong giải bài tập hóa học, vận dụng định luật bảo toàn điện tích trong giải bài tập hóa học, vận dụng định luật bảo toàn điện tích trong giải bài tập hóa học

Lên đầu trang

Mục lục

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.134799003601 s. Memory usage = 17.66 MB